32001R2430

Kommissionens förordning (EG) nr 2430/2001 av den 12 december 2001 om komplettering av bilagan till förordning (EG) nr 2301/97 om att införa vissa benämningar i det "register över skyddade särarter" som föreskrivs i rådets förordning (EEG) nr 2082/92 om särartsskydd för jordbruksprodukter och livsmedel

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 328 , 13/12/2001 s. 0029 - 0030


Kommissionens förordning (EG) nr 2430/2001

av den 12 december 2001

om komplettering av bilagan till förordning (EG) nr 2301/97 om att införa vissa benämningar i det "register över skyddade särarter" som föreskrivs i rådets förordning (EEG) nr 2082/92 om särartsskydd för jordbruksprodukter och livsmedel

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2082/92 av den 14 juli 1992 om särartsskydd för jordbruksprodukter och livsmedel(1), särskilt artikel 9.1 i denna, och

av följande skäl:

(1) Sverige har, i enlighet med artikel 7 i förordning (EEG) nr 2082/92, till kommissionen lämnat in en ansökan om att "Falukorv" skall registreras som särart.

(2) Det är endast för de benämningar som finns upptagna i registret som beteckningen "garanterad traditionell specialitet" får användas.

(3) Enligt artikel 8 i den förordningen framställdes ingen invändning till kommissionen till följd av offentliggörandet i Europeiska gemenskapernas officiella tidning(2) mot den beteckning som anges i bilagan till den här förordningen.

(4) Benämningen i bilagan förtjänar följaktligen att förtecknas i "registret över skyddade särarter" och därmed att skyddas enligt artikel 13.2 i förordning (EEG) nr 2082/92 som garanterad traditionell specialitet.

(5) Bilagan till den här förordningen kompletterar bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 2301/97(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1482/2000(4).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 2301/97 skall kompletteras med den benämning som anges i bilagan till den här förordningen och den skall förtecknas i "registret över skyddade särarter" enligt artikel 9.1 i förordning (EEG) nr 2082/92.

Den skall skyddas i enlighet med artikel 13.2 i den förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 12 december 2001.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 208, 24.7.1992, s. 9.

(2) EGT C 78, 10.3.2001, s. 16.

(3) EGT L 319, 21.11.1997, s. 8.

(4) EGT L 167, 7.7.2000, s. 8.

BILAGA

Köttprodukter

- Falukorv