32000R1159

Kommissionens förordning (EG) nr 1159/2000 av den 30 maj 2000 om de informations- och offentlighetsåtgärder som medlemsstaterna skall vidta när det gäller stöd från strukturfonderna

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 130 , 31/05/2000 s. 0030 - 0036


Kommissionens förordning (EG) nr 1159/2000

av den 30 maj 2000

om de informations- och offentlighetsåtgärder som medlemsstaterna skall vidta när det gäller stöd från strukturfonderna

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1260/1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna(1), särskilt artikel 53.2 i denna, och

av följande skäl:

(1) I artikel 46 i förordning (EG) nr 1260/1999 föreskrivs åtgärder för information och offentlighet om strukturfondernas insatser.

(2) Enligt artikel 34.1 h i förordning (EG) nr 1260/1999 skall den förvaltningsmyndighet som ansvarar för genomförandet av en av gemenskapens stödåtgärder uppfylla kraven beträffande information och offentlighet.

(3) Enligt artikel 46.2 i förordning (EG) nr 1260/1999 skall förvaltningsmyndigheten ansvara för att stödformerna får offentlighet och särskilt informera potentiella slutliga stödmottagare, branschorganisationer, arbetsmarknadens parter och näringslivets organisationer, organisationer för jämställdhet mellan kvinnor och män och berörda icke-statliga organisationer om de möjligheter som stöden erbjuder, samt allmänheten om den roll gemenskapen spelar för de berörda stöden och resultaten av dem.

(4) Enligt punkt 3 i den artikeln skall medlemsstaterna samråda med kommissionen och informera den varje år om de initiativ som har vidtagits när det gäller information och offentlighet.

(5) Enligt artikel 18.3 och artikel 19.4 i förordning (EG) nr 1260/1999 skall varje operativt program och samlat programdokument åtföljas av ett programkomplement innehållande de åtgärder som enligt artikel 46 är avsedda att ge information och offentlighet kring stödet.

(6) Enligt artikel 35.3 e i förordning (EG) nr 1260/1999 skall övervakningskommittéerna granska och godkänna årsrapporten och slutrapporten om genomförandet innan de sänds till kommissionen och enligt artikel 37.2 i samma förordning skall dessa rapporter innehålla uppgifter om vilka åtgärder förvaltningsmyndigheten och övervakningskommittén skall vidta i syfte att säkerställa kvaliteten och effektiviteten i genomförandet av åtgärder så att stöd får offentlighet. Artikel 40.4 innehåller särskilt bestämmelser om att resultaten av utvärderingen skall ställas till allmänhetens förfogande efter övervakningskommitténs godkännande när det gäller den utvärdering efter halva tiden som skall göras senast den 31 december 2003.

(7) Kommissionens beslut 94/342/EG av den 31 maj 1994 om de informations- och publicitetsåtgärder som skall genomföras av medlemsstaterna i fråga om stöd från strukturfonderna och Fonden för fiskets utveckling (FFU)(2) gäller fortfarande för stöd som beviljas enligt rådets förordning (EEG) nr 2052/88 av den 24 juni 1988 om strukturfondernas uppgifter och effektivitet och samordningen av deras verksamhet dels inbördes, dels med Europeiska investeringsbankens och andra befintliga finansieringsorgans verksamhet(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 3193/94(4), och i enlighet med de förordningar som antagits genom tillämpning av den sistnämnda förordningen.

(8) Samråd angående denna förordning har hållits med den kommitté som avses i artikel 147 i fördraget, Kommittén för jordbrukets struktur och landsbygdens utveckling samt Kommittén för fiskets och vattenbrukets struktur. De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Kommittén för utveckling och omställning av regioner.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De närmare föreskrifter för information och offentlighet i fråga om stöd från strukturfonderna som avses i förordning (EG) nr 1260/1999 skall vara de som anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 maj 2000.

På kommissionens vägnar

Michel Barnier

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 161, 26.6.1999, s. 1.

(2) EGT L 152, 18.6.1994, s. 39.

(3) EGT L 185, 15.7.1988, s. 9.

