32001D0589

2001/589/EG: Rådets beslut av den 18 juni 2001 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Bulgarien om landets deltagande i Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 213 , 07/08/2001 s. 0065 - 0065


Rådets beslut

av den 18 juni 2001

om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Bulgarien om landets deltagande i Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning

(2001/589/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175.1 jämförd med artikel 300.2 första stycket första meningen och artikel 300.3 första stycket i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2), och

av följande skäl:

(1) Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning inrättades genom förordning (EEG) nr 1210/90(3).

(2) Europeiska rådet gjorde vid sitt möte i Luxemburg i december 1997 deltagandet i gemenskapsprogram och gemenskapsorgan till ett sätt att påskynda föranslutningsstrategin för de central- och östeuropeiska länderna. När det gäller organen, fastslås det i Europeiska rådets slutsatser att "kandidatstaterna kommer att kunna delta i gemenskapsorgan efter beslut från fall till fall".

(3) Europeiska rådet bekräftade vid sitt möte i Helsingfors i december 1999 att anslutningsprocessen skulle omfatta alla 13 kandidatländer inom en och samma ram där kandidatländerna deltar under samma förutsättningar.

(4) Rådet bemyndigade kommissionen den 14 februari 2000 att förhandla om villkoren för kandidatländernas deltagande i Europeiska miljöbyrån. Kommissionen undertecknade slutakten från förhandlingarna den 9 oktober 2000.

(5) Det avtal som avses i detta beslut bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Bulgarien om landets deltagande i Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Avtalstexten bifogas detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande bemyndigas härmed att utse den eller de personer som skall ha rätt att deponera anmälan enligt artikel 17 i avtalet.

Artikel 3

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Luxemburg den 18 juni 2001.

På rådets vägnar

M. Winberg

Ordförande

(1) EGT C 120 E, 24.4.2001, s. 195.

(2) Yttrande avgivet den 31 maj 2001 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(3) EGT L 120, 11.5.1990, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 933/1999 (EGT L 117, 5.5.1999, s. 1).