32001R1619

Kommissionens förordning (EG) nr 1619/2001 av den 6 augusti 2001 om handelsnormer för äpplen och päron och om ändring av förordning (EEG) nr 920/89

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 215 , 09/08/2001 s. 0003 - 0016


Kommissionens förordning (EG) nr 1619/2001

av den 6 augusti 2001

om handelsnormer för äpplen och päron och om ändring av förordning (EEG) nr 920/89

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker(1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 911/2001(2), särskilt artikel 2.2 i denna, och

av följande skäl:

(1) I bilaga I till förordning (EG) nr 2200/96 återfinns äpplen och päron bland de produkter för vilka normer skall antas. Kommissionens förordning (EEG) nr 920/89 av den 10 april 1989 om kvalitetsnormer för morötter, citrusfrukt, äpplen och päron samt om ändring av kommissionens förordning nr 58(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 730/1999(4), har genomgått ett flertal ändringar som medför att den ur juridisk synpunkt inte längre kan anses tydlig.

(2) För tydlighetens skull bör bestämmelserna beträffande äpplen och päron skiljas från de bestämmelser som gäller övriga produkter som omfattas av förordning (EEG) nr 920/89. Det är följaktligen nödvändigt att omarbeta nämnda förordning och låta bilaga III till förordning nr 920/89 utgå. För att förbättra överskådligheten på världsmarknaden bör därför de normer för äpplen och päron beaktas som rekommenderats av den arbetsgrupp för standardisering av lättfördärvliga livsmedel samt för kvalitetsförbättring som inrättats vid Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (ECE/FN).

(3) Syftet med dessa normer är att avlägsna produkter av otillfredsställande kvalitet från marknaden, att anpassa produktionen till konsumenternas krav samt att underlätta ett handelsutbyte grundat på sund konkurrens för att på så sätt bidra till att förbättra produktionens lönsamhet.

(4) Normerna skall tillämpas i samtliga handelsled. Vid transport över långa sträckor, lagring under en viss tid och olika typer av hantering kan det inträffa att produkterna försämras till följd av sin biologiska utveckling eller sin mer eller mindre begränsade hållbarhet. Hänsyn bör därför tas till sådan försämring när normerna tillämpas i de handelsled som ligger efter avsändningstillfället. Eftersom produkter i klass "Extra" skall vara noggrant sorterade och förpackade bör för dem avvikelser endast medges i fråga om bristande färskhet och saftspändhet.

(5) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för färsk frukt och färska grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Handelsnormerna för följande produkter anges i bilagan:

- Äpplen som omfattas av KN-nummer ex 0808 10.

- Päron som omfattas av KN-nummer ex 0808 20.

Dessa normer skall tillämpas i samtliga handelsled och i enlighet med villkoren i förordning (EG) nr 2200/96.

I de handelsled som ligger efter avsändningstillfället får dock produkterna i förhållande till de föreskrivna normerna

- uppvisa en viss bristande färskhet och saftspändhet, och

- uppvisa mindre förändringar till följd av sin utveckling och mer eller mindre begränsade hållbarhet, dock inte om de klassificerats som klass "Extra".

Artikel 2

Förordning (EEG) nr 920/89 ändras på följande sätt:

1. I artikel 1 första stycket skall tredje strecksatsen utgå.

2. Bilaga III skall utgå.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den första dagen i den andra månad som följer på den månad då den träder i kraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 augusti 2001.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 297, 21.11.1996, s. 1.

(2) EGT L 129, 11.5.2001, s. 3.

(3) EGT L 97, 11.4.1989, s. 19.

(4) EGT L 93, 8.4.1999, s. 14.

BILAGA

NORMER FÖR ÄPPLEN OCH PÄRON

I. DEFINITION AV PRODUKTEN

Dessa normer gäller för äpplen och päron av sorter av Malus domestica Borkh. och Pyrus communis L. som är avsedda att levereras färska till konsumenten, dock inte äpplen och päron avsedda för industriell bearbetning.

