32002D0309

2002/309/EG,Euratom: Rådets och, i fråga om avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete, Kommissionens beslut av den 4 April 2002 om ingående av sju avtal med Schweiziska edsförbundet

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 114 , 30/04/2002 s. 0001 - 0005


Rådets och, i fråga om avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete, Kommissionens beslut

av den 4 April 2002

om ingående av sju avtal med Schweiziska edsförbundet

(2002/309/EG, Euratom)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD OCH

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 310 tillsammans med artikel 300.2 första stycket andra meningen, artikel 300.3 andra stycket och artikel 300.4 i detta,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 101 andra stycket i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets samtycke(1),

med beaktande av rådets godkännande, och

av följande skäl:

(1) För att vidareutveckla de särskilda förbindelserna mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet och parternas gemensamma önskan att bredda och stärka relationerna dem emellan undertecknades följande sju sektorsavtal den 21 juni 999 och de bör godkännas:

- Avtal mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer.

- Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om luftfart.

- Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om gods- och persontransporter på väg och järnväg.

- Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter.

- Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om ömsesidigt erkännande i samband med bedömning av överensstämmelse.

- Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om vissa aspekter rörande offentlig upphandling.

- Avtal mellan Europeiska gemenskaperna och Schweiziska edsförbundet om vetenskapligt och tekniskt samarbete.

(2) De sju avtalen hör nära samman på grund av kravet att de skall träda i kraft samtidigt och upphöra att gälla samtidigt, sex månader efter mottagandet av ett meddelande, beträffande något av dem, om att avtalet inte skall förlängas eller att det sägs upp.

(3) När det gäller avtalet om fri rörlighet för personer är inte de åtaganden i avtalet som omfattas av avdelning IV i tredje delen av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen bindande för Konungariket Danmark, Irland och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland som skyldigheter enligt gemenskapsrätten utan som skyldigheter som följer av ett åtagande mellan dessa medlemsstater och Schweiziska edsförbundet.

(4) När det gäller avtalet om handel med jordbruksprodukter kan, när så är lämpligt, åtgärder som är nödvändiga för genomförandet av artikel 5.3 första strecksatsen i detta beslut antas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 5.4. Dessa åtgärder bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter(2).

(5) Vissa uppgifter i samband med genomförandet har getts åt de gemensamma kommittéer som inrättas enligt avtalen, inbegripet befogenheten att ändra vissa aspekter i bilagorna till dessa. Lämpliga interna förfaranden bör fastställas för att säkerställa att avtalen fungerar tillfredsställande och i vissa fall för att ge kommissionen befogenhet att godkänna vissa tekniska ändringar av avtalen eller att fatta vissa beslut om deras genomförande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Följande sex avtal godkänns härmed på Europeiska gemenskapens vägnar:

- Avtal mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer.

- Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om luftfart.

- Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om gods- och persontransporter på väg och järnväg.

- Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter.

- Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om ömsesidigt erkännande i samband med bedömning av överensstämmelse.

- Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om vissa aspekter rörande offentlig upphandling.

Följande avtal godkänns härmed på Europeiska gemenskapens och Europeiska atomenergigemenskapens vägnar:

- Avtal mellan Europeiska gemenskaperna och Schweiziska edsförbundet om vetenskapligt och tekniskt samarbete.

Texterna till avtalen åtföljer detta beslut.

2. Enligt villkoren i de sju avtalen skall dessa träda i kraft samtidigt och upphöra att gälla samtidigt, sex månader efter mottagandet av ett meddelande, beträffande något av dem, om att avtalet inte skall förlängas eller att det sägs upp.

Artikel 2

När det gäller avtalet om fri rörlighet för personer skall gemenskapen i den gemensamma kommitté som inrättas enligt artikel 14 i avtalet företrädas av en företrädare för kommissionen. Den ståndpunkt som gemenskapen skall inta vid tillämpningen av avtalet angående den gemensamma kommitténs beslut eller rekommendationer skall fastställas av rådet på förslag av kommissionen, i enlighet med relevanta bestämmelser i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Artikel 3

1. När det gäller avtalet om luftfart skall gemenskapen i den gemensamma kommitté som inrättas enligt artikel 21 i avtalet företrädas av kommissionen, biträdd av företrädare för medlemsstaterna.

