32000R2883Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 333 , 29/12/2000 s. 0074 - 0075


Kommissionens förordning (EG) nr 2883/2000

av den 27 december 2000

om ändring av förordning (EG) nr 1555/96 om tillämpningsföreskrifter för systemet med tilläggstull vid import inom sektorn för frukt och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2200/96 av den 28 oktober 1996 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2699/2000(2), särskilt artikel 33.4 i denna, och

av följande skäl:

(1) I kommissionens förordning (EG) nr 1555/96(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2713/2000(4), föreskrivs importövervakning för de produkter som anges i bilagan till den förordningen. Övervakningen skall ske enligt de förfaranden för övervakning av förmånsimport som fastställs i artikel 308d i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93(5), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1602/2000(6).

(2) För tillämpningen av artikel 5.4 i avtalet om jordbruk(7) som ingicks inom ramen för de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan och på grundval av de senast tillgängliga uppgifterna för 1997, 1998 och 1999, bör tröskelvolymerna för tilläggstull för zucchini, clementiner, mandariner och liknande citrushybrider, citroner, äpplen och päron ändras.

(3) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för färsk frukt och färska grönsaker.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till förordning (EG) nr 1555/96 skall ersättas med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 december 2000.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 297, 21.11.1996, s. 1.

(2) EGT L 311, 12.12.2000, s. 9.

(3) EGT L 193, 3.8.1996, s. 1.

(4) EGT L 313, 13.12.2000, s. 5.

(5) EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.

(6) EGT L 188, 26.7.2000, s. 1.

(7) EGT L 336, 23.12.1994, s. 22.

BILAGA

"BILAGA

Enligt reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall varuslaget endast anses som vägledande. Tillämpningsområdet för tilläggstullen i denna bilaga avgörs genom KN-numrens omfattning vid tidpunkten för antagandet av denna förordning. När KN-numret föregås av "ex" skall tillämpningsområdet fastställas på grundval av KN-numrets omfattning och motsvarande tillämpningsperiod sammantagna.

>Plats för tabell>"