32002D0200

2002/200/EG: Kommissionens beslut av den 3 juli 2001 om det statliga stöd som Spanien har beviljat och avser att bevilja för omstruktureringen av Babcock Wilcox España SA (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2001) 1780]

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 067 , 09/03/2002 s. 0050 - 0068


Kommissionens beslut

av den 3 juli 2001

om det statliga stöd som Spanien har beviljat och avser att bevilja för omstruktureringen av Babcock Wilcox España SA

[delgivet med nr K(2001) 1780]

(Endast den spanska texten är giltig)

(Text av betydelse för EES)

(2002/200/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 88.2 första stycket i detta,

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, särskilt artikel 66.1 a i detta,

efter att i enlighet med nämnda artiklar ha gett berörda parter tillfälle att yttra sig och med beaktande av dessa synpunkter, och

av följande skäl:

I. FÖRFARANDE

(1) Genom en skrivelse av den 12 mars 1997 anmälde Spanien till kommissionen ett kapitaltillskott på 10000 miljoner spanska pesetas (60,1 miljoner euro) som Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (helstatligt holdingbolag, nedan kallat SEPI) tänkte göra i sitt dotterbolag Babcock Wilcox España SA (nedan kallat BWE). Anmälan innehöll även information om ett annat kapitaltillskott på 10000 miljoner spanska pesetas (60,1 miljoner euro) som TENEO, SEPI:s föregångare, hade gjort 1994 i BWE.

(2) Genom en skrivelse av den 2 juni 1998 informerade kommissionen Spanien om att den hade beslutat att inleda ett förfarande enligt artikel 88.2 i fördraget beträffande ovannämnda kapitaltillskott.

(3) Kommissionens beslut att inleda ett förfarande offentliggjordes i Europeiska gemenskapernas officiella tidning(1). Kommissionen uppmanade berörda parter att inkomma med sina synpunkter på kapitaltillskotten.

(4) Genom en skrivelse av den 16 juni 1999 anmälde Spanien till kommissionen ännu ett kapitaltillskott till BWE på 41000 miljoner spanska pesetas (246,4 miljoner euro).

(5) Genom en skrivelse av den 23 juli 1999 informerade kommissionen Spanien om att den hade beslutat att utvidga det förfarande som inletts enligt artikel 88.3 i fördraget så att det nya kapitaltillskottet också skulle omfattas av den formella undersökningen.

(6) Kommissionens beslut att utvidga förfarandet offentliggjordes i Europeiska gemenskapernas officiella tidning(2). Kommissionen uppmanade berörda parter att inkomma med sina synpunkter på det nya kapitaltillskottet.

(7) Genom en skrivelse av den 25 april 2000 anmälde de spanska myndigheterna till kommissionen avtalen om att privatisera BWE.

(8) Genom en skrivelse av den 7 juli 2000 informerade kommissionen Spanien om att den hade beslutat att utvidga det förfarande som inletts enligt artikel 88.2 till att omfatta de inslag av stöd som identifierats i privatiseringsavtalen.

(9) Kommissionens beslut att inleda ett förfarande offentliggjordes i Europeiska gemenskapernas officiella tidning(3). Kommissionen uppmanade berörda parter att inkomma med sina synpunkter på det inslag av stöd som förekommer i privatiseringsavtalen.

(10) Kommissionen erhöll synpunkter från berörda parter beträffande privatiseringsavtalen. Genom en skrivelse av den 4 oktober 2000 vidarebefordrade kommissionen dem till Spanien, som erbjöds möjligheten att svara på dem. Spaniens kommentarer erhölls genom en skrivelse av den 31 oktober 2000.

II. BABCOCK WILCOX ESPAÑA SA

(11) BWE bildades 1918 och är ett verkstads- och byggföretag inom kapitalvarusektorn. BWE är ett helägt dotterbolag till SEPI och har sitt säte i Baskien. Huvudkontoret ligger i Bilbao och tillverkningsenheterna i Galindo (Biscaya) i närheten av Bilbao.

(12) År 1978, dvs. mitt under Spaniens övergång till demokrati, ställde BWE, som då hade 5600 anställda, in betalningarna och förvärvades av staten. Sedan BWE övergått i statlig ägo genomgick företaget en genomgripande omstrukturering som kraftigt men gradvis och på ett ordnat sätt minskade företagets verksamhet. BWE upphörde med att tillverka rullande materiel, produkter av varmvalsat stål, gjutet stål och stora produkter. Till följd av detta minskade antalet anställda från 5600 personer 1978 till 1512 personer 1993. Under samma period halverades omsättningen som 1993 uppgick till 36966 miljoner spanska pesetas (222,17 miljoner euro). Företaget uppvisade ett negativt resultat på 519 miljoner spanska pesetas (3,12 miljoner euro) och positiva nettointäkter på 275 miljoner spanska pesetas (1,65 miljoner euro).

(13) Under första halvan av 1990-talet mattades omstruktureringen av BWE av och företaget började regelbundet gå med förlust. Den försämring av konkurrenskraften som detta ledde till tvingade BWE att vidta nya omstruktureringsåtgärder, vars beräknade kostnader bokfördes 1996. Som en följd av detta förvandlades de måttliga vinster som BWE uppnådde i början av 1990-talet till stora förluster. 1996 hade BWE 1516 anställda och en omsättning på 44009 miljoner spanska pesetas (264,5 miljoner euro). Förlusten uppgick till 29030 miljoner spanska pesetas (174,47 miljoner euro), efter det att extraordinära utgifter på 29023 miljoner spanska pesetas (174,43 miljoner euro) bokförts. BWE exporterade 51 % av sin produktion.

III. DE STÖDÅTGÄRDER SOM ÄR FÖREMÅL FÖR DEN FORMELLA UNDERSÖKNINGEN

a) Kapitaltillskotten 1994 och 1997

(14) Det kapitaltillskott på 10000 miljoner spanska pesetas (60,1 miljoner euro) som anmäldes 1997 syftade till att finansiera ett program för förtidspensionering av 423 anställda. Denna personalminskning utgjorde en del av ett omfattande omstruktureringsprogram som syftade till att återställa BWE:s lönsamhet, konsolidera dess konkurrenskraft på marknaden och förbereda det på privatiseringen. Beträffande den sistnämnda aspekten informerade den spanska regeringen kommissionen om sitt beslut att privatisera BWE i enlighet med moderniseringsplanen för Spaniens offentliga sektor. Privatiseringsprocessen inleddes sista kvartalet 1997 genom att SEPI utsåg en rådgivare och skickade ut en anbudsinfordran till alla potentiella köpare.

(15) Till följd av att SEPI gjorde det anmälda kapitaltillskottet och därmed bröt mot förbudet enligt artikel 88.3 i fördraget beslutade kommissionen den 7 april 1998 att inleda ett förfarande enligt artikel 88.2.

(16) Förfarandet omfattade även ett annat kapitaltillskott på 10000 miljoner spanska pesetas (60,1 miljoner euro) som BWE erhållit 1994 och som kommissionen upptäckte i de årsredovisningar som medföljde anmälan.

b) Kapitaltillskottet 1999

(17) Efter att ha samtalat med de företag som visat intresse för att förvärva BWE undertecknade SEPI den 2 april 1998 en principöverenskommelse med den norska koncernen Kvaerner. De förhandlingar som sedan bedrevs med Kvaerner strandade på grund av de svåra ekonomiska problem som koncernen hade under denna period. I november samma år beslutade SEPI därför att avsluta förhandlingarna med Kvaerner och att åter inleda privatiseringsprocessen.

(18) I december 1998 valde SEPI ut tre andra potentiella köpare och försåg dem med relevant information.

(19) Genom en skrivelse av den 16 juni 1999 anmälde Spanien till kommissionen ett nytt kapitaltillskott till BWE på 41000 miljoner spanska pesetas (246,4 miljoner euro). Detta tillskott syftade till att öka BWE:s kapital, som minskat till följd av företagets förluster, och till att finansiera en ny minskning av antalet anställda med 500 personer, vilket de tre potentiella köparna krävt.

(20) Den 8 juli 1999 beslutade kommissionen att utvidga det förfarande som inletts enligt artikel 88.2 i fördraget så att det nya kapitaltillskottet också skulle omfattas av den formella undersökningen.

(21) SEPI har gjort två olagliga delbetalningar inom ramen för de anmälda kapitaltillskotten och bröt därmed mot bestämmelserna i artikel 88.3. Den 3 juni 1999 sköt SEPI till 10250 miljoner spanska pesetas (61,60 miljoner euro) till BWE och den 28 september 1999 ytterligare 14025 miljoner spanska pesetas (84,29 miljoner euro). Tack vare dessa tillskott har BWE:s egna kapital uppnått den miniminivå som enligt den spanska handelsrättsliga lagstiftningen krävs för att få fortsätta verksamheten.

c) Privatiseringsavtalen

(22) Den 9 februari 2000 ingick SEPI ett avtal med Babcock Borsig AG om försäljning av BWE.

(23) Genom en skrivelse av den 25 april 2000 anmälde de spanska myndigheterna avtalen om privatisering av BWE. Enligt detta avtal säljer SEPI andelarna i ett nybildat bolag, NewCo, till BB för 45 miljoner euro varvid vissa utvalda tillgångar förs över från BWE till NewCo. BWE låter även NewCo överta 650 anställda. Därefter avvecklas BWE. För att avtalet skulle gälla var det bland annat avhängigt av att kommissionen godkände det stöd som BWE erhållit dessförinnan samt alla de transaktioner i privatiseringsavtalen som skulle kunna anses som statligt stöd.

