32001L0038

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/38/EG av den 5 juni 2001 om ändring av rådets direktiv 93/7/EEG om återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 187 , 10/07/2001 s. 0043 - 0044


Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/38/EG

av den 5 juni 2001

om ändring av rådets direktiv 93/7/EEG om återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande,

med beaktande av Regionkommitténs yttrande,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(2), och

av följande skäl:

(1) Upprättandet av den ekonomiska och monetära unionen och övergången till euron påverkar sista stycket under rubrik B i bilagan till rådets direktiv 93/7/EEG(3), i vilket värdet för de kulturföremål på vilka direktivet skall tillämpas anges i ecu. I stycket anges att dagen för omvandling av värdena till nationella valutor skall vara den 1 januari 1993.

(2) I enlighet med rådets förordning (EG) nr 1103/97 av den 17 juni 1997 om vissa bestämmelser som har samband med införandet av euron(4) skall varje hänvisning i rättsliga instrument till ecu från och med den 1 januari 1999 anses som en hänvisning till euro, efter omräkning till en kurs av 1:1. Om inte direktiv 93/7/EEG ändras och därigenom den fasta växelkurs som motsvarar växelkursen den 1 januari 1993 ändras, kommer de medlemsstater vilka har euro som valuta att fortsätta att tillämpa olika belopp som beräknats i enlighet med växelkursen från 1993 och inte de växelkurser som låstes den 1 januari 1999, och denna situation kommer att bestå så länge som omräkningsregeln ingår i direktivet.

(3) Sista stycket under rubrik B i bilagan till direktiv 93/7/EEG bör alltså ändras så att de medlemsstater som har euro som valuta från och med den 1 januari 2002 direkt tillämpar de belopp i euro som anges i gemenskapslagstiftningen. För övriga medlemsstater, som kommer att fortsätta att omräkna dessa gränsvärden till nationell valuta, bör en växelkurs fastställas vid ett lämpligt datum före den 1 januari 2002, och det bör föreskrivas att dessa medlemsstater automatiskt och regelbundet skall se över denna kurs för att kunna kompensera variationerna i växelkursen mellan nationell valuta och euro.

(4) Det har framkommit att värdet 0 (noll) under rubrik B i bilagan till direktiv 93/7/EEG, vilket skall tillämpas som ekonomiskt gränsvärde för vissa kategorier av kulturföremål, kan tolkas på ett sätt som hindrar en verkningsfull tillämpning av direktivet. Även om värdet 0 (noll) innebär att de föremål som tillhör angivna kategorier oavsett värde, dvs. även om värdet är noll eller försumbart, skall betraktas som kulturföremål i direktivets mening, har vissa myndigheter tolkat det så, att kulturföremålet i fråga inte har något värde och därför vägrat ge dessa kategorier av kulturföremål det skydd som föreskrivs i direktivet.

(5) För att undvika alla missförstånd i detta avseende bör alltså siffran 0 ersättas med ett tydligare uttryck, som inte leder till oklarhet om nödvändigheten att skydda de aktuella föremålen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilagan till direktiv 93/7/EEG ändras texten under rubrik B på följande sätt:

1. "VÄRDE: 0 (noll)" skall ersättas av "VÄRDE

oavsett värde".

2. Sista stycket under rubrik B beträffande omvandling av värden uttryckta i ecu till nationell valuta skall ersättas med följande: "För de medlemsstater som inte har euro som valuta skall de värden som uttrycks i euro i bilagan omräknas och uttryckas i nationell valuta till växelkursen av den 31 december 2001 publicerad i Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Detta motvärde i nationell valuta skall ses över vartannat år med början den 31 december 2001. Motvärdet skall beräknas utifrån en genomsnittlig dagskurs för dessa valutor uttryckta i euro under 24 månader bakåt räknat från den sista augusti före den 31 december då översynen utförs. Denna beräkningsmetod skall på kommissionens förslag granskas av den rådgivande kommittén för kulturföremål, i princip två år efter det att den tillämpats för första gången. Vid varje översyn skall värden uttryckta i euro och motvärden i nationell valuta regelbundet offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning under de första dagarna i november före den dag då översynen utförs"

Artikel 2

Medlemsstaterna skall anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 2001. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa lagar och andra författningar skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 5 juni 2001.

På Europaparlamentets vägnar

N. Fontaine

Ordförande

På rådets vägnar

L. Engqvist

Ordförande

(1) EGT C 120 E, 24.4.2001, s. 182.

(2) Europaparlamentets yttrande av den 14 februari 2001 och rådets beslut av den 14 maj 2001.

(3) EGT L 74, 27.3.1993, s. 74. Direktivet ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 96/100/EG (EGT L 60, 1.3.1997, s. 59).

(4) EGT L 162, 19.6.1997, s. 1.