32001L0116

Kommissionens direktiv 2001/116/EG av den 20 december 2001 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 018 , 21/01/2002 s. 0001 - 0115


Kommissionens direktiv 2001/116/EG

av den 20 december 2001

om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon(1), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/56/EG(2), särskilt artikel 13.2 i detta, och

av följande skäl:

(1) Direktiv 70/156/EEG och dess bilagor har ändrats flera gånger och eftersom bilagorna måste ändras igen, bör de av tydlighetsskäl konsolideras till en text.

(2) Bestämmelsen om nödvändiga administrativa dokument för typgodkännande för hela fordon i dessa bilagor bör gälla fordon i kategori M1 utrustade med förbränningsmotorer.

(3) Bilagorna till direktiv 70/156/EEG, i sin ändrade lydelse enligt det här direktivet, innehåller också bestämmelser om nödvändiga administrativa dokument för typgodkännande för hela fordon i andra kategorier än M1. Sådana godkännanden bör dock bara beviljas efter det att ett direktiv som upphäver och ersätter direktiv 70/156/EEG trätt i kraft och efter det att de nödvändiga ändringarna av särdirektiven trätt i kraft så att de gäller fordon i vissa andra kategorier än M1.

(4) Det är också lämpligt att införa bestämmelser om enhetliga arrangemang för tilldelning av godkännandenummer.

(5) Direktiv 70/156/EEG bör ändras i enlighet med ovanstående.

(6) Bestämmelserna i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Kommittén för anpassning till den tekniska utvecklingen som inrättats i enlighet med direktiv 70/156/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 70/156/EEG ändras på följande sätt:

1. I andra stycket i artikel 4.1 skall orden "och skall ges ett särskilt godkännandenummer enligt bestämmelserna i bilaga VII" strykas.

2. I sjätte stycket i artikel 8.2 c skall orden "och ersätt särskilda godkännandenummer med normala godkännandenummer" strykas.

3. Bilagorna till direktiv 70/156/EEG skall ersättas med bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

1. När det gäller typgodkännande av motorfordon skall medlemsstaterna tillämpa direktiv 70/156/EEG, senast ändrat genom det här direktivet, enbart för fordon i kategori M1 utrustade med förbränningsmotorer.

2. När det gäller typgodkännande av specialmotorfordon i kategori M1 skall medlemsstaterna, enbart på begäran av tillverkaren, tillämpa artikel 4.1 i direktiv 70/156/EEG, senast ändrat genom direktiv 98/14/EG(3).

3. Artikel 10 i direktiv 70/156/EEG, senast ändrat genom direktiv 87/358/EEG(4), skall fortsätta att gälla för typgodkännande av fordon som det inte hänvisas till i punkt 1.

Artikel 3

1. När det gäller utfärdande av intyg om överensstämmelse som en följd av EG-typgodkännande, får befintliga modeller användas till den 30 juni 2003.

2. Det här direktivet upphäver inga godkännanden som beviljades innan det trädde i kraft; det hindrar inte heller utvidgning av sådana godkännanden i enlighet med det direktiv enligt vilket de ursprungligen beviljades.

Artikel 4

1. Medlemsstaterna skall anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 30 juni 2002. De skall genast underrätta kommissionen om detta. De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 juli 2002.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 5

Detta direktiv träder i kraft tjugo dagar efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 december 2001.

På kommissionens vägnar

Erkki Liikanen

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 42, 23.2.1970, s. 1.

(2) EGT L 292, 9.11.2001, s. 21.

(3) EGT L 91, 25.3.1998, s. 1.

(4) EGT L 192, 11.7.1987, s. 51.

FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR

>Plats för tabell>

BILAGA I (a)

>PIC FILE= "L_2002018SV.000402.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.000501.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.000601.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.000701.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.000801.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.000901.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.001001.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.001101.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.001201.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.001301.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.001401.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.001501.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.001601.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.001701.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.001801.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.001901.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.002001.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.002101.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.002201.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.002301.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.002401.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.002501.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.002601.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.002701.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.002801.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.002901.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.003001.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.003101.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.003201.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.003301.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.003401.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.003501.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.003601.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.003701.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.003801.TIF">

BILAGA II

DEFINITION AV FORDONSKATEGORI OCH FORDONSTYP

A. DEFINITION AV FORDONSKATEGORI

Fordonskategorierna definieras enligt följande klassificering:

(Med högsta vikt i nedanstående definitioner avses "högsta tekniskt tillåtna vikt inklusive last" enligt specifikationen i punkt 2.8 i bilaga I.)

1. Kategori M: Motorfordon med minst fyra hjul, konstruerade och byggda för persontransport.

Kategori M1: Fordon, konstruerade och byggda för persontransport, med högst åtta säten utöver förarsätet.

Kategori M2: Fordon, konstruerade och byggda för persontransport, med mer än åtta säten utöver förarsätet och en högsta vikt som inte överstiger 5 ton.

Kategori M3: Fordon, konstruerade och byggda för persontransport, med mer än åtta säten utöver förarsätet och en högsta vikt som överstiger 5 ton.

Karosserityper och kodifieringar som hänför sig till fordon i kategori M anges i punkt 1 i del C i denna bilaga (fordon i kategori M1) och i punkt 2 (fordon i kategorierna M2 och M3) och skall användas för det ändamål som anges i den delen.

2. Kategori N: Motorfordon med minst fyra hjul, konstruerade och byggda för varutransport.

Kategori N1: Fordon, konstruerade och byggda för varutransport, med en högsta vikt som inte överstiger 3,5 ton.

Kategori N2: Fordon, konstruerade och byggda för varutransport, med en högsta vikt som överstiger 3,5, men inte 12 ton.

Kategori N3: Fordon, konstruerade och byggda för varutransport, med en högsta vikt som överstiger 12 ton.

För dragfordon som utformats för att sammankopplas med en påhängsvagn eller släpkärra skall den vikt som ligger till grund för klassificeringen vara dragfordonets vikt i körklart skick plus den vikt som motsvarar den största statiska vertikala belastning som påhängsvagnen eller släpkärran överför till dragfordonet samt, i tillämpliga fall, den högsta vikten av dragfordonets egen last.

Karosserityper och kodifieringar som hänför sig till fordon i kategori N anges i punkt 3 i del C i denna bilaga och skall användas för det ändamål som anges i den delen.

3. Kategori O: Släpvagnar (inklusive påhängsvagnar).

Kategori O1: Släpvagnar med en högsta vikt som inte överstiger 0,75 ton.

Kategori O2: Släpvagnar med en högsta vikt som överstiger 0,75, men inte 3,5 ton.

Kategori O3: Släpvagnar med en högsta vikt som överstiger 3,5, men inte 10 ton.