(24) Den 13 juni 2000 beslutade kommissionen att för andra gången utvidga det förfarande som inletts i enlighet med artikel 88.2 i fördraget så att nedanstående inslag av stöd som påträffats i privatiseringsavtalen också skulle omfattas av den formella undersökningen:

a) Betalning på 55 miljoner euro till NewCo.

b) Betalning på 100 miljoner euro till NewCo för att täcka kostnaderna för omställningen av den verksamhet som förts över till det nya företaget.

c) Betalning på 95 miljoner euro till NewCo för investeringar och utbildning enligt BB:s investeringsplan.

d) Täckning av eventuella förluster till följd av tidigare avtal som överförts till NewCo, vilket innebär en kostnad på uppskattningsvis 8000 miljoner spanska pesetas (48,1 miljoner euro).

e) Täckning av de kostnader som kan bli följden av olika anspråk riktade mot NewCo för ekonomiska förluster eller skador som uppstått till följd av händelser som inträffat före försäljningen och som har samband med miljöskydds-, arbetarskydds-, skatte- eller socialförsäkringsfrågor och med skyldigheter som härrör från pensionsprogram. SEPI:s ansvar begränsar sig till högst 18 miljoner euro. De spanska myndigheterna anser dock att det inte kommer att behöva betalas ut någon ersättning alls på dessa områden.

f) Täckning av det underskott som kommer att uppstå vid avvecklingen av BWE, vilket kommer att innebära en kostnad på uppskattningsvis 35000 miljoner spanska pesetas (210,4 miljoner euro).

g) Varje inslag av stöd som kan förekomma till följd av att köpeskillingen vid förvärvet av aktierna i NewCo fastställdes till 45 miljoner euro, ett belopp som motsvarar bokföringsvärdet på de utvalda tillgångar som förts över till NewCo.

IV. KOMMENTARER FRÅN BERÖRDA PARTER

(25) Kommissionen har endast erhållit synpunkter från tredje part beträffande den andra utvidgningen av det förfarande som inletts enligt artikel 88.2 i fördraget.

(26) Genom en skrivelse av den 12 september 2000 ville Diputación Foral de Vizcaya, regeringsmyndigheten i den region där BWE har sitt säte, fästa kommissionens uppmärksamhet på svårigheterna att bedriva affärsverksamhet i Baskien till följd av terroristvåldet. Myndigheten hävdade att det nuvarande klimatet utgör ett allvarligt hot mot näringslivet i regionen och anhöll följaktligen om att kommissionen skulle godkänna ett stöd som syftar till att bevara arbetstillfällen under dessa exceptionella förhållanden.

(27) Genom en skrivelse av den 12 september 2000 anhöll Duro Felguera, som är en spansk konkurrent till BWE med säte i Asturien, om att kommissionen skulle förbjuda stödet till BWE med motiveringen att det utgjorde ett orättmätigt stöd till omstruktureringen av en av de största spanska producenterna i branschen. Duro Felguera framhöll särskilt de mycket skadliga effekter som skulle bli följden av ett stöd som syftar till att underlätta för det omstrukturerade företaget att upprätta ett affärsnät.

V. SPANIENS KOMMENTARER

(28) Spanien lade fram sina synpunkter på den formella undersökningen genom skrivelser av den 6 oktober 1998, den 17 februari 1999, den 7 april 1999, den 21 september 2000, den 25 september 2000, den 8 november 2000, den 10 november 2000 och den 30 januari 2001.

a) Kapitaltillskottet 1994

(29) De spanska myndigheterna hävdar att det kapitaltillskott som gjordes 1994 bör betraktas som befintligt stöd enligt artikel 88.1 i fördraget.

(30) Enligt de dokument som lagts fram av de spanska myndigheterna syftade detta kapitaltillskott till att täcka ett driftsunderskott i en fristående fond som användes till att administrera de förtidspensionerade arbetarnas pensionsrättigheter. Underskottet kunde hänföras till de 1025 arbetare som lämnade företaget under perioden 1983-1987 inom ramen för det förtidspensioneringsprogram som 1983 överenskommits med de fackliga företrädarna och som undertecknades den 15 februari 1984, det vill säga nästan två år innan Spanien blev medlem i EU. Överenskommelsen hade förhandsgodkänts den 14 februari 1984 av det spanska offentliga holdingföretaget Instituto Nacional de Industria (INI), som var TENEO:s föregångare, och SEPI, som ansvarade för finansieringen av kostnaderna i samband med denna konkreta åtgärd. I detta syfte avsatte INI ett första bidrag på 12000 miljoner spanska pesetas (72,12 miljoner euro) i sin finansieringsplan. Vid denna tidpunkt var BWE i praktiken insolvent, vilket framgick av dess räkenskaper.

(31) Den 14 januari 1986 skapades en fristående fond, som man lät ett försäkringsföretag ansvara för. INI sköt vid detta tillfälle till 12559 miljoner spanska pesetas (75,48 miljoner euro) till fonden, vilket motsvarade försäkringsföretagets första uppskattning av kostnaderna för det förtidspensioneringsprogram som överenskommits 1984. Denna uppskattning grundades på ett genomsnitt för de arbetare som omfattades av programmet.

(32) I slutet av 1986 upplyste försäkringsföretaget om att den slutliga beräkningen av hur stort bidrag som skulle behövas för att systemet skulle fungera, efter att ha tagit hänsyn till egenskaperna hos varje enskild arbetare som omfattades av systemet, resulterade i ett belopp på 19661 miljoner spanska pesetas (118,16 miljoner euro). Med tanke på sina ekonomiska prioriteringar beslutade INI att inte täcka underskottet på 7102 miljoner spanska pesetas (41,68 miljoner euro) vid det tillfället.

(33) 1992 omvandlades INI till ett offentligt företag med det nya namnet TENEO. 1993 avvecklade TENEO ett antal av sin föregångares finansiella åtaganden och beslutade således att täcka det underskott i fonden som INI ännu inte hade betalat. För att kunna göra det bad TENEO försäkringsföretaget att åter beräkna hur stort underskottet var. Den nya beräkningen, som gällde de 1025 arbetare som omfattades av förtidspensioneringsprogrammet från 1984, resulterade i ett underskott på 10860 miljoner spanska pesetas (65,27 miljoner euro). Ökningen av underskottet kunde förklaras av ändringarna i de tekniska parametrar som tillämpas på pensionsfonder och som införts i lagstiftningen på detta område. Rent konkret betydde detta att den nya beräkningen, till skillnad från den ursprungliga beräkningen som gjordes 1986, baserades på nya livslängdstabeller där den förväntade livslängden var högre och diskonteringsräntan lägre, vilket låg i linje med de trendmässigt lägre marknadsräntorna.

(34) I syfte att täcka underskottet gjorde TENEO den 29 juli 1994 det kapitaltillskott till BWE på 10000 miljoner spanska pesetas (60,1 miljoner euro) som är föremål för den formella undersökningen, och BWE överförde samtidigt samma belopp till pensionsfonden.

b) Omstruktureringen

(35) Anmälan om kapitaltillskottet 1997 innehöll ett omfattande omstruktureringsprogram för BWE. Enligt detta program har BWE gjort en strategisk omläggning av hela sin affärs- och tillverkningsverksamhet, vilken skall leda fram till en privatisering av företaget.

(36) Den strategiska planen grundades på en noggrann analys av situationen och framtidsutsikterna på elproduktionsmarknaden och av BWE:s möjligheter på denna marknad. Den strategiska bedömningen av BWE:s framtid visade att företaget borde koncentrera sig på leveranser av nyckelfärdiga enheter och positionera sig på marknaden som totalleverantör av komplexa system främst riktade till sektorn för elproduktionsutrustning och med fokus på marknader utanför gemenskapen.

(37) Med beaktande av ovanstående beslutade BWE att göra följande:

a) Konsolidera sin ställning som leverantör av nyckelfärdiga anläggningar genom att främja denna verksamhet och minska verksamheten på andra områden där företaget varit aktivt.

b) Lägga om hela sin affärs- och tillverkningsverksamhet till en ny kombination av produkter, som främst skulle bestå i leverans av nyckelfärdiga anläggningar.

c) Vidta ett antal omedelbara drastiska åtgärder samt vidta ett antal brådskande strategiska åtgärder på företagets samtliga verksamhetsområden i syfte att anpassa produktionskapaciteten till målen i den strategiska planen, minska kostnaderna och förbättra konkurrenskraften.

(38) Omstruktureringsåtgärderna omfattade en kraftig minskning av produktionskapaciteten i storleksordningen 23 % och en minskning av antalet anställda med 28 %. Denna minskning åstadkoms genom ett förtidspensioneringsprogram som berörde 423 personer som lämnade företaget under perioden 1997-1999. Samtidigt vidtogs andra åtgärder för att minska personalkostnaderna och öka produktiviteten, bland annat frysning av lönerna, kraftig begränsning av de ekonomiska ersättningarna, vidmakthållande av antalet arbetsdagar per år, flexibilitet på alla nivåer, rörlighet inom företaget, diversifiering av kompetensen och utbildningsinsatserna, införande av arbete baserat på funktionsindelade grupper, osv. Dessutom vidtog BWE åtgärder för att förbättra anställningsförfarandena. Företaget utvecklade även ett kvalitetsprogram i syfte att införa total kvalitetskontroll (Total Quality Management - TQM) på medellång sikt och skapade en särskild avdelning för finansiell förvaltning av kontrakten i syfte att minska den finansiella börda som dessa innebär. BWE genomförde även en organisk och funktionsmässig omorganisation av företagets ledning och struktur, vilken minskades och rationaliserades.

