32001R2299

Kommissionens förordning (EG) nr 2299/2001 av den 26 november 2001 om ändring av förordning (EG) nr 800/1999 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 1291/2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 308 , 27/11/2001 s. 0019 - 0020


Kommissionens förordning (EG) nr 2299/2001

av den 26 november 2001

om ändring av förordning (EG) nr 800/1999 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 1291/2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den 30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål(1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1666/2000(2), särskilt artikel 9.2, artikel 13.11 i denna, samt motsvarande bestämmelser i andra förordningar om den gemensamma organisationen av marknaderna för jordbruksprodukter, och

av följande skäl:

(1) I artikel 3 i kommissionens förordning (EG) nr 2298/2001 om närmare bestämmelser för export av produkter som levereras som livsmedelsbistånd från gemenskapen(3) föreskrivs att det i samband med export inom ramen för en biståndsaktion för vilken exportbidrag begärs skall uppvisas en exportlicens med förutfastställelse av bidraget. Det är därför lämpligt att ändra relevanta bestämmelser i kommissionens förordning (EG) nr 800/1999(4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 90/2001(5), och i kommissonens förordning (EG) nr 1291/2000(6), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1095/2001(7).

(2) Enligt artikel 5.1 i förordning (EG) nr 1291/2000 behöver exportlicens inte uppvisas för viss verksamhet, bland annat den typ av verksamhet som avses i artiklarna 36, 40 och 44 i förordning (EG) nr 800/1999. Hänvisningen i artikel 24.1 i förordning (EG) nr 1291/2000 till licenserna för sådan verksamhet har således ingen funktion och bör utgå.

(3) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandena från samtliga berörda förvaltningskommittéer.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 4.1 i förordning (EG) nr 800/1999 skall ersättas med följande: "För rätt till exportbidrag krävs uppvisande av en exportlicens med förutfastställelse av bidraget, utom när det gäller export av varor.

Det krävs emellertid ingen licens för att erhålla bidrag

- i de fall då de exporterade kvantiteterna per exportlicens är mindre än eller lika stora som de kvantiteter som anges i bilaga III till förordning (EG) nr 1291/2000,

- i de fall som avses i artiklarna 6, 36, 40, 44, 45 och i artikel 46.1, och

- för leveranser avsedda för medlemsstaternas väpnade styrkor som är stationerade i tredjeland."

Artikel 2

Förordning (EG) nr 1291/2000 ändras på följande sätt:

1. Artikel 16 skall ersättas med följande: "Artikel 16

Licensansökningar och licenser med förutfastställelse av bidraget som utfärdas för livsmedelsbistånd i den mening som avses i artikel 10.4 i det jordbruksavtal som slutits inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan skall i fält 20 ha minst en av följande beteckningar:

- Certificado GATT - Ayuda alimentaria

- GATT-licens - fødevarehjælp

- GATT-Lizenz, Nahrungsmittelhilfe

- Πιστοποιητικό GATT - επισιτιστική βοήθεια

- Licence under GATT - food aid

- Certificat GATT - aide alimentaire

- Titolo GATT - Aiuto alimentare

- GATT-certificaat - Voedselhulp

- Certificado GATT - ajuda alimentar

- GATT-todistus - elintarvikeapu

- GATT-licens - livsmedelsbistånd.

I fält 7 skall bestämmelseland anges. Licensen skall endast vara giltig för export som sker inom ramen för livsmedelsbistånd av det slag som avses ovan."

2. Artikel 24.1 b skall ersättas med följande: "b) När det gäller en exportlicens eller en licens med förutfastställelse av bidrag, vid den tullmyndighet som tar emot deklarationer för

- export, eller

- produkter som omfattas av någon av bestämmelserna i artiklarna 4 och 5 i förordning (EEG) nr 565/80."

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 november 2001.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 181, 1.7.1992, s. 21.

(2) EGT L 193, 29.7.2000, s. 1.

(3) Se sidan 16 i detta nummer av EGT.

(4) EGT L 102, 17.4.1999, s. 11.

(5) EGT L 14, 18.1.2001, s. 22.

(6) EGT L 152, 24.6.2000, s. 1.

(7) EGT L 150, 6.6.2001, s. 25.