2. Den ståndpunkt som gemenskapen skall inta angående sådana beslut av den gemensamma kommittén som endast innebär att gemenskapslagstiftning utvidgas till att gälla även Schweiz, eventuellt med tekniska justeringar, skall fastställas av kommissionen.

3. För andra beslut av den gemensamma kommittén skall gemenskapens ståndpunkt fastställas av rådet med kvalificerad majoritet på förslag av kommissionen.

Artikel 4

1. När det gäller avtalet om gods- och persontransporter på väg och järnväg skall gemenskapen i den gemensamma kommitté som inrättas enligt artikel 51 i avtalet företrädas av kommissionen, biträdd av företrädare för medlemsstaterna. Den ståndpunkt som gemenskapen skall inta angående den gemensamma kommitténs beslut skall fastställas

- av rådet med kvalificerad majoritet på förslag av kommissionen när det gäller de frågor som omfattas av artiklarna 42, 45, 46, 47 och 54 i avtalet,

- när det gäller alla andra frågor, av kommissionen i samråd med den kommitté som inrättats enligt artikel 4 första stycket i beslut 92/578/EEG(3).

Artikel 5

1. När det gäller avtalet om handel med jordbruksprodukter skall gemenskapen i den gemensamma jordbrukskommitté som avses i artikel 6.1 i avtalet och i den gemensamma veterinärkommitté som avses i artikel 19.1 i bilaga 11 till avtalet företrädas av kommissionen, biträdd av företrädare för medlemsstaterna.

2. Gemenskapens ståndpunkt i den gemensamma jordbrukskommittén och i den gemensamma veterinärkommittén skall antas av rådet på förslag av kommissionen, i enlighet med relevanta bestämmelser i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Gemenskapens ståndpunkt i frågor om vilka beslut enligt artikel 6.3 i avtalet skall fattas av den gemensamma jordbrukskommittén skall emellertid antas av kommissionen

- när det gäller frågor som rör bilaga 4 till avtalet och tilläggen till denna, i enlighet med förfarandet i artikel 18 i direktiv 2000/29/EG(4),

- när det gäller frågor som rör bilaga 5 till avtalet och tilläggen till denna, i enlighet med förfarandet i artikel 23 i direktiv 70/524/EEG(5),

- när det gäller frågor som rör bilaga 6 till avtalet och tilläggen till denna, i enlighet med förfarandet i artikel 21 i direktiv 66/400/EEG(6) eller motsvarande bestämmelser i övriga direktiv inom utsädessektorn,

- när det gäller frågor som rör bilaga 7 till avtalet och tilläggen till denna, i enlighet med förfarandet i artikel 75 i förordning (EG) nr 1493/99(7),

- när det gäller frågor som rör bilaga 8 till avtalet och tilläggen till denna, i enlighet med förfarandet i artikel 14 eller artikel 15 i förordning (EEG) nr 1576/89(8) eller i artikel 13 eller artikel 14 i förordning (EEG) nr 1601/91(9),

- när det gäller frågor som rör bilaga 9 till avtalet och tilläggen till denna, i enlighet med förfarandet i artikel 14 i förordning (EEG) nr 2092/91(10),

- när det gäller frågor som rör bilaga 10 till avtalet och tilläggen till denna, i enlighet med förfarandet i artikel 46 i förordning (EEG) nr 2200/96(11).

3. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 6 skall kommissionen anta de åtgärder som krävs för genomförandet av avtalet i fråga om

- genomförandet av de tullmedgivanden som anges i bilaga 2 och bilaga 3 till avtalet samt ändringar och tekniska anpassningar som krävs på grund av ändringar av nummer i Kombinerade nomenklaturen och Taric, i enlighet med förfarandet i artikel 23 i förordning (EEG) nr 1766/92(12) eller motsvarande bestämmelser i övriga förordningar om den gemensamma organisationen av marknaden, eller i enlighet med förfarandet i punkt 2,

- genomförandet av bilaga 4, i enlighet med förfarandet i artikel 18 i direktiv 2000/29/EG,

- genomförandet av bilaga 5, i enlighet med förfarandet i artikel 23 i direktiv 70/524/EEG,

- genomförandet av bilaga 6, i enlighet med förfarandet i artikel 21 i direktiv 66/400/EEG eller motsvarande bestämmelser i övriga direktiv inom utsädessektorn,

- genomförandet av avdelning III i bilaga 7, i enlighet med förfarandet i artikel 75 i förordning (EG) nr 1493/99,

- genomförandet av artikel 14 i bilaga 8, i enlighet med förfarandet i artikel 14 i förordning (EEG) nr 1576/89 eller i artikel 13 i förordning (EEG) nr 1601/91,

- genomförandet av bilaga 9, i enlighet med förfarandet i artikel 14 i förordning (EEG) nr 2092/91,

- genomförandet av bilaga 10, i enlighet med förfarandet i artikel 46 i förordning (EG) nr 2200/96.

- genomförandet av bilaga 11, i enlighet med artikel 30 i direktiv 72/462/EEG(13).

4. När så är lämpligt kan de nödvändiga åtgärder som avses i punkt 3 första strecksatsen antas i enlighet med förfarandena nedan.

Kommissionen skall biträdas av Tullkodexkommittén, inrättad genom artikel 248a i förordning (EEG) nr 2913/92(14).

När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad.

5. Tullkodexkommittén får behandla alla frågor rörande tillämpningen av tullkvoter som tas upp av dess ordförande antingen på dennes eget initiativ eller på begäran av en medlemsstat.

6. Kommissionen skall, på begäran av en medlemsstat eller på eget initiativ, besluta om de åtgärder som krävs enligt artikel 10 i avtalet, artikel 29 i bilaga 7, artikel 16 i bilaga 8, artikel 9 i bilaga 9 och artikel 5 i bilaga 10 till detta. Rådet och medlemsstaterna skall underrättas om sådana beslut. Om kommissionen får en begäran från en medlemsstat skall den fatta beslut i ärendet inom tre arbetsdagar efter det att begäran mottagits. En medlemsstat får hänskjuta kommissionens beslut till rådet inom tre arbetsdagar efter den dag då medlemsstaten underrättades. Rådet skall sammanträda utan dröjsmål. Rådet får med kvalificerad majoritet fatta ett annat beslut inom 30 dagar efter den dag då kommissionens beslut hänsköts till det.

Artikel 6

1. När det gäller avtalet om ömsesidigt erkännande i samband med bedömning av överensstämmelse skall gemenskapen i den gemensamma kommitté som inrättas enligt artikel 10 i avtalet, nedan kallad kommittén, företrädas av kommissionen, biträdd av den särskilda kommitté som skall utses av rådet. Kommissionen skall, efter samråd med denna särskilda kommitté, verkställa de utnämningar, underrättelser, informationsutbyten och framställningar om kontroller som avses i artiklarna 6.3, 7, 8.1, 10.4 e och 12 i avtalet.

2. Gemenskapens ståndpunkt i kommittén skall fastställas av kommissionen, efter samråd med den särskilda kommitté som avses i punkt 1, när det gäller

a) tillämpning av artikel 1.3 på kapitlen i bilaga 1,

b) antagande av arbetsordningen, i enlighet med artikel 10.2, och av de kontrollförfaranden som avses i artikel 10.4 c och d i avtalet,

c) kontroll av organ för bedömning av överensstämmelse och därmed sammanhängande beslut, i enlighet med artikel 8 och artikel 11 c i avtalet,

d) ändringar av avsnitten IV i samtliga kapitel i bilaga I, i enlighet med artikel 10.4 a, b och e samt artikel 11 i avtalet,

e) ändringar av bilagorna, i enlighet med artikel 10.5 i avtalet, och

f) bestämmelserna om tvistlösning i artikel 14 i avtalet.