(39) Kostnaden för personalminskningen uppgick till 11651 miljoner spanska pesetas (70 miljoner euro), vilket delvis täcktes av kapitaltillskottet på 10000 miljoner spanska pesetas (60,1 miljoner euro).

(40) Ett viktigt inslag i den strategiska omstruktureringsplanen för BWE var privatiseringen av företaget, vilken den spanska regeringen hade förbundit sig att genomföra i anmälan av kapitaltillskottet 1997.

(41) I enlighet med detta åtagande inledde de spanska myndigheterna privatiseringen av BWE under det sista kvartalet 1997. Tidsplanen för privatiseringen fördröjdes dock avsevärt till följd av att den ursprungliga köparkandidaten, koncernen Kvaerner, drog sig ur när köpeavtalet var färdigt att undertecknas. I april 1998 hade SEPI undertecknat en principöverenskommelse med Kvaerner. Efter förhandlingar gick Kvaerner med på att underteckna köpeavtalet i juli 1998. När juli månad kom anhöll Kvaerner om en senareläggning till september. I september undertecknade dock företaget inte avtalet. Kvaerners ekonomiska problem blev inte kända förrän april 1999 då koncernen aviserade en omfattande omorganisation som bland annat innebar att företaget skulle dra sig ur vissa marknader. Efter denna motgång inledde de spanska myndigheterna på nytt och utan dröjsmål privatiseringsprocessen i november 1998.

(42) Enligt de spanska myndigheterna utgör det nya kapitaltillskott på 41000 miljoner spanska pesetas (246,4 miljoner euro) som anmäldes 1999 en tillfällig åtgärd som SEPI var tvungen att vidta för att göra privatiseringen och omstruktureringen av BWE möjlig. Kapitaltillskottet gjordes för att få upp BWE:s egna kapital, som minskat till följd av förlusterna, till den miniminivå som enligt den spanska handelsrättsliga lagstiftningen krävs för att ett företag skall få fortsätta sin verksamhet samt för att finansiera den ytterligare minskning av personalen med 500 anställda som var ett krav från de tre potentiella köpare som valts ut efter det att privatiseringsprocessen återinleddes.

(43) Att privatiseringsprocessen drog ut på tiden hade försvagat BWE:s ekonomiska situation och företagets orderstock hade minskat. I slutet av 1998 uppvisade BWE:s räkenskaper för året ett negativt resultat på 15300 miljoner spanska pesetas (91,95 miljoner euro) efter att räkenskapsåret 1998 belastats med en extraordinär kostnad på 16509 miljoner spanska pesetas (99,22 miljoner euro) som kunde hänföras till tidigare nedskärningar av personalen. Kostnaden för den nya minskningen av personalen med 500 anställda uppskattas i sin tur uppgå till 24500 miljoner spanska pesetas (147,25 miljoner euro).

(44) Efter att ha förhandlat med de utvalda potentiella köparna i februari 2000 beslutade de spanska myndigheterna att sälja BWE till Babcock Borsig AG. Den 9 februari 2000 undertecknade SEPI ett avtal med Babcock Borsig AG (BB).

(45) Som en del av sitt köpeanbud hade BB lagt fram en industriplan som kompletterade de omstruktureringsåtgärder som BWE dittills hade genomfört för de spanska myndigheterna. Enligt denna plan kommer den verksamhet som överförs till NewCo att fördjupa omstruktureringen genom att verksamheten koncentreras till en mer begränsad tjänste- och produktportfölj och ett mer begränsat geografiskt område och genom att kapaciteten minskas ännu mer(4).

(46) NewCo kommer att integreras i Babcock Borsig Power GmbH:s (BBP) globala strategi. BBP är det företag inom Babcock Borsig-koncernen som ansvarar för verksamheten på elproduktionsområdet och för miljöskyddsutrustning. NewCo kommer att bedriva sin verksamhet under namnet Babcock Borsig Power España (BBPE). BBPE kommer att fylla funktionen som regionalt kompetenscentrum (Centro Regional de Competencia - CRC) för marknaderna på den iberiska halvön, i Latinamerika och Nordafrika.

(47) Industriplanen grundas på en marknadsenkät beträffande efterfrågan från de ovannämnda affärsområdena och en noggrann bedömning av BWE/NewCo:s konkurrensmässiga situation före köpet. NewCo/BBPE får tillgång till BBP:s alla produkter och dess teknologi. För att anpassa sig till efterfrågan på den lokala marknaden kommer NewCo/BBPE inte längre som hittills att vara beroende av licenser från andra företag utan kan använda sig av och basera sig på den egna koncernens teknik.

(48) Den nya produktportföljen koncentreras till konstruktion och förvaltning av nyckelfärdiga projekt. CRC:s huvudprodukter i Spanien kommer att vara:

[...](5)

De flesta av dessa produkter levereras nyckelfärdiga och övriga genom samriskföretag eller samarbetsavtal.

(49) BBP har tagit fram en femårig investeringsplan för att få igång den verksamhet som överförts till NewCo. Totalt har 135,5 miljoner euro anslagits till denna plan och dessa medel fördelas på fyra huvudkategorier: satsning på affärsverksamheten, informationsteknik, fastigheter och maskiner samt investeringar i riskkapital(6).

(50) Enligt beräkningarna av de marknadsandelar som varje produktlinje kan uppnå i de regioner som täcks av CRC i Spanien väntas NewCo ett vanligt år ha en omsättning på 250 miljoner euro, som fördelar sig på följande vis:

[...]

Exportandelen förväntas uppgå till 20 %. Med denna omsättning kommer NewCo/BBPE att skapa arbetstillfällen för 650 personer.

(51) Prognosen för de kommande fem åren beträffande NewCo/BBPE:s orderstock och resultat kan sammanfattas på följande vis:

Tabell 1

>Plats för tabell>

I tabell 1 anges det resultat före finansnetto, avskrivningar, avsättningar och skatt som NewCo/BBPE förväntas uppvisa innan företaget har betalat kostnaderna för anpassning och utbildning samt investeringar på 100 miljoner euro respektive 95 miljoner euro, vilka SEPI enligt privatiseringsavtalen förbundit sig att täcka.

(52) I tabell 2 anges det kassaflöde som NewCo/BBPE förväntas skapa före ovannämnda statliga stöd.

Tabell 2

>Plats för tabell>

VI. UTVÄRDERING AV STÖDET

a) Sammanfattning av stöden

(53) De stöd som är föremål för den formella undersökningen enligt artikel 88.2 i fördraget uppgår sammanlagt till 875,1 miljoner euro.

I tabell 3 sammanfattas dessa stöd genom att deras typ, värde och genomförandegrad anges.

Tabell 3

>Plats för tabell>

b) Stöd enligt artikel 87.1 i fördraget

(54) BWE:s ägare fram till 1994, TENEO, och dess efterföljande och nuvarande aktieägare, SEPI, är holdingbolag som till 100 % ägs av spanska staten. Följaktligen är deras resurser statliga resurser.

(55) Kommissionen tillämpar principen om en privat investerare i en marknadsekonomi för att fastställa om ett tillskott av statliga medel till offentligägda företag innehåller inslag av stöd i den mening som avses i artikel 87.1 i fördraget och, om så skulle vara fallet, för att kvantifiera dessa inslag av stöd.

Kapitaltillskott som finansieras med offentliga medel kan innehålla inslag av statligt stöd om dessa medel skjuts till på villkor som inte skulle ha varit godtagbara för en privat investerare som verkar på normala marknadsvillkor. Så är bland annat fallet när företagets ekonomiska situation, och särskilt strukturen och storleken på dess skuld, är sådan att det inte finns något hopp om att företaget inom rimlig tid skall ge normal avkastning (i form av utdelning eller kapitalvinster) på det investerade kapitalet. Kommissionen fastställde denna ståndpunkt i ett meddelande(7) om tillämpningen av artiklarna 92 och 93 i fördraget och artikel 5 i kommissionens direktiv 80/723/EEG(8) på offentliga företag inom tillverkningssektorn. I meddelandet påminner kommissionen medlemsstaterna om vilka principer den tillämpar för att fastställa om det förekommer inslag av statligt stöd i dessa åtgärder.

EG-domstolen har vid flera tillfällen uttalat sitt stöd för dessa principer. För att fastställa om ett kapitaltillskott utgör statligt stöd är det enligt domstolen nödvändigt att undersöka om företaget i fråga skulle ha kunnat erhålla detta kapital på kapitalmarknaden. Om det finns tecken som tyder på att mottagaren inte skulle ha kunnat fortleva utan dessa offentliga medel till följd av att företaget inte skulle ha kunnat erhålla det nödvändiga kapitalet från en privat investerare på den öppna marknaden kan det konstateras att kapitaltillskottet utgör statligt stöd.

(56) Enligt den information som kommissionen förfogar över beslutade de statliga holdingföretagen TENEO och SEPI att ställa de offentliga medlen i fråga till BWE:s förfogande utan att beakta möjligheten att få en tillräcklig avkastning eller det faktum att BWE inte skulle ha kunnat erhålla dessa medel på kapitalmarknaden.