Kategori O4: Släpvagnar med en högsta vikt som överstiger 10 ton.

För påhängsvagnar och släpkärror skall den vikt som ligger till grund för klassificeringen vara den statiska vertikala belastning som påhängsvagnens eller släpkärrans axel/axlar överför till marken då den kopplas till dragfordonet med maximal last.

Karosserityper och kodifieringar som hänför sig till fordon i kategori O anges i punkt 4 i del C i denna bilaga och skall användas för det ändamål som anges i den delen.

4. TERRÄNGGÅENDE FORDON (symbol G)

4.1 Fordon i kategori N1 med en högsta vikt på två ton och fordon i kategori M1 skall anses som terränggående fordon om de har

- minst en framaxel och minst en bakaxel som konstruerats för samtidig drivning, inbegripet fordon som medger urkoppling av drivningen till en axel,

- minst en differentialspärr eller minst en anordning med likartad funktion och kan köras uppför en 30-procentig lutning som beräknats för enskilt fordon.

Dessutom måste de uppfylla minst fem av följande sex krav:

- Främre infallsvinkeln måste vara minst 25 °.

- Bakre infallsvinkeln måste vara minst 20 °.

- Rampvinkeln måste vara minst 20 °.

- Markfrigången under framaxeln måste vara minst 180 mm.

- Markfrigången under bakaxeln måste vara minst 180 mm.

- Markfrigången mellan axlarna måste vara minst 200 mm.

4.2 Fordon i kategori N1 med en högsta vikt på mer än två ton och fordon i kategorierna N2, M2 och M3 med en högsta vikt på tolv ton skall anses som terränggående fordon, om alla hjulen är konstruerade för samtidig drivning - inbegripet fordon som medger urkoppling av drivningen till en axel - eller om följande tre krav uppfylls:

- Minst en framaxel och minst en bakaxel är konstruerade för samtidig drivning, inbegripet fordon som medger urkoppling av drivningen till en axel.

- Det finns minst en differentialspärr eller minst en anordning med likartad funktion.

- De kan köras uppför en 25-procentig lutning som beräknats för enskilt fordon.

4.3 Fordon i kategori M3 med en högsta vikt på mer än tolv ton eller fordon i kategori N3 skall anses som terränggående fordon om hjulen är konstruerade för samtidig drivning, inbegripet fordon som medger urkoppling av drivningen till en axel, eller om följande krav uppfylls:

- Minst hälften av hjulen drivs.

- Det finns minst en differentialspärr eller minst en anordning med likartad funktion.

- De kan köras uppför en 25-procentig lutning som beräknats för enskilt fordon.

Minst fyra av följande sex krav uppfylls:

- Främre infallsvinkeln måste vara minst 25 °.

- Bakre infallsvinkeln måste vara minst 25 °.

- Rampvinkeln måste vara minst 25 °.

- Markfrigången under framaxeln måste vara minst 250 mm.

- Markfrigången mellan axlarna måste vara minst 300 mm.

- Markfrigången under bakaxeln måste vara minst 250 mm.

4.4 Belastnings- och kontrollvillkor

4.4.1 Fordon i kategori N1 med en högsta vikt på två ton och fordon i kategori M1 måste vara i körklart skick, dvs. försedda med kylvätska, smörjmedel, bränsle, verktyg, reservhjul och förare (se fotnot (o) i bilaga I).

4.4.2 Andra motorfordon än de som anges i punkt 4.4.1 måste vara lastade med den högsta tekniskt tillåtna vikten enligt tillverkarens uppgift.

4.4.3 Förmågan att klara angivna uppförslutningar (25 % och 30 %) kontrolleras genom en enkel beräkning. I undantagsfall får dock det tekniska organet begära att ett fordon av den aktuella typen tillhandahålls för en verklig provning.

4.4.4 Vid mätning av främre och bakre infallsvinklarna och rampvinkeln skall hänsyn inte tas till underkörningsskydd.

4.5 Definitioner och skisser av markfrigången. (Se bilaga I, fotnoterna (na), (nb) och (nc) för definition av främre och bakre infallsvinklarna samt rampvinkeln).

4.5.1 Med markfrigång mellan axlarna avses det kortaste avståndet mellan markplanet och den lägsta fasta punkten på fordonet. Fleraxlade boggier anses som en enda axel.

>PIC FILE= "L_2002018SV.004101.TIF">

4.5.2 Med markfrigång under en axel avses avståndet från markplanet till den högsta punkten på en cirkelbåge som går genom centrum av hjulens däckavtryck på samma axel (de inre hjulen för axlar med tvillingmonterade hjul) och vidrör den lägsta fasta punkten på fordonet mellan hjulen.

Ingen fast fordonsdel får sträcka sig in i det skuggade området enligt skissen. I tillämpliga fall anges markfrigången för flera axlar i placeringsordning, t.ex. 280/250/250.

>PIC FILE= "L_2002018SV.004102.TIF">

4.6 Kombinerad beteckning

Symbolen "G" skall kombineras med symbolen "M" eller "N". Till exempel skall ett fordon i kategori N1 som lämpar sig för att användas i terräng betecknas N1G.

5. Fordon avsedda för särskilda ändamål: Ett fordon i kategori M, N eller O för person- eller varutransport och för utförande av särskilda transportuppgifter där särskilda karosseriarrangemang eller särskild utrustning är nödvändiga.

5.1 Campingbil: Ett fordon i kategori M1 avsett för ett särskilt ändamål konstruerat med boendemöjligheter vilket omfattar minst följande utrustning:

- Sittplatser och bord.

- Sittplatser som kan göras om till sovplatser.

- Matlagningsmöjligheter.

- Lagringsmöjligheter.

Denna utrustning skall vara ordentligt fastsatt i väggar, golv eller tak. Bordet kan dock vara konstruerat så att det lätt går att flytta.

5.2 Bepansrade fordon: Fordon avsedda för skydd av de personer eller varor som transporteras och som uppfyller krav på skottsäker pansarplåt.

5.3 Ambulanser: Motorfordon i kategori M avsedda för transport av sjuka eller sårade och med särskild utrustning för detta ändamål.

5.4 Likbilar: Motorfordon i kategori M avsedda för transport av avlidna och som har särskild utrustning för detta ändamål.

5.5 Husvagnar: Se ISO-standard 3833:977, nr 3.2.1.3.

5.6 Mobilkranar: Ett specialfordon i kategori N3, som inte är utrustat för godstransporter, försett med en kran vars lyftmoment är minst 400 kNm.

5.7 Andra fordon avsedda för särskilda ändamål: Fordon enligt definitionen i punkt 5 ovan med undantag för de fordon som nämns i punkt 5.1-5.6.

