32000R2860Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 332 , 28/12/2000 s. 0063 - 0075


Kommissionens förordning (EG) nr 2860/2000

av den 27 december 2000

om ändring av förordning (EG) nr 2316/1999 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1251/1999 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor för att däri inbegripa lin och hampa som odlas för fiberproduktion, fastställa regler för arealuttag samt ändra basarealerna för Grekland och Portugal

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1251/1999 av den 17 maj 1999 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1672/2000(2), särskilt artiklarna 9 och 12 i denna, och

av följande skäl:

(1) Genom förordning (EG) nr 1672/2000 inbegrips lin och hampa som odlas för fiberproduktion i det stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor som inrättades genom förordning (EG) nr 1251/1999. I kommissionens förordning (EG) nr 2316/1999(3), ändrad genom förordning (EG) nr 1454/2000(4), fastställs tillämpningsföreskrifter till förordning (EG) nr 1251/1999 beträffande villkoren för beviljande av arealersättningar för vissa jordbruksgrödor. Förordning (EG) nr 2316/1999 bör följaktligen ändras för att ta hänsyn till att lin och hampa inkluderats.

(2) I artikel 5a i förordning (EG) nr 1251/1999 föreskrivs dels att halten tetrahydrocannabinol för de sorter som odlas inte får överskrida 0,2 %, dels att medlemsstaterna skall inrätta ett system för kontroll av tetrahydrocannabinolhalten i hampa. För att kunna genomföra denna kontroll bör särskilda åtgärder föreskrivas, bl.a. att hampodlingen skall fortsätta till ett visst datum.

(3) Enligt artikel 5a är arealersättning för lin och hampa som odlas för fiberproduktion underställd villkoret att ett av de avtal ingås eller att det åtagande görs som avses i artikel 2.1 i rådets förordning (EG) nr 1673/2000(5). Det bör föreskrivas att en kopia på kontraktet eller på åtagandet överlämnas till de behöriga myndigheter i medlemsstaten som ansvarar för förvaltningen av ansökningarna om ersättning.

(4) Det bör säkerställas att de sorters lin och hampa som odlas för fiberproduktion verkligen är de sorter som är upptagna på den gemensamma sortlistan som fiberväxter och i synnerhet beträffande lin, som "spånadslin". När det gäller hampa får å andra sidan halten tetrahydrocannabinol i de sorter som får användas inte överskrida 0,2 %. Följaktligen bör det fastställas en förteckning över godkända sorter. För att underlätta övergången från det gällande systemet till det som inrättas genom förordning (EG) nr 1251/1999 bör det beträffande hampa också fastställas en förteckning över hampsorter som godkänns tillfälligt för regleringsåret 2001/2002 och som bör genomgå kompletterande analyser under regleringsåret 2001/2002. För att ge ytterligare garantier när det gäller hampa bör det även föreskrivas att certifierat utsäde skall användas.

(5) För att det skall kunna kontrolleras vilket utsäde som använts bör det föreskrivas att etiketterna på förpackningarna, eller beträffande lin, annat likvärdigt dokument, lämnas till de behöriga myndigheterna i medlemsstaten.

(6) För att stärka den administrativa kontrollen när det gäller hampa bör det krävas ytterligare uppgifter i den ansökan om "arealstöd" som avses i artikel 4 i förordning (EEG) nr 3887/92(6), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2801/1999(7).

(7) Enligt vad som föreskrivs i artikel 9 första stycket åttonde strecksatsen i förordning (EG) nr 1251/1999 är det nödvändigt att fastställa vilken metod som skall användas för att fastställa mängden tetrahydrocannabinol i hampa som odlas för fiberproduktion och att föreskriva att resultaten av de analyser som utförts enligt denna metod meddelas kommissionen.

(8) Enligt artikel 5a.2 skall medlemsstaterna genomföra kontroller av 30 % av de arealer som omfattas av ansökan om arealersättning för hampa som odlas för fiberproduktion och av 20 % om det finns ett system med förhandsgodkännande av denna odling. Det är nödvändigt att precisera kraven i samband med dessa kontroller.

(9) Enligt bilaga X till förordning (EG) nr 2316/1999 skall sista dagen för sådd i vissa fall vara den 15 juni. Eftersom hampa ibland sås fram till och med den 15 juni bör bilagan kompletteras med hampa som odlas för fiberproduktion.

(10) Enligt förordning (EG) nr 2316/1999 får den minsta bredden för skiften som tagits ur bruk minskas av miljöskäl. Följaktligen bör det också vara möjligt att anpassa den minsta arealen för dessa skiften.