II. KVALITETSBESTÄMMELSER

Syftet med normerna är att ange de kvalitetskrav som äpplen och päron skall uppfylla efter iordningställande och förpackning.

A. Minimikrav

Om inte annat följer av de särskilda bestämmelserna för varje klass och de tillåtna toleranserna skall äpplen och päron vara

- hela,

- friska, dvs. de får inte vara angripna av röta eller ha annan kvalitetsförsämring som gör dem olämpliga för konsumtion,

- rena, praktiskt taget fria från synliga främmande beståndsdelar,

- praktiskt taget fria från skadedjur,

- praktiskt taget fria från skador orsakade av skadedjur,

- fria från onormal yttre fuktighet,

- fria från främmande lukt och/eller smak,

Frukten skall dessutom vara varsamt plockad.

Äpplena och päronen skall vara så väl utvecklade att

- mognadsprocessen kan fortsätta tills frukten når en mognad som är lämplig med hänsyn till sortegenskaperna(1),

- de tål transport och hantering, och

- de är i tillfredsställande skick vid ankomsten till bestämmelseorten.

B. Klassificering

Äpplen och päron indelas i följande tre klasser:

i) Klass "Extra"

Äpplen och päron i denna klass skall vara av högsta kvalitet. Deras form, utveckling och färg skall vara typiska för sorten(2) och skaftet skall vara oskadat.

Fruktköttet skall vara helt friskt.

De får inte ha några fel med undantag av mycket små ytliga fel i skalet förutsatt att dessa inte försämrar produktens allmänna utseende, kvalitet, hållbarhet eller presentationen i förpackningen.

Stenbildning får inte förekomma hos päron.

ii) Klass I

Äpplen och päron i denna klass skall vara av god kvalitet. Deras form, storlek och färg skall vara typiska för sorten(3).

Fruktköttet skall vara helt friskt.

De får dock ha följande mindre fel förutsatt att dessa inte försämrar produktens allmänna utseende, kvalitet, hållbarhet och presentation i förpackningen:

- Mindre fel i formen.

- Mindre fel i utvecklingen.

- Mindre färgfel.

- Mindre ytliga fel som ligger inom följande gränser:

- Långsträckta fel får vara högst 2 cm långa.

- Övriga fel får täcka en sammanlagd yta på högst 1 cm2, dock med undantag för skorv (Venturia inaequalis) som högst får täcka en yta på 0,25 cm2.

- Mindre stötskador som inte är missfärgade får täcka en sammanlagd yta på högst 1 cm2.

När det gäller äpplen får skaftet saknas förutsatt att skafthålan är ren och skalet runtomkring oskadat. I fråga om päron får skaftet vara lätt skadat.

Stenbildning får inte förekomma hos päron.

iii) Klass II

Denna klass omfattar äpplen och päron som inte uppfyller kraven för de högre klasserna men som uppfyller de minimikrav som anges ovan(4).

Fruktköttet får inte ha några större fel.

Följande fel får förekomma förutsatt att frukten bibehåller sina väsentligaste egenskaper i fråga om kvalitet, hållbarhet och presentation:

- Fel i formen.

- Fel i utvecklingen.

- Färgfel.

- Ytliga fel som ligger inom följande gränser:

- Långsträckta fel får vara högst 4 cm långa.

- Övriga fel får täcka en yta av högst 2,5 cm2, inbegripet lätt missfärgade stötskador, dock med undantag för skorv (Venturia inaequalis) som inte får täcka en större yta än 1 cm2.

III. BESTÄMMELSER ANGÅENDE STORLEKSSORTERING

Storleken bestäms av den största tvärsnittsdiametern eller av vikten. I det sistnämnda fallet måste en minimivikt fastställas så att all frukt uppfyller de krav på respektive minsta diameter som anges nedan.

