32001E0542

Rådets gemensamma ståndpunkt av den 16 juli 2001 om viseringsförbud riktat mot extremister i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 194 , 18/07/2001 s. 0055 - 0055


Rådets gemensamma ståndpunkt

av den 16 juli 2001

om viseringsförbud riktat mot extremister i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

(2001/542/GUSP)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 15 i detta, och

av följande skäl:

(1) I sina slutsatser av den 11 juni 2001 uttryckte rådet sin tilltagande oro över den allvarliga försämringen av säkerhetssituationen i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och fördömde de etniska albanska extremisternas fortsatta terrorhandlingar.

(2) I sina slutsatser av den 25 juni 2001 fördömde rådet fortsatt alla former av terrorism i västra Balkan och förband sig att även fortsättningsvis förhindra att sådana handlingar underminerar den demokratiska processen, bl.a. genom restriktiva åtgärder såsom viseringsförbud riktade mot extremister.

(3) Inga viseringar bör utfärdas till extremister som äventyrar freden och stabiliteten i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och hotar landets suveränitet och territoriella integritet.

(4) EU anser att det är viktigt att de länder i Central- och Östeuropa som är associerade med EU, de associerade länderna Cypern, Malta och Turkiet samt de Eftaländer som är medlemmar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ansluter sig till denna gemensamma ståndpunkt för att den skall få största möjliga effekt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Inga viseringar skall utfärdas till extremister som äventyrar freden och stabiliteten i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och hotar landets suveränitet och territoriella integritet.

2. Den förteckning över personer som omfattas av punkt 1 skall sammanställas och uppdateras med hjälp av ett genomförandebeslut av rådet på grundval av rekommendationer från den höge representanten.

Artikel 2

Ordförandeskapet kommer att be de länder i Central och Östeuropa som är associerade med EU, de associerade länderna Cypern, Malta och Turkiet samt de Eftaländer som är medlemmar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet att ansluta sig till denna gemensamma ståndpunkt för att viseringsförbudet skall få största möjliga effekt.

Artikel 3

Denna gemensamma ståndpunkt kommer att ses över fortlöpande.

Artikel 4

Denna gemensamma ståndpunkt skall träda i kraft den dag det antas.

Artikel 5

Denna gemensamma ståndpunkt skall offentliggöras i Officiella tidningen.

Utfärdad i Bryssel den 16 juli 2001.

På rådets vägnar

L. Michel

Ordförande