32000R1648

Kommissionens förordning (EG) nr 1648/2000 av den 25 juli 2000 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2075/92 beträffande gemenskapens fond för forskning och upplysning om tobak och om upphävande av förordning (EEG) nr 2427/93

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 189 , 27/07/2000 s. 0009 - 0012


Kommissionens förordning (EG) nr 1648/2000

av den 25 juli 2000

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2075/92 beträffande gemenskapens fond för forskning och upplysning om tobak och om upphävande av förordning (EEG) nr 2427/93

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2075/92 av den 30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för råtobak(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1336/2000(2), särskilt artikel 14a i denna, och

av följande skäl:

(1) Enligt artikel 13.1 i förordning (EEG) nr 2075/92 skall en gemenskapsfond för forskning och upplysning om tobak inrättas. Tillämpningsföreskrifter för denna artikel bör antas, särskilt vad gäller fastställandet av avdraget på 2 % av bidraget.

(2) Insatser mot tobaksberoende bör stödjas och särskilt bör allmänhetens kunskaper om tobakskonsumtionens skadeverkningar förbättras.

(3) Stöd bör ges till forskning som kan styra tobaksproduktionen mot sorter och odlingsmetoder som är mindre skadliga för människors hälsa och är bättre anpassade till marknadsförhållandena. Styrningen bör också främja ökad hänsyn till miljön.

(4) Forskning som hittar eller utvecklar alternativa användningar för råtobak bör stödjas.

(5) Studier av möjligheterna till omställning av råtobaksproducenter till annan odling eller verksamhet bör finansieras.

(6) Det bör också säkerställas att vetenskapliga rön och praktiska tillämpningar sprids till nationella myndigheter och berörda sektorer.

(7) Anslagna medel bör på ett lämpligt sätt fördelas i enlighet med fondens olika syften. Om det emellertid visar sig att de anslagna medlen för ett visst syfte inte har förbrukats helt, bör det ursprungliga anslaget justeras till förmån för andra syften.

(8) De olika förslag som inlämnats i enlighet med det fastställda förfarandet bör bedömas efter kriterier som kan optimera valet. Det bör även föreskrivas en möjlighet för kommissionen att ta initiativ till projekt som utförs för dess räkning. Den mest adekvata metoden förefaller här att vara antingen inbjudningar att lämna förslag eller offentliga upphandlingsförfaranden.

(9) Urvalskriterier bör fastställas för vilka fysiska och juridiska personer som får lämna in förslag.

(10) De forsknings- och informationsprojekt som godkänns av kommissionen bör ur administrativ effektivitetssynpunkt genomföras under en viss bestämd tidsperiod. Det kan i vissa fall visa sig vara svårt att följa den ursprungligen föreskrivna tidsfristen. Det bör därför föreskrivas att genomförandetiden skall kunna förlängas.

(11) För optimering av projektval och för ett korrekt genomförande av godkända projekt bör en vetenskaplig och teknisk kommitté bistå kommissionen vid projektbedömningen. För utvärderingar bör kommissionen kunna utnyttja oberoende experttjänster.

(12) För att säkerställa att de för fondfinansiering godkända projekten genomförs på ett bra sätt, måste villkoren för genomförandet anges i det avtal som ingås med kommissionen. Vid begäran om förskott bör den avtalsslutande parten ställa en säkerhet till kommissionen, enligt villkoren i avdelning III i kommissionens förordning (EEG) nr 2220/85 av den 22 juli 1985 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med säkerheter för jordbruksprodukter(3), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1932/1999(4).

(13) Man bör undvika att samma projekt omotiverat omfattas av flera åtgärder.

(14) Bestämmelser bör utfärdas för återkrav, särskilt vid oegentligheter.

(15) Det är lämpligt att upphäva kommissionens förordning (EEG) nr 2427/93 av den 1 september 1993, om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2075/92 om gemenskapsfonden för forskning och information inom tobakssektorn(5), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1620/95(6). Orsaken är att bestämmelserna i den förordningen ersätts med bestämmelserna i den här förordningen. Emellertid bör den fortsätta att gälla för de projekt som godkänts innan den här förordningen trädde i kraft.

