32001R1963

Kommissionens förordning (EG) nr 1963/2001 av den 8 oktober 2001 om tillfällig ändring av rådets förordning (EG) nr 2505/96 såvitt avser en ökning av volymen för vissa autonoma gemenskapstullkvoter

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 268 , 09/10/2001 s. 0021 - 0021


Kommissionens förordning (EG) nr 1963/2001

av den 8 oktober 2001

om tillfällig ändring av rådets förordning (EG) nr 2505/96 såvitt avser en ökning av volymen för vissa autonoma gemenskapstullkvoter

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2505/96 av den 20 december 1996 om öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1142/2001(2), särskilt föreskriften i artikel 6 i denna, och

av följande skäl:

(1) Kvotmängden för vissa autonoma gemenskapstullkvoter är inte tillräcklig för att tillgodose gemenskapsindustrins behov. Därför bör kvotmängden för flurtamon (ISO) (löpnummer 09.2955) och kraftpapper (löpnummer 09.2959) höjas.

(2) Förordning (EG) nr 2505/96 bör ändras i enlighet med detta. För att säkerställa obehindrad tillgång till kvoterna bör denna förordning ändras med verkan från den 1 januari 2001.

(3) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För kvotperioden 1 januari-31 december 2001 skall bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96 ändras på följande sätt:

1. Kvotmängden för tullkvoten med löpnummer 09.2955 skall vara 260 ton.

2. Kvotmängden för tullkvoten med löpnummer 09.2959 skall vara 85000 ton.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning skall tillämpas från och med den 1 januari 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 oktober 2001.

På kommissionens vägnar

Frederik Bolkestein

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 345, 31.12.1996, s. 1.

(2) EGT L 155, 12.6.2001, s. 1.