32001H0042

Kommissionens rekommendation av den 22 december 2000 om ett samordnat inspektionsprogram för gemenskapen för år 2001 för att säkerställa att gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester i och på spannmål och vissa produkter av vegetabiliskt ursprung inklusive frukt och grönsaker följs (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2000) 4096]

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 011 , 16/01/2001 s. 0040 - 0045


Kommissionens rekommendation

av den 22 december 2000

om ett samordnat inspektionsprogram för gemenskapen för år 2001 för att säkerställa att gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester i och på spannmål och vissa produkter av vegetabiliskt ursprung inklusive frukt och grönsaker följs

[delgivet med nr K(2000) 4096]

(Text av betydelse för EES)

(2001/42/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION UTFÄRDAR DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 86/362/EEG av den 24 juli 1986 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på spannmål(1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2000/58/EG(2), särskilt artikel 7.2 b i detta,

med beaktande av rådets direktiv 90/642/EEG av den 27 november 1990 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på produkter av vegetabiliskt ursprung inklusive frukt och grönsaker(3), senast ändrat genom direktiv 2000/58/EG, särskilt artikel 4.2 b i detta, och

av följande skäl:

(1) Enligt artikel 7.2 b i direktiv 86/362/EEG och artikel 4.2 b i direktiv 90/642/EEG skall kommissionen före den 31 december varje år förelägga Ständiga kommittén för växtskydd en rekommendation om ett samordnat inspektionsprogram för gemenskapen för att säkerställa att de gränsvärden för bekämpningsmedelsrester som fastställs i bilaga II till nämnda direktiv följs.

(2) De erfarenheter som kommissionen och medlemsstaterna har av att fastställa, genomföra och rapportera om de tre tidigare årliga samordnade inspektionsprogrammen visar att fleråriga program verkar vara mest effektiva och praktiska. Denna rekommendation bör innehålla ramarna för framtida inspektionsprogram. Enligt artikel 1.1 i kommissionens förordning (EG) nr 645/2000(4) får kommissionens rekommendationer omfatta perioder på mellan ett och fem år.

(3) Kommissionen bör successivt sträva efter ett system som gör det möjligt att beräkna det faktiska intaget av bekämpningsmedel via kosten i enlighet med andra stycket i artikel 7.3 i direktiv 86/362/EEG och andra stycket i artikel 4.3 i direktiv 90/642/EEG. För att underlätta undersökningen av om sådana beräkningar kan göras bör uppgifter om övervakningen av bekämpningsmedelsrester i ett antal livsmedel som utgör huvudbeståndsdel i den europeiska kosthållningen finnas tillgängliga. Med tanke på tillgängliga resurser för övervakningen av bekämpningsmedelsrester på nationell nivå kan medlemsstaterna endast analysera prov på 10 produkter varje år inom ett samordnat inspektionsprogram. Användningen av bekämpningsmedel ändras under löpande programperioder på fem år. Varje bekämpningsmedel bör i allmänhet övervakas i 20-30 livsmedel i en rad provserier som sträcker sig över tre år.

(4) Övervakning av de bekämpningsmedelsrester som rekommenderas för 2001 kommer att göra det möjligt att använda uppgifterna angående bekämpningsmedlen acefat, benomyl-gruppen, klorpyrifos, iprodion och metamidofos för beräkningar av det faktiska intaget via kosten, eftersom dessa föreningar (grupp A i bilaga I A) redan övervakats under perioden 1996-2000. Fortsatt övervakning gör det lättare att fastställa förändringar av bekämpningsmedlens förekomst.

(5) Övervakning av de bekämpningsmedelsrester som rekommenderas för perioden 2001-2004 kommer att göra det möjligt att använda uppgifterna angående bekämpningsmedlen diazinon, metalaxyl, metidation, tiabendazol och triazofos för beräkningar av det faktiska intaget via kosten, eftersom dessa föreningar (grupp B i bilaga I A) redan övervakats under perioden 1997-2000.

(6) Övervakning av de bekämpningsmedelsrester som rekommenderas för perioden 2001-2004 kommer att göra det möjligt att använda uppgifterna angående bekämpningsmedlen deltametrin, endosulfan, imazalil, klorpyrifosmetyl, lambdacyhalotrin, maneb-gruppen, mekarbam, permetrin, pirimifosmetyl och vinklozolin för beräkningar av det faktiska intaget via kosten, eftersom dessa föreningar (grupp C i bilaga I A) redan övervakats under perioden 1998-2000.

