32001D0219

2001/219/EG: Kommissionens beslut av den 12 mars 2001 om tillfälliga nödåtgärder beträffande träemballage som helt eller delvis består av obearbetat virke av barrträd från Kanada, Kina, Japan eller Förenta staterna [delgivet med nr K(2001) 694]

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 081 , 21/03/2001 s. 0039 - 0041


Kommissionens beslut

av den 12 mars 2001

om tillfälliga nödåtgärder beträffande träemballage som helt eller delvis består av obearbetat virke av barrträd från Kanada, Kina, Japan eller Förenta staterna

[delgivet med nr K(2001) 694]

(2001/219/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen(1), särskilt artikel 16.3 i detta, och

av följande skäl:

(1) Om en medlemsstat anser att det finns en överhängande risk för att tallvedsnematoden, Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. förs in på det egna territoriet från ett tredje land skall denna medlemsstat tillfälligt vidta alla åtgärder som krävs för att skydda sig mot denna risk.

(2) Finland har informerat övriga medlemsstater och kommissionen om att åtskilliga angrepp av tallvedsnematoden på träemballage av obearbetat barrträdsvirke från Kanada, Japan och Förenta staterna påträffades vid de övervakningsinspektioner som gjordes under 2000. Angrepp på träemballage av obearbetat barrträdsvirke från Kanada och Kina har också rapporterats av Sverige respektive Frankrike.

(3) Finland har vidtagit officiella nödåtgärder som innebär att emballage som tillverkats av virke av barrträd - med undantag av Thuja L., men inbegripet virke som används för att stötta eller kila fast varulaster - med ursprung i sådana tredje länder där det är känt att tallvedsnematoden förekommer (dvs. Kanada, Kina, Japan, Republiken Korea, Mexiko, Taiwan och Förenta staterna) från och med den 31 maj 2000 måste åtföljas av ett sundhetscertifikat vid införsel till Finland, i vilket det intygas att virket har genomgått någon av de behandlingar som anges i de bestämmelser som reglerar de finska nödåtgärderna.

(4) För att gemenskapen skall skyddas mot införsel av tallvedsnematoden krävs enligt direktiv 2000/29/EG att obearbetat barrträdsvirke med ursprung i tredje land där nematoden förekommer inte får vara barktäckt eller innehålla gnaghål och att vattenhalten skall understiga 20 %. Ovannämnda uppgifter från Finland, Frankrike och Sverige visar att dessa åtgärder inte är tillräckliga för att skydda gemenskapen mot införsel av tallvedsnematoden när sådant virke importeras från Kanada, Kina, Japan eller Förenta staterna. Tillfälliga nödåtgärder är därför nödvändiga.

(5) Nödåtgärderna bör tillämpas vid import till gemenskapen av obearbetat träemballage som helt eller delvis tillverkats av virke av barrträd med ursprung i Kanada, Kina, Japan eller Förenta staterna. Det är dock inte nödvändigt att tillämpa dessa åtgärder på virke från Thuja L. eftersom denna art inte är mottaglig för tallvedsnematoden.

(6) Nödåtgärderna bör tillämpas i två steg. Som ett första steg bör medlemsstaterna omedelbart vidta lämpliga åtgärder för officiell övervakning av nämnda virke i syfte att ytterligare minska risken för införsel till gemenskapen eller spridning inom gemenskapen av tallvedsnematoden. Det bör därigenom bli möjligt för de länder där det är känt att nematoden förekommer att, som ett andra steg, se till att träemballage som helt eller delvis består av obearbetat barrträdsvirke, utom virke från Thuja L., genomgår behandling i enlighet med bestämmelserna i detta beslut.

(7) Det bör fastställas vilka åtgärder som skall vidtas om bestämmelserna inte efterlevs.

(8) Om det visar sig att de nödåtgärder som avses i detta beslut inte är tillräckliga för att förhindra införsel av Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al., eller att bestämmelserna inte har efterlevts, bör strängare eller alternativa bestämmelser införas.

(9) Resultatet av nödåtgärderna bör bedömas kontinuerligt till och med den 15 juni 2002, särskilt på grundval av de uppgifter som inkommer från medlemsstaterna. Eventuella uppföljningsåtgärder kommer att övervägas mot bakgrund av resultatet av dessa bedömningar.

(10) Nödåtgärderna kommer också att ses över mot bakgrund av resultatet av de diskussioner som för närvarande pågår om att utarbeta internationella FAO-normer med avseende på riktlinjer för användning av obearbetat träemballage som används för varutransporter (Guidelines for regulation non-manufactured wood packing in use for the transport of commodities).

(11) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Vid tillämpningen av detta beslut definieras "mottagligt virke" som träemballage som helt eller delvis består av obearbetat virke av barrträd (Coniferales), med undantag av virke från Thuja L., med ursprung i Kanada, Kina, Japan och Förenta staterna, och som utgörs av packlådor, boxar, häckar, tunnor och liknande förpackningar, lastpallar, pallboxar och liknande anordningar samt pallkragar, vare sig dessa typer av emballage faktiskt används i samband med varutransporter eller ej.