(57) Det kapitaltillskott som gjordes 1994 skedde i syfte att finansiera extrakostnaderna i samband med den personalminskning som överenskommits 1984, kostnader som BWE inte kunde täcka av egen kraft till följd av företagets ansträngda ekonomiska situation. En privat investerare skulle inte ha skjutit till dessa medel till BWE om det inte samtidigt vidtogs drastiska omstruktureringsåtgärder som skulle kunna göra företaget lönsamt igen. Vid denna tidpunkt hade det ännu inte utarbetats några dylika åtgärder. Beslutet om hur omstruktureringen av BWE skulle gå till fattades av dess slutliga aktieägare, den spanska staten, först i slutet av 1997, då den för kommissionen lade fram ett omstruktureringsprogram vars viktigaste inslag var att företaget skulle privatiseras.

(58) Kapitaltillskotten 1997 och 1999 samt de medel som sköts till i enlighet med privatiseringsavtalen tillhandahölls i syfte att bidra till BWE:s omstrukturering och underlätta privatiseringen av företaget. Inte heller dessa ytterligare åtgärder skedde enligt principen om en privat investerare eftersom staten inte kunde förvänta sig en normal avkastning på sina nya investeringar i BWE. En privat investerare som verkar under normala marknadsförhållanden skulle inte ha skjutit till kapital till ett företag som var på väg att säljas och som på grund av sina svåra ekonomiska problem var på gränsen att gå i konkurs och det var följaktligen sannolikt att företaget hade ett negativt marknadsvärde. Under dessa omständigheter skulle en privat investerare ha låtit BWE gå i konkurs.

(59) Med beaktande av de särskilda förhållandena kring BWE och för att underlätta försäljningen och omstruktureringen av företaget och undvika ett konkursförfarande beslutade TENEO, SEPI och dess slutliga aktieägare, den spanska staten, att trots detta tillskjuta medel för att underlätta dess omstrukturering och för att göra det möjligt att privatisera företaget. Hade BWE inte erhållit detta tillskott skulle företaget ha fått stå för alla omstruktureringskostnader alldeles själv, vilket med tanke på företagets betalningssvårigheter skulle ha inneburit konkurs.

(60) För att fastställa inslaget av stöd i privatiseringsavtalen konstaterar kommissionen att den enda avkastning som de av staten utlovade kontantbetalningarna kunde förväntas ge var köparens anbud på aktierna i NewCo. Således finns det ett samband mellan statens kontantbetalningar och det pris köparen betalade. Babcock Borsig skulle inte ha förbundit sig att betala 45 miljoner euro i utbyte mot aktierna i NewCo om staten inte hade åtagit sig att göra kontantbetalningar till NewCo på sammanlagt 250 miljoner euro. För att det nettostöd som privatiseringsavtalen innebär skall kunna fastställas måste de högre kontantbetalningar som staten kommer att göra till NewCo efter det att företaget bildats dras av från priset för aktierna i NewCo på 45 miljoner euro.

(61) Det bör till sist även påpekas att kommissionen inte anser att det finns något annat inslag av stöd vid fastställandet av ett nominellt pris på 45 miljoner euro för aktierna i NewCo. Nettopriset på minus 463,5 miljoner euro som hänför sig till BWE:s pågående verksamhet fastställdes genom ett auktionsförfarande varvid ingen annan part var beredd att erbjuda bättre nettovillkor för staten. Alla övriga anbud på BWE innebar högre kostnader för staten.

(62) Följaktligen uppgår det stöd som Spanien har beviljat och avser bevilja till förmån för BWE till totalt 830,1 miljoner euro.

(63) I sektorerna för kraftgenerering och miljöskyddsutrustning är konkurrensen stor, särskilt inom segmentet för nyckelfärdiga projekt där företagen konkurrerar över hela världen för att få stora order. BWE var Spaniens största tillverkare inom denna sektor och företaget exporterade omkring 50 % av sin produktion, i konkurrens med andra tillverkare inom gemenskapen. NewCo kommer som en del av Babcock Borsig-koncernen för sin del även fortsättningsvis att vara en av de främsta tillverkarna i Spanien och kommer även att konkurrera på de utländska marknaderna dit företaget planerar att exportera omkring 20 % av sin produktion.

(64) Det statliga stöd som är föremål för bedömningen uppgår följaktligen netto till 830,1 miljoner euro och utgör stöd enligt artikel 87.1 i fördraget.

c) Den rättsliga arten av kapitaltillskottet 1994

(65) Av den information som de spanska myndigheterna tillhandahållit framgår att kapitaltillskottet 1994 utgör en kompletterande betalning i syfte att uppfylla ett betalningsåtagande som INI gjorde 1984, det vill säga nästan två år innan fördraget trädde i kraft i Spanien, och där betalningen delvis inte utfördes förrän 1986.

(66) Kapitaltillskottet 1994 utgör således ett befintligt stöd enligt artikel 88.1 i fördraget.

d) Omstruktureringen av BWE: en enda utdragen process

(67) Kommissionen bedömer i detta fall ett flertal statliga åtgärder som vidtagits under en period av många år. Det är således nödvändigt att fastställa om det som anmälts till kommissionen är en serie oberoende omstruktureringsåtgärder eller snarare en enda utdragen omstrukturering. Kommissionen måste med andra ord undersöka om granskningen skall delas upp eller om de statliga åtgärderna skall betraktas som en helhet.

(68) Detta ärende har sitt ursprung i myndigheternas anmälan från 1997 av en kapitalökning i BWE som skulle åtföljas av ett omfattande omstruktureringsprogram. Enligt detta program skulle BWE ge hela sin affärsverksamhet och tillverkning en ny strategisk inriktning, vilket skulle innebära att verksamheten koncentrerades till leverans av nyckelfärdiga produkter och att verksamheten på övriga områden där företaget traditionellt sett varit aktivt minskades. Det föreslogs ett antal drastiska åtgärder i syfte att anpassa produktionskapaciteten till målen i den strategiska planen och att förbättra konkurrenskraften. Dessutom informerades kommissionen om det viktigaste inslaget i den strategiska planen, nämligen den spanska regeringens formella beslut att privatisera BWE i enlighet med moderniseringsplanen för den spanska offentliga sektorn.

(69) I enlighet med anmälan privatiserade sedan de spanska myndigheterna BWE genom ett internationellt auktionsförfarande. Samtidigt ändrade BWE inriktning på verksamheten och minskade kapaciteten. Privatiseringsprocessen fördröjdes dock avsevärt till följd av att den ursprungliga köparkandidat som de spanska myndigheterna valt ut oväntat drog sig ur. Efter denna motgång inledde de spanska myndigheterna på nytt och utan dröjsmål privatiseringsprocessen.

(70) Kapitalökningen 1999 var en tillfällig åtgärd - som endast delvis betalades med hjälp av det belopp som behövs för att BWE:s egna kapital skall uppfylla de lagstadgade minimikraven - som gjorde det möjligt för BWE att fortsätta verksamheten tills en annan köpare kunde hittas och privatiseringen slutföras.

(71) De inslag av stöd som påträffats i privatiseringsavtalen utgör det extra stöd som behövs för att privatisera BWE och slutföra omstruktureringen av företaget enligt den ursprungliga plan som anmäldes 1997. Det bör påpekas att den omstruktureringsplan som BWE lagt fram är anpassad till de preliminära åtgärder som SEPI vidtagit sedan 1997 och utgör en fortsättning av dessa. Efter Babcock Borsigs köp av NewCo kommer det senare företaget att koncentreras kring en mer begränsad tjänste- och produktportfölj och ett mer begränsat geografiskt område och det kommer att minska sin kapacitet ännu mer.

(72) Följaktligen anser kommissionen att kapitalökningarna 1997 och 1999 och privatiseringsavtalen är en del av den omstrukturering som anmäldes 1997 och utgör en del av en enda omstruktureringsprocess som på grund av orsaker som de spanska myndigheterna inte kunde påverka har pågått längre än vad som ursprungligen förutsågs. Huruvida de statliga åtgärder som nämns ovan och som har bidragit till en och samma omstruktureringsprocess är förenliga med fördraget bör således bedömas som en helhet.

(73) Det bör påpekas att den första utvidgningen av förfarandet för att täcka kapitaltillskottet 1999 uttryckligen hänförde sig till denna totalbedömning. Närmare bestämt konstaterade kommissionen följande i skäl nr 12 i detta beslut: "För närvarande förefaller det nya stödet oförenligt med den gemensamma marknaden. Även om det nya kapitaltillskottet kommer att användas för att finansiera åtgärder som syftar till att minska antalet anställda vid BWE till en nivå som är förenlig med mer realistiska prognoser beträffande företagets minskade framtida närvaro på marknaden, förefaller dylika åtgärder inte tillräckliga för att ensamt återställa företagets långsiktiga lönsamhet. Lönsamheten kan endast säkras om det vidtas kompletterande åtgärder på de affärsmässiga, industriella och teknologiska områdena. Dessa åtgärder beror i det aktuella fallet på det omstruktureringsprogram som köparen av BWE inleder efter det att staten sålt företaget. Huruvida detta nya kapitaltillskott är förenligt med den gemensamma marknaden måste i likhet med det stöd som redan omfattas av det ursprungliga förfarandet således bedömas mot bakgrund av utformningen av det omstruktureringsprogram som köparen av BWE tänker genomföra."