(11) Ansökningar om omställning motsvarande 7052 hektar har lämnats in inom ramen för rådets förordning (EG) nr 1017/94 av den 26 april 1994 om omställning av mark i Portugal från odling av jordbruksgrödor till extensiv djuruppfödning(8), ändrad genom förordning (EG) nr 1461/95(9). Följaktligen bör basarealen i bilaga VI till förordning (EG) nr 2316/1999 anpassas.

(12) Efter en förfrågan från Grekland bör det fastställas nya basarealer enligt den berörda medlemsstatens regionaliseringsplan, dock utan att den sammanlagda basarealen ändras.

(13) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2316/1999 ändras på följande sätt:

1. Artikel 3.1 c skall ersättas med följande:

"c) Arealer på vilka jordbruksgrödan behålls minst fram till början av blomningstiden under normala växtvillkor, enligt lokala normer. Oljeväxter, proteingrödor, oljelin, lin som odlas för fiberproduktion och durumvete skall dessutom behållas under normala växtvillkor enligt lokala normer minst till och med den 30 juni före regleringsåret i fråga, utom i de fall då grödor skördas vid full mognad före detta datum. Proteingrödor får inte skördas förrän efter mjölkmognadsstadiet. Hampa som odlas för fiberproduktion skall, för att möjliggöra de kontroller som avses i artikel 5a.2 i förordning (EG) nr 1251/1999, behållas under normala växtvillkor enligt lokala normer i minst tio dagar efter blomningens slut. En medlemsstat kan emellertid tillåta skörd av hampa som odlas för fiberproduktion efter blomningens början men inom tio dagar efter blomningens slut, om producenten i fråga redan har kontrollerats enligt artikel 5a i förordning (EG) nr 1251/1999 eller om samtliga kontroller som skall utföras enligt artikel 5a.2 i samma förordning har genomförts."

2. Följande skall läggas till som artikel 7a:

"Artikel 7a

1. Vid tillämpningen av artikel 5a.1 i förordning (EG) nr 1251/1999 skall arealersättningen för lin och hampa som odlas för fiberproduktion vara underställd följande villkor:

a) En kopia av ett av de avtal eller det åtagande som avses i artikel 2.1 i rådets förordning (EG) nr 1673/2000(10) skall lämnas in senast den 15 september efter inlämnande av den ansökan om arealersättning som avses i artikel 8.2 i förordning (EG) nr 1251/1999 eller senast ett tidigare datum som fastställs av medlemsstaten.

b) Användning av utsäden av de sorter som förtecknas i bilaga XII per den 15 maj före det regleringsår för vilket arealersättningen sökts. Beträffande hampa som odlas för fiberproduktion skall utsädet också ha certifierats enligt rådets direktiv 69/208/EEG(11).

2. För kontroll av det utsäde som använts för lin som odlas för fiberproduktion och av det certifierade utsäde som använts för hampa som odlas för fiberproduktion skall den ansökan om 'arealstöd' som avses i artikel 4 i förordning (EEG) nr 3887/92 åtföljas av de officiella etiketter från förpackningarna för det använda utsädet, vilka utfärdats enligt rådets direktiv 69/208/EEG, särskilt artikel 10 i. detta eller enligt bestämmelser som antagits på grundval av denna artikel, eller, beträffande lin som odlas för fiberproduktion, av annan dokumentation som bedöms likvärdig av den berörda medlemsstaten, däri inbegripet de intyg som föreskrivs enligt artikel 14 i det direktivet. Om sådden ägt rum efter sista datum för inlämnande av ansökan om 'arealstöd', skall etiketterna eller de handlingar som bedöms likvärdiga lämnas in senast den 30 juni efter inlämnande av ansökan.

När det gäller etiketter för utsäde för hampa som odlas för fiberproduktion får medlemsstaterna föreskriva att etiketterna skall sändas tillbaka till jordbrukaren när de visats upp för de behöriga myndigheterna i samband med ansökningar om 'arealstöd', om samma etiketter måste visas upp för andra nationella myndigheter.

3. För beviljande av arealersättning för hampa som odlas för fiberproduktion skall de ansökningar om 'arealstöd' som avses i artikel 4 i förordning (EEG) nr 3887/92 innehålla följande uppgifter:

a) samtliga uppgifter som krävs för att identifiera de skiften som är besådda med hampa för varje sort som använts, och

b) uppgifter som anger hur mycket utsäde som använts, uttryckt i kg per hektar.

Medlemsstaterna får fastställa den minsta mängd utsäde som är förenlig med god odlingssed. Denna information skall meddelas kommissionen senast den 15 maj 2001."