Kodifieringar som hänför sig till "fordon avsedda för särskilda ändamål" definieras i punkt 5 i del C i denna bilaga och skall användas för det ändamål som anges i den delen.

B. DEFINITION AV FORDONSTYP

1. Inom kategori M1 avses med

fordonstyp: fordon som åtminstone i följande väsentliga avseenden inte skiljer sig från varandra:

- tillverkare,

- tillverkarens typbeteckning,

- väsentliga konstruktions- och formgivningsaspekter:

- chassi/bottenplatta (gäller uppenbara och grundläggande skillnader,

- motor (förbränningsmotor/el/hybrid).

Med variant av en fordonstyp avses fordon av samma typ som inte skiljer sig åt i åtminstone följande väsentliga avseenden:

- karosseriform (t.ex. sedan, halvkombi, kupé, cabriolet, stationsvagn, fordon avsett för flera ändamål),

- motor:

- funktionssätt (enligt punkt 3.2.1.1 i bilaga III),

- antal cylindrar och cylinderarrangemang,

- effektskillnader på över 30 % (högsta effekt mer än 1,3 × lägsta),

- skillnader i slagvolym på mer än 20 % (största slagvolym mer än 1,2 × minsta).

- drivaxlar (antal, placering, koppling till andra axlar),

- styraxlar (antal och placering).

Med version av en variant avses fordon som bygger på tillåtna kombinationer som framgår av informationsmaterialet i enlighet med i bilaga VIII.

Flera alternativ av följande parametrar för en och samma version får inte kombineras:

- högsta tekniskt tillåtna vikt inklusive last:

- slagvolym,

- högsta nettomotoreffekt,

- typ av växellåda och antal växlar,

- maximalt antal sittplatser enligt definitionen i bilaga II C.

2 Inom kategorierna M2 och M3 avses med

fordonstyp: fordon som åtminstone i följande väsentliga avseenden inte skiljer sig från varandra:

- tillverkare,

- tillverkarens typbeteckning,

- kategori,

- väsentliga konstruktions- och formgivningsaspekter:

- chassi/självbärande kaross, envåningsbuss/tvåvåningsbuss, oledad/ledad (gäller uppenbara och grundläggande skillnader),

- antal axlar,

- motor (inre förbränning/elektrisk/hybrid).

Med variant av en fordonstyp avses fordon av samma typ som inte skiljer sig åt i åtminstone följande väsentliga avseenden:

- klass enligt definitionen i direktiv 2001/.../EG "Bussar och långfärdsbussar" (gäller endast färdigbyggda fordon),

- i vilken etapp fordonet befinner sig (t.ex. färdigbyggt/ej färdigbyggt),

- motor:

- funktionssätt (enligt punkt 3.2.1.1 i bilaga III),

- antal cylindrar och cylinderarrangemang,

- effektskillnader på över 50 % (högsta effekt mer än 1,5 × lägsta),

- skillnader i slagvolym på mer än 50 % (största slagvolym mer än 1,5 × minsta),

- placering (frontmonterad, mittmonterad, svansmotor),

- skillnader i slagvolym på mer än 20 % (största slagvolym mer än 1,2 × minsta),

- drivaxlar (antal, placering, koppling till andra axlar),

- styraxlar (antal och placering).

Med version av en variant avses fordon som bygger på kombinationer som framgår av informationsmaterialet i enlighet med bilaga VIII.

3. Inom kategorierna N1, N2 och N3 avses med

fordonstyp: fordon som åtminstone i följande väsentliga avseenden inte skiljer sig från varandra:

- tillverkare,

- tillverkarens typbeteckning,

- kategori,

- väsentliga konstruktions- och formgivningsaspekter:

- chassi/bottenplatta (uppenbara och grundläggande skillnader),

- antal axlar,

- motor (förbränningsmotor/elektrisk/hybrid).

Med variant av en fordonstyp avses fordon av samma typ som inte skiljer sig åt i åtminstone följande väsentliga avseenden:

- typ av kaross (t.ex. flakbil/tippfordon/tankfordon/dragfordon för påhängsvagn) (gäller endast färdigbyggda fordon),

- i vilken etapp fordonet befinner sig (t.ex. färdigbyggt/ej färdigbyggt),

- motor:

- funktionssätt (enligt punkt 3.2.1.1 i bilaga III),

- antal cylindrar och cylinderarrangemang,

- effektskillnader på över 50 % (högsta effekt mer än 1,5 × lägsta),

- skillnader i slagvolym på mer än 50 % (största slagvolym mer än 1,5 × minsta).

- skillnader i högsta tekniskt tillåtna vikt inklusive last på mer än 20 % (högsta vikt mer än 1,2 × lägsta),

- drivaxlar (antal, placering, koppling till andra axlar),

- styraxlar (antal och placering).

Med version av en variant avses fordon som bygger på kombinationer som framgår av informationsmaterialet i enlighet med i bilaga VIII.

4. Inom kategori O1, O2, O3 och O4 avses med

fordonstyp: fordon som åtminstone i följande väsentliga avseenden inte skiljer sig från varandra:

- tillverkare,

- tillverkarens typbeteckning,

- kategori,

- väsentliga konstruktions- och formgivningsaspekter:

- chassi/bottenplatta (uppenbara och grundläggande skillnader),

- antal axlar,

- släpvagn/påhängsvagn/släpkärra,

- typ av bromssystem (t.ex. obromsat/påskjutsbroms/servo).

Med variant av en fordonstyp avses fordon av samma typ som inte skiljer sig åt i åtminstone följande väsentliga avseenden:

- i vilken etapp fordonet befinner sig (t.ex. färdigbyggt/ej färdigbyggt),

- karosseriform (t.ex. husvagn/flakbil/tankfordon)(gäller endast färdigbyggda/avslutade fordon),

- skillnader i högsta tekniskt tillåtna vikt inklusive last på mer än 20 % (högsta vikt mer än 1,2 × lägsta),

- styraxlar (antal och placering).

Med version av en variant avses fordon som bygger på kombinationer som framgår av informationsmaterialet.

5. Följande gäller alla kategorier:

En fullständig identifiering av fordonet som uteslutande bygger på typ-, variant- och versionsbeteckningarna skall överensstämma med en exakt enhetlig definition av samtliga tekniska egenskaper som krävs för att fordonet skall få tas i bruk.

