32000R1608

Kommissionens förordning (EG) nr 1608/2000 av den 24 juli 2000 om fastställande av övergångsåtgärder i väntan på slutliga tillämpningsbestämmelser för förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemansamma organisationen av marknaden för vin

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 185 , 25/07/2000 s. 0024 - 0026


Kommissionens förordning (EG) nr 1608/2000

av den 24 juli 2000

om fastställande av övergångsåtgärder i väntan på slutliga tillämpningsbestämmelser för förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemansamma organisationen av marknaden för vin

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin(1), särskilt artikel 80 i denna, och

av följande skäl:

(1) Genom artikel 81 i förordning (EG) nr 1493/1999 upphävs bland annat följande förordningar från och med den 1 augusti 2000: rådets förordning (EEG) nr 1873/84 av den 28 juni 1984 om tillstånd att erbjuda och leverera för direkt konsumtion vissa importerade viner som kan ha genomgått enologiska processer som inte stadgas om i förordning (EEG) nr 337/79(2), senast ändrad genom förordning nr 2839/98(3), rådets förordning (EEG) nr 823/87 av den 16 mars 1987 om särskilda bestämmelser om kvalitetsvin framställt inom specificerade områden(4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1426/96(5), rådets förordning (EEG) nr 4252/88 av den 21 december 1988 om framställning och saluföring av likörvin framställt inom gemenskapen(6), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1678/1999(7), rådets förordning (EEG) nr 2048/89 av den 19 juni 1989 om allmänna bestämmelser för kontroller inom vinsektorn(8), rådets förordning (EEG) nr 2390/89 av den 24 juli 1989 om allmänna bestämmelser om import av vin, druvsaft och druvmust(9), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2838/98(10), rådets förordning (EG) nr 2391/89 av den 24 juli 1989 om definition av vissa vinprodukter som omfattas av KN-nummer 2009 och 2204 och som har sitt ursprung i tredje land(11), rådets förordning (EEG) nr 2392/89 av den 24 juli 1989 om allmänna bestämmelser om beskrivning och presentation av vin och druvmust(12), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1427/96(13), rådets förordning (EEG) nr 3895/91 av den 11 december 1991 om bestämmelser om beskrivning och presentation av specialviner(14) och rådets förordning (EEG) nr 2333/92 av den 13 juli 1992 om allmänna regler för beskrivning och presentation av mousserande vin och mousserande vin tillsatt med koldioxid(15), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1429/96(16).

(2) Det är likväl nödvändigt att säkerställa en smidig övergång för berörda aktörer och administratörer från de ofta föråldrade bestämmelser som antagits på grundval av rådets förordning (EEG) nr 337/79 av den 5 februari 1979 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin(17), upphävd av rådets förordning (EEG) nr 822/87 av den 16 mars 1987 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin(18), upphävd av förordningarna (EG) nr 1493/1999, (EEG) nr 823/87 och tillämpningsföreskrifterna i förordning (EG) nr 1493/1999.

(3) För att få en smidig övergång och för att gällande system skall forstätta att tillämpas bör vissa rådsbestämmelser som upphävts av ovan nämnda artikel 81 förbli i kraft under en kort övergångsperiod. Eftersom dessa bestämmelser tillfälligt förblir i kraft innebär det att även de av kommissionens förordningar som antagits på grundval av dessa förblir i kraft. Dessa förordningar kommer för resten uttryckligen att upphävas i slutet av övergångsperioden.

(4) Eftersom de viktigaste punkterna i de ämnen som avses i de förordningar som anges i den ovan nämnda artikel 81 redan regleras i förordning (EG) nr 1493/1999 eller i de tillämpningsbestämmelser som hittills antagits av kommissionen, påverkar inte övergångsperioden i fråga genomförandet av den största delen av reformen av den gemensamma organisationen av marknaden för vin på det datum som rådet fastställt.

(5) För att de ekonomiska aktörerna och de nationella myndigheterna inte skall störas av att åtgärderna träder i kraft på olika datum måste datumet för ikraftträdandet av kommissionens förordning (EG) nr 881/98 av den 24 april 1998 om tillämpningsföreskrifter för skydd av de ytterligare benämningar som traditionellt används för vissa kvalitetsviner fso(19), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2253/1999(20), skjutas upp så att alla åtgärder som följer av reformen av den gemensamma organisationen av marknaden antas samtidigt.

(6) Eftersom ovannämnda förordningar upphävs av förordning (EG) nr 1493/1999 den 1 augusti 2000 måste övergångsperioden börja från och med det datumet.

(7) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från vinkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genom undantag från vissa bestämmelser i förordning (EG) nr 1493/1999 skall endast de bestämmelser som anges i bilagan vara tillämpliga till och med den 30 november 2000.

Artikel 2

I de förordningar som anges i bilagan skall de hänvisningar som görs till förordningarna (EEG) nr 337/79, 822/87, 823/87 och 2332/92 tolkas som hänvisningar till motsvarande bestämmelser i förordning (EG) nr 1493/1999.

Artikel 3

I andra stycket i artikel 7 i förordning (EG) nr 881/98 skall datumet "den 1 augusti 2000" ersättas med "den 30 november 2000".

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 augusti 2000.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 juli 2000.

På kommissionens vägnar

Franz Fischler

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 179, 14.7.1999, s. 1.

(2) EGT L 176, 3.7.1984, s. 6.

(3) EGT L 354, 30.12.1998, s. 12.

(4) EGT L 84, 27.3.1987, s. 59.

(5) EGT L 184, 24.7.1996, s. 1.

(6) EGT L 373, 31.12.1988, s. 59.

(7) EGT L 199, 30.7.1999, s. 10.

(8) EGT L 202, 14.7.1989, s. 32.

(9) EGT L 232, 9.8.1989, s. 7.

(10) EGT L 354, 30.12.1998, s. 11.

(11) EGT L 232, 9.8.1989, s. 10.

(12) EGT L 232, 9.8.1989, s. 13.

(13) EGT L 184, 24.7.1996, s. 3.

(14) EGT L 368, 31.12.1991, s. 1.

(15) EGT L 231, 13.8.1992, s. 9.

(16) EGT L 184, 24.7.1996, s. 9.

(17) EGT L 54, 5.3.1979, s. 1.

(18) EGT L 84, 27.3.1987, s. 1.

(19) EGT L 124, 25.4.1998, s. 22.

(20) EGT L 275, 26.10.1999, s. 8.

BILAGA

Förteckning över bestämmelser som är giltiga till och med den 30 november 2000

a) Artiklarna 1 och 3, samt bilagan till förordning (EEG) nr 1873/84.

b) Artiklarna 15.2 och 15.7 i förordning (EEG) nr 823/87.

c) Förordning (EEG) nr 2048/89.

d) Förordning (EEG) nr 2390/89.

e) Artiklarna 1 och 2 i förordning (EEG) nr 2391/89.

f) Förordning (EEG) nr 2392/89.

g) Artikel 2 i förordning (EEG) nr 3895/91.

h) Artiklarna 8, 9 och 11 i förordning (EEG) nr 2333/92.

i) Artiklarna 3, 31, 71 och 72 i förordning (EEG) nr 822/87.