(16) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för tobak.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Gemenskapens fond för forskning och upplysning om tobak, nedan kallad fonden, skall finansiera forsknings- och informationsprogram i enlighet med den här förordningen.

Programmen skall bestå av informations- och forskningsprojekt på följande områden, där det även ingår att sprida resultaten till nationella myndigheter och berörda sektorer:

a) Förbättring av allmänhetens kunskaper om tobaksrökningens allmänna skadeverkningar, framför allt genom information och utbildning. Stöd till datainsamling om hur tobakskonsumtionen utvecklas och epidemiologiska studier av tobaksberoendets omfattning inom gemenskapen. Studier om hur tobaksberoende kan förebyggas.

b) Styrning av tobaksproduktionen mot sorter och odlingsmetoder som är mindre skadliga för människors hälsa, är bättre anpassade till marknadsförhållandena och som är bättre för miljön, framför allt genom framtagande och utvecklande av nya sorter, lämpliga odlings- och torkningsmetoder, analyser av produktionens miljöpåverkan och minskning av dess negativa effekter; skapande eller utvecklande av andra användningsområden för råtobak; studier av möjligheterna till omställning av råtobaksproducenter till annan odling eller verksamhet.

Projekten på detta område skall även omfatta konkreta insatser för att sprida forskningsresultaten, både brett och till målgrupper, bland annat i form av kunskapsöverföring mellan produktionsområden.

2. Fondens utgifter för de i punkt 1 angivna två områdena får uppgå till 50 % av dess totala utgifter.

Om de tillgängliga medlen för något av områdena inte utnyttjas helt, skall kommissionen överföra dem på det andra, under förutsättning att det finns tillräckligt många stödberättigande projekt.

Artikel 2

I enlighet med gällande föreskrifter skall projekten bli föremål för antingen inbjudningar att lämna förslag eller offentliga upphandlingsförfaranden, som skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C-serien, inom den tidsfrist som anges i meddelandet.

Artikel 3

1. Förslag till forsknings- och informationsprojekt kan lämnas in av alla fysiska och juridiska personer som är etablerade inom gemenskapen och som

- har erkänd sakkunskap och minst fem års yrkeserfarenhet på området i fråga,

- åtar sig att med egna medel bidra med minst 25 % av den totala projektfinansieringen, där emellertid projekt som genomförs på kommissionens initiativ och för dess räkning skall finansieras av fonden med upp till 100 % av de totala kostnaderna,

- åtar sig att genomföra det föreslagna programmet inom den utsatta tiden,

- åtar sig att med jämna mellanrum ta fram delrapporter om hur arbetet fortskrider,

- är införstådd med att låta sina räkenskaper och andra utgiftsunderlag kontrolleras av kommissionen,

- accepterar de villkor som anges i artiklarna 6, 7 och 8.

2. Forsknings- och informationsprojekten kan genomföras under en period av ett år eller mer men får inte pågå längre än fem år från den dag då avtalet undertecknades.

Tiden för genomförandet kan dock förlängas, om den projektansvarige begär detta hos kommissionen och styrker att han på grund av särskilda omständigheter som legat utanför hans kontroll inte kan hålla den från början angivna tidsgränsen.

Artikel 4

1. Kommissionen skall med hjälp av en vetenskaplig och teknisk kommitté ansvara för fondens förvaltning.

2. Den vetenskapliga och tekniska kommittén skall bestå av nio medlemmar som utses av kommissionen. Producenterna å ena sidan, och folkhälsan å den andra skall företrädas av minst två medlemmar vardera. Kommitténs ordförande skall utses av kommissionen. Kommissionen skall vaka över kommitéemedlemmarnas oberoende i förhållande till de projekt som de skall bedöma.