C. DEFINITION AV TYP AV KAROSSERI

(endast för färdigbyggda/avslutade fordon)

Typ av karosseri i bilaga, I, bilaga III, del I, punkt 9.1 och i bilaga IX, punkt 37 skall anges med följande kodifiering:

1. Personbilar (M1)

AA Sedan ISO-standard 3833-1977, punkt nr 3.1.1.1, även inklusive fordon med mer än fyra sidorutor

AB Halvkombi (AA) med halvkombibaklucka

AC Stationsvagn ISO-standard 3833-1977, punkt nr 3.1.1.4 (kombi)

AD Kupé ISO-standard 3833-1977, punkt nr 3.1.1.5

AE Cabriolet ISO-standard 3833-1977, punkt nr 3.1.1.6

AF Fordon avsett för flera ändamål (multi-purpose vehicle) Annat motorfordon än de som avses i AA-AE avsett att frakta personer och deras bagage eller tillhörigheter i samma utrymme. Om ett sådant fordon uppfyller följande båda villkor anses det dock inte vara ett fordon i kategori M1:

a) Antalet sittplatser, förutom förarplatsen, är högst 6.

En "sittplats" skall anses finnas om fordonet har "åtkomliga" sätesförankringar.

"Åtkomliga" skall syfta på de sätesförankringar som kan användas. För att förhindra sätesförankringar från att vara "åtkomliga" skall tillverkaren fysiskt förhindra deras användning, t.ex. genom att svetsa fast täckplåtar eller genom att montera någon annan typ av permanent anordning som inte kan avlägsnas med användning av normalt tillgängliga verktyg.

b) P - (M + N × 68) > N × 68

där:

P= högsta tekniskt tillåtna vikt inklusive last i kg

M= vikt i kg i körklart skick

N= antal sittplatser förutom förarplatsen

2. Motorfordon i kategori M2 eller M3

Fordon i klass I (se direktiv .../.../EG "Bussar och långfärdsbussar")

CA Envåningsbuss

CB Tvåvåningsbuss

CC Ledad envåningsbuss

CD Ledad tvåvåningsbuss

CE Envånings låggolvsbuss

CF Tvåvånings låggolvsbuss

CG Ledad envånings låggolvsbuss

CH Ledad tvåvånings låggolvsbuss

Fordon i klass II (se direktiv .../.../EG "Bussar och långfärdsbussar")

CI Envåningsbuss

CJ Tvåvåningsbuss

CK Ledad envåningsbuss

CL Ledad tvåvåningsbuss

CM Envånings låggolvsbuss

CN Tvåvånings låggolvsbuss

CO Ledad envånings låggolvsbuss

CP Ledad tvåvånings låggolvsbuss

Fordon i klass III (se direktiv .../.../EG "Bussar och långfärdsbussar")

CQ Envåningsbuss

CR Tvåvåningsbuss

CS Ledad envåningsbuss

CT Ledad tvåvåningsbuss

Fordon i klass A (se direktiv .../.../EG "Bussar och långfärdsbussar")

CU Envåningsbuss

CV Envånings låggolvsbuss

Fordon i klass B (se direktiv .../.../EG "Bussar och långfärdsbussar")

CW Envåningsbuss

3. Motorfordon i kategori N

>Plats för tabell>

- Om ett fordon i klass BB med en högsta tekniskt tillåten vikt på 3500 kg

- har mer än 6 sittplatser förutom förarplatsen

eller

- uppfyller följande båda villkor:

a) Antalet sittplatser, förutom förarplatsen, är högst 6

b) P - (M + N × 68) <= N × 68

anses det dock inte vara ett fordon i kategori N.

- Om ett fordon i klass BA eller BB med en högsta tekniskt tillåten vikt på över 3500 kg, eller i klass BC eller BD, uppfyller ett av följande båda villkor:

a) Antalet sittplatser, förutom förarplatsen, är fler än 8

eller

b) P - (M + N × 68) <= N × 68

anses det dock inte vara ett fordon i kategori N.

Se punkt 1 i del C i denna bilaga för en definition av "sittplatser", P, M och N.

4. Fordon i kategori O

>Plats för tabell>

5. Fordon avsedda för särskilda ändamål

>Plats för tabell>

BILAGA III

>PIC FILE= "L_2002018SV.004802.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.004901.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.005001.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.005101.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.005201.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.005301.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.005401.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.005501.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.005601.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.005701.TIF">

BILAGA IV

FÖRTECKNING ÖVER KRAV I SAMBAND MED EG-TYPGODKÄNNANDE AV FORDON

DEL I

>Plats för tabell>

X Tillämpligt direktiv.

DEL II

>Plats för tabell>

BILAGA V

FÖRFARANDEN VID EG-TYPGODKÄNNANDE AV FORDON

1. Vid ansökan skall EG-typgodkännandemyndigheten

a) kontrollera att samtliga EG-typgodkännanden enligt särdirektiv motsvarar relevanta krav i gällande särdirektiv,

b) granska dokumentationen för att förvissa sig om att de specifikationer och uppgifter om fordonet som ingår i del I av mallen för informationsdokumentet finns med i informationsmaterialet och/eller godkännandeintygen enligt de relevanta särdirektiven samt, om så inte är fallet, kontrollera att den aktuella delen eller egenskapen motsvarar uppgifterna i informationsmaterialet,

c) på ett urval fordon av den typ ansökan gäller utföra, eller låta utföra, kontroller av fordonens delar eller system för att säkerställa att fordonet (eller fordonen) tillverkats i enlighet med de relevanta uppgifterna i de bestyrkta tekniska informationsuppgifterna i fråga om samtliga EG-typgodkännanden enligt särdirektiv,

d) i tillämpliga fall, utföra eller låta utföra lämpliga kontroller av monteringen av de separata tekniska enheterna,

e) i tillämpliga fall, utföra eller låta utföra lämpliga kontroller av om de anordningar som nämns i fotnoterna 1 och 2 i del I i bilaga IV finns.

2. Det antal fordon som skall kontrolleras enligt punkt 1 c måste vara tillräckligt stort för att möjliggöra en tillfredsställande kontroll av de olika kombinationer ansökan gäller på följande punkter:

>Plats för tabell>

3. Om det saknas godkännandeintyg för något av de relevanta särdirektiven, måste EG-typgodkännandemyndigheten

a) ordna så att de nödvändiga provningar och kontroller som föreskrivs i de tillämpliga särdirektiven genomförs,

b) kontrollera att fordonet motsvarar uppgifterna i informationsdokumenten om fordonet samt de tekniska kraven i varje tillämpligt särdirektiv,

c) i tillämpliga fall, utföra eller låta utföra lämpliga kontroller av monteringen av de separata tekniska enheterna,

d) i tillämpliga fall, utföra eller låta utföra lämpliga kontroller av om de anordningar som nämns i fotnoterna 1 och 2 i del I i bilaga IV finns.

BILAGA VI

>PIC FILE= "L_2002018SV.006602.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.006701.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.006801.TIF">

BILAGA VII

NUMRERINGSSYSTEM FÖR EG-TYPGODKÄNNANDE(1)

1. EG-typgodkännandenummer skall bestå av fyra avsnitt för typgodkännanden av hela fordon och fem avsnitt för typgodkännanden av system, komponenter och separata tekniska enheter enligt beskrivning nedan. Avsnitten skall alltid åtskiljas med en asterisk.

