32001R1964

Kommissionens förordning (EG) nr 1964/2001 av den 8 oktober 2001 om ändring av förordning (EEG) nr 2166/83 om införande av ett system med tillstånd för visst fiske i ett område norr om Skottland (Shetlandsområdet)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 268 , 09/10/2001 s. 0022 - 0022


Kommissionens förordning (EG) nr 1964/2001

av den 8 oktober 2001

om ändring av förordning (EEG) nr 2166/83 om införande av ett system med tillstånd för visst fiske i ett område norr om Skottland (Shetlandsområdet)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3760/92 av den 20 december 1992 om ett gemenskapssystem för fiske och vattenbruk(1), senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1181/98(2), särskilt artikel 7.2 i denna, och

av följande skäl:

(1) I kommissionens förordning (EEG) nr 2166/83 av den 29 juli 1983 om införande av ett system med tillstånd för visst fiske i ett område norr om Skottland (Shetlandsområdet)(3), ändrad genom förordning (EG) nr 2502/1999(4), fastställs att ett kommunikationssystem skall rapportera rörelser inom området för gemenskapens fartyg via en av de radiostationer som anges i bilaga I.

(2) Frankrikes och Tysklands radiostationer har helt och hållet upphört med sina verksamheter. Det är följaktligen lämpligt att stryka hänvisningarna till radiostationerna i fråga i den relevanta bilagan.

(3) Det är därför nödvändigt att ändra förordning (EEG) nr 2166/83.

(4) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för fiske och vattenbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilaga I till förordning (EEG) nr 2166/83, skall följande strykas:

">Plats för tabell>"

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 oktober 2001.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 389, 31.12.1992, s. 1.

(2) EGT L 164, 9.6.1998, s. 1.

(3) EGT L 206, 30.7.1983, s. 71.

(4) EGT L 304, 27.11.1999, s. 14.