32001D0032

2001/32/EG: Kommissionens beslut av den 20 december 2000 om gemenskapens bidrag för 2000 till finansieringen av ett bekämpningsprogram mot skadegörare på växter och växtprodukter i de franska utomeuropeiska departementen [delgivet med nr K(2000) 3993]

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 008 , 12/01/2001 s. 0047 - 0052


Kommissionens beslut

av den 20 december 2000

om gemenskapens bidrag för 2000 till finansieringen av ett bekämpningsprogram mot skadegörare på växter och växtprodukter i de franska utomeuropeiska departementen

[delgivet med nr K(2000) 3993]

(Endast den franska texten är giltig)

(2001/32/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3763/91 av den 16 december 1991 om införande av särskilda åtgärder för vissa jordbruksprodukter till fördel för de franska utomeuropeiska departementen(1), ändrad genom förordning (EG) nr 1257/1999(2), särskilt artikel 11.3 första stycket i denna, och

av följande skäl:

(1) I kommissionens beslut 93/522/EEG(3), senast ändrat genom beslut 96/633/EG(4) anges de åtgärder som kan komma i fråga för gemenskapsfinansiering i fråga om bekämpningsprogram mot skadegörare på växter och växtprodukter i de franska utomeuropeiska departementen samt på Azorerna och på Madeira.

(2) De särskilda odlingsvillkoren i de franska utomeuropeiska departementen kräver särskild uppmärksamhet. Åtgärder på växtproduktionsområdet, särskilt på växtskyddsområdet, bör vidtas eller förstärkas i de regionerna.

(3) Kostnaderna för de växtskyddsåtgärder som skall vidtas eller förstärkas är särskilt höga.

(4) De behöriga franska myndigheterna har lagt fram ett program med dessa åtgärder för kommissionen. I detta program anges närmare de mål som skall uppnås, de åtgärder som skall genomföras, deras varaktighet och kostnaden för dessa för att gemenskapen eventuellt skall bidra till finansieringen av dem.

(5) Gemenskapens finansiella bidrag kan täcka upp till 60 % av de godkända kostnaderna. Detta finansiella bidrag täcker inte skyddsåtgärder för bananer.

(6) De åtgärder för växtskydd i de franska utomeuropeiska departementen som fastställs i de samlade programplaneringsdokumenten för perioden 2000-2006 enligt rådets förordning (EG) nr 1257/1999 och (EG) nr 1260/1999(5) kan inte vara identiska med de som ingår i detta program.

(7) Åtgärderna som föreskrivs i Europeiska gemenskapens ramprogram för forskning och teknisk utveckling får inte vara desamma som de som ingår i detta program.

(8) De tekniska uppgifter som Frankrike tillhandahållit har gjort det möjligt för Ständiga kommittén för växtskydd att analysera situationen på ett riktigt och uttömmande sätt.

(9) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för växtskydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gemenskapens finansiella bidrag till det officiella bekämpningsprogrammet mot skadegörare på växter och växtprodukter i de franska utomeuropeiska departementen som föreslås av Frankrike för 2000 godkänns härmed.

Artikel 2

Det officiella programmet består av tre delprogram.

1. Ett delprogram som utarbetats för departementet Guadeloupe och som avser fem åtgärder:

- Försöksstation för lantbruksvetenskaplig forskning.

- Mobil laboratorieutrustning och rådgivningstjänst (labo vert).

- Bekämpning av skadegörare på växter, särskilt Acromyrmex octospinosus.

- Kontroll av markpatogener med biologiska gödningsämnen på meloner.

- Rester av bekämpningsmedel i frukt och grönsaker.

2. Ett delprogram som utarbetats för departementet Guyana och som avser tre åtgärder:

- Diagnostik och bra jordbruksmetoder.

- Insamling av avfall och lagring av bekämpningsmedel.

- Utveckling av biologiska kontrollmetoder.

3. Ett delprogram som utarbetats för departementet Martinique och som avser två åtgärder:

- Utvärdering av växtskydd och diagnostik.

- Utveckling av integrerade bekämpningsåtgärder.

Artikel 3

Gemenskapens finansiella bidrag till det program som Frankrike lämnat in för 2000 skall vara 60 % av kostnaderna i samband med bidragsberättigande åtgärder enligt definitionen i beslut 93/522/EEG för en totalkostnad på 437772 euro (utan moms).

Finansieringsplanen för programkostnaderna återfinns i bilaga I till detta beslut.

Artikel 4

Ett förskott på 200000 euro skall betalas till Frankrike.

Artikel 5

Gemenskapsstödet avser kostnader för bidragsberättigande åtgärder i samband med verksamheter som omfattas av det nuvarande programmet och för vars genomförande Frankrike skall ha anslagit nödvändiga finansiella medel mellan den 1 oktober och den 31 december 2000. Tidsfristen för slutbetalning i samband med dessa verksamheter är fastställd till den 30 september 2001 och i händelse av obefogad försening kan rätten till gemenskapsfinansiering gå förlorad.