2. Mottagligt virke får bara föras in i gemenskapen om de nödåtgärder som fastställs i bilagan till detta beslut har tillämpats.

3. Bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3 andra strecksatsen i bilagan till detta beslut skall bara tillämpas på mottagligt virke som är avsett för gemenskapen och som har sitt ursprung i ovannämnda länder från och med den 1 oktober 2001. Bestämmelserna i punkt 3 första strecksatsen i bilagan till detta beslut skall tillämpas från och med den dag detta beslut delges medlemsstaterna, utan att detta påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 4.

4. Åtgärderna i del A avsnitt I punkt 1.3 i bilaga IV till direktiv 2000/29/EG gäller inte mottagligt virke som har behandlats i enlighet med kraven i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

När den övervakning som föreskrivs i punkt 3 i bilagan till detta beslut visar att de bestämmelser som avses i nämnda bilaga inte har efterlevts när det gäller mottagligt virke, skall den berörda medlemsstaten se till att det mottagliga virket

- behandlas med en officiellt godkänd metod som eliminerar Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.,

- inte tillåts komma in i gemenskapen, eller

- destrueras med någon av följande metoder:

- Förbränning.

- Nedgrävning på stort djup på platser som godkänts av de ansvariga officiella organ som avses i direktiv 2000/29/EG.

- Bearbetning genom en officiellt godkänd metod som eliminerar Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.

Alla ovannämnda åtgärder skall genomföras under officiell tillsyn av den berörda medlemsstaten.

Artikel 3

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i kommissionens direktiv 94/3/EG(2) skall samtliga medlemsstater som importerar mottagligt virke före den 28 februari 2002 till kommissionen och övriga medlemsstater överlämna en detaljerad teknisk rapport om resultatet av den övervakning som den genomfört i enlighet med punkt 3 i bilagan till detta beslut.

Artikel 4

Medlemsstaterna skall senast den 30 september 2001 anpassa de åtgärder som de har antagit för att skydda sig mot införsel och spridning av Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. så att dessa åtgärder är förenliga med artiklarna 1-3, och de skall genast underrätta kommissionen om de ändrade åtgärderna.

Artikel 5

Detta beslut skall ses över senast den 15 juni 2002.

Artikel 6

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 12 mars 2001.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2) EGT L 32, 5.2.1994, s. 37; rättelse i EGT L 59, 3.3.1995, s. 30.

BILAGA

Vid tillämpningen av bestämmelserna i artikel 1 skall följande nödåtgärder tillämpas:

1. Mottagligt virke med ursprung i Kanada, Japan eller Förenta staterna skall behandlas med någon av följande metoder:

i) Värmebehandling eller torkning i torkugn för att uppnå en kärntemperatur av minst 56 °C under minst 30 minuter; behandlingen skall ske i en sluten kammare eller i en torkugn som har testats, utvärderats och officiellt godkänts för detta ändamål.

Det mottagliga virket skall också vara försett med en officiellt godkänd märkning som visar att det värmebehandlats eller torkats i torkugn och som gör det möjligt att ta reda på var behandlingen utfördes och av vem.

ii) Tryckbehandling (impregnering) med ett preparat och i enlighet med en officiellt godkänd teknisk metod. Det mottagliga virket skall också vara märkt på ett sätt som gör det möjligt att ta reda på var tryckbehandlingen utfördes och av vem.

iii) Desinficering genom rökning med ett godkänt preparat och i enlighet med en officiellt godkänd teknisk metod. Det mottagliga virket skall också vara märkt på ett sätt som gör det möjligt att ta reda på var desinficeringen utfördes och av vem.

2. Mottagligt virke med ursprung i Kina skall behandlas med någon av de metoder som anges i punkt 1 i denna bilaga och åtföljas av det certifikat som avses i artiklarna 7 och 8 i direktiv 2000/29/EG som intygar att åtgärderna har genomförts.

Genom undantag från och utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i bilaga IV till direktiv 2000/29/EG skall de åtgärder som anges i punkt 1 i denna bilaga inte gälla mottagligt virke med ursprung i de områden som Kina fastställt inom vilka det genom kontroller fastslagits att Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. inte förekommer. Kommissionen skall sammanställa en förteckning över de områden inom vilka det är känt att Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. inte förekommer och överlämna denna förteckning till Ständiga kommittén för växtskydd och till medlemsstaterna.

3. Efterlevnaden av de bestämmelser som avses i

- del A avsnitt I punkt a.14 i bilaga I; del A avsnitt I punkt a.8 i bilaga II; samt till och med den 30 september 2001 del A avsnitt I punkt 1.3 i bilaga IV till direktiv 2000/29/EG, och

- punkterna 1 och 2 i den här bilagan

skall kontrolleras av och i enlighet med en plan upprättad av den ansvariga officiella organ som avses i direktiv 2000/29/EG.