32002D0113

2002/113/EG: Kommissionens beslut av den 23 januari 2002 om ändring av beslut 1999/217/EG vad gäller förteckningen över aromämnen som används i eller på livsmedel (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2002) 88]

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 049 , 20/02/2002 s. 0001 - 0160


Kommissionens beslut

av den 23 januari 2002

om ändring av beslut 1999/217/EG vad gäller förteckningen över aromämnen som används i eller på livsmedel

[delgivet med nr K(2002) 88]

(Text av betydelse för EES)

(2002/113/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2232/96 av den 28 oktober 1996 om gemenskapsregler för aromämnen som används eller är avsedda att användas i eller på livsmedel(1), särskilt artikel 3.2 i denna, och

av följande skäl:

(1) I enlighet med artikel 3.2 i förordning (EG) nr 2232/96 har kommissionen genom sitt beslut 1999/217/EG(2), ändrat genom beslut 2000/489/EG(3), antagit en förteckning över aromämnen som används i eller på livsmedel.

(2) Enligt kommissionens förordning (EG) nr 1565/2000 av den 18 juli 2000 om fastställande av de åtgärder som är nödvändiga för antagandet av ett utvärderingsprogram i enlighet med förordning (EG) nr 2232/96(4) skall alla aromämnen tilldelas ett nytt nummer, ett så kallat FL-nummer. Därutöver skall samtliga aromämnen i förteckningen delas in i grupper av besläktade ämnen enligt förteckningen över grupper i den förordningen. Denna information bör även finnas tillgänglig för de som ansvarar för att släppa ut ett ämne på marknaden, så att de skall kunna fullfölja sina skyldigheter enligt förordning (EG) nr 1565/2000. Förteckningen över aromämnen bör därför omfatta de nya FL-numren och gruppnumren.

(3) Delarna 1, 2 och 3 av förteckningen i bilagan till beslut 1999/217/EG, ändrat genom beslut 2000/489/EG, bör slås ihop till en del, del A, och ämnena bör upptas efter sitt FL-nummer. Del 4 av förteckningen bör ersättas av texten i del B i förteckningen i bilagan till detta beslut.

(4) Vid en noggrann genomgång av de aromämnen som medlemsstaterna anmält och som finns upptagna i beslut 1999/217/EG upptäcktes ett antal inkonsekvenser vad gäller kemiskt nummer, namn, synonymer och systematiskt namn och ett antal fall konstaterades där samma ämnen upptogs under olika kemiska namn i förteckningen. Dessa inkonsekvenser bör rättas till. Vad gäller de inkonsekvenser för vilka ännu inget avgörande föreligger bör eventuella inkonsekvenser åtminstone påtalas.

(5) För ett antal ämnen i beslut 1999/217/EG, inklusive ämnen som vid anmälan begärts hemligstämplade, har vissa medlemsstater tagit tillbaka sina anmälningar. Dessa ämnen bör utgå ur förteckningen. Några medlemsstaterna har även anmält nya ämnen som enligt artikel 5.2 i förordning (EG) nr 2232/96 bör tas med i utvärderingsprogrammet och därför behöver upptas i förteckningen.

(6) Enligt artikel 4.3 i förordning (EG) nr 2232/96 skall ett ämne utgå ur förteckningen om det efter utvärderingen visar sig att ett aromämne inte motsvarar de allmänna kriterierna för användningen som anges i bilagan till nämnda förordning. Vetenskapliga livsmedelskommittén konstaterade i sitt yttrande av den 26 september 2001 att 4-allyl-1,2-dimetoxibensen (metyleugenol) och 1-allyl-4-metoxibensen (estragol) är genotoxiska. Dessa ämnen bör därför utgå ur förteckningen.

(7) Beslut 1999/217/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(8) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga livsmedelskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förteckningen i bilagan till beslut 1999/217/EG skall ersättas med texten i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 23 januari 2002.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 299, 23.11.1996, s. 1.

(2) EGT L 84, 27.3.1999, s. 1.

(3) EGT L 197, 3.8.2000, s. 53.

(4) EGT L 180, 19.7.2000, s. 8.

BILAGA

"Förteckning över aromämnen som anmälts av medlemsstaterna i enlighet med artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2232/96 av den 28 oktober 1996 om gemenskapsregler för aromämnen som används eller är avsedda att användas i eller på livsmedel

Förteckningen över kemiskt definierade aromämnen har delats upp i två separata delar. I del A upptas ämnena enligt sitt FL-nummer. I del B upptas de ämnen där en medlemsstat har begärt att ämnena skall hemligstämplas för att skydda tillverkarens immateriella rättigheter.

I del A anges CAS(1)-, Einecs(2)-, CoE(3)- och FEMA(4)-numren om de är kända.

Siffran i kolumnen "anmärkningar" hänvisar till en av följande kommentarer:

1) Ämne som, förutom på grund av sina aromegenskaper, också används av andra skäl på eller i livsmedel och som därför kan omfattas av ytterligare rättsliga bestämmelser.

2) Ämne vars användning omfattas av särskilda begränsningar eller förbud i vissa medlemsstater.

3) Ämne som skall prioriteras i det utvärderingsprogram som fastställs i förordning (EG) nr 1565/2000.

4) Ämne om vilket ytterligare upplysningar skall lämnas.

5) Namn, synonymer, systematiska namn, CAS-, Einecs-, CoE- eller FEMA-nummer kan innehålla inkonsekvenser.

En fråga som togs upp var behandlingen av salter och andra ämnen som är derivat av "generiska" ämnen. Anmälningarna var mycket preciserade för vissa ämnen. För andra ämnen saknas denna detaljerade identifiering. För ett antal syror och baser saknas särskilda upplysningar om deras salter. Det antas preliminärt, vilket bara gäller den här förteckningen, att ammonium-, natrium-, kalium- och kalciumsalter, samt klorider, karbonater och sulfater täcks av de "generiska" ämnena under förutsättning att de har aromatiska egenskaper. Det slutliga godkännandet kommer dock att bero på resultatet av utvärderingen som i dessa fall bör innebära en noggrann kontroll av att antagandet är korrekt.

DEL A

AROMÄMNEN

(sorterade efter FL-nummer)

>Plats för tabell>

DEL B

AROMÄMNEN ANMÄLDA ENLIGT ARTIKEL 3.2 I FÖRORDNING (EG) nr 2232/96 FÖR VILKA DET BEGÄRTS SKYDD FÖR TILLVERKARENS IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

>Plats för tabell>

(1) Chemical Abstracts Service.

(2) European Inventory of Existing Chemical Substances.

(3) Council of Europe (Europarådet).

(4) Flavour and Extract Manufacturers' Association, Förenta staterna."