32001D0895

2001/895/EG: Kommissionens beslut av den 13 december 2001 om bidrag för 2001 från gemenskapen till finansieringen av ett program för bekämpning av skadegörare på växter eller växtprodukter på Madeira [delgivet med nr K(2001) 4268]

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 331 , 15/12/2001 s. 0089 - 0094


Kommissionens beslut

av den 13 december 2001

om bidrag för 2001 från gemenskapen till finansieringen av ett program för bekämpning av skadegörare på växter eller växtprodukter på Madeira

[delgivet med nr K(2001) 4268]

(Endast den portugisiska texten är giltig)

(2001/895/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1453/2001 av den 28 juni 2001 om specifika åtgärder för vissa jordbruksprodukter till förmån för Azorerna och Madeira(1) samt om upphävande av förordning (EEG) nr 1600/92 (Poseima), särskilt artikel 32.3 i denna,

med beaktande av de program som Portugal lämnat in för bekämpning av skadegörare på växter eller växtprodukter på Madeira, och

av följande skäl:

(1) I kommissionens beslut 93/522/EEG av den 30 september 1993 om definition av vilka åtgärder som berättigar till bidrag från gemenskapen till program för bekämpning av skadegörare på växter eller växtprodukter i de franska utomeuropeiska departementen samt Azorerna och Madeira(2), senast ändrat genom beslut 96/633/EG(3), anges vilka åtgärder som berättigar till bidrag från gemenskapen till program för bekämpning av skadegörare på växter eller växtprodukter i de franska utomeuropeiska departementen samt Azorerna och Madeira.

(2) De särskilda villkoren för jordbruksproduktionen på Madeira kräver särskild uppmärksamhet och att åtgärder skärps eller vidtas inom vegetabilieproduktionsområdet för denna region, särskilt när det gäller växtskyddet.

(3) De skärpta eller nya åtgärderna inom växtskyddsområdet är särskilt kostsamma.

(4) De behöriga portugisiska myndigheterna har lagt fram ett åtgärdsprogram för kommissionen. I detta program anges vilka mål som skall uppnås, vilka åtgärder som skall genomföras samt deras varaktighet och kostnad, så att gemenskapen kan bidra till finansieringen av åtgärderna.

(5) Gemenskapens ekonomiska bidrag kan täcka upp till 75 % av de stödberättigande kostnaderna, dock inte för skyddsåtgärder för bananer.

(6) De åtgärder som föreskrivs i Europeiska gemenskapens ramprogram för forskning och teknisk utveckling får inte vara desamma som de som föreskrivs i det här programmet.

(7) De åtgärder som föreskrivs i det miljöprogram som har godkänts för regionen Madeira inom ramen för förordning (EEG) nr 2078/92(4) senast ändrat genom förordning (EG) nr 1962/96(5), får inte vara desamma som de som föreskrivs i det här programmet.

(8) Med de tekniska uppgifter som Portugal har tillhandahållit har Ständiga kommittén för växtskydd kunnat göra en välgrundad och omfattande lägesanalys.

(9) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gemenskapens ekonomiska bidrag till det officiella programmet för bekämpning av skadegörare på växter eller växtprodukter på ön Madeira som lagts fram av de behöriga portugisiska myndigheterna för 2001 godkänns härmed.

Artikel 2

Det officiella programmet består av ett program för bekämpning med hansteriliseringsmetoden av medelhavsfruktflugan (Ceratitis capitata Wied).

Artikel 3

Gemenskapsbidraget till finansieringen av programmet för 2001 som lagts fram av Portugal skall vara 75 % av kostnaderna för stödberättigande åtgärder enligt definitionen i kommissionens beslut 93/522/EEG med ett tak på 150000 euro (exkl. mervärdesskatt).

En översikt över utgifterna för programmet och finansieringen därav återfinns i bilaga I till detta beslut.

Artikel 4

Ett förskott på 75000 euro skall betalas till Portugal omedelbart efter den formella anmälan av detta beslut.

Artikel 5

Gemenskapsstödet avser kostnader för stödberättigande åtgärder i samband med åtgärder som ingår i detta program och som i Portugal omfattas av bestämmelser för vilka de nödvändiga ekonomiska resurserna har anslagits mellan den 1 januari 2001 och den 31 december 2001. Utbetalningar i samband med dessa åtgärder får göras senast den 31 mars 2002, och i händelse av obefogad försening skall rätten till gemenskapsfinansiering gå förlorad.

Om en ansökan om förlängd tidsfrist för utbetalning skulle vara nödvändig måste den behöriga myndigheten lämna in denna ansökan före tidsfristens utgång och lägga fram en motivering för sin begäran.