(74) I samband med den andra utvidgningen av förfarandet år 2000 för att täcka privatiseringsavtalen upprepade dessutom kommissionen sin ståndpunkt att åtgärderna skall bedömas som en helhet. Närmare bestämt konstaterade kommissionen följande i det sista skälen i detta beslut: "Spanien bör komma ihåg att en av de viktigaste faktorerna för att bedöma om detta stöd och det tidigare stöd som omfattas av förfarandet är förenliga med den gemensamma marknaden är den omstrukturering av BWE:s verksamhet som köparen kommer att genomföra. Följaktligen uppmanas Spanien att informera kommissionen om det slutliga innehållet i det omstruktureringsprogram som fortfarande håller på att förhandlas fram."

e) Relevant ram för bedömningen

(75) Det stöd som är föremål för bedömningen är avsett att bidra till omstruktureringen av ett företag i svårigheter. Följaktligen bör dess förenlighet med den gemensamma marknaden bedömas i enlighet med de principer som anges i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter.

(76) I oktober 1999(9) offentliggjorde kommissionen de nya gemenskapsriktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter, vilka ersatte versionen från 1994(10).

(77) Några av de statliga åtgärder som är föremål för bedömningen ägde rum innan de nya riktlinjerna offentliggjordes. Följaktligen är det nu nödvändigt att fastställa vilken version som skall tillämpas på var och en av åtgärderna.

Det ursprungliga beslutet, genom vilket ett förfarande enligt artikel 88.2 i fördraget inleddes beträffande kapitaltillskotten 1994 och 1997 och dess första utvidgning beträffande kapitaltillskottet 1999, fattades enligt riktlinjerna från 1994. Beslutet om den andra utvidgningen beträffande privatiseringsavtalen fattades däremot enligt riktlinjerna från 1999, eftersom de redan hade trätt i kraft när avtalet anmäldes.

(78) I punkt 101 i avsnitt 7.5 i riktlinjerna från 1999 fastställs dock följande: "Kommissionen kommer att granska förenligheten med den gemensamma marknaden av alla undsättnings- eller omstruktureringsstöd som beviljas utan kommissionens godkännande och därmed i strid med artikel 88.3 i fördraget

a) på grundval av dessa riktlinjer om stödet, eller en del av det, beviljades efter det att riktlinjerna offentliggjordes i Europeiska gemenskapernas officiella tidning,

b) på grundval av de riktlinjer som var i kraft när stödet beviljades i alla andra fall."

(79) När det gäller BWE betalades 34 % (14025 miljoner spanska pesetas) av kapitaltillskottet 1999 olagligt ut den 28 september 2000, det vill säga nästan ett år efter det att riktlinjerna från 1999 hade trätt i kraft den 9 oktober det året. Eftersom alla statliga åtgärder i detta fall enligt vad som beskrivs ovan utgör stöd till en enda utdragen omstrukturering innebär det faktum att en delutbetalning av kapitaltillskottet 1999 gjordes efter det att riktlinjerna från 1999 offentliggjordes att bedömningen av samtliga statliga åtgärder bör göras enligt dessa nya riktlinjer.

(80) Huruvida kapitaltillskotten 1997 och 1999 och inslagen av stöd i privatiseringsavtalen är förenliga med den gemensamma marknaden bör således bedömas enligt riktlinjerna från 1999.

(81) Även om grundkriterierna för att bedöma huruvida omstruktureringsstöd är förenliga med den gemensamma marknaden är desamma i riktlinjerna från 1994 och 1999 innehåller den senare versionen två nya principer som innebär en skärpning av kommissionens politik på detta område. Dessa nya principer är kravet på att stöd endast får ges en enda gång och förbud mot att bevilja omstruktureringsstöd till nya företag.

(82) Eftersom kapitaltillskottet 1999 skall läggas till det omstruktureringsstöd som beviljades 1997 och eftersom det enligt privatiseringsavtalen skall bildas ett nytt företag, NewCo, som skall beviljas nytt omstruktureringsstöd, är det nödvändigt att på detta stadium undersöka i vilken utsträckning de nya principerna gäller detta fall.

f) Kravet på "en enda gång"

(83) I punkt 48 i avsnitt 3.2.3 i riktlinjerna från 1999 fastställs följande: "Om det är mindre än tio år sedan omstruktureringsperioden löpte ut eller genomförandet av planen upphörde, tillåter kommissionen i allmänhet inte att ytterligare omstruktureringsstöd beviljas, utom om sådana exceptionella och oförutsebara förhållanden råder som företaget inte ansvarar för."

(84) Som framgår av avsnitt d) ingår de åtgärder som de spanska myndigheterna beslutat om sedan 1997 i en och samma utdragna omstruktureringsprocess. Den omstrukturering som ovanstående villkor avser har således ännu inte avslutats. Följaktligen är villkoret om "en enda gång" inte tillämpligt på fallet BWE.

g) Förbud mot att bevilja stöd till ett nybildat företag

(85) Enligt privatiseringsavtalen skall NewCo bildas, de av BWE:s tillgångar som har med dess nuvarande verksamhet att göra överföras till NewCo och NewCo beviljas ett betydande omstruktureringsstöd. Det är således nödvändigt att undersöka i vilken utsträckning ovannämnda förbud är tillämpligt i detta fall.

(86) Förbudet mot att bevilja stöd till ett nybildat företag infördes i riktlinjerna från 1999. Närmare bestämt fastställs följande i punkt 7 i dessa: "Enligt dessa riktlinjer har ett nybildat företag inte rätt till undsättnings- eller omstruktureringsstöd ens om dess finansiella ställning inledningsvis är svag. Detta gäller i synnerhet när ett nytt företag uppstått genom likvidation av ett befintligt företag eller övertagande av detta företags tillgångar."

(87) Kommissionen anser att detta förbud inte är tillämpligt i detta fall, eftersom de statliga åtgärder som är föremål för bedömning och den omstrukturering som föreslagits utgör delar av en och samma operation som bör undersökas som en helhet. Kapitaltillskotten 1997 och 1999 och privatiseringsavtalen omfattas av den industriella omstrukturering som anmäldes 1997 och är en del av en enda omstruktureringsprocess. De inslag av stöd som påträffats i privatiseringsavtalen utgör det ytterligare stöd som behövs för att privatisera BWE och slutföra dess omstrukturering enligt den ursprungliga plan som anmäldes 1997.

(88) Dessutom förekom inte förbudet mot att bevilja stöd till ett nybildat företag i de riktlinjer som var i kraft när kommissionen ursprungligen inledde det förfarande som anges i artikel 88.2 eller 1999 då den utvidgade förfarandet för första gången.

(89) Kommissionen intog denna ståndpunkt i de akter som föregick detta beslut.

(90) Vid den första utvidgningen av det förfarande som inletts enligt artikel 88.2 i fördraget fastställde kommissionen att frågan huruvida omstruktureringsstödet till BWE var förenligt med den gemensamma marknaden skulle bedömas mot bakgrund av utformningen av det omstruktureringsprogram som köparen av BWE skulle ta fram(11).

(91) Vid den andra utvidgningen av det förfarande som inletts enligt artikel 88.2 i fördraget beslutade kommissionen att BWE och NewCo skall anses utgöra en enhet när det gäller bedömningen av det statliga stödet.

Kommissionen intog denna ståndpunkt mot bakgrund av de särskilda faktiska och förfarandemässiga förhållandena i det aktuella fallet.

(92) Trots de riktlinjer som innehöll ett förbud mot att ge stöd till nybildade företag upprepade kommissionen vid den andra utvidgningen sin ståndpunkt att frågan huruvida det stöd som gavs enligt privatiseringsavtalen, som bland annat omfattade omstruktureringsstödet till NewCo, är förenligt med den gemensamma marknaden skall bedömas tillsammans med det stöd som beviljats tidigare, med beaktande av den omstrukturering av BWE:s verksamhet som köparen kommer att genomföra(12).

(93) Kommissionen ansåg också att varje form av ersättning för de eventuella otillbörliga effekterna av det stöd som BWE tidigare erhållit eller som föreslagits i enlighet med privatiseringsavtalen skall belasta BWE:s pågående verksamhet. Närmare bestämt fastställde kommissionen följande i skäl 16 i detta beslut: "Dessutom bör kommissionen i detta skede av bedömningen klargöra att den artificiella överföringen till NewCo av den verksamhet som för närvarande bedrivs av BWE, som endast kommer att fortsätta att finnas till genom sina obetalda skulder i syfte att sedan avvecklas, inte får användas av de spanska myndigheterna för att undandra sig skyldigheten att fullständigt uppfylla reglerna om statligt stöd. Följaktligen kommer alla eventuella krav på återbetalning som kommissionen kan komma att besluta om när det gäller det stöd som är föremål för det ursprungliga förfarande som inleddes enligt artikel 88.2 i fördraget och dess första utvidgning, enligt vilken BWE betraktades som mottagare av stödet, att riktas till NewCo. Bedömningen av stödets förenlighet med den gemensamma marknaden kan inte åtskiljas från bedömningen av de nya åtgärderna, eftersom alla dessa syftar till att stödja den verksamhet som förs över till NewCo."

h) Uppfyllande av de allmänna villkoren för godkännande av omstruktureringsstöd

(94) Kommissionen anser att omstruktureringsstöd bidrar till utvecklingen av näringslivet utan att för den skull påverka handeln i negativ riktning i en omfattning som strider mot det gemensamma intresset enligt artikel 87.3 c i fördraget, om de villkor som anges i riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter är uppfyllda. Närmare bestämt kan kommissionen godkänna omstruktureringsstöd endast om det

i) återställer lönsamheten,

ii) begränsas till vad som är absolut nödvändigt,

iii) förhindrar otillbörlig snedvridning av konkurrensen, och

iv) mottagaren bidrar i betydande utsträckning.

i) Återställande av lönsamheten

(95) Enligt riktlinjerna från 1999(13) skall stödet vara förenat med ett krav på att mottagaren genomför en omstruktureringsplan som grundas på realistiska antaganden och som inom rimlig tid kan återställa lönsamheten.

