32002D0194

2002/194/EG: Rådets beslut av den 28 februari 2002 om extra nationellt stöd från Republiken Italiens regering till destillation av vissa produkter inom vinsektorn

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 064 , 07/03/2002 s. 0026 - 0026


Rådets beslut

av den 28 februari 2002

om extra nationellt stöd från Republiken Italiens regering till destillation av vissa produkter inom vinsektorn

(2002/194/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 88.2 tredje stycket i detta,

med beaktande av begäran från Republiken Italiens regering av den 31 januari 2002, och

av följande skäl:

(1) Enligt artikel 29 i rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin(1) får gemenskapen lämna stöd för destillation av viner för att stödja marknaden för vin och därigenom underlätta den fortsatta försörjningen med vindestillat.

(2) Enligt artikel 30 i ovan nämnda förordning får krisdestillation vidtas om marknaden för vin störs till följd av ovanligt stora överskott och/eller kvalitetsproblem.

(3) Situationen för produktionsåret 2001/2002 är krisartad, vilket kan skyllas på den bristande balansen mellan tillgång och efterfrågan. Detta beror inte främst på överproduktion utan på att produktutbudet är mycket stort på den inre marknaden på grund av den ökande lagringen och importen av vin från tredje land. I synnerhet finns det betydande överskott av vita bordsviner på den italienska marknaden, och lagren av bordsviner har överskridit 1999 års nivå med 70 %. Dessutom har det genomsnittliga priset på denna typ av vin sjunkit med 23 % jämfört med produktionsåret 1998/1999, vilket innebär en avsevärd minskning av producenternas inkomster.

(4) Den frivilliga destillationen av bordsviner för att garantera försörjningen av marknaden för spritdrycker enligt artikel 29 i förordning (EG) nr 1493/1999 har inte medfört någon förbättring av situationen på den italienska marknaden eftersom antalet tecknade avtal har nått en nivå som motsvarar två gånger de tillåtna volymerna.

(5) Denna obalans på marknaden för bordsvin har föranlett den italienska regeringen att begära att krisdestillation skall inledas, enligt artikel 30 i ovannämnda förordning, av 5 miljoner hektoliter bordsvin. Denna krisdestillation innebär att ett pris betalas till producenten. Det pris som tidigare fastställts var 1,914 euro per volymprocent/hl, vilket den italienska regeringen anser otillräckligt för åstadkomma en verklig sanering av marknaden.

(6) För att råda bot på denna situation planerar den italienska regeringen att, upp till gränsen för den kvot på 4 miljoner hektoliter som godkändes den 8 februari 2002 av Förvaltningskommittén för vin på förslag av kommissionen, bevilja extra nationellt stöd till de producenter som levererar vin till den destillationstyp som avses i artikel 30 i ovan nämnda förordning, vilket möjliggör en höjning av det pris som betalas till producenten för denna destillation till högst 2,12 euro per volymprocent/hl, dvs. en beräknad maximal kostnad för denna nationella åtgärd på cirka 8,27 miljoner euro.

(7) Det föreligger alltså exceptionella omständigheter som gör det möjligt att anse detta stöd, undantagsvis och i den utsträckning som det är absolut nödvändigt för att avhjälpa den konstaterade obalansen, som förenligt med den gemensamma marknaden, enligt de villkor som anges i detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ett extra stöd från den italienska regeringen till destillation av 4 miljoner hektoliter bordsvin på Italiens territorium med ett belopp på högst 8,27 miljoner euro, upp till det belopp som är nödvändigt för att kunna höja vinpriset till 2,12 euro per volymprocent/hl inom ramen för genomförandet av krisdestillationen enligt artikel 30 i förordning (EG) nr 1493/1999, skall anses förenligt med den gemensamma marknaden.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Italien.

Utfärdat i Bryssel den 28 februari 2002.

På rådets vägnar

A. Acebes Paniagua

Ordförande

(1) EGT L 179, 14.7.1999, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2585/2001 (EGT L 345, 29.12.2001, s. 10).