Artikel 6

Finansiella tillämpningsföreskrifter till programmet, bestämmelser om överensstämmelse med gemenskapspolitiken samt de uppgifter som Portugal skall tillhandahålla kommissionen anges i bilaga II.

Artikel 7

All offentlig upphandling i samband med investeringar i enlighet med detta beslut skall omfattas av gemenskapslagstiftningen.

Artikel 8

Detta beslut riktar sig till republiken Portugal.

Utfärdat i Bryssel den 13 december 2001.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 198, 21.7.2001, s. 26.

(2) EGT L 251, 8.10.1993, s. 35.

(3) EGT L 283, 5.11.1996, s. 58.

(4) EGT L 215, 30.7.1992, s. 85.

(5) EGT L 259, 12.10.1996, s. 7.

BILAGA I

FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR 2001

>Plats för tabell>

BILAGA II

I. TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR PROGRAMMET

A. FINANSIELLA TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

1. Kommissionens avsikt är att upprätta ett verkligt samarbete med de myndigheter som ansvarar för genomförandet av programmet. Dessa myndigheter skall enligt programmet vara de som anges nedan.

Åtagande och utbetalningar

2. För de åtgärder som samfinansieras av gemenskapen åtar sig Portugal att garantera att alla offentliga och privata organ som deltar i förvaltningen och genomförandet av åtgärderna bevarar lämpliga bokföringsuppgifter för alla berörda transaktioner för att underlätta gemenskapens och de ansvariga nationella myndigheternas granskning av utgifterna.

3. Det inledande budgetåtagandet skall grundas på en vägledande finansieringsplan. Detta åtagande skall göras för ett år.

4. Åtagandet sker när beslutet om godkännande av stödet antas av Ständiga kommittén för växtskydd enligt förfarandet i artikel 18 i rådets direktiv 2000/29/EG(1).

5. Förskottet på 75000 euro skall betalas ut till Portugal omedelbart efter den formella anmälan av detta beslut.

6. Restbeloppet på 75000 euro skall betalas ut när kommissionen tar emot den slutliga verksamhetsrapporten och redovisningen av de totala utgifterna samt efter godkännande av kommissionen.

Myndigheter som ansvarar för genomförandet av programmet:

- Central förvaltning:

Direcção-Geral de Protecção das Culturas

Quinta do Marqués

P - 2780 Oeiras

- Lokal förvaltning:

Região Autónoma da Madeira

Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais

Direcção Regional da Agricultura

Av. Arriaga, 21 A

Edificio Golden Gate, 4.° piso

P - 9000 Funchal

7. De faktiska kostnaderna skall redovisas för gemenskapen, fördelade på typ av åtgärd eller delprogram på ett sätt som visar förhållandet mellan den vägledande finansieringsplanen och de faktiska kostnaderna. Om Portugal tillämpar lämplig datoriserad bokföring skall denna godtas.

8. Alla stödutbetalningar som beviljas av gemenskapen enligt detta beslut skall göras till den myndighet som har utsetts av Portugal, vilken också skall ansvara för återbetalning till gemenskapen av eventuella överskjutande belopp.

9. Alla ekonomiska åtaganden och betalningar skall göras i euro.

Finansieringsplanerna för gemenskapens stödramar och beloppen för gemenskapens insatser skall uttryckas i euro. Utbetalningarna skall göras till:

Banco BP I N° de conta 0010 370 03221820001

Titular: Governo da Região Autónoma da Madeira

Endereço: Av. de Zarco

P - 9000 Funchal

Finansiell kontroll

10. Kontroller får utföras av kommissionen eller av Europeiska gemenskapernas revisionsrätt på deras begäran. Portugal och kommissionen skall omedelbart utbyta all relevant information om resultaten av de utförda kontrollerna.

11. Under en treårsperiod efter den sista stödutbetalningen skall den myndighet som ansvarar för genomförandet hålla alla verifikationer för kostnaderna i samband med åtgärden till kommissionens förfogande.

12. Samtidigt som Portugal lämnar in begäran om utbetalning skall alla officiella rapporter om övervakningen av de berörda åtgärderna ställas till kommissionens förfogande.

Nedsättning, innehållande och upphävande av stöd

13. Portugal och stödmottagarna skall bekräfta att gemenskapsmedlen har använts för de avsedda syftena. Om genomförandet av en åtgärd endast tycks berättiga till en del av det tilldelade ekonomiska bidraget skall kommissionen omedelbart återkräva det utestående beloppet. Vid tvist skall kommissionen undersöka fallet inom ramen för partnerskapet och särskilt begära att Portugal eller de myndigheter som har utsetts av Portugal för genomförandet av åtgärden framlägger sina synpunkter inom två månader.