(96) Den köpare som de spanska myndigheterna valt ut för att ta över BWE är ett av världens största företag inom verkstads- och investeringsvarusektorn. Babcock Borsig AG (BB) har en årlig omsättning på omkring 7500 miljoner euro och har mer än 44000 anställda. Företagets aktieägare ger koncernen en solid finansiell grund. Preussag AG, som är en av Tysklands största industri- och tjänstekoncerner, äger 33 % av aktiekapitalet i BB. Ytterligare 10 % innehas av Westdeutsche Landesbank, som dessutom äger 30 % av Preussag. Babcock Borsig Power GmbH (BBP) är det dotterföretag inom koncernen Babcock Borsig som har ansvar för den verksamhet som gäller kraftgenerering och miljöskyddsutrustning. Efter att ha förvärvat sina tidigare konkurrenter, Steinmüller (Tyskland), Austrian Energy (Österrike) och koncernen NEM (Nederländerna), har BBP blivit världens femte största leverantör av kraftverk och miljöskyddsutrustning efter ABB, General Electric, Siemens/Westinghouse och MHI. BBP:s omsättning uppgår till omkring 2500 miljoner euro årligen och företaget har omkring 10000 anställda.

(97) Efter det att BB förvärvat NewCo, som därefter skall heta Babcock Borsig Power España (BBPE) och stödjas av moderföretagets finansiella och teknologiska bas, kommer konsumenterna gradvis att återfå förtroende för företaget. Enligt den industriella och affärsmässiga plan som BB lagt fram(14) kommer NewCo:s orderstock att öka från 150 miljoner euro det första året till 250 miljoner euro ett typiskt år från och med det tredje året efter privatiseringen. Försäljningen kommer också gradvis att öka under omstruktureringsperioden från omkring 65 miljoner euro det första året till den eftersträvade nivån på 250 miljoner euro fyra år efter privatiseringen. Tack vare detta kommer NewCo att nå break-even det tredje året och kommer inom rimlig tid att nå lönsamhet.

(98) Omstruktureringsplanen för NewCo grundas på en noggrann analys av företagets position inom dess verksamhetsområde. De antaganden som görs är realistiska och rimliga att uppnå. De utgår ifrån en gradvis, drastisk och omedelbar minskning av BWE:s faktiska verksamhet, vilket kommer att innebära en avsevärd minskning av produktionskapaciteten och därmed de tidigare fasta kostnaderna. Ett annat grundläggande mål på kort sikt är affärsmässigt. För att bli lönsamt bör NewCo/BBPE stabilisera den beskedliga och krympande andel som BWE nu har på den spanska marknaden (8 %) och fortsätta att utveckla sin närvaro i Sydamerika och Nordafrika. Integrationen av NewCo i BB förefaller inte vara ett expansivt projekt eftersom den kommer att omfördela produktionen inom koncernen Babcock Borsig Power som därefter kommer att täcka Spanien genom NewCo, vilket kommer att frigöra produktionskapacitet för att täcka andra utomeuropeiska marknader. Enligt det industrikoncept som BB tagit fram för NewCo/BBPE skall NewCo få del av moderföretagets teknik i syfte att ta sig in på den nya marknaden för ånggeneratorer med värmeåtervinning och för att uppnå en bra position på denna marknad som har börjat växa snabbt i Spanien.

(99) Utöver det tekniska stödet kommer NewCo/BBPE att från moderföretaget erhålla de finansiella resurser som behövs för att klara av de svårigheter som omstruktureringen kommer att medföra och för att bli lönsamt. Närmare bestämt har BB i privatiseringsavtalen förbundit sig att göra de kontanttillskott som kan visa sig nödvändiga för att NewCo under fem år konstant skall ha tillräckligt med eget kapital för att kunna fullfölja omstruktureringsprogrammet. I avtalet anges att miniminivån på det egna kapital som NewCo/BBPE bör ha ligger på 20 miljoner euro.

(100) Kommissionen anser således att omstruktureringsplanen för BWE/NewCo uppfyller villkoret om återställande av lönsamheten.

ii) Stöd begränsat till vad som är absolut nödvändigt

(101) Stödets omfattning och nivå skall begränsas till vad som är absolut nödvändigt för att omstruktureringen skall kunna genomföras(15).

(102) Det öppna och förutsättningslösa anbudsförfarande som de spanska myndigheterna tillämpade för att sälja BWE garanterar att det stöd som föreslogs i enlighet med privatiseringsavtalen ger den lägsta kostnaden för staten för omstruktureringen av BWE. Den information som de spanska myndigheterna tillhandahållit beträffande anbudsförfarandet visar dels att alla företag som kunde ha varit intresserade av att köpa BWE hade möjlighet att inkomma med ett anbud, dels att företaget såldes till det företag som lagt högst bud.

(103) Kommissionen har dessutom kontrollerat att kapitaltillskotten 1997 och 1999, vilka föregick privatiseringsavtalen, inte gick till eller kommer att gå till att täcka kostnader som inte har något samband med de drastiska minskningar av antalet anställda på BWE som är nödvändiga för att återställa lönsamheten.

(104) Det bör i detta sammanhang även beaktas att en stor del av det stöd som är föremål för bedömningen i detta fall syftar till att täcka de sociala kostnaderna för omstruktureringen. Av de 748,56 miljoner euro som staten från 1997 har spenderat för att bidra till omstruktureringen har 306,5 miljoner euro (40,9 %) i grund och botten gått till att finansiera förtidspensioneringssystemen(16).

(105) Enligt riktlinjerna från 1999(17) ser kommissionen positivt på stöd som täcker de sociala kostnaderna i samband med omstruktureringen eftersom det ger upphov till ekonomiska vinster utanför det aktuella företagets intressesfär, särskilt när det gäller de anställda som drabbas av omstruktureringsåtgärderna. Detta stöd skall inte beaktas vid fastställandet av omfattningen av de eventuella åtgärder som måste vidtas för att undvika otillbörlig snedvridning av konkurrensen(18).

iii) Förhindra otillbörlig snedvridning av konkurrensen

(106) Vid bedömningen av om omstruktureringsstödet är förenligt med den gemensamma marknaden skall kommissionen noggrant undersöka om det kan uppstå skadliga effekter för konkurrenterna(19).

Vid denna undersökning måste varje oacceptabel effekt som stödet kan ha beaktas både enskilt och totalt. Kommissionen kan föreskriva att åtgärder vidtas för att i möjligaste mån lindra de eventuella otillbörliga effekter som stödet kan ha på konkurrenterna.

Effekter av de olika stödåtgärderna

(107) Att NewCo säljs till högstbjudande genom ett öppet och förutsättningslöst anbudsförfarande där det råder full insyn garanterar att det stöd som beviljas inom ramen för detta begränsas till minsta möjliga för att privatiseringen och omstruktureringen skall kunna genomföras. Ett sådant tillvägagångssätt innebär dock inte nödvändigtvis att stödet inte bidrar till åtgärder som ger upphov till otillbörliga effekter när de betraktas var och en för sig.

(108) Utöver kapitaltillskottet till BWE på totalt 366,6 miljoner euro (44,2 % av det totala stöd som är föremål för bedömningen)(20), som i stort sett har täckt eller kommer att täcka de sociala kostnaderna i samband med omstruktureringen, avser de spanska myndigheterna lägga ut 258,5 miljoner euro (31,1 %) på att täcka BWE:s avvecklingsunderskott och de oförutsedda kostnader som kan uppstå till följd av tidigare avtal. Detta stöd, som syftar till att väga upp BWE:s tidigare finansiella börda, kommer att utbetalas antingen till BWE under avveckling, som i rättslig mening kommer att vara ett företag men som inte bedriver någon verksamhet, eller till NewCo mot uppvisande av bevis för de förluster som uppstått till följd av tidigare avtal. Under dessa omständigheter förefaller inte denna enskilda stödåtgärd kunna ge upphov till otillbörliga effekter för konkurrenterna.

(109) Dessutom kommer NewCo att erhålla stöd på 110 miljoner euro (13,3 %) för att delfinansiera det rörelsekapital som krävs för att företaget skall börja sin verksamhet (10 miljoner euro) och för att väga upp det negativa kassaflöde som verksamheten kommer att ge upphov till under de första tre åren (100 miljoner euro).

För att förhindra att detta stöd orsakar otillbörliga effekter får det faktiskt utbetalade beloppet inte vara större än storleken på det negativa kassaflöde som NewCo:s verksamhet faktiskt ger upphov till. Kommissionen anser det således nödvändigt att göra utbetalningen av stödet avhängigt av att NewCo bevisar att de förväntade negativa kassaflödena verkligen har uppstått.

(110) I privatiseringsavtalen fastställs att de spanska myndigheterna skall betala stöd på 95 miljoner euro (11,4 %) för att bidra till de investeringar som NewCo måste göra.