(7) Övervakning av de bekämpningsmedelsrester som rekommenderas för perioden 2000-2004 kommer att göra det möjligt att använda uppgifterna angående bekämpningsmedlen azinphos-methyl, kaptan, klortalonil, dichlofluanid, dikofol, dimetoat, folpet, malation, omethoat, procymidon, propyzamid och azoxystrobin för beräkningar av det faktiska intaget via kosten, eftersom dessa föreningar (grupp D i bilaga I A), förutom azoxystrobin, redan övervakats under perioden 1998-2000.

(8) Övervakningen avseende disulfoton, forat, tiometon och oxydemeton-methyl kan inte göras med hjälp av analytiska metoder för rutinmässig övervakning av olika bekämpningsmedelsrester. När dessa restvärden antas föreligga bör data samlas in i de medlemsstater där det är mest sannolikt att bekämpningsmedelsresterna hittas.

(9) Det behövs ett systematiskt statistiskt tillvägagångssätt beträffande antalet prover som skall tas under de samordnade inspektionerna. Ett sådant tillvägagångssätt har upprättats av Codex Alimentarius-kommissionen(5). På grundval av en binomialfördelning kan det beräknas att undersökning av sammanlagt 459 prover ger 99 % tillförlitlighet för påvisande av ett prov som innehåller bekämpningsmedelsrester över bestämningsgränsen om 1 % av produkterna av vegetabiliskt ursprung innehåller bekämpningsmedelsrester över bestämningsgränsen. Därför bör minst 459 prover tas runt om i gemenskapen, och de bör fördelas mellan medlemsstaterna på grundval av befolkningsmängd och antal konsumenter, varvid minst tolv prover skall tas per produkt och år och anges i bilaga I B.

(10) Utkastet till riktlinjer för kvalitetskontrollen vid analys av bekämpningsmedelsrester, diskuterades av medlemsstaternas experter i Oeiras i Portugal den 15-16 september 1997 och undergruppen för bekämpningsmedelsrester till arbetsgruppen för växtskydd tog del av dem den 20-21 november 1997. Det råder enighet om att utkastet till riktlinjer så långt som möjligt bör tillämpas i medlemsstaternas analyslaboratorier och revideras utifrån de erfarenheter som görs. Riktlinjerna diskuterades och reviderades av medlemsstaternas experter i Aten, Grekland den 15-17 november 1999. De reviderade riktlinjerna kommer att underställas Ständiga kommittén för växtskydd och kommer att offentliggöras av kommissionen(6).

(11) I artikel 4.2 a i direktiv 90/642/EEG föreskrivs att medlemsstaterna skall specificera de kriterier de tillämpat när de utarbetat nationella inspektionsprogram i samband med att de överlämnar information till kommissionen om genomförandet av dessa under det föregående året. Denna information skall omfatta de kriterier som tillämpats vid fastställandet av hur många prover som skall tas och analyser som skall utföras, de rapporteringsnivåer som tillämpats och enligt vilka kriterier dessa har fastställts. Närmare uppgifter om ackreditering av de laboratorier som utför analyserna enligt direktiv 93/99/EEG av den 29 oktober 1993 om ytterligare åtgärder för offentlig kontroll av livsmedel(7) bör anges.

(12) Information om resultaten av inspektionsprogrammen lämpar sig särskilt väl för elektronisk/datoriserad behandling, lagring och överföring. Kommissionen har utarbetat formateringar för uppgifter på diskett som kan överföras från medlemsstaterna till kommissionen. Medlemsstaterna bör därför kunna sända in sina rapporter till kommissionen i standardformatet. Det är effektivast om kommissionen utarbetar riktlinjer för den vidare utvecklingen av ett sådant standardformat.

(13) De åtgärder som föreskrivs i denna rekommendation är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS MEDLEMSSTATERNA.

Artikel 1

Att provta och analysera de kombinationer av produkter och bekämpningsmedelsrester som anges i bilaga I A på grundval av det antal prov av varje produkt som tilldelas varje medlemsstat i bilaga I B och som i lämplig mån återspeglar medlemsstatens, gemenskapens och tredje lands marknadsandelar av medlemsstatens marknad. För minst ett bekämpningsmedel som eventuellt utgör en akut risk utförs en individuell analys av enheterna i samlingsprovet: två prov med ett lämpligt antal enheter tas, om möjligt produkter från en och samma producent; om bekämpningsmedlet påvisas i det första samlingsprovet skall enheterna i det andra provet analyseras var för sig. Kombinationerna forat/potatis och/eller metidation/äpple kommer 2001 att omfattas av denna bestämmelse.