(4) EGT L 337, 24.12.1994, s. 11.

BILAGA

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR INFORMATION OCH OFFENTLIGHET I FRÅGA OM STÖD FRÅN STRUKTURFONDERNA

1. Allmänna principer och räckvidd

Informations- och offentlighetsåtgärder i fråga om stöd från strukturfonderna är avsedda att öka det allmänna medvetandet om och möjligheten till insyn i Europeiska unionens insatser och att ge en enhetlig bild av de aktuella stödformerna i samtliga medlemsstater. Föreskrifterna för information och offentlighet skall gälla alla insatser eller projekt med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska socialfonden (ESF), utvecklingssektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) och Fonden för fiskets utveckling (FFU).

De informations- och offentlighetsåtgärder som beskrivs nedan avser gemenskapsstödramar, operativa program, samlade programdokument (SPD) samt program för gemenskapsinitiativ, enligt de definitioner som ges i förordning (EG) nr 1260/1999.

Den förvaltningsmyndighet som ansvarar för genomförandet av dessa stödåtgärder skall ansvara för offentliggörandet på platsen. Offentlighetsåtgärderna skall utformas i samarbete med Europeiska kommissionen, som skall informeras om de åtgärder som vidtas i detta syfte.

De behöriga nationella, regionala och lokala myndigheterna skall vidta lämpliga administrativa åtgärder för att säkerställa att dessa föreskrifter faktiskt genomförs, och samarbeta med kommissionens enheter.

2. Informations- och offentlighetsåtgärdernas mål och målgrupper

Syftet med informations- och offentlighetsåtgärderna är följande:

2.1 Att informera potentiella och slutliga stödmottagare och

- regionala och lokala myndigheter samt andra behöriga myndigheter,

- branschorganisationer och näringslivet,

- arbetsmarknadens parter,

- icke-statliga organisationer, särskilt sådana som främjar jämställdhet mellan kvinnor och män och organisationer som sysslar med miljöskydd och miljövård,

- projektdeltagare eller projektansvariga,

om de möjligheter som Europeiska unionens och medlemsstaternas gemensamma stödinsatser ger för att på så sätt medge större insyn.

2.2 Att informera allmänheten om den roll Europeiska unionen spelar tillsammans med medlemsstaterna för att främja de berörda stödformerna och resultaten av dem.

3. Informations- och offentlighetsåtgärder

3.1 Bestämmelser

3.1.1 Åtgärdsförberedelser

För varje operativt program och samlat programdokument (SPD) skall informations- och offentlighetsåtgärderna läggas fram i form av en handlingsplan för informationsfrågor. I förekommande fall skall sådana planer läggas fram för gemenskapsstödramarna. Den skall genomföras under ansvar av den förvaltningsmyndighet som utsetts för ändamålet.

Denna plan skall innehålla följande:

- Mål och målgrupper.

- Informationsinsatsernas innehåll och strategi, med angivande av vilka insatser som prioriteras av respektive fond.

- Vägledande budget.

- De myndigheter eller organ som ansvarar för insatsernas genomförande.

- Utvärderingskriterier för de gjorda insatserna.

Handlingsplanen skall läggas fram i programkomplementet enligt artikel 18.3 d i förordning (EG) nr 1260/1999.

3.1.2 Finansiering

De belopp som avsatts för informations- och offentlighetsåtgärder skall i finansieringsplanerna för gemenskapsstödramarna, de samlade programdokumenten och operativa programmen anges som tekniskt stöd (anslag som behövs för den utformning, övervakning och utvärdering av stödåtgärderna som avses i artikel 17.2 e, artikel 18.2 b och artikel 19.3 b i förordning (EG) nr 1260/1999).

3.1.3 Ansvariga personer

Varje förvaltningsmyndighet skall utse den eller de personer som skall ansvara för information och offentlighet. Förvaltningsmyndigheterna skall underrätta kommissionen om vilka personer de utsett.

