32000R2508

Kommissionens förordning (EG) nr 2508/2000 av den 15 november 2000 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 104/2000 beträffande operativa program i fiskerisektorn

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 289 , 16/11/2000 s. 0008 - 0010


Kommissionens förordning (EG) nr 2508/2000

av den 15 november 2000

om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 104/2000 beträffande operativa program i fiskerisektorn

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 104/2000 av den 17 december 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter(1), särskilt artiklarna 9.5 och 10.4 i denna, och

av följande skäl:

(1) Enligt förordning (EG) nr 104/2000 skall varje producentorganisation när fiskeåret inleds överlämna ett operativt program för att i förväg planera och styra leveranserna från deras medlemsstater.

(2) Innehållet i det operativa programmet bör definieras så att producentorganisationerna kan uppfylla sina åtaganden. Därför bör det fastställas vad som skall ingå i saluföringsstrategin, fångstplanen och produktionsplanen både för producentorganisationerna för fiske och producentorganisationerna för vattenbruk.

(3) Det är nödvändigt att producentorganisationerna säkerställer den inre disciplinen så att det operativa programmet kan genomföras. Påföljderna måste stå i proportion till överträdelsen och medlemmarna måste informeras om den i förväg.

(4) För att säkerställa att åtgärderna fungerar på ett effektivt sätt bör det fastställas en tidsplan för när producentorganisationerna skall ha lämnat in och de behöriga nationella myndigheterna skall ha godkänt de operativa programmen.

(5) Producentorganisationerna bör beviljas ett förskott för att klara av vissa ekonomiska kostnader som uppkommit i samband med att operativa program upprättats.

(6) Det bör införas bestämmelser om att det skall överlämnas en rapport om genomförandet av det operativa programmet vid fiskeårets slut för att göra det möjligt för producentorganisationerna att bedöma hur effektiva deras operativa program har varit och för att göra det möjligt för de nationella myndigheterna att besluta om huruvida ekonomisk ersättning bör betalas.

(7) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för fiskeriprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

Saluföringsstrategi och fångstplan för producentorganisationer för fiske

Artikel 1

För arterna i bilagorna I och IV till förordning (EG) nr 104/2000 skall den saluföringsstrategi som avses i artikel 9.1 a i den förordningen omfatta följande:

a) Antalet registrerade medlemmar i producentorganisationen på fiskeårets första dag enligt artikel 9.1 i denna förordning.

b) Antalet och typen av fiskefartyg som tillhör en producentorganisation på fiskeårets första dag.

c) Produktionsmängd och interventioner per art under det föregående fiskeåret.

d) Producentorganisationens totala omsättning under det föregående fiskeåret.

e) Den kvot som producentorganisationen har tilldelats för varje art.

f) Andelen fisk i procent som under det föregående fiskeåret sålts via auktioner eller på annat sätt.

g) En strategi för att förbättra eller bibehålla kvaliteten på de produkter som omhändertas av producentorganisationen eller dess medlemmar.

h) Frivillig produktmärkning eller annan säljfrämjande verksamhet.

i) Föreslagna nya avsättningsmöjligheter eller andra handelsmöjligheter.

Artikel 2

1. De arter som utgör en betydande del av en producentorganisations landningar skall vara de arter som bidrar till

a) minst 5 % av producentorganisationens totala produktion under det föregående fiskeåret i mängd eller värde för arter som omfattas av fångstkvoter som fastställts i enlighet med artikel 8.4 i förordning (EEG) nr 3760/92(2), eller

b) minst 10 % av producentorganisationens totala produktion under det föregående fiskeåret i mängd eller värde för arter som inte omfattas av de fångstkvoter som avses i a.

2. För de arter som avses i artikel 9.1 b i förordning (EG) nr 104/2000 och som uppfyller kraven i punkt 1 i denna artikel, skall fångstplanen omfatta en vägledande plan för leveranser under hela fiskeåret som är baserad på tendenserna under säsongen (pris, produktion och efterfrågan) på marknaden.

3. Fångstplanen får förenklas om det inte finns några problem på marknaden, särskilt återtag.

4. Om någon annan än producentorganisationerna upprättar fångstplaner i en medlemsstat får producentorganisationen hänvisa till dessa planer.

Förekomsten av sådana planer befriar emellertid inte producentorganisationen från att vidta ytterligare åtgärder för att reglera sina medlemmars tillgång enligt artikel 5.

KAPITEL II

Saluföringsstrategi och produktionsplan för producentorganisationer för vattenbruk

Artikel 3

För arterna i bilaga V till förordning (EG) nr 104/2000 skall den saluföringsstrategi som avses i artikel 9.1 a i den förordningen omfatta följande:

a) Antalet registrerade medlemmar i producentorganisationen på fiskeårets första dag enligt artikel 9.1 i denna förordning.

b) Volymen av de arter som fångats under det föregående fiskeåret.

c) Genomsnittligt försäljningspris för de berörda arterna under det föregående fiskeåret.

d) Producentorganisationens totala omsättning under det föregående fiskeåret.

e) Den odlingsmetod som används.

f) Högsäsongerna för produktion och försäljning.

g) En strategi för att förbättra eller bibehålla kvaliteten på de produkter som omhändertas av producentorganisationen eller dess medlemmar.

h) Frivillig produktmärkning eller annan säljfrämjande verksamhet.

i) Marknadsbedömning med förslag till nya avsättningsmöjligheter eller andra handelsmöjligheter.