3. Följande skall läggas till som artikel 7b:

"Artikel 7b

1. För tillämpningen av artikel 5a.2 i förordning (EG) nr 1251/1999 beskrivs i bilaga XIII den metod som de behöriga myndigheterna i medlemsstaten skall använda för att fastställa halten av tetrahydrocannabinol (THC) på en viss procentandel av de arealer, som är besådda med hampa som produceras för fiberproduktion, och som omfattas av stödansökningar.

Medlemsstaterna skall senast den 15 november under det aktuella regleringsåret lämna in en rapport till kommissionen om de fastställda THC-halterna. I denna rapport skall för varje sort bl.a. anges

a) beträffande förfarande A, den tidpunkt då provtagningen ägde rum,

b) antalet genomförda tester,

c) de erhållna resultaten efter THC-halt, med intervall om 0,1 %,

d) de åtgärder som vidtagits på nationell nivå.

Om fastställandena för ett signifikant antal prov för en given sort visar halter av THC som överstiger den gräns som anges i artikel 5a.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1251/1999 får kommissionen, utan att det påverkar tillämpningen av andra åtgärder, enligt förfarandet i artikel 23 i förordning (EEG) nr 1766/92 besluta att använda förfarande B för den berörda sorten för följande regleringsår.

Förfarande B skall under regleringsåret 2001/2002 användas för de hampsorter som odlas för fiberproduktion och som anges under punkt 2b i bilaga XII till denna förordning, i samtliga medlemsstater där dessa sorter odlas.

2. Kontrollen av THC-halten på minst 30 % av de arealer där hampa odlas för fiberproduktion och för vilka en ansökan om ersättning lämnats in, måste omfatta minst 30 % av de berörda ansökningarna och alla utsädessorter som har använts.

Medlemsstaterna skall senast den 15 maj 2001 meddela kommissionen bestämmelserna och villkoren för systemet med förhandsgodkännande av odling vilket gör det möjligt att minska, från 30 % till 20 %, den minsta andel arealer där hampa odlas för fiberproduktion och för vilka en ansökan om ersättning lämnats in, som skall omfattas av en kontroll av THC-halten. Varje ändring av bestämmelserna eller villkoren skall meddelas kommissionen. Om ett sådant system tillämpas skall kontrollen omfatta 20 % av de berörda ansökningarna och alla utsädessorter som har använts.

3. Ansökningar om att en hampsort skall tas upp på förteckningen i bilaga XII skall åtföljas av en rapport med resultaten från de analyser som gjorts i enlighet med förfarande B i bilaga XIII och en beskrivning av sorten i fråga."

4. I artikel 19.1 andra stycket punkt c skall följande läggas till:"I detta fall får den minsta areal som avses i föregående stycke fastställas till 0,1 hektar."

5. Bilaga VI skall ersättas med bilaga I till denna förordning.

6. Bilaga VII skall ersättas med bilaga II till denna förordning.

7. Bilaga X skall ersättas med bilaga III till denna förordning.

8. Bilaga XI skall ersättas med bilaga IV till denna förordning.

9. Bilaga V till denna förordning skall läggas till som bilaga XII.

10. Bilaga VI till denna förordning skall läggas till som bilaga XIII.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med regleringsåret 2001/2002.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 december 2000.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 160, 26.6.1999, s. 1.

(2) EGT L 193, 29.7.2000, s. 13.

(3) EGT L 280, 30.10.1999, s. 43.

(4) EGT L 163, 4.7.2000, s. 28.

(5) EGT L 193, 29.7.2000, s. 16.

(6) EGT L 391, 31.12.1992, s. 36.

(7) EGT L 340, 31.12.1999, s. 29.

(8) EGT L 112, 3.5.1994, s. 2.

(9) EGT L 144, 28.6.1995, s. 4.

(10) EGT L 193, 29.7.2000, s. 16.

(11) EGT L 169, 10.7.1969, s. 3.

BILAGA I

"BILAGA VI

(Artikel 8)

BASAREALER

>Plats för tabell>"

BILAGA II

"BILAGA VII

(Artikel 10.4)

>PIC FILE= "L_2000332SV.006803.EPS">"

BILAGA III

"BILAGA X

(Artikel 24 första stycket)

>Plats för tabell>"

BILAGA IV

"BILAGA XI

(Artikel 26.1)

UPPGIFTER SOM SKALL MEDDELAS KOMMISSIONEN

Uppgifterna skall överlämnas i form av en serie tabeller som utformats enligt följande:

- en första grupp tabeller som innehåller uppgifter för varje produktionsregion i enlighet med artikel 3 i förordning (EG) nr 1251/1999,

- en andra grupp tabeller som innehåller uppgifter för varje region med en fastställd basareal i enlighet med bilaga VI till den här förordningen,

- en enda tabell som innehåller en sammanfattning av uppgifterna för var och en av medlemsstaterna,

Tabellerna skall sändas in både i utskrift och i elektroniskt format.