Nedan anges minimikrav på diameter för samtliga klasser:

>Plats för tabell>

Undantagsvis, och för de sorter av sommarpäron som finns upptagna i förteckningen i tillägget till dessa normer, anges ingen minsta storlek för partier som avsänds mellan den 10 juni och den 31 juli varje år.

För att frukten i en förpackning skall uppfylla kraven på enhetlig storlek får skillnaden i diameter mellan frukterna i en och samma förpackning vara högst

- 5 mm för frukt i klass Extra och för frukt i klass I och II som är förpackad i rader och lager(5),

- 10 mm för löspackad eller färdigförpackad frukt i klass I(6).

För löspackad eller färdigförpackad frukt i klass II har det inte fastställts några bestämmelser om enhetlig storlek.

IV. TOLERANSBESTÄMMELSER

I varje förpackning medges en viss mängd produkter som inte uppfyller kvalitets- och storlekskraven för den angivna klassen.

A. Kvalitetstoleranser

i) Klass "Extra"

5 % i antal eller vikt av äpplen eller päron som inte uppfyller kraven för klassen men som uppfyller kraven för klass I, eller som, i undantagsfall, omfattas av toleranserna för den klassen.

ii) Klass I

10 % i antal eller vikt av äpplen eller päron som inte uppfyller kraven för klassen men som uppfyller kraven för klass II, eller som, i undantagsfall, omfattas av toleranserna för den klassen. Päron som saknar skaft omfattas dock inte av denna tolerans.

iii) Klass II,

10 % i antal eller vikt av äpplen och päron som varken uppfyller kraven för klassen eller minimikraven, dock inte frukt med rötangrepp, påtagliga skador eller andra fel som gör den olämplig för konsumtion.

Toleranserna för denna klass får medföra högst 2 % i antal eller vikt av frukt som har följande fel:

- Omfattande angrepp av pricksjuka eller glasighet.

- Mindre skador eller oläkta sprickor.

- Mycket ringa spår av röta.

- Förekomst av levande skadedjur inuti frukten och/eller skador på fruktköttet förorsakade av skadedjur.

B. Storlekstoleranser

För samtliga klasser:

a) För frukt som omfattas av kraven på enhetlighet: 10 % i antal eller vikt av frukt som motsvarar den storlek som ligger närmast under eller över den storlek som anges på förpackningen, varvid frukt i den minsta storleksklassen högst får ligga 5 mm under minimistorleken.

b) För frukt som inte omfattas av kraven på enhetlighet: 10 % i antal eller vikt av frukt som är mindre än den minsta tillåtna storleken, dock högst 5 mm mindre.

V. BESTÄMMELSER ANGÅENDE PRESENTATION

A. Enhetlighet

Varje förpackning skall ha ett enhetligt innehåll och får endast innehålla äpplen och päron av samma ursprung, sort, kvalitet, storlek (om storlekssortering är obligatorisk) och mognad.

För klass "Extra" gäller kravet på enhetlighet även färgen.

För små konsumentförpackningar av äpplen med en nettovikt på högst 3 kg gäller inte kravet på enhetlighet för sorten. Om äpplen av olika sorter saluförs i en och samma förpackning gäller inte kravet på enhetlighet i fråga om ursprunget.

Den synliga delen av förpackningens innehåll skall vara representativ för hela innehållet.

B. Förpackning,

Äpplena och päronen skall vara förpackade så att de ges ett ändamålsenligt skydd.

De material som används inuti förpackningen skall vara nya, rena och så beskaffade att de inte kan orsaka yttre eller inre skador på produkterna. Det är tillåtet att använda material, som t. ex. papper eller stämplar med handelsmässiga upplysningar förutsatt att de färger och det lim som används är giftfria.

Förpackningarna får inte innehålla främmande beståndsdelar.

C. Presentation

Äpplen och päron i klass "Extra" skall vara förpackade i lager.

