32000R2902Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 336 , 30/12/2000 s. 0039 - 0046


Kommissionens förordning (EG) nr 2902/2000

av den 21 december 2000

om fastställande av återtags- och försäljningspriserna för fiskeåret 2001 för de fiskeriprodukter som tas upp i bilaga I till rådets förordning (EG) nr 104/2000

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 av 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter(1), särskilt artikel 20.3 och artikel 22 i denna, och

av följande skäl:

(1) Enligt artikel 20.1 och artikel 22 i förordning (EG) nr 104/2000 skall återtagspriset- och försäljningspriserna fastställas för gemenskapen för de i bilaga I upptagna produkterna på grundval av färskhet, storlek eller vikt och presentation samt genom tillämpning av den berörda produktkategorins omräkningsfaktor på ett belopp som motsvarar högst 90 % av orienteringspriset.

(2) Enligt artikel 20.2 i förordning (EG) nr 104/2000 kan återtagspriset påverkas av omräkningsfaktorn i de landningszoner som ligger mycket långt från gemenskapens främsta konsumtionscentra.

(3) Orienteringspriserna för fiskeåret 2001 har fastställts för samtliga berörda produkter genom rådets förordning (EG) nr 2764/000(2).

(4) De åtgärder som föreskrivs i den här förordningen är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för fiskeriprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De utjämningskoefficienter som skall ligga till grund för beräkningen av gemenskapens återtags- och försäljningspriser för de produkter som tas upp i bilaga 1 till förordning (EG) nr 104/2000 anges i bilaga I.

Artikel 2

De återtags- och försäljningspriser som skall gälla i gemenskapen under fiskeåret 2001, och de produkter som de hänför sig till, anges i bilaga II.

Artikel 3

De återtagspriser som skall gälla för fiskeåret 2001 i de landningszoner som ligger mycket långt från gemenskapens främsta konsumtionscentra, och de produkter som de hänför sig till, anges i bilaga III.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 december 2000.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 17, 21.1.2000, s. 22.

(2) EGT L 321, 19.12.2000, s. 1.

BILAGA I

Koefficienter för produkterna i bilaga 1 del A, B och C i förordning (EG) nr 104/2000

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

BILAGA II

Gemenskapens återtags- eller försäljningspriser för produkterna i bilaga I punkterna A, B och C i förordning (EG) nr 104/2000

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

BILAGA III

>Plats för tabell>