32001R2565

Kommissionens förordning (EG) nr 2565/2001 av den 27 december 2001 om öppnande av gemenskapstullkvoter för 2002 för får, getter, fårkött och getkött och om undantag från förordning (EG) nr 1439/95

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 344 , 28/12/2001 s. 0031 - 0034


Kommissionens förordning (EG) nr 2565/2001

av den 27 december 2001

om öppnande av gemenskapstullkvoter för 2002 för får, getter, fårkött och getkött och om undantag från förordning (EG) nr 1439/95

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2467/98 av den 3 november 1998 om den gemensamma organisationen av marknaden för får- och getkött(1), ändrad genom förordning (EG) nr 1669/2000(2), särskilt artikel 17.1 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1349/2000 av den 19 juni 2000 om fastställande av vissa koncessioner genom gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och om anpassning, som en autonom övergångsåtgärd, av vissa av de jordbrukskoncessioner som föreskrivs i Europaavtalet med Estland(3), ändrad genom förordning (EG) nr 2677/2000(4), särskilt artikel 1.3 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1727/2000 av den 31 juli 2000 om vissa koncessioner i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och om anpassning, som en autonom övergångsåtgärd, av vissa jordbrukskoncessioner enligt Europaavtalet med Ungern(5), särskilt artikel 1.3 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2290/2000 av den 9 oktober 2000 om vissa koncessioner i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och om anpassning, som en autonom övergångsåtgärd, av vissa jordbrukskoncessioner enligt Europaavtalet med Bulgarien(6), särskilt artikel 1.3 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2433/2000 av den 17 oktober 2000 om vissa medgivanden i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och om anpassning, som en autonom övergångsåtgärd, av vissa jordbruksmedgivanden enligt Europaavtalet med Tjeckiska republiken(7), särskilt artikel 1.3 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2434/2000 av den 17 oktober 2000 om vissa medgivanden i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och om anpassning, som en autonom övergångsåtgärd, av vissa jordbruksmedgivanden enligt Europaavtalet med Slovakiska republiken(8), särskilt artikel 1.3 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2435/2000 av den 17 oktober 2000 om vissa medgivanden i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och om anpassning, som en autonom övergångsåtgärd, av vissa jordbruksmedgivanden enligt Europaavtalet med Rumänien(9), särskilt artikel 1.3 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2341/2000 av den 17 oktober 2000 om vissa medgivanden i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och om anpassning, som en autonom övergångsåtgärd, av vissa jordbruksmedgivanden enligt Europaavtalet med Lettland(10), särskilt artikel 1.3 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2766/2000 av den 14 december 2000 om vissa koncessioner i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och om anpassning, som en autonom övergångsåtgärd, av vissa jordbrukskoncessioner enligt Europaavtalet med Litauen(11) särskilt artikel 1.3 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2851/2000 av den 22 december 2000 om vissa medgivanden i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och om anpassning, som en autonom övergångsåtgärd, av vissa jordbruksmedgivanden enligt Europaavtalet med Republiken Polen och om upphävande av förordning (EG) nr 3066/95(12), särskilt artikel 1.4 i denna, och

av följande skäl:

(1) De kvantiteter av vissa jordbruksprodukter som får importeras tullfritt från vissa länder inom ramen för tullkvoter, tak eller referenskvantiteter fastställs i förordningarna (EG) nr 1349/2000, (EG) nr 1727/2000, (EG) nr 2290/2000, (EG) nr 2433/2000, (EG) nr 2434/2000, (EG) nr 2435/2000, (EG) nr 2341/2000 och (EG) nr 2766/2000 från och med den 1 juli 2000 och i bilaga A. b till förordning (EG) nr 2851/2000 från och med den 1 januari 2001.

(2) Kommissionen måste öppna tullkvoter för getkött och fårkött för 2002. Dessa kvoter skall förvaltas enligt kommissionens förordning (EG) nr 1439/95 av den 26 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 3013/89 beträffande import och export av produkter inom sektorn för får- och getkött(13), senast ändrad genom förordning (EG) nr 272/2001(14).

(3) För att säkerställa att systemet med tullkvoter fungerar tillfredsställande är det nödvändigt att fastställa en slaktviktsekvivalent. Eftersom valet mellan import av levande djur och import av kött är fritt för vissa tullkvoter behövs en omräkningsfaktor.

(4) Eftersom importen förvaltas per kalenderår motsvarar de för 2002 fastställda kvantiteterna summan av hälften av kvantiteten för perioden 1 juli 2001-30 juni 2002 och hälften av kvantiteten för perioden 1 juli 2002-30 juni 2003.

(5) Följaktligen är det nödvändigt att utarbeta denna förordning om öppnande av gemenskapstullkvoter för 2002 för får, getter, fårkött och getkött som omfattas av KN-numren 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 och 0204.