Formler för arealer:

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

Anmärkning:

Varje tabell skall innehålla namnet på den aktuella regionen.

Avkastningen skall vara den som används för beräkningen av arealersättning i enlighet med förordning (EG) nr 1251/1999.

Åtskillnaden mellan "bevattnad" och "icke-bevattnad" skall endast göras i fråga om blandade regioner. I sådana fall gäller att

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

Rad 1 avser endast durumvete som berättigar till det tillägg som avses i artikel 5 första stycket i förordning (EG) nr 1251/1999.

Rad 2 avser endast durumvete som berättigar till det tillägg som avses i artikel 5 fjärde stycket i förordning (EG) nr 1251/1999.

Rad 19 avser endast arealer som tas ur bruk eller beskogas enligt artiklarna 22, 23, 24 och 31 i förordning (EG) nr 1257/1999 och som bokförs som arealuttag enligt artikel 6.8 i förordning (EG) nr 1251/1999.

Rad 20 skall motsvara de arealer som avses i artikel 2.4 andra stycket i förordning (EG) nr 1251/1999.

Uppgifter måste också meddelas för de producenter som inte ansöker om hektarstödet enligt stödsystemet för vissa jordbruksgrödor (förordning (EG) nr 1251/1999). Dessa uppgifter skall anges i kolumnerna "m" och "n" under rubriken "Övrigt" och avser främst de jordbruksgrödor som deklarerats som foderareal nöt- och fårbidrag.

Rad 23 avser mark som tas ur bruk för odling av industri- och energigrödor och för vilken det inte utbetalats någon ersättning enligt tillämpningsföreskrifterna till artikel 6.3 i kommissionens förordning (EG) nr 1251/1999 (t.ex. sockerbeta, jordärtskocka och cikoriarot)."

>PIC FILE= "L_2000332SV.007101.EPS">

BILAGA V

"BILAGA XII

(Artikel 7a.1)

STÖDBERÄTTIGANDE SORTER AV LIN OCH HAMPA SOM ODLAS FÖR FIBERPRODUKTION

1. Linsorter som odlas för fiberproduktion

Agatha

Angelin

Argos

Ariane

Aurore

Belinka

Diane

Diva

Electra

Elise

Escalina

Evelin

Exel

Hermes

Ilona

Laura

Liflax

Liviola

Marina

Marylin

Nike

Opaline

Venus

Veralin

Viking

Viola

2a. Hampsorter som odlas för fiberproduktion

Carmagnola

Cs

Dioica 88

Epsilon 68

Fedora 17

Fédrina 74

Felina 32

Felina 34 - Félina 34

Ferimon-Férimon

Fibranova

Fibrimon 24

Fibrimon 56

Futura

Futura 75

Santhica 23

2b. Hampsorter som odlas för fiberproduktion och som godkänns för regleringsåret 2001/2002

Beniko

Bialobrzeskie

Delta-405

Fasamo

Fedora 19

Juso 14

Kompolti

Uso 31"

BILAGA VI

"BILAGA XIII

(Artikel 7b.1)

GEMENSKAPSMETOD FÖR KVANTITATIV BESTÄMNING AV Δ 9-THC (TETRAHYDROCANNABINOL) I VISSA HAMPSORTER

1. Syfte och användningsområde

Metoden används för bestämning av Δ 9-tetrahydrocannabinol-halten (THC) i vissa hampsorter (Cannabis sativa L.). Beroende på omständigheterna används antingen förfarande A eller förfarande B, vilka beskrivs nedan.

Metoden baseras på kvantitativ bestämning av Δ 9-THC-halten med gaskromatografi (GC) efter extraktion med ett lösningsmedel.

1.1 Förfarande A

Förfarande A används för de kontroller på produktionsnivå som anges i artikel 5a.2 i förordning (EG) nr 1251/1999.

1.2 Förfarande B

Förfarande B används för de fall som anges i artikel 7b.1 tredje stycket i denna förordning och för kontroll av att de villkor är uppfyllda som anges i artikel 5a.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1251/1999 för upptagande på förteckningen över de hampsorter som odlas för fiberproduktion och som är stödberättigande från och med regleringsåret 2001/2002.

