32001R1355

Kommissionens förordning (EG) nr 1355/2001 av den 4 juli 2001 om undantag från förordning (EG) nr 1644/96 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för beviljande av stöd för vissa trindsädesslag

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 182 , 05/07/2001 s. 0024 - 0024


Kommissionens förordning (EG) nr 1355/2001

av den 4 juli 2001

om undantag från förordning (EG) nr 1644/96 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för beviljande av stöd för vissa trindsädesslag

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1577/96 av den 30 juli 1996 om en särskild åtgärd för vissa trindsädesslag(1), ändrad genom förordning (EG) nr 811/2000(2), särskilt artikel 6 i denna, och

av följande skäl:

(1) I kommissionens förordning (EG) nr 1644/93(3), fastställs tillämpningsföreskrifter för beviljande av stöd för vissa trindsädesslag. Enligt artikel 1 a bör de berörda arealerna i sin helhet ha besåtts och skördats och allt normalt odlingsarbete bör ha utförts under normala växtförhållanden.

(2) Den ovanliga vädersituationen i Portugal och i vissa regioner i Spanien innebar att det inte var möjligt att uppnå normal utveckling av de pågående odlingarna och inte heller någon större fröproduktion. Den beräknade avkastningen ligger därför långt under normal nivå, vilket gör skördearbetet ekonomiskt olönsamt. Om skörden inte genomförs går de berörda producenterna dock miste om rötten till utbetalning av hektarstöd eftersom de inte uppfyller skördevillkoret.

(3) Denna situation motiverar att ett undantag görs från förordning (EG) nr 1644/96 när det gäller skördekravet.

(4) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För regleringsåret 2001/2002, med undantag från artikel 1 a i förordning (EG) nr 1644/96, skall för Portugal och Spanien, med undantag av de autonoma regionerna Galicien, Asturien, Kantabrien, Baskien och Kanarieröarna, gälla arealer besådda med trindsädesslag som inte har skördats fortsatt skall berättiga till stöd enligt kommissionens förordning (EG) nr 1577/96 på följande villkor:

- De berörda arealerna har inte använts till andra grödor fram till den normala skördetiden för trindsädesslag.

- Alla andra villkor i förordning (EG) nr 1644/96 är uppfyllda.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 juni 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 juli 2001.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 206, 16.8.1996, s. 4.

(2) EGT L 100, 20.4.2000, s. 1.

(3) EGT L 207, 17.8.1996, s. 1.