Om det skulle visa sig bli nödvändigt att förlänga tidsfristen för utbetalning skall den behöriga myndigheten lämna in en ansökan, tillsammans med nödvändiga ändringar, innan slutligt datum fastställs.

Artikel 6

Bestämmelser om finansieringen av programmet, förenlighet med gemenskapspolitiken och de uppgifter som Frankrike skall lämna till kommissionen återfinns i bilaga II.

Artikel 7

Eventuell offentlig upphandling avseende investeringar som omfattas av detta beslut skall omfattas av gemenskapslagstiftningen.

Artikel 8

Detta beslut riktar sig till Republiken Frankrike.

Utfärdat i Bryssel den 20 december 2000.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 356, 24.12.1991, s. 1.

(2) EGT L 160, 26.6.1999, s. 80.

(3) EGT L 251, 8.10.1993, s. 35.

(4) EGT L 283, 5.11.1996, s. 58.

(5) EGT L 161, 26.6.1999, s. 1.

BILAGA I

FINANSIERINGSÖVERSIKT FÖR 2000

>Plats för tabell>

BILAGA II

I. TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR PROGRAMMET

A. FINANSIELLA TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

1. Kommissionens avsikt är att upprätta ett verkligt samarbete med de myndigheter som ansvarar för genomförandet av programmet. I överensstämmelse med programmet skall dessa myndigheter vara de som anges nedan.

Åtagande och betalning

2. Frankrike skall säkerställa att alla officiella eller privata organ som deltar i förvaltningen och genomförandet av de åtgärder som delfinansieras av gemenskapen bevarar tillräckliga bokföringsuppgifter för alla transaktioner för att underlätta gemenskapens och de nationella kontrollmyndigheternas granskning av kostnaderna.

3. Det inledande budgetåtagandet skall grundas på en vägledande finansieringsplan. Detta åtagande skall göras för ett år.

4. Åtagandet görs när beslutet om godkännande av stödet antas av kommissionen enligt det förfarande som föreskrivs i artikel 18 i rådets direktiv 2000/29/EG(1).

5. Enligt åtagandet skall det utbetalas ett första förskott på 200000 euro.

6. Det totala åtagandet skall fördelas på två lika stora utbetalningar om 118886 euro vardera. Den första delsumman skall betalas efter det att en första delrapport över verksamheten har lagts fram för kommissionen som sedan har godkänt denna. Den andra och sista delsumman skall betalas efter det att en slutrapport med detaljerad redovisning av de totala kostnaderna har lagts fram för kommissionen som sedan har godkänt denna.

Myndigheter ansvariga för genomförandet av programmet:

- För den centrala förvaltningen:

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Sous-direction de la Protection des Végétaux 251 rue de Vaugirard F - 75732 Paris Cedex 15

- För den lokala förvaltningen:

- Guadeloupe:

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Direction de l'Agriculture et de la Fôret

Jardin Botanique

F - 97109 Basse-Terre Cedex

- Martinique:

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Direction de l'Agriculture et de la Forêt

Jardin Desclieux

BP 642 F - 97262 Fort-de-France Cedex

- Guyana:

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Direction de l'Agriculture et de la Forêt Cité Rebard

Route de Baduel

BP 746 F - 97305 Cayenne Cedex

7. De faktiska kostnaderna skall framläggas för kommissionen, fördelade på typ av åtgärd eller delprogram som visar förhållandet mellan den vägledande finansieringsplanen och de faktiska kostnaderna. Om Frankrike har tillräcklig datoriserad bokföring är detta godtagbart.

8. Alla betalningar av stöd som beviljats av gemenskapen inom ramen för detta beslut skall utbetalas till den myndighet som utsetts av Frankrike och som också skall vara ansvarig för återbetalning till gemenskapen av eventuella överskottsbelopp.

9. Alla ekonomiska åtaganden och betalningar skall ske i euro.

Finansieringsplaner inom ramen för gemenskapsstöd och beloppen för gemenskapens stöd skall uttryckas i euro. Utbetalningarna skall göras till:

Ministère du Budget Direction de la Comptabilité Publique

Agence Comptable Centrale du Trésor

139 rue de Bercy F - 75572 Paris Cedex 12 N° E 478 98 Divers

Finansiell kontroll

10. Kontroller kan utföras av kommissionen eller av Europeiska gemenskapernas revisionsrätt på begäran av denna. Frankrike och kommissionen skall omedelbart utbyta all relevant information om resultaten.

11. Under en treårsperiod efter den sista betalningen som rör stödformer skall den för genomförandet ansvariga myndigheten ställa alla verifikationer för kostnaderna i samband med åtgärden till kommissionens förfogande.