Artikel 4

Den produktionsplan som avses i artikel 9.1 b andra strecksatsen i förordning (EG) nr 104/2000 skall omfatta en vägledande plan för tillgången under fiskeåret som är baserad på säsongsbetonade produktionsfaktorer och förväntade marknadstendenser.

KAPITEL III

Åtgärder som skall tillämpas på arterna i bilagorna I, IV och V till förordning (EG) nr 104/2000

Artikel 5

I det operativa program som avses i artikel 9.1 i förordning (EG) nr 104/2000 skall orsakerna till eventuella återkommande marknadsproblem under senare fiskeår anges, och de förebyggande åtgärder som vidtagits för att anpassa tillgången skall specificeras.

Artikel 6

1. Producentorganisationen skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att försöka avhjälpa situationen om marknadsvillkoren utvecklas på ett sådant sätt att

a) återtagen i procent av de kvantiteter som utbjuds till försäljning under en månad ökar med fem procentenheter jämfört med det genomsnittliga återtaget i procent under de föregående tre månaderna, eller

b) andra allvarliga problem på marknaden inträffar.

De produkter som återtagits för att beviljas förädlingsstöd enligt artikel 23 och artikel 24.4 i förordning (EG) nr 104/2000 skall inte betraktas som återtag för de ändamål som avses i denna punkt.

2. Producentorganisationen skall underrätta medlemsstatens behöriga myndigheter om varje åtgärd som vidtas i enlighet med punkt 1. En översyn av det operativa programmet skall inte vara nödvändig om inte medlemsstatens behöriga myndigheter kräver det.

Artikel 7

En förteckning över de påföljder som avses i artikel 9.1 d i förordning (EG) nr 104/2000 skall upprättas av producentorganisationen och göras tillgänglig för samtliga medlemmar i organisationen.

Påföljderna skall stå i proportion till överträdelsen.

Artikel 8

De oförutsedda omständigheter som avses i artikel 9.1 andra stycket i förordning (EG) nr 104/2000 skall vara händelser som är oberoende av producentorganisationens åtgärder och som påverkar marknaden för de berörda arterna.

KAPITEL IV

Förfarandefrågor

Artikel 9

1. Fiskeåret skall löpa i 12 månader och skall i normala fall börja den 1 januari, om det inte är motiverat med en annan period eller ett annat startdatum som överenskommits med medlemsstatens behöriga myndigheter.

2. Producentorganisationen skall överlämna sitt operativa program inom sju veckor efter fiskeårets början. Producentorganisationen skall omedelbart genomföra programmet.

3. Den berörda medlemsstaten skall godkänna det operativa programmet inom tolv veckor efter fiskeårets början.

Om medlemsstaten kräver att producentorganisationen ändrar programmet i betydande utsträckning, får tidsplanen för godkännande förlängas med ytterligare två veckor.

Artikel 10

Efter det att den berörda medlemsstaten har godkänt det operativa programmet, och senast fyra månader efter fiskeårets början, får den bevilja ett förskott på 50 % av värdet på den ekonomiska ersättning som beviljats producentorganisationen enligt artikel 10.1 i förordning (EG) nr 104/2000, förutsatt att producentorganisationen har ställt en säkerhet på minst 105 % av förskottsbeloppet.

Artikel 11

1. Det antal fartyg som används för att beräkna det belopp som avses i artikel 10.2 a i förordning (EG) nr 104/2000 skall vara det totala antal medlemsfartyg som tillhör producentorganisationen på fiskeårets första dag.

2. Producentorganisationens representativitet som används för att beräkna det belopp som avses i artikel 10.2 b i förordning (EG) nr 104/2000 skall fastställas på grundval av uppgifter från det fiskeår som föregår det fiskeår för vilket det operativa programmet har upprättats.

3. Den femårsperiod som avses i artikel 10.1 andra och tredje stycket och i bilaga VII till förordning (EG) nr 104/2000 skall vara lika med fem sådana fiskeår som avses i artikel 9.1 i denna förordning.

Artikel 12

Producentorganisationen skall upprätta en rapport om sin verksamhet och senast sju veckor efter fiskeårets slut skicka denna till medlemsstatens behöriga myndigheter. Rapporten skall innehålla följande:

a) En marknadsrapport om de arter som omfattas av det operativa programmet, som skall vara inriktad på eventuella svårigheter som erfarits på marknaden under fiskeåret, de åtgärder som vidtagits för att bemästra dessa svårigheter såsom de som krävs enligt artikel 6, inbegripet påföljder som beslutats och, vid behov, anledningen till att producentorganisationen inte har kunnat bemästra dessa svårigheter.

b) En kopia av producentorganisationens bestämmelser under första fiskeåret som programmet genomförts liksom eventuella ändringar av dessa bestämmelser.

c) En förteckning över de påföljder som producentorganisationen har fastställt enligt artikel 7.

Artikel 13

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 november 2000.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 17, 21.1.2000, s. 22.

(2) EGT L 389, 31.12.1992, s. 1.