(111) I tabell 4 nedan anges den femåriga investeringsplan på 135,5 miljoner euro som BB i enlighet med privatiseringsavtalen har förbundit sig att genomföra enligt vad parterna slutligen kom överens om, uppdelat på olika investeringssyften:

Tabell 4

>Plats för tabell>

(112) En noggrann bedömning av investeringsplanen ger vid handen att de stödberättigade utgifterna under rubrikerna återstart av företaget, informationsteknik och fastigheter och maskiner främst går till att omstrukturera NewCo:s industriella bas. Utgifterna på 32,5 miljoner euro under rubriken "andra investeringar" omfattar finansiella investeringar i aktier som NewCo planerar att göra för att skapa samriskföretag genom vilka NewCo avser ingå avtal om de projekt som kommer att utgöra företagets framtida omsättning.

(113) Inom sektorn för kapitalvaror är underavdelningen nyckelfärdiga projekt en av de mest dynamiska och den förväntas stå för 32 % av NewCo:s omsättning. För att administrera dessa projekt brukar entreprenörerna bilda samriskföretag som har olika uppgifter allt eftersom projektet fortskrider: förhandla med potentiella kunder, skicka in anbud, genomföra beställningar, finansiera tillverkningen, administrera garantiperioden och i några fall beroende på typen av beställning underhålla och driva det projekt som är föremål för avtalet. Dessa samriskföretag, som kan anta olika bolagsformer (tillfälliga föreningar, affärsmässiga intresseföreningar osv.), brukar bildas och kontrolleras av projektets huvudentreprenör och ha leverantörer och underentreprenörer som deltagare.

(114) Till skillnad från de andra inslagen av stöd i investeringsplanen innebär NewCo:s köp av aktier i samriskföretag en utgift som ligger mycket nära marknaden. Samriskföretagen i fråga utgör en del av företagets affärsstrategi och syftar till att få beställningar och administrera de projekt erhållits. Det stöd som staten gett för att finansiera dessa investeringar skulle ge NewCo en otillbörlig fördel på marknaden jämfört med sina konkurrenter, eftersom detta stöd enkelt skulle kunna utnyttjas av NewCo för att erbjuda lägre priser än sina konkurrenter och därmed utestänga konkurrenterna.

(115) Kommissionen kan således inte godkänna det stöd till riskkapitalinvesteringar som föreslås i privatiseringsavtalen, eftersom det finns en stor risk att detta kan ge upphov till en allvarlig snedvridning av konkurrensen.

(116) I privatiseringsavtalen fastställs att det skall beviljas stöd på 95 miljoner euro till de investeringar på 135,5 miljoner euro som anges i investeringsplanen. Detta åtagande är dock allmänt och det anges inte närmare hur mycket stöd som motsvarar var och en av punkterna i investeringsplanen.

Kommissionen måste således beräkna hur mycket stöd som motsvarar investeringarna i riskkapital på grundval av nedanstående antaganden.

(117) I detta fall går det inte att beräkna hur stort stödet för en konkret del av investeringsplanen är genom att beräkna det totala stödets andel av den totala investeringsbudgeten. Det skulle grunda sig på det implicita antagandet att det totala stödet är jämnt fördelat över alla delar. Ett sådant antagande skulle dock drabba vissa delar av investeringsplanen, till exempel utbildningsutgifterna, för vilka kommissionen i normala fall godkänner relativt sett högre stödnivåer än för investeringar.

(118) Enligt kommissionens förordning (EG) nr 68/2001 av den 12 januari 2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd till utbildning(21) uppgår nivån på det allmänna utbildningsstöd som undantas från anmälningsskyldigheten till 55 %, i enlighet med de stödprogram för företag i regioner som uppfyller villkoren för att beviljas regionalstöd i enlighet med artikel 82.3 c, vilket Baskien gör. Avsnittet "Återstarta affärsverksamheten" i investeringsplanen innehåller allmänna utbildningsåtgärder på sammanlagt [...] euro på områdena tekniska hjälpmedel, projektförvaltning, certifiering och språk. Utbildningsinsatserna är avgörande för hur omstruktureringen skall gå med tanke på det särskilda behovet av att förbättra och uppdatera de BWE-anställdas kompetens. I detta fall anser kommissionen det således lämpligt att, när det gäller beräkningen av det stöd som är oförenligt med den gemensamma marknaden, godkänna finansieringen till 100 % brutto av kostnaderna för de ovannämnda allmänna utbildningsåtgärderna till förmån för de 650 arbetare som NewCo kommer att återanställa.

(119) Enligt investeringsplanen kommer också [...] euro att satsas på åtgärder för att återfå kundernas förtroende. Dessa åtgärder omfattar informationsmöten och seminarier med de anställda, ledningen, leverantörerna och underleverantörerna, vid vilka koncernen Babcock Borsig och dess produkter och teknik presenteras. Den omfattar även en reklamkampanj i fackpressen i syfte att presentera det nya företaget och dess produkter. Kommissionen anser att dessa åtgärder är en förutsättning för att omstruktureringen skall lyckas och den kan därför också godkänna ett stöd på 100 % brutto utan att detta på ett otillbörligt sätt snedvrider konkurrensen.

(120) Övriga åtgärder i investeringsplanen, vilka uppgår till sammanlagt [...] miljoner euro (= [...] - [...]), utgör normala investeringar som ingår i NewCo:s balansräkning. Kommissionen anser således att resten av det föreslagna stödet på 78,5 miljoner euro (= [...] - [...]) bör fördelas enhetligt mellan dessa åtgärder vid beräkningen av det stöd som motsvarar investeringen på 32,5 miljoner euro i samriskföretag.

(121) Med beaktande av ovanstående antaganden uppgår det stöd som är oförenligt med riskkapitalet till 21,44 miljoner euro, vilket de spanska myndigheterna bör avstå från att betala till NewCo.

Total effekt av den omstrukturering som är föremål för stöd

(122) I tabell 5 nedan sammanfattas hur BWE/NewCo:s kapacitet utvecklas under den omstruktureringsprocess som erhåller statligt stöd:

Tabell 5

>Plats för tabell>

(123) Minskningen av antalet anställda och de åtföljande industriella åtgärderna som genomfördes i BWE 1997 ledde till en betydande kapacitetsminskning. Jämfört med situationen i slutet av 1996 innebar dessa åtgärder att antalet anställda sjönk med 27 % och produktionskapaciteten med 31 %. Dessutom kommer den industriplan som BB kommer att genomföra i NewCo att innebära ytterligare en minskning av BWE:s personalstyrka och kapacitet på 41 % respektive 20 %.

Efter genomförandet av NewCo:s industriplan kommer företagets personalstyrka att vara 57 % mindre än BWE:s och produktionskapaciteten 45 % mindre.

(124) Ovannämnda uppgifter återspeglar det faktum att improduktiv kapacitet eliminerats och att förlustbringande verksamhet lagts ned på följande områden: avsaltning, avloppsrening, utrustning för stålindustrin, rörinstallationer, överföringsutrustning, lyftkranar, ventilkomponenter, tryckkärl, värmeväxlare, tubpannor, låg- och mellantryckbehållare för vätska och gas, metallstrukturer, lätta värmepannor, flygplatsutrustning, osv. Till följd av detta kommer 49700 m² i verkstäderna att utrymmas och maskinerna och utrustningen i dessa kommer att skrotas eller säljas.

(125) NewCo kommer också att vara en mindre aktör på marknaden än vad BWE var före omstruktureringen. Av tabell 6 nedan framgår hur BWE:s personalstyrka och omsättning utvecklats över tiden och den förväntade storleken på NewCo:s omsättning enligt den femåriga industriplanen:

Tabell 6

>Plats för tabell>

(126) Kommissionen anser således att den omstrukturering som BWE/NewCo föreslås genomgå innebär att kapaciteten minskar avsevärt och att företagets närvaro på marknaden minskar, vilket dämpar stödets skadliga effekter för konkurrenterna. Kommissionen anser följaktligen att det inte är nödvändigt att föreskriva att andra specifika åtgärder vidtas i detta hänseende.

iv) Betydande bidrag från stödmottagaren

(127) Enligt riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter förväntas även stödmottagaren och dess köpare i betydande utsträckning bidra till omstruktureringsplanen med hjälp av sina egna medel(22).

(128) I tabell 7 nedan anges kostnaden för de omstruktureringsåtgärder som varit eller kommer att vara nödvändiga för att återställa BWE:s lönsamhet. Av tabellen framgår även hur stort bidrag staten/SEPI respektive Borsig/NewCo Babcock gjort för att finansiera dessa åtgärder.

Tabell 7

>Plats för tabell>

(129) På den första raden i tabell 7 anges kostnaderna för de minskningar av personalstyrkan som finansierades genom kapitaltillskotten från 1997 och 1999 som sammanlagt uppgår till 51000 miljoner spanska pesetas (306,5 miljoner euro).

(130) NewCo behöver ett startkapital på 55 miljoner euro. Enligt privatiseringsavtalen skall BB betala 45 miljoner euro för aktierna i NewCo. Staten skall komplettera detta belopp med ytterligare 10 miljoner euro, som den ger till NewCo som startkapital(23).

(131) NewCo kommer under de tre första verksamhetsåren att ha ett negativt kassaflöde på totalt 102 miljoner euro som staten kommer att täcka med hjälp av subventioner på 100 miljoner euro, vilka SEPI åtagit sig att betala i enlighet med privatiseringsavtalen.