12. När Frankrike lämnar in begäran om betalning skall alla officiella rapporter om kontrollen av denna åtgärdsform ställas till kommissionens förfogande.

Nedsättning, innehållande och indragning av bidrag

13. Frankrike skall bestyrka att gemenskapsfinansieringen använts till planerat ändamål. Om genomförandet av en verksamhet eller en åtgärd inte tycks berättiga till mer än en del av det finansiella bidrag som har tilldelats skall kommissionen omedelbart återkräva det utestående beloppet. Vid tvist skall kommissionen undersöka fallet och särskilt begära av Frankrike eller av de myndigheter som utsetts av Frankrike för genomförandet av verksamheten att framlägga sina synpunkter inom två månader.

14. Kommissionen kan sätta ned eller hålla inne bidraget för en åtgärd om undersökningen bekräftar förekomsten av oegentligheter. Särskilt gäller detta vid en betydande ändring som påverkar karaktären och förhållandena vid genomförandet av åtgärden och för vilken kommissionens godkännande inte har begärts.

Återvinnande av oriktiga utbetalningar

15. Alla felaktigt utbetalda belopp skall återbetalas till gemenskapen av den myndighet som utsetts enligt punkt 8. De belopp som inte återbetalas kan ökas med dröjsmålsränta. Om av ett eller annat skäl den utsedda myndigheten enligt punkt 8 inte återbetalar den felaktiga utbetalningen till gemenskapen skall Frankrike betala detta belopp till kommissionen.

Förhindrande och upptäckt av oegentligheter

16. Parterna skall följa den uppförandekodex som upprättats av Frankrike för att garantera upptäckt av varje oegentlighet i stödformen. Frankrike skall särskilt se till att

- lämpliga åtgärder vidtas,

- varje belopp som felaktigt betalats till följd av en oegentlighet återkrävs,

- åtgärder vidtas för att förhindra oegentligheten.

B. ÖVERVAKNING OCH UTVÄRDERING

B.I Övervakningskommitté

1. Inrättande

Oberoende av finansieringen av denna verksamhet skall en övervakningskommitté inrättas för programmet bestående av företrädare för Frankrike och för kommissionen. Den skall ha till uppgift att regelbundet se över programmets genomförande och vid behov besluta om nödvändiga anpassningar.

2. Övervakningskommittén skall själv fastställa sin arbetsordning senast en månad efter anmälan av detta beslut till Frankrike.

3. Övervakningskommitténs behörighet

Kommittén

- skall ha det allmänna ansvaret för att programmet genomförs på ett sådant sätt att de fastställda syftena uppnås. Kommitténs befogenhet gäller programmets åtgärder inom gränserna för gemenskapsstödet. Den skall särskilt övervaka att hänsyn tas till bestämmelserna, inbegripet bedömning av om verksamheter och projekt är stödberättigade,

- skall ta ställning med utgångspunkt från uppgifter som rör val av redan godkända och genomförda projekt med tillämpning av de urvalskriterier som anges i programmet,

- skall ta ställning med utgångspunkt från uppgifter som rör val av redan godkända och genomförda projekt med tillämpning av de urvalskriterier som anges i programmet,

- kan i samförstånd med företrädare för kommissionen företa anpassningar av finansieringsplanen inom gränsen 15 % av gemenskapsbidraget för ett delprogram eller för en åtgärd för hela perioden, och 20 % för budgetåret, förutsatt att det totala fastställda beloppet i programmet inte överskrids; den måste därvid se till att programmets huvudsyften inte riskeras,

- skall lämna sina synpunkter på de anpassningar som föreslås av kommissionen,

- skall avge ett yttrande om projekten för tekniskt stöd som fastställs i programmet,

- skall avge sitt yttrande om det slutliga rapportförslaget,

- skall regelbundet, och minst två gånger under den gällande perioden, rapportera till Ständiga kommittén för växtskydd om hur arbetena fortskrider och om utgiftssituationen.

B.II Övervakning och utvärdering av programmet under dess genomförande (kontinuerlig övervakning och utvärdering)

1. Det nationella organ som ansvarar för genomförandet skall också ansvara för övervakningen och den kontinuerliga utvärderingen av programmet.

2. Med kontinuerlig övervakning avses ett informationssystem om programmets framåtskridande. Den kontinuerliga övervakningen av programmet skall gälla de åtgärder som är inskrivna inom ramen för programmet. Vid den kontinuerliga övervakningen skall det finnas tillgång till finansiella och fysiska indikatorer som är strukturerade så att de tillåter en utvärdering av det sätt på vilket kostnaderna för varje åtgärd motsvarar de i förväg fastställda fysiska indikatorer som anger graden av genomförande av åtgärden.