3. De projekt som blir föremål för en inbjudan att lämna förslag skall för bedömning föreläggas en oberoende expertgrupp som utses av kommissionen. Följande faktorer skall beaktas vid bedömningen av projekten:

a) Beträffande de områden som avses i artikel 1.1 skall arbetet utföras i samarbete med fysiska eller juridiska personer, med etablering i en eller flera medlemsstater.

b) Beträffande det i artikel 1.1 a angivna området gäller följande:

- Projekten skall särskilt uppmärksamma behovet av att de blir språkligt och kulturellt likvärdiga i medlemsstaterna, i synnerhet vad gäller information till allmänheten och riskgrupper.

- Projekten skall motiveras med en vetenskapligt hållbar metod och kunna underbyggas vetenskapligt. De skall vara nyskapande och beakta tidigare insatser och erfarenheter från tidigare eller aktuella nationella program och gemenskapsprogram, så att det undviks att gemenskapens medel går två gånger till samma ändamål.

- Projekten skall i förekommande fall bidra till att på ett objektivt och effektivt sätt förbättra allmänhetens kunskaper om tobaksrökningens skadliga effekter på hälsan, samla och analysera relevanta epidemiologiska data eller möjliggöra genomförandet av snabba preventiva åtgärder.

- Insatserna skall utvärderas. De avtalsslutande parterna skall se till att resultaten av deras insatser sprids via erkända vetenskapliga publikationer eller läggs fram på internationella konferenser.

Sådana projekt skall prioriteras som omfattar hela gemenskapen och härrör från offentligt erkända hälsoorganisationer eller uttryckligen stöds av nationella eller regionala hälsovårdsmyndigheter.

c) Beträffande det i artikel 1.1 b angivna området beaktas:

- forskning som är vetenskapligt och tekniskt framstående samt innovativ,

- resurser, samarbete och förvaltning,

- mervärdet för gemenskapen och det potentiella bidraget till unionens politik,

- bidraget till att gemenskapens sociala mål kan uppnås,

- möjligheterna för resultaten att spridas och utnyttjas,

i enlighet med rådets beslut 1999/167/EG(7).

Projekt med konkret tillämpning skall prioriteras och som kan antas ha en snabb effekt på produktionen samt sådana som bland producenterna snabbt kan ge spridning åt kunskaper eller uppnådda resultat.

4. Efter utvärdering skall kommissionen förelägga den vetenskapliga och tekniska kommittén en förteckning över vilka projekt som bör finansieras. Kommittén skall yttra sig över förteckningen.

5. Vid offentliga upphandlingsförfaranden skall kommissionen, för de projekt som genomförs på kommissionens initiativ och för dess räkning, också förelägga den vetenskapliga och tekniska kommittén en förteckning över vilka projekt som bör finansieras. Kommittén skall yttra sig över förteckningen.

6. Enligt artikel 5.4 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 646/96/EG(8) skall kommissionen underrätta den kommitté som avses i artikel 5 i det beslutet om de projekt som skall finansieras inom ramen för artikel 1.1 a i den här förordningen, åtföljt av yttrandet från Vetenskapliga och tekniska kommittén.

7. Enligt artikel 24 i rådets förordning (EEG) nr 2075/92 skall kommissionen underrätta Förvaltningskommittén för tobak om de projekt som skall finansieras inom ramen för artikel 1.1 b i den här förordningen, åtföljt av yttrandet från Vetenskapliga och tekniska kommittén.

Artikel 5

1. På grundval av de yttranden som nämns i artikel 4.4 och 4.5 i denna förordning skall kommissionen besluta om vilka projekt som skall finansieras av fonden. Den måste inte bifalla något av projekten.

2. För de projekt som godkänts för finansiering av fonden skall ett avtal ingås med kommissionen. Förteckningen över dessa finansierade projekt skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

3. Kommissionen skall övervaka genomförandet av de projekt som godkänts för finansiering av fonden. Kommissionen skall regelbundet informera Förvaltningskommittén för tobak om de avtal som slutits och om hur arbetet fortskrider.