3.1.4 Rapportering

Vid det möte som skall äga rum varje år enligt artikel 34.2 i förordning (EG) nr 1260/1999 skall förvaltningskommittén underrätta kommissionen om genomförandet av denna förordning.

3.2 Innehåll i och strategi för informations- och offentlighetsåtgärder

Åtgärderna skall göra det möjligt att uppfylla de mål som anges i punkt 2, dvs. följande:

- Möjliggöra insyn och öppenhet för potentiella och slutliga stödmottagare.

- Informera allmänheten.

3.2.1 Möjliggöra insyn och öppenhet för potentiella och slutliga stödmottagare samt för de som avses i punkt 2.1

3.2.1.1 Förvaltningsmyndigheten skall särskilt se till att

- stödåtgärdernas innehåll offentliggörs samtidigt som de berörda strukturfondernas medverkan anges,

- de dokument som nämns ovan sprids på lämpligt sätt och görs tillgängliga för intresserade parter,

- på lämpligt sätt informera om stödåtgärdernas utveckling under hela programperioden, informera om förvaltning, övervakning och utvärdering av sådant stöd från strukturfonderna som i förekommande fall finansieras med anslag för tekniskt stöd till de berörda stödåtgärderna.

>Plats för tabell>

3.2.1.2 Den förvaltningsmyndighet som utsetts till att genomföra stödet skall se till att införa ett lämpligt system för att sprida information så att olika parter och potentiella stödmottagare medges insyn och öppenhet i åtgärden, särskilt de små och medelstora företagen.

Informationen skall innehålla en klar och tydlig beskrivning av vilka administrativa förfaranden som skall följas, en beskrivning av hur ärenden skall handläggas, upplysningar om urvalskriterier för anbudsförfaranden och utvärderingsinstrument liksom namn på kontaktpersoner på nationell, regional eller lokal nivå som kan förklara hur stöden och kriterierna för stödberättigande fungerar.

När det gäller åtgärder för att utveckla den lokala potentialen, offentliga stöd till företag och övergripande stöd skall dessa uppgifter lämnas via bland annat förmedlingsorgan och representativa företagsorganisationer.

3.2.1.3 För de persongrupper som kan komma i fråga för en åtgärd på områdena utbildning, sysselsättning eller utveckling av mänskliga resurser skall förvaltningsmyndigheten införa ett lämpligt system för att sprida informationen. Myndigheten skall bygga upp ett samarbete med yrkesutbildningsorgan, organ som ägnar sig åt sysselsättningsfrågor, företag och företagsgrupper, utbildningscentra och icke-statliga organisationer.

3.2.2 Informera allmänheten

3.2.2.1 För att öka det allmänna medvetandet om den roll som Europeiska unionen spelar för de berörda stöden och resultaten av dem skall den utsedda förvaltningsmyndigheten på lämpligaste sätt informera media om strukturåtgärder som delfinansieras av unionen. Europeiska unionens deltagande skall klart framgå av denna information och meddelandena skall klart informera om varje fonds uppgift genom att presentera de särskilda målen för de berörda stödåtgärderna enligt punkt 3.2.1.1.

Regionala eller nationella media (press, radio, tv) skall allt efter omständigheterna informeras om genomförandet av stödåtgärderna (när de väl beslutats av kommissionen) och om de viktigaste faserna i genomförandet. För detta ändamål kan användas bland annat pressmeddelanden, insändare, bilagor i de tidningar som anses lämpligast samt platsbesök. Andra informationsvägar kan också användas, såsom webbplatser, publikationer om lyckade projekt och tävlingar som utgår från bästa metod.

Om det förs in annonser, t.ex. i form av pressmeddelanden eller reklammeddelanden, skall dessa innehålla uppgifter om Europeiska unionens deltagande.

Det skall finnas ett lämpligt samarbete med kommissionens representationskontor i den berörda medlemsstaten.

3.2.2.2 Informations- och offentlighetsåtgärderna för allmänheten skall omfatta följande:

- Vid investeringar i infrastruktur till en kostnad som överskrider 500000 euro för insatser som delfinansieras av FFU, och 3 miljoner euro i alla övriga fall, skall

- skyltar sättas upp på de aktuella platserna,

- fasta minnestavlor sättas upp, enligt punkt 6, vid infrastrukturer som är tillgängliga för allmänheten.