3. Den kontinuerliga utvärderingen av programmet innebär en analys av de kvantitativa resultaten av genomförandet som grundas på operativa och juridiska beaktanden av förfarandet. Syftet är att garantera överensstämmelse mellan åtgärderna och programmets mål.

Slutrapport om genomförandet och fingranskning av programmet

4. Frankrike skall senast en månad efter antagandet av programmet till kommissionen meddela namnet på den myndighet som ansvarar för utarbetande och framläggande av slutrapport om genomförandet.

Slutrapporten skall innehålla en kortfattad sammanställning av hela programmet (genomförandenivån i fråga om de fysiska och kvalitativa målen och de framsteg som gjorts) och en utvärdering av den omedelbara växtskyddseffekten och ekonomiska effekten.

Den behöriga myndigheten skall senast den 30 september 2001 framlägga slutrapporten om detta program för kommissionen, och den skall därefter framläggas snarast möjligt efter detta datum för Ständiga kommittén för växtskydd.

5. I samarbete med Frankrike kan kommissionen inkalla en oberoende utvärderare. Denne kan på grundval av den kontinuerliga övervakningen företa en kontinuerlig utvärdering enligt punkt 3 ovan. Han kan särskilt framlägga förslag till anpassning av delprogram eller åtgärder, modifiering av urvalskriterierna för projekten m.m. med hänsyn till de problem som uppstått under genomförandet. På grundval av övervakningen av förvaltningen kan han avge ett yttrande över de administrativa åtgärder som skall vidtas.

C. INFORMATION OCH PUBLICITET

Inom ramen för denna verksamhet skall det organ som utsetts som ansvarigt för genomförande av denna stödform se till att denna får lämplig publicitet.

Organet skall särskilt se till att

- göra de potentiella förmånstagarna och yrkesorganisationerna medvetna om de möjligheter som erbjuds genom verksamheten,

- göra allmänheten medveten om gemenskapens roll i samband med verksamheten.

Frankrike och det organ som är ansvarigt för genomförandet skall rådfråga kommissionen om de initiativ som planeras inom området, eventuellt genom övervakningskommittén. De skall regelbundet informera kommissionen om de informations- och reklamåtgärder som vidtagits antingen i form av en slutrapport eller genom övervakningskommittén.

De nationella rättsliga reglerna om sekretess för informationen skall respekteras.

II. ÖVERENSSTÄMMELSE MED GEMENSKAPSPOLITIKEN

Gemenskapspolitiken på detta område måste följas.

Programmet skall genomföras enligt bestämmelserna om samordning och i överensstämmelse med gemenskapspolitiken. I denna fråga skall följande upplysningar lämnas av Frankrike.

1. Offentlig upphandling

Frågeformuläret Offentlig upphandling(2) skall fyllas i för följande upphandlingar:

- Offentlig upphandling som överstiger de tröskelvärden som fastställs i direktiven om varor och bygg- och anläggningsarbeten, som upphandlas av avtalsslutande myndigheter i dessa direktivs mening och som inte omfattas av de fastställda undantagen.

- Offentlig upphandling som understiger tröskelvärdena när den utgör en del av ett arbete eller likartade varor till ett värde som överstiger tröskelvärdet. Med arbete avses här det samlade resultatet av ett antal byggnads- eller ingenjörsarbeten som är avsedda att i sig fylla en ekonomisk eller teknisk funktion.

Tröskelvärdena skall vara de som gäller vid dagen för offentliggörandet av detta beslut.

2. Skydd av miljön

a) Allmän information

- En beskrivning av de viktigaste miljöegenskaperna och miljöproblemen i den berörda regionen med bl.a. en beskrivning av de ur miljösynpunkt viktigaste områdena (känsliga områden).

- En sammanfattande beskrivning av de viktigaste positiva och negativa effekterna som programmet genom de planerade investeringarna kan ha på miljön.

- En beskrivning av planerade åtgärder för att undvika, minska eller uppväga eventuella betydande negativa effekter på miljön.

- En sammanställning av resultaten av samråd med myndigheter ansvariga för miljön (yttrande från miljöministeriet eller dess motsvarighet) och, om sådana har förekommit, samråd med berörd allmänhet.

b) Beskrivning av planerade åtgärder

Vad gäller de av programmets åtgärder som skulle kunna ha en betydande negativ inverkan på miljön

- de förfaranden som skall tillämpas vid utvärdering av individuella projekt under genomförandet av programmet,

- de anordningar som planeras för att kontrollera inverkan på miljön under genomförandet av programmet, för att utvärdera resultaten och för att eliminera, minska eller uppväga de negativa effekterna.

(1) EGT L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2) Kommissionens meddelande K(88) 2510 till medlemsstaterna om kontroll av respekten för reglerna för offentlig upphandling i projekt och program som finansieras av strukturfonderna och de finansiella organen (EGT C 22, 28.1.1989, s. 3).