32001R1363

Kommissionens förordning (EG) nr 1363/2001 av den 4 juli 2001 om ändring av förordning (EG) nr 1327/2001 om fastställande av produktionsbidrag för vitsocker som används inom den kemiska industrin

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 182 , 05/07/2001 s. 0052 - 0052


Kommissionens förordning (EG) nr 1363/2001

av den 4 juli 2001

om ändring av förordning (EG) nr 1327/2001 om fastställande av produktionsbidrag för vitsocker som används inom den kemiska industrin

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/2001 av den 19 juni 2001 om den gemensamma organisationen av marknaden för socker(1), särskilt artikel 7.5 i denna, och

av följande skäl:

(1) Enligt artikel 15 i kommissionens förordning (EG) nr 1265/2001 av den 27 juni 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1260/2001 när det gäller beviljande av produktionsbidrag för vissa sockerprodukter som används inom den kemiska industrin(2), skall bidragsrättigheterna gälla från den dag då ansökan inkommer till och med den sista dagen i den femte månaden efter den månad då ansökan om produktionsbidrag inkom.

(2) I kommissionens förordning (EG) nr 1327/2001 av den 29 juni 2001 om fastställande av produktionsbidrag för vitsocker som används inom den kemiska industrin(3) fastställs det produktionsbidrag för vitsocker som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1265/2001 till 33,936 euro per 100 kg netto, och begränsas giltighetstiden för bidragsrättigheterna till den 30 september 2001, för att inte skapa skillnader i behandlingen av aktörer som utnyttjar bidragen till den 30 september 2001 och de som utnyttjar dem efter detta datum.

(3) För att möjliggöra för aktörerna att ingå avtal efter den 30 september 2001 med utnyttjande av en bidragsansökan som inlämnades i juli 2001, bör produktionsbidraget fastställas för ansökningar som inlämnats i juli 2001 om bearbetningen av den basprodukt som bidrag beviljats för inträffar efter den 30 september 2001. Det är därför lämpligt att upphäva artikel 2 i förordning (EG) nr 1327/2001 om begränsningen av giltighetstiden för bidragsrättigheter.

(4) I förordning (EG) nr 1260/2001 föreskrivs inte någon återgång till ett system med kompensation för lagringskostnader från och med den 1 juli 2001. Det bör därför tas hänsyn till detta vid fastställandet av de bidrag som beviljas när bearbetningen av basprodukten inträffar efter den 30 september 2001.

(5) För att inte skapa skillnader i behandlingen av bidragsrättigheter som ansökts före och efter det att denna förordning trädde i kraft, bör denna förordning tillämpas på rättigheter som ansökts efter den dag då förordning (EG) nr 1327/2001 trädde i kraft.

(6) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för socker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1327/2001 ändras på följande sätt:

1. I artikel 1 skall följande stycke läggas till: "Om den basprodukt för vilken produktionsbidrag enligt stycket har beviljats bearbetas efter den 30 september 2001, skall detta produktionsbidrag minskas med 2 euro per 100 kg netto."

2. Artikel 2 skall utgå.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 5 juli 2001. Den skall tillämpas på bidragsrättigheter som har ansökts från och med den 1 juli 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 juli 2001.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 178, 30.6.2001, s. 1.

(2) EGT L 178, 30.6.2001, s. 63.

(3) EGT L 177, 30.6.2001, s. 68.