32001D0634

2001/634/EG: Kommissionens beslut av den 16 augusti 2001 om särskilda villkor för import av fiskeriprodukter från eller med ursprung i Guinea (Text av betydelse för EES) [delgivet med nr K(2001) 2525]

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 221 , 17/08/2001 s. 0050 - 0055


Kommissionens beslut

av den 16 augusti 2001

om särskilda villkor för import av fiskeriprodukter från eller med ursprung i Guinea

[delgivet med nr K(2001) 2525]

(Text av betydelse för EES)

(2001/634/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/493/EEG av den 22 juli 1991 om fastställande av hygienkrav för produktionen och marknadsföringen av fiskprodukter(1), senast ändrat genom direktiv 97/79/EG(2), särskilt artikel 11 i detta, och

av följande skäl:

(1) En expert från kommissionen har varit i Guinea för att undersöka de förhållanden under vilka fiskeriprodukter produceras, lagras och sänds till gemenskapen.

(2) Bestämmelserna i Guineas lagstiftning om hygienkontroll och inspektion av fiskeriprodukter kan anses motsvara dem som anges i direktiv 91/493/EEG.

(3) I synnerhet "Direction Nationale des Péches Maritimes (DNPM)" som lyder under "Ministére de la Pêhe et de l'Aquaculture" kan på ett effektivt sätt kontrollera att gällande lagstiftning tillämpas.

(4) Under kontrollbesöket i Guinea konstaterades emellertid vissa brister i fråga om de hygieniska förhållandena i de anläggningar som bereder och bearbetar fiskeriprodukter. Likaså avslöjades brister i hälsoskyddskontrollen vid beredning och bearbetning av fiskeriprodukter. Endast de produkter som inte har genomgått någon annan form av bearbetning eller beredning än kylning eller frysning får därför godkännas för import till gemenskapen.

(5) Villkoren för att erhålla det sundhetsintyg som avses i artikel 11.4 a i direktiv 91/493/EEG måste även omfatta fastställandet av en förlaga till intyg, minimikrav för vilket eller vilka språk intyget skall vara avfattat på samt vilken tjänsteställning den som undertecknar intyget skall ha.

(6) Enligt artikel 11.4 b i direktiv 91/493/EEG bör det på förpackningarna med fiskeriprodukter, med undantag av vissa frysta produkter, anbringas ett märke med tredjelandets namn och godkärmandenummer/registreringsnummer för ursprungsanläggningen, det ursprungliga fabriksfartyget, det ursprungliga kylhuset eller frysfartyget.

(7) Enligt artikel 11.4 c i direktiv 91/493/EEG skall det upprättas en förteckning över godkända anläggningar, fabriksfartyg eller kylhus samt en förteckning över frysfartyg som utrustats enligt punkterna 1-7 i bilaga II till rådets direktiv 92/48/EEG(3). Dessa förteckningar måste upprättas på grundval av upplysningar från DNPM till kommissionen. DNPM måste alltså säkerställa att bestämmelserna om detta i artikel 11.4 i direktiv 91/493/EEG följs.

(8) DNPM har lämnat officiella garantier för att bestämmelserna i kapitel V i bilagan till direktiv 91/493/EEG med avseende på kontroll av icke beredda produkter följs och att de hygienkrav som motsvarar dem som fastställs i det direktivet uppfylls.

(9) Under kontrollbesöket avslöjades dock vissa brister i det förfarande som följs av DNPM vid godkännande/indragning av godkännande av anläggningar och fartyg. För att förteckningen över anläggningar och fartyg från vilka import är tillåten skall kunna ändras, krävs det därför att kommissionens experter gör ett nytt kontrollbesök på plats.

(10) Med hänsyn till resultaten av kontrollbesöket skall den minskning av frekvensen fysiska kontroller, som fastställs i kommissionens beslut 94/360/EG av den 20 maj 1994 om den minskning av frekvensen fysiska kontroller som enligt rådets direktiv 90/675/EEG skall fastställas för vissa varuprodukter från tredjeland(4), inte gälla fiskeriprodukter som importeras från Guinea.

(11) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

"Direction Nationale des Péches Maritimes (DNPM)" som sorterar under "Ministère de la Pêche et de l'Aquaculture" är den myndighet i Guinea som skall vara behörig att kontrollera och intyga att fiskeriprodukter uppfyller kraven i direktiv 91/493/EEG.

Artikel 2

Fiskeriprodukter med ursprung i Guinea måste uppfylla följande krav:

1. De skall inte ha genomgått någon annan form av bearbetning eller beredning än kylning eller frysning.

2. Varje sändning skall åtföljas av ett numrerat sundhetsintyg i original, vederbörligen ifyllt, undertecknat och daterat, bestående av ett enda blad, enligt förlagan i bilaga A till detta beslut.

3. Produkterna skall komma från godkända anläggningar, fabriksfartyg, kylhus eller registrerade frysfartyg som finns upptagna i förteckningen i bilaga B till detta beslut.

4. Varje förpackning skall, med undantag för frysta fiskeriprodukter i bulk avsedda för tillverkning av livsmedelskonserver, vara märkta med ordet "GUINEA", och med godkännandenumret/registreringsnumret för ursprungsanläggningen, det ursprungliga fabriksfartyget, det ursprungliga kylhuset eller frysfartyget i outplånlig skrift.

Artikel 3

1. De intyg som avses i artikel 2.2 skall upprättas på minst ett av de officiella språken i den medlemsstat där kontrollerna genomförs.

2. Intygen skall innehålla namn, tjänsteställning och underskrift av DNPM:s representant samt DNPM:s officiella stämpel i en annan färg än den som använts för övriga noteringar.

Artikel 4

Vid import av fiskeriprodukter från Guinea skall medlemsstaterna vid kontrollen av dessa produkter inte tillämpa den minskning av frekvensen fysiska kontroller som föreskrivs i beslut 94/360/EEG.

Artikel 5

Bilaga B skall ändras först när resultaten av kontrollbesöket på plats föreligger.

Artikel 6

Detta beslut träder i kraft den sextionde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 7

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 16 augusti 2001.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 268, 24.9.1991, s. 15.

(2) EGT L 24, 30.1.1998, s. 31.

(3) EGT L 187, 7.7.1992, s. 41.

(4) EGT L 158, 25.6.1994, s. 41.

BILAGA A

>PIC FILE= "L_2001221SV.005202.TIF">

>PIC FILE= "L_2001221SV.005301.TIF">

BILAGA B

FÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR OCH FARTYG

>Plats för tabell>

PP: Anläggning/Processing Plant

ZV: Frysfartyg/Freezer Vessel