3. I alla andra fall skall gemenskapens ståndpunkt i kommittén fastställas av rådet med kvalificerad majoritet på förslag av kommissionen.

Artikel 7

1. När det gäller avtalet om vissa aspekter rörande offentlig upphandling skall gemenskapen i den gemensamma kommitté som inrättas enligt artikel 11 i avtalet företrädas av kommissionen, biträdd av företrädare för medlemsstaterna.

2. Kommissionen skall vara bemyndigad att på gemenskapens vägnar godkänna ändringar av bilagorna I, II, III, IV, VI och VII till avtalet. En särskild kommitté som utses av rådet skall biträda kommissionen i detta arbete. Det bemyndigande som avses i första meningen skall vara begränsat när det gäller bilaga I till de ändringar som blir nödvändiga om de förfaranden som fastställs i artikel 8 i direktiv 93/38/EEG tillämpas, när det gäller bilagorna II, III och IV till de ändringar som blir nödvändiga om liknande förfaranden tillämpas på de sektorer som berörs av dessa bilagor samt när det gäller bilagorna VI och VII till resultaten av framtida förhandlingar i samband med 1996 års avtal om offentlig upphandling.

3. I alla övriga fall skall gemenskapens ståndpunkt när det gäller den gemensamma kommitténs beslut fastställas av rådet på förslag av kommissionen, i enlighet med relevanta bestämmelser i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Artikel 8

De godkännandeinstrument som avses i vart och ett av avtalen skall på Europeiska gemenskapens vägnar deponeras av rådets ordförande och, i fråga om avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete, på Europeiska atomenergigemenskapens vägnar av kommissionens ordförande.

Utfärdat i Bryssel den 4 April 2002.

På rådets vägnar

Ordförande

A. Acebes Paniagua

På kommissionens vägnar

Ordförande

R. Prodi

(1) EGT C 41, 7.2.2001, s. 25.

(2) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(3) EGT L 373, 21.12.1992, s. 26.

(4) EGT L 169, 10.7.2000, s. 1. Direktivet ändrat genom kommissionens direktiv 2001/33/EG (EGT L 127, 9.5.2001, s. 42).

(5) EGT L 270, 14.12.1970, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens förordning (EG) nr 2205/2001 (EGT L 297, 15.11.2001, s. 3).

(6) EGT 125, 11.7.1966, s. 2290/66. Direktivet senast ändrat genom rådets direktiv 98/96/EG (EGT L 25, 1.2. 1999, s. 27).

(7) EGT L 179, 14.7.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 2585/2001 (EGT L 345, 29.11.2001, s. 10).

(8) EGT L 160, 12.6.1989, s. 1. Förordningen senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 3378/94 (EGT L 366, 31.12. 1994, s. 1).

(9) EGT L 149, 14.6.1991, s. 1. Förordningen senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 2061/96 (EGT L 277, 30.10. 1996, s. 1).

(10) EGT L 198, 22.7.1991, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2491/2001 (EGT L 337, 20.12.2001, s. 9).

(11) EGT L 297, 21.11.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 911/2001 (EGT L 129, 11.5.2001, s. 3).

(12) EGT L 181, 1.7.1992, s. 21. Förordningen senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1666/2000 (EGT L 193, 29.7.2000, s. 1).

(13) EGT L 302, 31.12.1972, s. 28. Direktivet senast ändrat genom rådets förordning (EG) nr 1452/2001 (EGT L 198, 21.7.2001, s. 11).

(14) EGT L 302, 19.10.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2700/2000 (EGT L 311, 12.12.2000, s. 17).