Artikel 2

Att ta stickprov av produkter för analys av disulfoton, forat, tiometon och oxydemeton-methyl i de länder där det är tillåtet att använda dessa bekämpningsmedel för de produkterna, på grundval av det antal prov av varje produkt som har tilldelats varje enskild medlemsstat i bilaga I B.

Artikel 3

Att senast den 31 augusti 2001 rapportera resultaten för den del av den särskilda uppgiften som fördelats på år 2000 enligt bilaga I A, med angivande av de analysmetoder som tillämpats och de rapporteringsnivåer som uppnåtts, i enlighet med kvalitetskontrollförfarandena i Kvalitetskontroll vid analys av bekämpningsmedelsrester(8), i ett format - inbegripet elektroniskt - enligt Vägledning till medlemsstaterna med avseende på genomförandet av kommissionens rekommendationer om gemenskapens samordnade inspektionsprogram(9).

Artikel 4

Att senast den 31 augusti 2001 till kommissionen och övriga medlemsstater överlämna all den information som krävs enligt artikel 7.3 i direktiv 86/362/EEG och artikel 4.3 i direktiv 90/642/EEG om 2000 års inspektioner för att säkerställa, åtminstone genom stickprov, att gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester följs varvid bland annat följande skall anges:

1) Resultaten av de nationella programmen för bekämpningsmedel som är förtecknade i bilaga II till direktiven 86/362/EEG och 90/642/EEG i förhållande till de harmoniserade gränsvärdena och, i de fall sådana ännu inte har fastställts på gemenskapsnivå, i förhållande till gällande nationella gränsvärden.

2) Uppgifter om kvalitetskontrollen vid laboratorierna och särskilt uppgifter angående tillämpningen av riktlinjerna för kvalitetskontrollen vid analys av bekämpningsmedelsrester (Kvalitetskontroll vid analys av bekämpningsmedelsrester) som de inte har kunnat tillämpa eller där det har uppstått svårigheter vid tillämpningen.

3) Uppgifter om ackreditering enligt artikel 3 i direktiv 93/99/EEG för de laboratorier som utför analyserna (däribland typ av ackreditering, ackrediteringsorgan och kopia av ackrediteringsbeslutet).

4) Uppgifter om de kvalifikationstester och ringprov laboratoriet har deltagit i.

Artikel 5

Det planerade nationella programmet för övervakning av de gränsvärden för bekämpningsmedelsrester som fastställs genom direktiven 90/642/EEG och 86/362/EEG för 2002 skall senast den 30 september 2001 lämnas till kommissionen.

Denna rekommendation riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdad i Bryssel den 22 december 2000.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 221, 7.8.1986, s. 37.

(2) EGT L 244, 29.9.2000, s. 78.

(3) EGT L 350, 14.12.1990, s. 71.

(4) EGT L 78, 29.3.2000, s. 7.

(5) Codex Alimentarius, rester av bekämpningsmedel i livsmedel, Rom 1994, ISBN 92-5-203271-1; vol. 2, s. 372.

(6) För närvarande offentliggjord i EGT L 128, 21.5.1999, s. 30; en reviderad version kommer att göras tillgänglig som dok. SANCO/3103/2000 (http://europa.eu.int/comm/food/fs/ph_ps/pest/index_en.htm).

(7) EGT L 290, 24.11.1993, s. 14.

(8) Se fotnot 6.

(9) EGT L 128, 21.5.1999, s. 48.

BILAGA I A

Kombinationer av bekämpningsmedel/produkt som skall övervakas inom den särskilda uppgiften enligt artikel 1 i rekommendationen

>Plats för tabell>

BILAGA I B

Antal prov av varje produkt som skall tas av varje medlemsstat inom det samordnade inspektionsprogrammet för gemenskapen för år 2001

>Plats för tabell>

BILAGA II

Samordnade inspektionsprogram för åren 1996 till 2004 med beräknad upptagningsperiod och omfattning

>Plats för tabell>

z Äpplen, jordgubbar, vindruvor, tomater, sallat.

y Mandariner, päron, bananer, bönor, potatis.

x Apelsiner, persikor, morötter, spenat.

w Blomkål, paprika, vete, melon.

v Ris, gurka, huvudkål, ärtor.

u Lök, purjolök, apelsinsaft, äppelsaft, råg.