14. Kommissionen får sätta ned eller hålla inne stödet till den berörda åtgärden om undersökningen bekräftar förekomsten av oegentligheter. Särskilt gäller detta om någon väsentlig förändring gjorts som påverkar åtgärdsformen eller villkoren för genomförandet och för vilket kommissionens godkännande inte har begärts.

Återvinning av felaktiga utbetalningar

15. Alla belopp som erhållits felaktigt skall återbetalas till gemenskapen av den myndighet som angivits i punkt 8. De belopp som inte återbetalas kan höjas med dröjsmålsränta. Om den myndighet som angivits i punkt 8 av någon anledning inte återbetalar den felaktiga utbetalningen till gemenskapen skall Portugal återbetala detta belopp till kommissionen.

Förhindrande och upptäckt av oegentligheter

16. Parterna skall iaktta den uppförandekodex som upprättats av Portugal för att garantera upptäckt av varje oegentlighet inom stödprogrammet. Portugal skall särskilt se till att

- lämpliga åtgärder vidtas på detta område,

- i förekommande fall, varje belopp som felaktigt betalats ut till följd av en oegentlighet återvinns,

- åtgärder vidtas för att förhindra oegentligheter.

B. ÖVERVAKNING OCH UTVÄRDERING

B.I. Övervakningskommitté

1. Inrättande

Oberoende av finansieringen av denna verksamhet skall en övervakningskommitté inrättas för programmet bestående av företrädare för Portugal och för kommissionen. Den skall ha till uppgift att regelbundet göra en sammanfattning av programmets genomförande och vid behov besluta om nödvändiga anpassningar.

2. Övervakningskommittén skall själv fastställa sin arbetsordning senast en månad efter anmälan av detta beslut till Portugal.

3. Övervakningskommitténs befogenheter

Kommittén

- skall ha det allmänna ansvaret för att programmet genomförs på ett sådant sätt att de fastställda syftena uppnås. Kommitténs befogenhet gäller programmets åtgärder inom gränserna för gemenskapsstödet. Den skall särskilt övervaka att hänsyn tas till bestämmelserna, inbegripet bedömning av om verksamheter och projekt är stödberättigande,

- skall med utgångspunkt i uppgifter som rör urval av redan godkända och verkställda projekt ta ställning till tillämpningen av de urvalskriterier som anges i programmet,

- skall föreslå nödvändiga åtgärder för att påskynda genomförandet av programmet med hänsyn till de lägesrapporter som erhålls genom de mellanliggande övervaknings- och utvärderingsindikatorerna,

- kan i samförstånd med företrädare för kommissionen anpassa finansieringsplanen med upp till 15 % av gemenskapsbidraget för ett delprogram eller för en åtgärd för hela perioden och högst 20 % för ett givet år, förutsatt att det totala fastställda beloppet i programmet inte överskrids; den måste därvid se till att programmets huvudsyften inte riskeras,

- skall lämna sina synpunkter på de anpassningar som föreslås av kommissionen,

- skall avge yttrande om projekten för tekniskt stöd som fastställs i programmet,

- skall avge yttrande över utkastet till slutrapport om genomförandet,

- skall regelbundet rapportera till Ständiga kommittén för växtskydd om hur programmet fortskrider och om utgiftssituationen; detta skall göras minst två gånger under den gällande perioden.

B.II. Övervakning och utvärdering av programmet under dess genomförande(kontinuerlig övervakning och utvärdering)

1. Det nationella organ som ansvarar för genomförandet skall utföra den kontinuerliga övervakningen och utvärderingen av programmet.

2. Med kontinuerlig övervakning avses ett informationssystem för hur programmet framskrider. Den kontinuerliga övervakningen av programmet skall gälla åtgärderna inom ramen för programmet. Vid den kontinuerliga övervakningen skall det finnas tillgång till finansiella och fysiska indikatorer som är strukturerade så att de tillåter en utvärdering av det sätt på vilket kostnaderna för varje åtgärd motsvarar de i förväg fastställda fysiska indikatorer som anger hur stor del av åtgärden som har genomförts.

3. Den kontinuerliga utvärderingen av programmet skall innehålla en analys av de kvantitativa resultaten av genomförandet som grundas på operationella och juridiska beaktanden av förfarandet. Syftet är att garantera överensstämmelse mellan åtgärderna och programmets mål.

