32001R1251

Kommissionens förordning (EG) nr 1251/2001 av den 26 juni 2001 om ändring av förordning (EEG) nr 3769/92 om tillämpning och ändring av rådets förordning (EEG) nr 3677/90 om åtgärder för att försvåra avledningen av vissa ämnen till olaglig framställning av narkotika och psykotropa ämnen

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 173 , 27/06/2001 s. 0026 - 0026


Kommissionens förordning (EG) nr 1251/2001

av den 26 juni 2001

om ändring av förordning (EEG) nr 3769/92 om tillämpning och ändring av rådets förordning (EEG) nr 3677/90 om åtgärder för att försvåra avledningen av vissa ämnen till olaglig framställning av narkotika och psykotropa ämnen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3677/90 av den 13 december 1990 om åtgärder för att försvåra avledningen av vissa ämnen för olaglig framställning av narkotika och psykotropa ämnen(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1116/2001(2), särskilt artikel 10.3 i denna,

med beaktande av kommissionens förordning (EEG) nr 3769/92 av den 21 december 1992 om tillämpning och ändring av rådets förordning (EEG) nr 3677/90 om åtgärder för att försvåra avledningen av vissa ämnen till olaglig framställning av narkotika och psykotropa ämnen(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1610/2000(4), och

av följande skäl:

(1) Skyldigheten att lämna en underrättelse före export när ansökan lämnas in enligt artikel 12.10 i Förenta nationernas konvention från 1988 mot olaglig hantering av narkotika och psykotropa ämnen och enligt Förenta nationernas resolution S-20/4 B bör klargöras för och meddelas medlemsstaterna.

(2) Förfarandet för ändring av förteckningarna över de länder till vilka underrättelserna skall sändas bör förenklas och förkortas så att ansökningarna snabbt kan besvaras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 3769/92 ändras på följande sätt:

1. Artikel 2 skall ersättas med följande: "Artikel 2

Särskilda skyldigheter i samband med export av förtecknade ämnen ur kategori 2

Enligt artikel 5.2 i grundförordningen skall export av förtecknade ämnen ur kategori 2 omfattas i tillämpliga delar av bestämmelserna i artikel 4 i grundförordningen när de är avsedda för en operatör som är verksam i ett land som anges i den förteckning som offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C-serien. Dessa förteckningar skall regelbundet uppdateras av Europeiska kommissionen."

2. Artikel 3 skall ersättas med följande: "Artikel 3

Särskilda skyldigheter i samband med export av förtecknade ämnen ur kategori 3

Utan att det påverkar tillämpningen av mer preciserade krav som skall fastställas genom avtal med berörda länder skall, enligt artikel 5a.2 i grundförordningen, bestämmelserna i artikel 4 i grundförordningen gälla för export av förtecknade ämnen ur kategori 3 när dessa är avsedda för en operatör som är verksam i ett land som anges i den förteckning som offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C-serien, och ett öppet individuellt tillstånd kan inte beviljas enligt punkt 3 i den artikeln. Dessa förteckningar skall regelbundet uppdateras av Europeiska kommissionen."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 juni 2001.

På kommissionens vägnar

Frederik Bolkestein

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 357, 20.12.1990, s. 1.

(2) EGT L 153, 8.6.2001, s. 4.

(3) EGT L 383, 29.12.1992, s. 17.

(4) EGT L 185, 25.7.2000, s. 30.