Avsnitt 1: Bokstaven "e" följd av numret för den medlemsstat som utfärdat EG-typgodkännandet:

1 för Tyskland,

2 för Frankrike,

3 för Italien,

4 för Nederländerna,

5 för Sverige,

6 för Belgien,

9 för Spanien,

11 för Förenade kungariket,

12 för Österrike,

13 för Luxemburg,

17 för Finland,

18 för Danmark,

21 för Portugal,

23 för Grekland,

24 för Irland.

Avsnitt 2: Grunddirektivets nummer

Avsnitt 3: Numret på det senaste ändringsdirektiv som är tillämpligt på EG-typgodkännandet.

- I fråga om EG-typgodkännanden av hela fordon innebär detta det direktiv genom vilket en eller flera artiklar i direktiv 70/156/EEG ändrats.

- I fråga om typgodkännanden enligt särdirektiv innebär detta det senaste direktiv som innehåller aktuella bestämmelser med vilka systemet, komponenten eller den tekniska enheten överensstämmer.

- Om, enligt ett direktiv, olika tekniska standarder skall börja tillämpas vid skilda tidpunkter, skall en bokstav läggas till för att ange för vilken standard godkännandet beviljats.

Avsnitt 4: Ett fyrsiffrigt följdnummer (då det är tillämpligt, med nollor först) vid EG-typgodkännande av hela fordon, samt fyr- eller femsiffrigt vid EG-typgodkännande enligt ett särdirektiv, för att ange grundtypgodkännandet. Nummerföljden skall börja med 0001 för varje grunddirektiv.

Avsnitt 5: Ett tvåsiffrigt följdnummer (då det är tillämpligt, med nollor först) för att ange utvidgningen. Nummerföljden skall börja från 00 för varje grundläggande godkännandenummer.

2. Vid EG-typgodkännande av hela fordon skall avsnitt 2 utelämnas.

3. Endast på fordonets föreskrivna skylt(ar), skall avsnitt 5 utelämnas.

4. Exempel på ett tredje systemgodkännande (hittills inte med någon förlängning) utfärdat av Frankrike för bromsdirektivet:

e2*71/320*98/12*0003*00

eller

e2*88/77*91/542A*0003*00 i fråga om ett direktiv med två etapper för genomförande A och B.

5. Exempel på den andra förlängningen av det fjärde fordonstypgodkännande som utfärdats av Förenade kungariket:

e11*98/14*0004*02

Direktiv 98/14/EG är det direktiv genom vilket artiklarna i direktiv 70/156/EEG senast ändrats.

6. Exempel på EG-typgodkännandenummer som är stämplat på fordonets föreskrivna skylt(ar):

e11*98/14*0004

(1) Komponenter och separata tekniska enheter skall markeras i enlighet med bestämmelserna i relevant särdirektiv.

BILAGA VIII

>PIC FILE= "L_2002018SV.007102.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.007201.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.007301.TIF">

BILAGA IX

>PIC FILE= "L_2002018SV.007402.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.007501.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.007601.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.007701.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.007801.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.007901.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.008001.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.008101.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.008201.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.008301.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.008401.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.008501.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.008601.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.008701.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.008801.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.008901.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.009001.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.009101.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.009201.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.009301.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.009401.TIF">

>PIC FILE= "L_2002018SV.009501.TIF">

BILAGA X

FÖRFARANDEN VID KONTROLL AV PRODUKTIONSÖVERENSSTÄMMELSE

0. PRODUKTIONSÖVERENSSTÄMMELSE

Produktionsöverensstämmelse skall kontrolleras för att säkerställa överensstämmelse med den godkända typ som anges nedan, t.ex. inledande kontroll(1) och kontroll av det område som skall godkännas och de produktrelaterade kontroller som anges nedan, exempelvis rutiner för produktöverensstämmelse.

1. INLEDANDE KONTROLL

1.1 Innan EG-typgodkännandemyndigheten i en medlemsstat beviljar EG-typgodkännande, skall den kontrollera att det finns tillfredsställande rutiner och förfaranden som ger en effektiv kontroll av att komponenter, system, separata tekniska enheter och fordon överensstämmer med den godkända typen.

1.2 Den myndighet som beviljar EG-typgodkännandet skall förvissa sig om att kravet i punkt 1.1 uppfylls. Myndigheten skall godta den inledande kontrollen och de inledande åtgärderna för produktöverensstämmelse enligt punkt 2 nedan, och skall vid behov ta hänsyn till någon av de åtgärder som anges i 1.2.1 till 1.2.3 nedan, eller, om så är lämpligt, en kombination av dessa åtgärder.

1.2.1 Den aktuella inledande kontrollen eller kontrollen av rutiner för produktöverensstämmelse kan utföras av den EG-typgodkännandemyndighet som beviljar EG-typgodkännanden eller den tekniska tjänst som tillsatts för detta ändamål av EG-typgodkännandemyndigheten.

1.2.1.1 För att bestämma hur omfattande den inledande kontrollen skall vara, kan EG-typgodkännandemyndigheten beakta följande information:

- Tillverkarens intyg enligt beskrivning i punkt 1.2.3 nedan som inte har uppfyllt kraven eller erkänts enligt den punkten.

- I fråga om EG-typgodkännande av komponent eller separat teknisk enhet, utvärdering av kvalitetssystem som skall utföras i tillverkarens lokaler (dvs. tillverkaren av komponenten eller den separata tekniska enheten) av fordonstillverkaren/-tillverkarna, i enlighet med en eller flera av industrisektorns specifikationer som uppfyller kraven i den harmoniserade standarden EN ISO 9002-1994 eller EN ISO 9001-2000 med tillåtet undantag av kraven som rör design och utveckling, stycke 7.3 "Kundtillfredsställelse och ständiga förbättringar" (Customer satisfaction and Continual Improvement).