(6) Till följd av svårigheter inom fårsektorn i Uruguay på grund av ett utbrott av mul- och klövsjuka och för att undvika avbrott i leveranserna från detta land till Europeiska gemenskapen, bör det föreskrivas undantag från artiklarna 11.1 och 13.1 i förordning (EG) nr 1439/95 samt, undantagsvis, göra det möjligt att förlänga giltigheten till och med den 25 januari 2002 för de ursprungsdokument och importlicenser som utfärdats i enlighet med förordning (EG) nr 2808/2000 av den 21 december 2000 om öppnande av gemenskapstullkvoter för 2001 för får, getter, fårkött och getkött med KN-nummer 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 10, 0104 20 90 och 0204 och om undantag från förordning (EG) nr 1439/95 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 3013/89 beträffande import och export av produkter inom sektorn för får- och getkött(15), senast ändrad genom förordning (EG) nr 272/2001.

(7) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för får- och getkött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genom denna förordning öppnas gemenskapstullkvoter för får- och getkött för perioden 1 januari-31 december 2002.

Artikel 2

De tullar som tillämpas vid import till gemenskapen av får, getter, fårkött och getkött med KN-nummer 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 och 0204 med ursprung i de länder som anges i bilagan skall upphävas tillfälligt eller sänkas enligt bestämmelserna i denna förordning.

Artikel 3

1. I del 1 i bilagan fastställs de kvantiteter kött, uttryckta i slaktviktsekvivalent, med KN-nummer 0204, för vilka den tull som gäller vid import med ursprung i vissa leverantörsländer tillfälligt skall upphävas under perioden 1 januari 2002-31 december 2002.

2. I del 2 i bilagan fastställs de kvantiteter levande djur och kött, uttryckta i slaktviktsekvivalent, med KN-nummer 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 och 0204 för vilka den tull som gäller vid import med ursprung i vissa leverantörsländer skall sänkas till noll under perioden 1 januari 2002-31 december 2002.

3. I del 3 i bilagan fastställs de kvantiteter levande djur, uttryckta i levande vikt, med KN-numren 0104 10 30, 0104 10 80 och 0104 20 90, för vilka den tull som gäller vid import skall sänkas till 10 % av värdet under perioden 1 januari 2002-31 december 2002.

4. I del 4 i bilagan fastställs de kvantiteter kött, uttryckta i slaktviktsekvivalent, med KN-nummer 0204, för vilka den tull som gäller vid import tillfälligt skall upphävas under perioden 1 januari 2002-31 december 2002.

Artikel 4

1. De tullkvoter som avses i artikel 3.1 och 3.2 skall förvaltas i enlighet med bestämmelserna i avdelning II A i förordning (EG) nr 1439/95.

2. De tullkvoter som avses i artikel 3.3 och 3.4 skall förvaltas i enlighet med bestämmelserna i avdelning II B i förordning (EG) nr 1439/95.

Artikel 5

1. Med uttrycket "slaktviktsekvivalent" i artikel 3 avses vikten av kött med ben, samt vikten av urbenat kött som med hjälp av en koefficient räknats om till kött med ben. För detta ändamål skall 55 kg urbenat får- eller getkött av vuxna djur motsvara 100 kg får- eller getkött med ben av vuxna djur, och 60 kg urbenat lamm- eller killingkött skall motsvara 100 kg lamm- eller killingkött med ben.

2. Om det i associeringsavtalen mellan gemenskapen och vissa leverantörsländer fastställs att importen får ske antingen i form av levande djur eller kött, skall 100 kg levande djur anses motsvara 47 kg kött.

Artikel 6

Trots artikel 11.1 och artikel 13.1 i förordning (EG) nr 1439/95 skall ursprungsdokument och importlicenser som utfärdats i enlighet med förordning (EG) nr 2808/2000 för kvantiteter som importerats från Uruguay, och vars giltighetstid ännu inte gått ut den dag den här förordningen träder i kraft, vara giltiga till och med den 25 januari 2002.

Artikel 7

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari till och med den 31 december 2002. Artikel 6 skall dock tillämpas från och med det datum denna förordning träder i kraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 december 2001.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 312, 20.11.1998, s. 1.

(2) EGT L 193, 29.7.2000, s. 8.

(3) EGT L 155, 28.6.2000, s. 1.

(4) EGT L 308, 8.12.2000, s. 7.

(5) EGT L 198, 4.8.2000, s. 6.

(6) EGT L 262, 17.10.2000, s. 1.

(7) EGT L 280, 4.11.2000, s. 1.

(8) EGT L 280, 4.11.2000, s. 9.

(9) EGT L 280, 4.11.2000, s. 17.

(10) EGT L 271, 24.10.2000, s. 7.

(11) EGT L 321, 19.12.2000, s. 8.

(12) EGT L 332, 28.12.2000, s. 7.

(13) EGT L 143, 27.6.1995, s. 7.

(14) EGT L 41, 10.2.2001, s. 3.

(15) EGT L 326, 22.12.2000, s. 12.

BILAGA

FÅR- OCH GETKÖTT TULLKVOTER FÖR 2002

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>