32001R1737

Kommissionens förordning (EG) nr 1737/2001 av den 31 augusti 2001 om fastställande av produktionsbidrag för vitsocker som används inom den kemiska industrin

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 234 , 01/09/2001 s. 0033 - 0034


Kommissionens förordning (EG) nr 1737/2001

av den 31 augusti 2001

om fastställande av produktionsbidrag för vitsocker som används inom den kemiska industrin

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker(1), särskilt artikel 7.5 i denna, och

av följande skäl:

(1) I artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1260/2001 fastställs att beslut får fattas om att bevilja produktionsbidrag för produkter som räknas upp i artikel 1.1 a och 1.1 f, för sirap enligt artikel 1.1 d, för kemiskt ren fruktos som omfattas av KN-nummer 1702 50 00 i egenskap av mellanprodukt, och som uppfyller kriterierna i artikel 23.2 i fördraget när dessa används vid tillverkningen av vissa produkter inom den kemiska industrin.

(2) I kommissionens förordning (EG) nr 1265/2001 av den av den 27 juni 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1260/2001 när det gäller beviljande av produktionsbidrag för vissa sockerprodukter som används inom den kemiska industrin(2), fastställs regler för införande av produktionsbidrag och anges vilka kemiska produkter som berättigar till produktionsbidrag för de råvaror som används vid tillverkningen. I artiklarna 5, 6 och 7 i förordning (EG) nr 1265/2001 föreskrivs att gällande produktionsbidrag för råsocker, sackarossirap och isoglukos i oförändrat tillstånd skall beräknas på särskilda villkor för var och en av produkterna grundat på det bidrag som fastställts för vitsocker.

(3) I artikel 9 i förordning (EG) nr 1265/2001 föreskrivs att produktionsbidraget för vitsocker skall fastställas en gång i månaden för de perioder som inleds den 1 i varje månad. Bidraget får ändras däremellan om gemenskapens och/eller världsmarknadens sockerpris fluktuerat avsevärt. Tillämpningen av dessa bestämmelser bidrar till att fastställa produktionsbidraget enligt artikel 1 för den period som anges i samma artikel.

(4) Till följd av ändringen av den definition på vitsocker och råsocker som anges i artikel 1.2 a och 1.2 b i förordning (EG) nr 1260/2001 bör socker med tillsats av aromämnen, färgämnen eller andra ämnen inte längre betraktas som sådana, utan räknas till "annat socker"Enligt villkoren i artikel 1 i förordning (EG) nr 1265/2001 berättigar de dock i egenskap av råvaror till produktionsbidrag. För beräkningen av produktionsbidraget bör det därför föreskrivas en beräkningsmetod baserad på sackaroshalten i produkterna.

(5) I förordning (EG) nr1260/2001 föreskrivs inte någon återgång till ett system med kompensation för lagringskostnader från och med den 1 juli 2001. Enligt artikel 48 i samma förordning skall emellertid lagringsavgift tas ut för socker i lager till och med den 30 juni 2001 vilket innebär att det för det socker som är tillgängligt inom gemenskapen under juli, augusti och september 2001 har betalats en lagringsavgift på 2,00 euro per 100 kg vitsocker. När bidragen för september månad 2001 fastställs bör därför denna avgift beaktas. Om bearbetningen av basprodukten sker efter den 30 september 2001 bör nämnda bidrag sänkas med 2 euro per 100 kg netto.

(6) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det produktionsbidrag för vitsocker som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1265/2001 skall fastställas till 34,890 euro per 100 kg nettovikt.

Om den basprodukt för vilken produktionsbidrag enligt stycket har beviljats bearbetas efter den 30 september 2001, skall detta produktionsbidrag minskas med 2 euro per 100 kg netto.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 31 augusti 2001.

På kommissionens vägnar

Viviane Reding

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 178, 30.6.2001, s. 1.

(2) EGT L 178, 30.6.2001, s. 63.