1.2.2 Den egentliga inledande kontrollen eller kontrollen av rutiner för produktöverensstämmelse kan även utföras av en EG-typgodkännandemyndighet i en annan medlemsstat eller av den tekniska tjänst som tillsatts för detta ändamål av den EG-typgodkännandemyndighet som utfärdar typgodkännanden. I sådant fall skall EG-typgodkännandemyndigheten i den andra medlemsstaten utfärda ett intyg om överensstämmelse som sammanfattar de områden och produktionsanläggningar samt de direktiv som den har ansett vara tillämpliga i fråga om den produkt/de produkter som har varit föremål för typgodkännande(2). När en EG-typgodkännandemyndighet i en medlemsstat mottar en ansökan om ett intyg om överensstämmelse från en EG-typgodkännandemyndighet i en annan medlemsstat, skall den förstnämnda EG-typgodkännandemyndigheten genast sända intyget om överensstämmelse eller meddela att den inte har den befogenhet som krävs för att kunna utfärda ett sådant intyg. Intyget om överensstämmelse bör omfatta:

>Plats för tabell>

1.2.3 Typgodkännandemyndigheten skall också godta intyg från tillverkaren som är godkänt enligt den harmoniserade standarden EN ISO 9002:1994 (som omfattar produktionslokalerna och den produkt (de produkter) som skall godkännas) eller EN ISO 9001:2000 med tillåtet undantag av kraven som rör design och utveckling, stycke 7.3 "Kundtillfredsställelse och ständiga förbättringar" (Customer satisfaction and Continual Improvement) eller motsvarande harmoniserad standard som uppfyller de första utvärderingskraven i punkt 1.2. Tillverkaren skall ge närmare upplysningar om intygets utfärdande och upplysa EG-typgodkännandemyndigheten om ändringar i giltighet eller omfattning.

Med godkända intyg menas intyg som är godkända av ett certifieringsorgan som uppfyller kraven i den harmoniserade standarden EN 45012, och som antingen har behörighet som sådant genom EG-typgodkännandemyndigheten i en medlemsstat, eller är ackrediterat som sådant av en nationell ackrediteringsorganisation i en medlemsstat och erkänt av den medlemsstatens EG-typgodkännandemyndighet.

Medlemsstaternas EG-typgodkännandemyndigheter skall informera varandra om de godkända certifieringsorgan som de har gett behörighet eller erkänt enligt ovanstående, och om eventuell ändring av giltigheten eller befogenheterna för dessa organ.

1.3 För EG-typgodkännandet för hela fordon behöver de inledande kontrollerna som utförs för beviljande av godkännanden av fordons system, komponenter och tekniska enheter inte upprepas, men skall kompletteras med en kontroll som omfattar de platser och verksamheter som rör monteringen av hela fordonet och som inte omfattas av tidigare kontroller.

2. PRODUKTIONSÖVERENSSTÄMMELSE

2.1 Varje fordon, system, komponenter eller separat teknisk enhet som godkänns enligt detta direktiv eller enligt ett särdirektiv skall tillverkas på ett sådant sätt att de överensstämmer med den typ som godkänts enligt kraven i detta direktiv eller i ett särdirektiv som ingår i den fullständiga förteckning som återfinns i bilaga IV eller XI.

2.2 Då EG-typgodkännandemyndigheten i en medlemsstat beviljar ett EG-typgodkännande skall den kontrollera att det finns lämpliga rutiner och dokumenterade kontrollplaner, som vid varje enskilt godkännande fastställs i samråd med tillverkaren och i vilka det anges fastställda tidsintervall för de provningar och därmed sammanhängande kontroller som är nödvändiga för att kontrollera fortlöpande överensstämmelse med den godkända typen, inklusive, i tillämpliga fall, sådana kontroller som anges i särdirektiven.

2.3 Innehavaren av EG-typgodkännandet skall särskilt

2.3.1 förvissa sig om att det finns metoder för en effektiv kontroll av produkternas (fordonens, systemens, komponenternas eller de separata tekniska enheternas) överensstämmelse med den godkända typen och att dessa tillämpas,

2.3.2 ha tillgång till den utrustning som behövs för att kontrollera överensstämmelsen med varje godkänd typ eller annan lämplig utrustning,

2.3.3 se till att provningsdata eller kontrolldata arkiveras och att bilagorna ständigt hålls tillgängliga under en tidsrymd som fastställs i samråd med typgodkännandemyndigheten och som inte behöver överstiga tio år,

2.3.4 analysera resultaten av varje typ av provning eller kontroll för att kontrollera och säkerställa att produktens egenskaper hålls konstanta inom ramen för normala avvikelser vid serietillverkning,

2.3.5 se till att åtminstone de kontroller utförs som föreskrivs i detta direktiv och i tillämpliga särdirektiv enligt den fullständiga förteckning som återfinns i bilaga IV eller XI,

2.3.6 om provtagningen vid en kontroll visar på bristande överensstämmelse, se till att detta leder till förnyad provtagning och förnyade kontroller samt att alla nödvändiga åtgärder skall vidtas för att återställa överensstämmelse i den aktuella tillverkningen.

2.3.7 Vid EG-typgodkännande av hela fordon skall de kontroller som avses i punkt 2.3.5 inskränkas till sådana (kontroller) som gäller en riktig byggspecifikation i förhållande till intyget om godkännande och särskilt till det informationsdokument som anges i bilaga III och den information som erfordras för intyg om överensstämmelse i enlighet med bilaga IX till detta direktiv.

3. FORTSATTA ÅTGÄRDER VID UTFÄRDANDE AV INTYG

3.1 Den myndighet som har beviljat EG-typgodkännandet kan när som helst undersöka de metoder som används för att kontrollera produktionsöverensstämmelse vid varje produktionsenhet.

3.1.1 Normala åtgärder skall vara att övervaka effektiviteten hos de förfaranden som fastställts enligt 1.2 (inledande kontroll och produktöverensstämmelse) till denna bilaga:

3.1.1.1 Kontrollåtgärder som utförs av ett certifieringsorgan (behörigt eller erkänt enligt punkt 1.2.3 i denna bilaga), skall anses uppfylla kraven enligt punkt 3.1.1 i fråga om de förfaranden som fastställts vid den första bedömningen (punkt 1.2.3).

3.1.1.2 Den normala frekvensen av dessa inspektioner (andra än enligt punkt 3.1.1.1) av EG-typgodkännandemyndigheten skall säkerställa att de nödvändiga kontroller som utförs enligt avsnitten 1 och 2 i denna bilaga gås igenom med tidsintervall som typgodkännandemyndigheten finner lämpliga.

3.2 Vid varje inspektion skall resultat från prover eller kontroller och produktionsjournaler hållas tillgängliga för inspektören, i synnerhet resultat från tester eller kontroller som krävs enligt punkt 2.2 i denna bilaga.

3.3 Om det är lämpligt med hänsyn till kontrollens art får inspektören ta stickprover för kontroll i tillverkarens laboratorium (eller genom den tekniska tjänsten, om detta föreskrivs i särdirektivet). Minsta antal stickprover får fastställas i förhållande till resultaten från tillverkarens egen kontroll.

3.4 Om kontrollnivån inte förefaller tillfredsställande eller om det anses nödvändigt att bestämma riktigheten av de provningar som utförts enligt punkt 3.2, skall inspektören välja ut stickprover som skall sändas till den tekniska tjänst som utförde provningarna i samband med typgodkännandet.

