32001R1451

Rådets förordning (EG) nr 1451/2001 av den 28 juni 2001 om ändring av förordning (EG) nr 2792/1999 om föreskrifter och villkor för gemenskapens strukturstöd inom fiskerisektorn

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 198 , 21/07/2001 s. 0009 - 0010


Rådets förordning (EG) nr 1451/2001

av den 28 juni 2001

om ändring av förordning (EG) nr 2792/1999 om föreskrifter och villkor för gemenskapens strukturstöd inom fiskerisektorn

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 37 och 299.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande, och

av följande skäl:

(1) I rådets förordning (EG) nr 2792/1999(4) fastställs de högsta tillåtna nivåerna för stöd från Fonden för fiskets utveckling (FFU), med hänsyn till de högsta tillåtna nivåer som fastställs i rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna(5).

(2) De högsta tillåtna nivåer som gäller för stöd från FFU är dock fortsatt lägre än de nivåer som enligt de särskilda bestämmelserna i förordning (EG) nr 1260/1999 gäller för vissa kategorier av regioner som omfattas av mål 1. Med hänsyn till de särskilda svårigheterna i var och en av de angivna regionkategorierna bör de högsta tillåtna nivåerna för stöd från FFU ändras. Särskilt när det gäller de yttersta randområdena bör man ta hänsyn till de faktorer som enligt artikel 299.2 i fördraget allvarligt kan hämma deras utveckling.

(3) Förordning (EG) nr 2792/1999 bör därför ändras.

(4) Varje plan, ram för gemenskapsstöd, operativt program eller samlat programdokument skall i enlighet med artikel 14 i förordning (EG) nr 1260/1999 omfatta en period på sju år, och programperioden skall inledas den 1 januari 2000. Av konsekvensskäl och för att undvika diskriminering av stödmottagare som omfattas av samma program bör de undantag som föreskrivs i denna förordning i undantagsfall kunna tillämpas för hela denna programperiod.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilaga IV till förordning (EG) nr 2792/1999 skall tabell 3 ersättas med följande tabell:

"TABELL 3

>Plats för tabell>

Om det rör sig om investeringar i små och medelstora företag i enlighet med kommissionens rekommendation 96/280/EG(6) får satserna (A) i grupperna 2 och 3 ökas i en omfattning som motsvarar de andra finansieringsformer än direkt stöd som används, utan att denna ökning får överstiga 10 % av den totala stödberättigande kostnaden. Den privata stödmottagarens bidrag skall minskas i motsvarande grad.

Undantagen enligt artikel 1 första stycket skall beskrivas i korthet i de operativa program eller de samlade programdokument för de berörda områdena som avses i artiklarna 18 och 19 i förordning (EG) nr 1260/1999."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning skall tillämpas från och med den 1 januari 2000.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 28 juni 2001.

På rådets vägnar

B. Rosengren

Ordförande

(1) EGT C 96 E, 27.2.2001, s. 277.

(2) Yttrandet avgivet den 14 juni 2001 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(3) EGT C 139, 11.5.2001, s. 29.

(4) EGT L 337, 30.12.1999, s. 10.

(5) EGT L 161, 26.6.1999, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1447/2001 (se sidan 1 i detta nummer av EGT).

(6) EGT L 107, 30.4.1996, s. 4.