32001D0744

2001/744/EG: Kommissionens beslut av den 17 oktober 2001 om ändring av bilaga V till rådets direktiv 1999/30/EG om gränsvärden för svaveldioxid, kvävedioxid och kväveoxider, partiklar och bly i luften (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2001) 3091]

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 278 , 23/10/2001 s. 0035 - 0036


Kommissionens beslut

av den 17 oktober 2001

om ändring av bilaga V till rådets direktiv 1999/30/EG om gränsvärden för svaveldioxid, kvävedioxid och kväveoxider, partiklar och bly i luften

[delgivet med nr K(2001) 3091]

(Text av betydelse för EES)

(2001/744/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 1999/30/EG av den 22 juni 1999 om gränsvärden för svaveldioxid, kvävedioxid och kväveoxider, partiklar och bly i luften(1), särskilt artikel 7.7 i detta, och

av följande skäl:

(1) Gränsvärden för svaveldioxid, kvävedioxid och kväveoxider, partiklar och bly i luften fastställs i direktivet.

(2) Metoden för fastställandet av de övre och nedre utvärderingströsklarna för de föroreningar som fastställs i det direktivet bör ändras för att förtydliga beräkningsproceduren.

(3) Det åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 12.2 i rådets direktiv 96/62/EG(2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avsnitt II i bilaga V till direktiv 1999/30/EG ersätts med texten i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 oktober 2001.

På kommissionens vägnar

Margot Wallström

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 163, 29.6.1999, s. 41.

(2) EGT L 296, 21.11.1996, s. 55.

BILAGA

"II. Fastställande av om huruvida de övre och nedre utvärderingströsklarna har överskridits

Huruvida de övre och nedre utvärderingströsklarna har överskridits skall fastställas på grundval av koncentrationerna under de fem föregående åren om tillräckliga uppgifter finns tillgängliga. En utvärderingströskel skall anses ha överskidits om den har överskridits under minst tre separata år under dessa fem föregående år.

Om det inte finns uppgifter tillgängliga för alla fem åren får medlemsstaterna kombinera resultat från korta mätperioder under året och på platser som sannolikt är typiska för den högsta föroreningsnivån med resultat från uppgifter i utsläppsinventeringar och från modellering för att fastställa om de övre och nedre utvärderingströsklarna har överskridits."