32001Y0224(01)

Kommissionens meddelande i anslutning till genomförandet av rådets direktiv 89/686/EEG av den 21 december 1989 om personlig skyddsutrustning, ändrat genom direktiv 93/68/EEG, 93/95/EEG och 96/58/EG (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 060 , 24/02/2001 s. 0019 - 0019


Kommissionens meddelande i anslutning till genomförandet av rådets direktiv 89/686/EEG av den 21 december 1989 om personlig skyddsutrustning(1), ändrat genom direktiv 93/68/EEG(2), 93/95/EEG(3) och 96/58/EG(4)

(2001/C 60/07)

(Text av betydelse för EES)

(Offentliggörande av rubriker och referenser för europeiska standarder som harmoniserats enligt direktivet)

>Plats för tabell>

ANMÄRKNING:

Närmare upplysningar om standarderna kan erhållas hos de europeiska och nationella standardiseringsorgan som anges i bilagan till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG(5), ändrat genom direktiv 98/48/EG(6).

Offentliggörandet av referenserna i Europeiska gemenskapernas officiella tidning innebär inte att standarderna är tillgängliga på alla gemenskapsspråken.

Kommissionen skall kontinuerligt uppdatera denna förteckning(7).

(1) EGT L 399, 30.12.1989, s. 18.

(2) EGT L 220, 30.8.1993, s. 1.

(3) EGT L 276, 9.11.1993, s. 11.

(4) EGT L 236, 18.9.1996, s. 44.

(5) EGT L 204, 21.7.1998, s. 37.

(6) EGT L 217, 5.8.1998, s. 18.

(7) EGT C 315, 4.11.2000, s. 24.

EGT C 21, 24.1.2001, s. 2.