3.5 EG-typgodkännandemyndigheten får utföra varje slag av kontroll eller provning som föreskrivs i detta direktiv eller i tillämpliga särdirektiv enligt den fullständiga förteckningen i bilaga IV eller XI.

3.6 Om det under inspektion eller kontrollöversyn har påvisats otillfredsställande resultat skall EG-typgodkännandemyndigheten se till att alla nödvändiga åtgärder vidtas för att snarast möjligt återställa produktionsöverensstämmelse.

(1) En vägledning angående planering och genomförandet av bedömningen finns i den harmoniserade standarden ISO 10011, del 1-3, 1991.

(2) Dvs. relevant särdirektiv om den produkt som skall godkännas är ett system, en komponent eller en teknisk enhet, och direktiv 70/156/EEG om det är ett helt fordon.

BILAGA XI

FÖRESKRIFTERS TILLÄMPNING FÖR FORDON FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

Tillägg 1

Campingbilar - ambulanser - likbilar

>Plats för tabell>

Tillägg 2

Bepansrade fordon

>Plats för tabell>

Tillägg 3

Andra fordon avsedda för särskilda ändamål (inklusive husvagnar)

>Plats för tabell>

Tillägg 4

Mobilkranar

>Plats för tabell>

Bokstävernas betydelse

X Inga undantag förutom dem som anges i särdirektivet.

N/A Detta direktiv är inte tillämpligt på detta fordon (inga krav).

A Undantag medges, om fordonets särskilda användning gör det omöjligt att följa kraven helt. Tillverkaren skall för typgodkännandemyndigheten visa att fordonet inte kan uppfylla kraven på grund av dess särskilda användning.

B Gäller endast dörrar vid säten som är avsedda för normal användning i vägtrafik, och om avståndet mellan punkten R på sätet och mittplanet på dörrytan, mätt vinkelrätt mot fordonets längsgående mittplan, inte överskrider 500 mm.

C Gäller endast den del av fordonet som befinner sig framför det bakersta av de säten som är avsedda för normal användning i vägtrafik och endast huvudets islagsområde i enlighet med direktiv 74/60/EEG.

D Gäller endast säten som är avsedda för normal användning i vägtrafik.

E Endast framtill.

F Ändring av tankningsrörets dragning och längd och omplacering av den inre tanken är tillåten.

G Krav enligt kategorin grundfordon/ej färdigbyggt fordon (det som används för att bygga fordon avsett för särskilt ändamål). Vad gäller ej färdigbyggda/färdigbyggda fordon, är det godtagbart att fordonskraven för den motsvarande kategorin N (baserad på maxvikt) är uppfyllda.

H Ändring av avgassystemets längd upp till 2 meter efter den sista ljuddämparen är tillåten utan ytterligare provning.

I Gäller endast de värmesystem som inte är särskilt konstruerade för boendeändamål.

J För all glasinsättning utom i förarens hytt (vindruta och sidoglas), skall materialet antingen vara av säkerhetsglas eller hård plast.

K Ytterligare nödlarmsanordningar är tillåtna.

L Gäller endast säten som är avsedda för normal användning i vägtrafik. Minsta kravet är förankringar för höftbälten i baksätet.

M Gäller endast säten som är avsedda för normal användning i vägtrafik. Minsta kravet är höftbälten på alla platser i baksätet.

N Förutsatt att alla obligatoriska belysningsanordningar är monterade och att den geometriska sikten inte påverkas.

O Fordonet skall vara utrustat med ett adekvat system i främre delen.

P Gäller endast de värmesystem som inte är konstruerade särskilt för boendeändamål. Fordonet skall vara utrustat med ett adekvat system i främre delen.

Q Ändring av avgassystemets längd upp till 2 meter efter den sista ljuddämparen är tillåten utan ytterligare provning. Ett godkännande utfärdat för det mest representativa grundfordonet förblir giltigt oavsett om referensvikten ändras.

R Under förutsättning att samtliga medlemsstaters registreringsskyltar kan monteras och förbli synliga.

S Ljustransmissionsfaktorn måste vara minst 60 %, och A-stolparna får inte skymma mer än 10 ° av sikten.

T Provet skall endast utföras med det färdigbyggda/avslutade fordonet. Fordonet kan provas i enlighet med direktiv 70/157/EEG. Följande gränsvärden gäller för punkt 5.2.2.1 i bilaga I till direktiv 70/157/EEG:

81 dB(A) för fordon med en motoreffekt som är lägre än 75 kW,

83 dB(A) för fordon med en motoreffekt som är högre än 75 kW, men lägre än 150 kW,

84 dB(A) för fordon med en motoreffekt som är 150 kW eller mer.

U Provet skall endast utföras med det färdigbyggda/avslutade fordonet. Fordon med upp till fyra axlar skall uppfylla samtliga krav i direktiv 71/320/EEG. Undantag medges för fordon med fler än fyra axlar, under följande förutsättningar:

Undantagen skall vara motiverade av den särskilda konstruktionen.

Bromskraven rörande parkeringsbroms, färdbroms och reservbroms i direktiv 71/320/EEG skall uppfyllas.

V Överensstämmelse med direktiv 97/68/EG kan accepteras.

Y Under förutsättning att alla obligatoriska ljusinstallationer är monterade.

BILAGA XII

GRÄNSVÄRDEN FÖR SMÅ SERIER OCH SLUTSERIER

A. GRÄNSVÄRDEN FÖR SMÅ SERIER

>Plats för tabell>

En "typfamilj" skall bestå av fordon som i följande väsentliga avseenden inte skiljer sig från varandra:

1. När det gäller kategori M1:

- tillverkare,

- väsentliga konstruktions- och formgivningsaspekter:

- chassi/bottenplatta (gäller uppenbara och grundläggande skillnader),

- motor (förbränningsmotor/el/hybrid).

2. När det gäller kategori M2 och M3:

- tillverkare,

- kategori,

- väsentliga konstruktions- och formgivningsaspekter:

- chassi/självbärande kaross (gäller uppenbara och grundläggande skillnader),

- motor (förbränningsmotor/el/hybrid),

- antal axlar.

3. När det gäller kategori N1, N2 och N3:

- tillverkare,

- kategori,

- väsentliga konstruktions- och formgivningsaspekter:

- chassi/bottenplatta (gäller uppenbara och grundläggande skillnader),

- motor (förbränningsmotor/el/hybrid),

- antal axlar.

4. När det gäller kategori O1, O2, O3 och O4:

- tillverkare,

- kategori,

- väsentliga konstruktions- och formgivningsaspekter:

- chassi/självbärande kaross (gäller uppenbara och grundläggande skillnader),

- antal axlar,

- släpvagn/påhängsvagn/släpkärra,

- typ av bromssystem (t.ex. obromsat/påskjutsbroms/servo).

