32000Y0212(04)

Kommissionens meddelande i anslutning till genomförandet av rådets direktiv 89/686/EEG av den 21 december 1989 om personlig skyddsutrustning, ändrat genom direktiv 93/68/EEG, 93/95/EEG och 96/58/EG (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 040 , 12/02/2000 s. 0008 - 0008


Kommissionens meddelande i anslutning till genomförandet av rådets direktiv 89/686/EEG av den 21 december 1989 om personlig skyddsutrustning(1), ändrat genom direktiv 93/68/EEG(2), 93/95/EEG(3) och 96/58/EG(4)

(2000/C 40/06)

(Text av betydelse för EES)

(Offentliggörande av rubriker och referenser för europeiska standarder som harmoniserats enligt direktivet)

Offentliggörandet i Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 183 av den 13 juni 1998, s. 12, i enlighet med artikel 5.4 i direktiv 89/686/EEG, av referensen till den harmoniserade standarden EN 959 "Utrustning för bergsklättring - Borrbultar - Säkerhetskrav och provningsmetoder" upphör att gälla.

ANMÄRKNING:

- Närmare upplysningar om standarderna kan erhållas från de europeiska och nationella standardiseringsorgan som anges i bilagan(5) till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG(6) ändrat genom direktiv 98/48/EG(7).

- Offentliggörandet av referenserna i Europeiska gemenskapernas officiella tidning innebär inte att de aktuella standarderna är tillgängliga på alla gemenskapsspråken.

- Kommissionen skall kontinuerligt uppdatera denna förteckning(8).

(1) EGT L 399, 30.12.1989, s. 18.

(2) EGT L 220, 30.8.1993, s. 1.

(3) EGT L 276, 9.11.1993, s. 11.

(4) EGT L 236, 18.9.1996, s. 44.

(5) EGT L 32, 10.2.1996, s. 32.

(6) EGT L 204, 21.7.1998, s. 37.

(7) EGT L 217, 5.8.1998, s. 18.

(8) EGT C 183, 13.6.1998, s. 12.

EGT C 338, 6.11.1998, s. 2.

EGT C 357, 21.11.1998, s. 10.

EGT C 157, 4.6.1999, s. 2.

EGT C 318, 5.11.1999, s. 4.