32000R2856Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 332 , 28/12/2000 s. 0049 - 0054


Kommissionens förordning (EG) nr 2856/2000

av den 27 december 2000

om ändring av förordning (EG) nr 2508/97 om fastställande av tillämpningsföreskrifter vad avser mjölk och mjölkprodukter för ordningarna i Europaavtalen mellan gemenskapen och Ungern, Polen, Tjeckiska republiken, Slovakien, Bulgarien, Rumänien och Slovenien och för ordningen i frihandelsavtalen mellan gemenskapen och de baltiska länderna

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1349/2000 av den 19 juni 2000 om vissa koncessioner i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och om anpassning, som en autonom övergångsåtgärd, av vissa jordbrukskoncessioner enligt Europaavtalet med Estland(1), ändrat genom förordning (EG) nr 2677/2000(2), särskilt artikel 1.3 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1727/2000 av den 31 juli 2000 om vissa koncessioner i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och om anpassning, som en autonom övergångsåtgärd, av vissa jordbrukskoncessioner enligt Europaavtalet med Ungern(3), särskilt artikel 1.3 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2290/2000 av den 9 oktober 2000 om vissa medgivanden i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och om anpassning, som en autonom övergångsåtgärd, av vissa medgivanden som föreskrivs i Europaavtalet med Bulgarien(4), särskilt artikel 1.3 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2341/2000 av den 17 oktober 2000 om vissa medgivanden i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och om anpassning, som en autonom övergångsåtgärd, av vissa jordbruksmedgivanden enligt Europaavtalet med Lettland(5), särskilt artikel 1.3 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2433/2000 av den 17 oktober 2000 om vissa koncessioner i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och om anpassning, som en autonom övergångsåtgärd, av vissa jordbrukskoncessioner enligt Europaavtalet med Tjeckiska republiken(6), särskilt artikel 1.3 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2434/2000 av den 17 oktober 2000 om vissa koncessioner i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och om anpassning, som en autonom övergångsåtgärd, av vissa jordbrukskoncessioner enligt Europaavtalet med Slovakien(7), särskilt artikel 1.3 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2435/2000 av den 17 oktober 2000 om vissa koncessioner i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och om anpassning, som en autonom övergångsåtgärd, av vissa jordbrukskoncessioner enligt Europaavtalet med Rumänien(8), särskilt artikel 1.3 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2475/2000 av den 7 november 2000 om vissa koncessioner i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och om anpassning, som en autonom övergångsåtgärd, av vissa jordbrukskoncessioner enligt Europaavtalet med Slovenien(9), särskilt artikel 1.3 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2766/2000 av den 14 december 2000 om vissa medgivanden i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och om anpassning, som en autonom övergångsåtgärd, av vissa jordbrukskoncessioner enligt Europaavtalet med Litauen(10), särskilt artikel 1.3 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2851/2000 av den 22 december 2000 om vissa medgivanden i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och om anpassning, som en autonom övergångsåtgärd, av vissa jordbrukskoncessioner enligt Europaavtalet med Polen(11), särskilt artikel 1.3 i denna, och

av följande skäl:

(1) I kommissionens förordning (EG) nr 2508/97(12), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1431/2000(13), införs tillämpningsföreskrifter, inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter, för ordningarna i Europaavtalen mellan gemenskapen och vissa central- och östeuropeiska länder. Denna förordning bör ändras från och med den 1 juli 2000 för att genomföra de medgivanden som föreskrivs i förordningarna (EG) nr 1349/2000, (EG) nr 1727/2000, (EG) nr 2290/2000, (EG) nr 2341/2000, (EG) nr 2433/2000, (EG) nr 2434/2000, (EG) nr 2435/2000 och (EG) nr 2475/2000 och från och med den 1 januari 2001 i fråga om förordningarna (EG) nr 2766/2000 och (EG) nr 2851/2000 när det gäller mjölkprodukter.

(2) För att ge de ekonomiska aktörerna möjlighet att ta del av de nya bestämmelserna bör perioden för inlämnande av licensansökan förlängas med tio dagar.

(3) De tillgängliga kvantiteterna bör offentliggöras för första halvåret 2001 och andra tekniska ändringar bör göras.