B. GRÄNSVÄRDEN FÖR SLUTSERIER

Färdigbyggda och avslutade fordon som tas i bruk i varje medlemsstat enligt slutserieförfarandet skall begränsas på något av följande sätt som medlemsstaten får välja:

1) Det högsta antalet fordon av en eller flera typer får, i fråga om kategori M1, inte överstiga 10 % och i fråga om alla andra kategorier inte överstiga 30 % av det totala antalet fordon av samtliga berörda typer som togs i bruk i medlemsstaten i fråga under föregående år.

Om 10 % respektive 30 % skulle vara färre än 100 fordon kan medlemsstaten tillåta ibruktagande av högst 100 fordon,

eller

2) Fordon av alla typer skall begränsas till fordon för vilka giltigt intyg om överensstämmelse var utfärdat på tillverkningsdagen eller senare och som var giltigt minst 3 månader efter utfärdandedagen och där intyget senare blev ogiltigt på grund av ett särdirektiv som trädde i kraft.

En särskild notering skall göras på intyget om överensstämmelse för fordon som tas i bruk enligt detta förfarande.

BILAGA XIII

>PIC FILE= "L_2002018SV.011202.TIF">

BILAGA XIV

FÖRFARANDEN VID ETAPPVIS EG-TYPGODKÄNNANDE

1. ALLMÄNT

1.1 För att etappvis EG-typgodkännande skall kunna genomföras på ett tillfredsställande sätt krävs samverkan av samtliga berörda tillverkare. Av denna anledning skall typgodkännandemyndigheterna, innan de utfärdar ett typgodkännande för en första eller senare etapp, försäkra sig om att det finns lämpliga metoder för tillhandahållande och utbyte av dokument och information mellan de berörda tillverkarna för att myndigheterna skall kunna försäkra sig om att det färdigbyggda fordonet uppfyller kraven i samtliga berörda särdirektiv i enlighet med bilaga IV och XI. Denna information skall omfatta uppgifter om godkännanden av berörda system, komponenter och enskilda tekniska enheter och om fordonsdelar som ingår i det ej färdigbyggda fordonet, men som ännu inte godkänts.

1.2 EG-typgodkännanden i enlighet med denna bilaga skall utfärdas beroende på i vilket byggnadsstadium fordonet befinner sig och skall omfatta samtliga typgodkännanden som utfärdats för tidigare etapper.

1.3 Varje tillverkare i en etappvis typgodkännandeprocess ansvarar för godkännande och överenstämmelse med den godkända typen ifråga om samtliga system, komponenter eller separata tekniska enheter som han tillverkat, eller som han har kompletterat de fordon med som är under uppbyggnad från föregående etapp. Han ansvarar inte för sådant som godkänts i en föregående etapp, såvida han inte förändrar tidigare godkända delar i sådan utsträckning att det tidigare lämnade godkännandet inte längre är giltigt.

2. FÖRFARANDET

Typgodkännandemyndigheterna måste

a) kontrollera att alla EG-typgodkännanden enligt särdirektiven är tillämpliga på lämplig standard i särdirektivet,

b) se till att alla nödvändiga uppgifter, med beaktande av i vilket byggnadsstadium fordonet befinner sig i, finns med i underlaget,

c) vad dokumentationen beträffar, se till att fordonsspecifikationerna och uppgifterna i del I i informationsdokumentet finns med bland uppgifterna i informationspaketet och/eller i EG-typgodkännandeintygen som utfärdats i enlighet med särdirektiven, och vad färdigbyggda fordon beträffar, när ett rubriknummer i del I i informationsdokument inte finns med i informationsmaterialet till något av särdirektiven skall de bekräfta att egenskapen eller delen i fråga överensstämmer med uppgifterna i informationsdokumentet,

d) på ett urval på de fordonstyper som skall godkännas utföra inspektioner, eller se till att de utförs, av delar och system för att fastställa om fordonet/fordonen konstruerats i överensstämmelse med uppgifterna i informationsmaterialet när det gäller EG-typgodkännanden som utfärdats i enlighet med relevanta särdirektiv,

e) i förekommande fall utföra nödvändiga installationskontroller av separata tekniska enheter, eller se till att de utförs.

3. Det antal fordon som skall kontrolleras i enlighet med punkt 2 d måste vara tillräckligt för att det skall kunna ske en ordentlig kontroll av de olika kombinationerna som skall EG-typgodkännas beroende på vilket byggnadsstadium fordonet befinner sig i och i enlighet med nedanstående kriterier:

- Motor.

- Växellåda.

- Drivaxlar (antal, placering, koppling till andra axlar).

- Styraxlar (antal och placering).

- Utformning av karosseriet.

- Antal dörrar.

- Höger- eller vänsterstyrd.

- Antal säten.

- Utrustningens omfattning.

4. IDENTIFIERING AV FORDONET

Under den andra och påföljande etapper skall varje tillverkare, förutom den obligatoriska skylt som föreskrivs i direktiv 76/114/EEG, på fordonet fästa en extra skylt. En mall för skylten finns i tillägget till denna bilaga. Skylten skall vara ordentligt fastsatt, på ett väl synligt och lättillgängligt ställe på en del av fordonet som inte kan förväntas bytas ut. Skylten skall på ett outplånligt sätt innehålla nedanstående information i den ordning som anges där:

- Tillverkarens namn:

- Avsnitt 1, 3 och 4 i EG-typgodkännandenumret:

- Typgodkännandeetapp:

- Fordonets identifieringsmärkning:

- Högsta tillåtna vikt inklusive last(1):

- Högsta tillåtna tågvikt inklusive last (i de fall fordonet är godkänt för att dra släpfordon):(2),

- Högsta tillåtna vikt på varje axel; framaxeln skall anges först(3):

- För påhängsvagn eller släpkärra, största tillåtna vikt i kopplingspunkten(4).

Om ej annat föreskrivs ovan skall skylten uppfylla kraven i direktiv 76/114/EEG.

(1) Behöver endast anges om värdena har ändrats under den aktuella typgodkännandeetappen.

(2) Behöver endast anges om värdena har ändrats under den aktuella typgodkännandeetappen.

(3) Behöver endast anges om värdena har ändrats under den aktuella typgodkännandeetappen.

(4) Behöver endast anges om värdena har ändrats under den aktuella typgodkännandeetappen.

Tillägg

Mall över tillverkarens extraskylt

Nedanstående skall endast ses som ett exempel.

>PIC FILE= "L_2002018SV.011402.TIF">

BILAGA XV

>PIC FILE= "L_2002018SV.011502.TIF">