4. Programmet skall utvärderas, särskilt tre år efter det att den här förordningen har trätt i kraft. Utvärderingsrapporterna skall föreläggas Förvaltningskommittén för tobak.

Artikel 6

1. Avtalen skall följa en av kommissionen fastställd och lämplig avtalstyp samt vid behov anpassas till den särskilda verksamhet som kan komma i fråga. I synnerhet skall följande föreskrivas:

- Förskotten skall betalas ut av kommissionen inom två månader efter det att avtalet undertecknats.

- Vilka delresultat som skall fordras för efterföljande utbetalningar, som skall göras i delposter i takt med att arbetet fortskrider och på grundval av fakturor och andra verifikationer.

- Tidsfristen för begäran om slutlikvid sedan samtliga insatser enligt avtal har slutförts, liksom även vilka delresultat som skall krävas och som åtminstone skall innebära en sammanfattning av det utförda arbetet, lämpliga verifikationer, utvärdering av de resultat som uppnåtts och om hur resultaten kan utnyttjas.

- Utbetalningar från fonden skall verkställas inom sextio dagar från och med det datum då kommissionen godkänt projektets delresultat, en tidsfrist som kommissionen dock kan upphäva för att genomföra ytterligare granskning.

2. Förskottet skall utbetalas, under förutsättning att en säkerhet på 110 % av det förskotterade beloppet ställs till kommissionen i enlighet med villkoren i avdelning III i kommissionens förordning (EEG) nr 2220/85. Offentliga institutioner kan dock undantas från detta krav.

3. Säkerheten skall frisläppas under förutsättning att det resterande bidragsbeloppet för åtgärderna i fråga har betalats ut.

4. Om det visar sig att förskottet överstiger det belopp som skall utbetalas, skall säkerheten delvis hållas inne tills det felaktigt utbetalda beloppet har återkrävts.

Artikel 7

Projekt som godkänts för finansiering genom fonden får inte ta emot medel från andra källor inom gemenskapen.

Artikel 8

1. Om det visar sig att medel felaktigt betalats ut till ett projekt, skall kommissionen återkräva de belopp som betalats ut till mottagarna av stödet, plus den ränta som löper från dagen för utbetalningen till den dag då beloppet betalats tillbaka. Den räntesats som används skall vara den som Europeiska centralbanken tillämpar vid transaktioner i euro och som offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning den första arbetsdagen i varje månad.

2. De återbetalade beloppen och räntan skall betalas in till kommissionen och dras ifrån sådana utgifter inom tobakssektorn som finansieras av Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket.

Artikel 9

Producentbidragen och medlemsstaternas utbetalningar till bearbetningsföretag skall enligt artiklarna 18 och 20 i kommissionens förordning (EG) nr 2848/98 av den 22 december 1998 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 2075/92 när det gäller stödordningen, produktionskvoterna och det särskilda stöd som skall beviljas till producentsammanslutningar inom sektorn för råtobak(9), vid utbetalningstillfället minskas med det avdrag som anges i artikel 13.1 i förordning (EEG) nr 2075/92.

Det reducerade beloppet skall medlemsstaterna redovisa i samband med utgifterna för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket.

Artikel 10

Förordning (EEG) nr 2427/93 upphör att gälla. Den skall dock fortsätta att gälla för de projekt som godkänts innan den här förordningen trädde i kraft.

Artikel 11

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 juli 2000.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 215, 30.7.1992, s. 70.

(2) EGT L 154, 27.6.2000, s. 2.

(3) EGT L 205, 3.8.1985, s. 5.

(4) EGT L 240, 10.9.1999, s. 11.

(5) EGT L 223, 2.9.1993, s. 3.

(6) EGT L 154, 5.7.1995, s. 12.

(7) EGT L 64, 12.3.1999, s. 1.

(8) EGT L 95, 1.4.1996, s. 9.

(9) EGT L 358, 31.12.1998, s. 17.