Slutrapport om genomförandet och fingranskning av programmet

4. Portugal skall senast en månad efter det att programmet godkänts till kommissionen meddela namnet på den myndighet som ansvarar för utarbetande och framläggande av slutrapporten om genomförandet.

Slutrapporten skall innehålla en kortfattad redogörelse för hela programmet (genomförandenivån i fråga om de fysiska och kvalitativa målen och de framsteg som gjorts) och en utvärdering av den omedelbara växtskyddsmässiga och ekonomiska effekten.

Slutrapport över detta program skall framläggas för kommissionen av den behöriga myndigheten senast den 31 mars 2002 och skall därefter framläggas snarast möjligt efter detta datum för Ständiga kommittén för växtskydd.

5. I samarbete med Portugal kan kommissionen inkalla en oberoende utvärderare. Denne skall på grundval av den kontinuerliga övervakningen företa en kontinuerlig utvärdering enligt punkt 3 ovan. Han kan särskilt framlägga förslag till anpassning av delprogram eller åtgärder, modifiering av urvalskriterierna för projekten m.m. med hänsyn till de problem som uppstått under genomförandet. På grundval av en uppföljning av förvaltningen kan han avge ett yttrande över de administrativa åtgärder som skall vidtas. För att garantera att utvärderaren är ojävig kommer kommissionen inte att ersätta hela kostnaden för hans anställning.

C. INFORMATION OCH PUBLICITET

Inom ramen för denna verksamhet skall det organ som utsetts som ansvarigt för genomförande av denna interventionsform se till att denna får lämplig publicitet.

Organet skall särskilt se till att

- göra de potentiella förmånstagarna och yrkesorganisationerna medvetna om de möjligheter som erbjuds genom verksamheten,

- göra allmänheten medveten om gemenskapens roll i samband med verksamheten.

Portugal och det organ som är ansvarigt för genomförandet skall rådfråga kommissionen om de initiativ som planeras inom området, eventuellt med hjälp av övervakningskommittén. De skall regelbundet informera kommissionen om de informations- och reklamåtgärder som vidtagits, antingen i form av en slutrapport eller genom övervakningskommittén.

De nationella rättsliga reglerna om sekretess för informationen skall respekteras.

II. ÖVERENSSTÄMMELSE MED GEMENSKAPSPOLITIKEN

Gemenskapspolitiken inom detta område skall följas.

Programmet skall genomföras enligt bestämmelserna om samordning och överensstämma med gemenskapspolitiken. I denna fråga skall följande upplysningar lämnas av Portugal.

1. Offentlig upphandling

Frågeformuläret "Offentlig upphandling"(2) skall fyllas i för följande upphandlingar:

- Offentliga upphandlingskontrakt som överstiger de tröskelvärden som fastställs i direktiven "varor" och "arbeten", som tilldelas av avtalsslutande myndigheter i dessa direktivs mening och som inte omfattas av de fastställda undantagen.

- Offentlig upphandling som understiger tröskelvärdena när den utgör en del av ett arbete eller likartade varor till ett värde som överstiger tröskelvärdet. Med "arbete" avses här det samlade resultatet av ett antal byggnads- eller ingenjörsarbeten som är avsedda att i sig fylla en ekonomisk och teknisk funktion.

Tröskelvärdena skall vara de som gäller vid dagen för offentliggörandet av detta beslut.

2. Skydd av miljön

a) Allmän information:

- En beskrivning av de viktigaste miljöegenskaperna och -problemen i den berörda regionen med bl.a. en beskrivning av de ur miljösynpunkt viktigaste områdena (känsliga områden).

- En heltäckande beskrivning av de viktigaste positiva och negativa effekterna som programmet genom de planerade investeringarna kan ha på miljön.

- En beskrivning av planerade åtgärder för att undvika, minska eller uppväga eventuella betydande negativa effekter på miljön.

- En sammanställning av resultaten av samråd med myndigheter ansvariga för miljön (yttrande från miljöministeriet eller dess motsvarighet) och, om sådana har förekommit, samråd med berörd allmänhet.

b) Beskrivning av planerade åtgärder

Vad gäller de av programmets åtgärder som skulle kunna ha en betydande negativ inverkan på miljön:

- De förfaranden som skall tillämpas vid utvärdering av individuella projekt under genomförandet av programmet.

- De anordningar som planeras för att kontrollera inverkan på miljön under genomförandet av programmet, för att utvärdera resultaten och för att eliminera, minska eller uppväga de negativa effekterna.

(1) EGT L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2) Kommissionens meddelande till medlemsstaterna C (88) 2510 (EGT C 22, 28.1.1989, s. 3.) om kontroll av iakttagandet av reglerna för offentlig upphandling.