(132) NewCo:s industriplan innehöll investeringsplaner motsvarande minst 135,5 miljoner euro, varav 95 miljoner euro skulle finansieras genom statliga subventioner och 40,5 miljoner euro från Borsig Babcock. Genom detta beslut förbjuds dock beviljandet av 21,44 miljoner euro motsvarande stödet till investeringar i riskkapital. Detta belopp bör således dras av från statens bidrag och läggas till de kostnader som BB måste finansiera. Det bör påpekas att investeringarna på detta område är av största vikt för NewCo, eftersom det är den kanal genom vilken man avser skapa den framtida försäljningsvolymen i sitt segment av marknaden för nyckelfärdiga projekt.

(133) Staten finansierar i sin helhet det eventuella underskott som kan uppstå vid avvecklingen av BWE efter det att de utvalda tillgångarna och 650 arbetare överförts till NewCo. Underskottet, exklusive det redan beaktade friställandet av arbetarna, beräknas uppgå till 210,4 miljoner euro.

(134) Staten kommer också att täcka eventuella förluster som härrör från de avtal som överförts till NewCo, vilket medför en kostnad som inledningsvis uppgår till 48 miljoner euro(24).

(135) När det gäller teknik återspeglas i tabellen det beräknade värdet av den tekniköverföring i form av licenser och avgifter som Borsig Babcock enligt privatiseringsavtalen är skyldigt att gratis ställa till NewCo:s förfogande åtminstone under de första fem verksamhetsåren och som kommer att ersätta de avtal med andra företagsgrupper som hittills försett BWE med det tekniska kunnande som företaget använt i produktionen(25).

(136) Dessutom kommer BB:s huvudkontor i Tyskland att under samma femårsperiod gratis tillhandahålla tjänster till NewCo för en kostnad som beräknas till 17,3 miljoner euro. Bildandet av det regionala konkurrenscentret i Spanien kommer även att kräva investeringar på 20 miljoner euro i NewCo, vilka läggs till det belopp som ursprungligen avsatts för detta syfte i investeringsplanen.

(137) Ovannämnda åtaganden innebär att omstruktureringen av BWE:s verksamhet totalt sett redan har krävt eller kommer att kräva investeringar i BWE/NewCo på sammanlagt 935,2 miljoner euro, varav staten har stått för eller kommer att stå för 748,56 miljoner euro och Borsig/NewCo Babcock 186,64 miljoner euro. Detta innebär att Borsig Babcock kommer att stå för 19,96 % av kostnaderna för omstruktureringen av BWE/NewCo.

(138) Borsig Babcock har dessutom i privatiseringsavtalen förbundit sig att lämna varje kontantbidrag som kan visa sig nödvändigt för att NewCo hela tiden skall ha tillräckligt med egna medel för att kunna genomföra industriplanen. Den lägsta nivån på egna medel i NewCo skall vara 20 miljoner euro, det vill säga samma belopp som aktiekapitalet.

(139) Kommissionen anser följaktligen att NewCo och dess köpare, BB, har tagit på sig risken med omstruktureringen och i betydande utsträckning kommer att bidra till denna med egna medel.

VII. SLUTSATS

(140) Med beaktande av det ovan anförda anser kommissionen följaktligen att Spanien skall avstå från att bevilja NewCo en subvention på 21,44 miljoner euro motsvarande stödet till investeringar i riskkapital, eftersom detta stöd snedvrider konkurrensen och handeln i en omfattning som strider mot det gemensamma intresset.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det kapitaltillskott på 10000 miljoner spanska pesetas (60,1 miljoner euro) som TENEO gav Babcock Wilcox España SA 1994 utgör ett befintligt stöd enligt artikel 88.1 i fördraget.

Artikel 2

De kapitaltillskott på 10000 miljoner spanska pesetas (60,1 miljoner euro) och 41000 miljoner spanska pesetas (246,4 miljoner euro) som SEPI beviljade Babcock Wilcox España SA 1997 respektive 1999 utgör stöd enligt artikel 87.1 i fördraget. Båda kapitaltillskotten beviljades olagligen, då de innebar en överträdelse av artikel 88.3 c i fördraget, med undantag för ett belopp på 16725 miljoner spanska pesetas (100,52 miljoner euro) av det sista kapitaltillskottet, som ännu inte betalats ut.

Trots detta uppfyller stödet i fråga villkoren för att enligt artikel 87.3 c i fördraget beviljas ett undantag i enlighet med gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter och är följaktligen förenligt med den gemensamma marknaden.

Artikel 3

De åtgärder som Spanien avser vidta i enlighet med avtalet om privatisering av Babcock Wilcox España SA utgörs av

a) betalning på 55 miljoner euro till NewCo,

b) betalning på 100 miljoner euro till NewCo för att täcka kostnaderna för omställningen av den verksamhet som förts över till det nya företaget,

c) betalning på 95 miljoner euro till NewCo för investeringar och utbildning enligt BB:s investeringsplan,

d) täckning av eventuella förluster till följd av tidigare avtal som överförts till NewCo, vilket innebär en kostnad på uppskattningsvis 8000 miljoner spanska pesetas (48,1 miljoner euro),

e) täckning på upp till 18 miljoner euro av de kostnader som kan bli följden av olika anspråk riktade mot NewCo för ekonomiska förluster eller skador som uppstått till följd av händelser som inträffat före försäljningen och som har samband med miljöskydds-, arbetarskydds-, skatte- eller socialförsäkringsfrågor och med skyldigheter som härrör från pensionsprogram, och

f) täckning av det underskott som kommer att uppstå vid avvecklingen av BWE, vilket kommer att innebära en kostnad på uppskattningsvis 35000 miljoner spanska pesetas (210,4 miljoner euro)

och utgör stöd enligt artikel 87.1 i fördraget.

De stöd som anges i skäl a, d, e och f, det stöd som avses i skäl b upp till ett belopp som motsvarar de negativa kassaflöden som NewCo faktiskt haft under de första tre verksamhetsåren, och det stöd som avses i punkt c upp till ett högsta belopp på 73,56 miljoner euro uppfyller villkoren för att omfattas av ett undantag enligt artikel 87.3 c i fördraget, i enlighet med gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter, och är följaktligen förenliga med den gemensamma marknaden.

Artikel 4

Det stöd på 100 miljoner euro som enligt artikel 3 b beviljas för att täcka kostnaderna för att anpassa den verksamhet som förts över till NewCo betalas endast ut om mottagaren vid utgången av vart och ett av de tre första verksamhetsåren kan lägga fram bevis på att de negativa kassaflödena verkligen har uppstått.

Artikel 5

Det stöd som enligt privatiseringsavtalen anslås för NewCo:s investeringar i riskkapital och som uppgår till 21,44 miljoner euro uppfyller inte något av kraven för att artikel 87.2 och 87.3 i fördraget skall kunna tillämpas. Det är således inte förenligt med den gemensamma marknaden.

Detta stöd får således inte beviljas och Spanien måste avstå från att betala ut ovannämnda belopp.

Artikel 6

Den industriella plan som lagts fram för kommissionen skall genomföras i sin helhet.

Spanien skall för kommissionen lägga fram årliga rapporter med all information som behövs för att kommissionen skall kunna övervaka att den industriella planen genomförs i enlighet med punkt 45 i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter. Den första av dessa rapporter skall läggas fram senast sex månader efter offentliggörandet av detta beslut.

Artikel 7

Spanien skall inom två månader från offentliggörandet av detta beslut informera kommissionen om vilka åtgärder som vidtagits för att efterkomma det.

Artikel 8

Detta beslut riktar sig till Spanien.

Utfärdat i Bryssel den 3 juli 2001.

På kommissionens vägnar

Mario Monti

Ledamot av kommissionen

(1) EGT C 249, 8.8.1998, s. 3.

(2) EGT C 280, 2.10.1999, s. 22.

(3) EGT C 232, 12.8.2000, s. 2.

(4) Kapacitetsminskningen beskrivs närmare i skäl 122.

(5) Hakparanteserna anger företagshemligheter eller konfidentierll information som har strukits.

(6) Investeringsplanen beskrivs närmare i skäl 111.

(7) EGT C 307, 13.11.1993, s. 3.

(8) EGT L 195, 29.7.1980, s. 35.

(9) EGT C 288, 9.10.1999, s. 2.

(10) EGT C 368, 23.12.1994, s. 12, förlängda genom meddelanden offentliggjorda i EGT C 74, 10.3.1998, s. 31 och i EGT C 67, 10.3.1999, s. 11.

(11) Se skäl 73.

(12) Se skäl 74.

(13) Se punkterna 31-34.

(14) Se skälen 51 och 52.

(15) Se punkterna 40 och 41 i riktlinjerna från 1999.

(16) Se tabell 7 i skäl 128.

(17) Se punkterna 56-63 i riktlinjerna från 1999.

(18) Se punkt 62 i riktlinjerna från 1999.

(19) Se punkterna 35-39 i riktlinjerna från 1999.

(20) Se tabell 3 i skäl 53.

(21) EGT L 10, 13.1.2001, s. 20.

(22) Se punkt 40 i riktlinjerna från 1999.

(23) Se skäl 60.

(24) Tabellen innehåller ingen kostnad beträffande osäkerhetsmomenten på områdena för miljöskydd, arbetsmarknad, skatter och sociala frågor vilka har begränsats till 18 miljoner euro, eftersom det inte förväntas något bidrag från denna post.

(25) Det uppskattade värdet motsvarar det vanliga marknadspriset på 5 % av den förväntade omsättningen under de första fem verksamhetsåren.