(4) Det bör framhållas att återbetalning av importtullar på de produkter som avses i bilaga I till förordning (EG) nr 2508/97 (versionen som gällde innan denna förordning trädde i kraft) och som importerats enligt de licenser som använts från och med den 1 juli 2000 görs i enlighet med artiklarna 878-898 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen(14), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1602/2000(15).

(5) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för mjölk och mjölkprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2508/97 ändras på följande sätt:

1. I artikel 1 skall punkt 1 ersättas med följande:

"1. I denna förordning fastställs tillämpningsföreskrifter för de importordningar för mjölkprodukter som föreskrivs i Europaavtalen mellan gemenskapen och Polen, Tjeckiska republiken, Slovakien, Ungern, Rumänien, Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen och Slovenien.".

2. I artikel 2, skall punkt 1 ersättas med följande:

"1. I denna förordning avses med 'importåren' tolvmånadersperiod från och med den 1 juli. För den ordning som avses i artikel 21.2 i Europaavtalet mellan gemenskapen och Slovenien motsvarar importåret kalenderåret.".

3. I artikel 2.2 skall sista stycket ersättas med följande:"De tillgängliga kvantiteterna för första halvåret 2001 är de som anges i bilaga IV.".

4. I artikel 4.1 skall följande stycke läggas till:"Licensansökningarna för första halvåret 2001 får dock lämnas in under de första 20 dagarna i januari 2001.".

5. Artikel 8 skall ersättas med följande:

"Artikel 8

De produkter som avses i importordningarna i artikel 1.1 skall övergå till fri omsättning vid uppvisande antingen av en licens EUR.1 som utfärdats av exportlandet i enlighet med protokoll nr 4 till avtalet mellan gemenskapen och landet i fråga, eller av en deklaration av exportören i enlighet med protokollet. För de baltiska staterna skall dock licens EUR.1 utfärdas av exportlandet i enlighet med protokoll 3 till avtalet mellan gemenskapen och landet i fråga.".

6. Bilaga I till förordning (EG) nr 2508/97 skall ersättas med bilaga I till den här förordningen.

7. Bilaga I.A till förordning (EG) nr 2508/97 skall ersättas med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 6.1 skall tillämpas från och med den 1 juli 2000. Delarna A, I och K i bilaga I skall dock tillämpas från och med den 1 januari 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 december 2000.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 155, 28.6.2000, s. 1.

(2) EGT L 308, 8.12.2000, s. 7.

(3) EGT L 198, 4.8.2000, s. 6.

(4) EGT L 262, 17.10.2000, s. 1.

(5) EGT L 271, 24.10.2000, s. 7.

(6) EGT L 280, 4.11.2000, s. 1.

(7) EGT L 280, 4.11.2000, s. 9.

(8) EGT L 280, 4.11.2000, s. 17.

(9) EGT L 286, 11.11.2000, s. 15.

(10) EGT L 321, 19.12.2000, s. 8.

(11) Se sidan 7 i detta nummer av EGT.

(12) EGT L 345, 16.12.1997, s. 31.

(13) EGT L 161, 1.7.2000, s. 53.

(14) EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.

(15) EGT L 188, 26.7.2000, s. 1.

BILAGA I

"BILAGA I

A. Produkter med ursprung i Polen

>Plats för tabell>

B. Produkter med ursprung i Tjeckiska republiken

>Plats för tabell>

C. Produkter med ursprung i Slovakien

>Plats för tabell>

D. Produkter med ursprung i Ungerrn

>Plats för tabell>

E. Produkter med ursprung i Rumänien

>Plats för tabell>

F. Produkter med ursprung i Bulgarien

>Plats för tabell>

G. Produkter med ursprung i Estland

>Plats för tabell>

H. Produkter med ursprung i Lettland

>Plats för tabell>

I. Produkter med ursprung i Litauen

>Plats för tabell>

K. Produkter med ursprung i Slovenien

>Plats för tabell>"

BILAGA II

"BILAGA IV

Total tillgänglig kvantitet i ton för perioden 1 januari-30 juni 2001

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>"