VI. BESTÄMMELSER ANGÅENDE MÄRKNING

Varje förpackning skall på en och samma sida med tydligt, outplånligt och från utsidan synligt tryckt vara märkt med följande uppgifter:

A. Identifiering

Packare och/eller avsändare. Namn och adress eller märke som är officiellt utfärdat eller godkänt. Om märkning i form av ett tecken (en logotyp) används skall det i närheten av tecknet (logotypen) stå "packare" och/eller "avsändare" (eller motsvarande förkortning).

B. Typ av produkt

- "Äpplen" eller "päron" (om innehållet i förpackningen inte är synligt från utsidan).

- Sortens eller i förekommande fall sorternas namn.

C. Produktens ursprung

Ursprungsland och, frivilligt, odlingsområde eller nationell, regional eller lokal beteckning. I det fall som anges i tredje stycket i punkt V.A. då äpplen av olika sorter och ursprung saluförs i en och samma konsumentförpackning, skall ursprungslandet för varje sort anges.

D. Handelsmässiga upplysningar

- Klass.

- Storlek eller, för frukt förpackad i lager, antal frukter.

Om storleken är angiven skall den uttryckas på följande sätt:

a) För frukt som omfattas av kraven på enhetlighet skall den anges som minsta och största diameter.

b) För frukt som inte omfattas av kraven på enhetlighet skall den anges som diametern på den minsta frukten i förpackningen, följt av "och större" eller " + " eller, eventuellt, diametern på den största frukten i förpackningen.

E. Officiellt kontrollmärke (frivilligt)

(1) På grund av de egenskaper som är typiska för sorten Fuji när det gäller fruktens mognad vid skörden får glasighet (water core) förekomma, förutsatt att sjukdomen är begränsad till fruktens kärlsträngsregion.

(2) Kriterierna för färg och rostbildning i fråga om äpplen samt en icke uttömmande förteckning över de sorter som berörs av de olika kriterierna anges i tillägget till dessa normer.

(3) Kriterierna för färg och rostbildning i fråga om äpplen samt en icke uttömmande förteckning över de sorter som berörs av de olika kriterierna anges i tillägget till dessa normer.

(4) En icke uttömmande förteckning över sorter med stora frukter anges i tillägget till de här handelsnormerna.

(5) För äpplen av sorterna Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) och Horneburger får skillnaden i diameter dock vara 10 mm.

(6) För äpplen av sorterna Bramley's Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) och Horneburger får skillnaden i diameter dock vara 20 mm.

TILLÄGG

1. FÄRGKRITERIER FÖR ÄPPLEN

Äppelsorter indelas efter färg i följande fyra grupper:

>Plats för tabell>

2. KRITERIER FÖR ROSTBILDNING PÅ ÄPPLEN

Äppelsorter indelas efter rostbildning i följande två grupper:

Grupp R - äppelsorter för vilka rostbildning på skalet är en sorttypisk egenskap och inte utgör ett fel om den överensstämmer med sortens typiska utseende.

För andra sorter än grupp R är rostbildning tillåten inom följande gränser:

>Plats för tabell>

3. STORLEKSKRITERIER FÖR ÄPPLEN OCH PÄRON

Äppel och päronsorter delas in efter storlek i följande tre grupper:

Grupp L - äppel- och päronsorter med stora frukter som anges i andra stycket i avdelning III i handelsnormerna för äpplen och päron.

Grupp SP - päronsorter som anges i tredje stycket i avdelning III i handelsnormerna för äpplen och päron.

Andra sorter.

4. ICKE UTTÖMMANDE FÖRTECKNING ÖVER ÄPPELSORTER SOM DELATS IN EFTER FÄRG-, ROSTBILDNINGS- OCH STORLEKSKRITERIER

>Plats för tabell>

5. ICKE UTTÖMMANDE FÖRTECKNING ÖVER PÄRONSORTER SOM DELATS IN EFTER STORLEKSKRITERIER

>Plats för tabell>