2. Provtagning

2.1 Prover

- Förfarande A: I populationen för en given hampsort tas för varje vald växt en del på 30 cm innehållande minst en honblomställning. Provet skall tas dagtid under en period mellan 20 dagar efter blomningens början och tio dagar efter dess slut, enligt ett systematiskt tillvägagångssätt varvid prov inte tas utefter fältkanterna, vilket gör att man får ett urval som är representativt för fältet. Medlemsstaten får tillåta att provet tas under en period mellan blomningens början och 20 dagar efter blomningens början under förutsättning att det för varje odlad sort kontrolleras att andra representativa prov tas enligt bestämmelserna ovan under perioden mellan 20 dagar efter blomningens början och tio dagar efter dess slut.

- Förfarande B: I populationen för en given hampsort tas övre tredjedelen av varje vald växt. Provet tas dagtid inom tio dagar efter blomningens slut, enligt ett systematiskt tillvägagångssätt, varvid prov inte tas utefter fältkanterna, vilket gör att man får ett urval som är representativt för fältet. Om det rör sig om dioika sorter tas endast honväxterna.

2.2 Urvalets omfattning

- Förfarande A: Urvalet utgörs av stickprov på 50 växter för varje skifte.

- Förfarande B: Urvalet utgörs av stickprov på 200 växter för varje skifte.

Varje prov placeras, utan att pressas samman, i en säck av tyg eller papper och sänds till analyslaboratoriet.

Medlemsstaten får föreskriva att ett andra prov skall samlas in för eventuell kontrollanalys och bevaras antingen av producenten eller av det organ som ansvarar för analysen.

2.3 Torkning och lagring av proverna

Torkningen av proven skall påbörjas så snart som möjligt, och senast inom 48 timmar, med någon metod där temperaturen är lägre än 70 °C. Proverna skall torkas tills vikten är konstant och fukthalten mellan 8 % och 13 %.

De torra proverna skall lagras i mörker, utan att pressas samman, i en temperatur lägre än 25 °C.

3. Analys THC-halten

3.1 Provberedning

De torra proverna skall befrias från stjälkar och frön större än 2 mm.

De torkade proverna skall malas till ett halvfint pulver (sikt med maskstorlek på 1 mm).

Pulvret skall lagras under högst tio veckor i ett torrt, mörkt utrymme med en temperatur under 25 °C.

3.2 Reagens, extraktionslösning

Reagens

- Δ 9-tetrahydrocannabinol med renhetsgrad för kromatografiskt ändamål.

- Skvalan med renhetsgrad för kromatografiskt ändamål som intern standard.

Extraktionslösning

- 35 mg skvalan per 100 ml hexan.

3.3 Extraktion av Δ 9-THC

Ett prov på 100 mg av pulvret vägs in för analys och placeras i ett centrifugeringsrör. Tillsätt 5 ml av extraktionslösningen med den interna standarden.

Sänk ned det hela 20 minuter i ett ultraljudsbad. Centrifugera under 5 minuter med 3000 varv per minut och avlägsna supernatanten THC. Injicera denna lösning i gaskromatografen och genomför en kvantitativ analys.

3.4 Gaskromatografiutrustning

a) Apparatur

- Gaskromatografiutrustning försedd med flamjonisationsdetektor och en split/splitless injektor.

- Kolonn som gör det möjligt att separera cannabinoider, exempelvis en kapillärkolonn av glas med en längd på 25 meter och en diameter på 0,22 mm, impregnerad med en opolär fas av 5 % fenyl-metyl-silikon.

b) Kalibrering

Kalibreringskurvan skall innehålla minst 3 punkter för förfarande A och minst 5 punkter för förfarande B varav 2 punkter skall motsvara 0,04 respektive 0,50 mg/ml Δ 9-THC i extraktionslösningen.

c) Försöksbetingelser

Följande betingelser anges som exempel för den kolonn som avses i punkt a.

>Plats för tabell>

d) Injicerad volym: 1 μl.

4. Resultat

Resultatet anges med två decimaler i g Δ 9 -THC per 100 g analysprov torkat till konstant vikt. Resultatets tolerans är 0,03 % i absolutvärde.

- Förfarande A: Resultatet motsvarar en bestämning per analysprov.

Om det på detta sätt erhållna resultatet överstiger den gräns som anges i artikel 5a.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1251/1999 skall ytterligare en bestämning utföras på analysprovet och resultatet utgöras av medelvärdet av dessa båda bestämningar.

- Förfarande B: Resultatet motsvarar medelvärdet av två bestämningar per analysprov."