- Vid delfinansierade utbildnings- och sysselsättningsåtgärder skall

- information ges till deltagare i utbildningsåtgärder om att de deltar i en åtgärd som finansieras av Europeiska unionen,

- åtgärder vidtas som gör allmänheten medveten om den roll som Europeiska unionen har i samband med de åtgärder som finansieras på områdena yrkesutbildning, sysselsättning och utvecklingen av mänskliga resurser.

- Vid investeringar i företag, åtgärder för att utveckla den lokala potentialen och alla övriga åtgärder som får finansiellt stöd från gemenskapen skall

- genom de formulär som beskrivs i punkt 6 information ges till deltagare i utbildningsåtgärder om att de deltar i en åtgärd som finansieras av Europeiska unionen.

4. Övervakningskommittéernas arbete

4.1 Övervakningskommittéerna skall se till att det finns tillräcklig information kring deras arbete. I detta syfte skall varje övervakningskommitté efter bästa förmåga informera media om hur de stödåtgärder som de har ansvar för utvecklas. Kontakterna med pressen skall ske under ansvar av ordföranden. Presskontakterna skall också ske i samarbete med kommissionens företrädare.

Lämpliga arrangemang skall planeras när viktiga tilldragelser äger rum i samband med övervakningskommittéernas möten, t.ex. överläggningar på hög nivå eller invigningar. Kommissionen och kommissionens representationskontor i medlemsstaterna skall då informeras om detta.

4.2 Övervakningskommittén skall granska den årsrapport om genomförandet som avses i artikel 37 i förordning (EG) nr 1260/1999 som skall innehålla ett kapitel om informations- och offentlighetsåtgärderna enligt artikel 35 i samma förordning. Förvaltningsmyndigheten skall förelägga övervakningskommittéerna uppgifter om kvaliteten och effektiviteten i samband med informations- och offentlighetsåtgärderna liksom lämplig dokumentation, t.ex. fotografier.

Enligt artikel 46 i förordning (EG) nr 1260/1999 skall medlemsstaterna överlämna all den information som kommissionen behöver för att kunna beakta densamma i den årsrapport som avses i artikel 45 i samma förordning.

Sådan information skall göra det möjligt att bedöma om bestämmelserna i denna förordning har följts.

5. Partnerskap och erfarenhetsutbyte

Förvaltningsmyndigheterna får under alla omständigheter vidta ytterligare åtgärder, särskilt insatser som bidrar till ett lyckat genomförande av strukturfondspolitiken.

De skall informera kommissionen om de insatser de gör så att den på ett lämpligt sätt kan delta i genomförandet av dem.

För att underlätta genomförandet av bestämmelserna i denna förordning beviljar kommissionen tekniskt stöd när så behövs. I partnerskapets anda och av ömsesidigt intresse ställer kommissionen den expertis och det material den förfogar över till de berörda myndigheternas förfogande. Kommissionen stödjer utbyte av de erfarenheter som gjorts vid genomförandet av artikel 46 i förordning (EG) nr 1260/1999 och uppmanar till informellt nätverkssamarbete mellan de informationsansvariga. Medlemsstaten bör därför utse en nationell samordnare per fond.

6. Närmare bestämmelser för utformningen av verktyg för information och offentlighet

För att säkerställa att de åtgärder som delfinansieras av en strukturfond blir synliga skall medlemsstaterna se till att följande informations- och offentlighetsåtgärder vidtas:

6.1 Skyltar

Skyltar skall sättas upp på platsen för projekt när det rör sig om delfinansierade investeringar i infrastrukturer med en kostnad som överskrider de belopp som anges i punkt 3.2.2.2. På sådana skyltar skall ett utrymme reserveras för angivelse av Europeiska unionens deltagande.

Skyltarna skall ha en storlek som är lämplig i förhållande till verksamhetens omfattning.

Den del av skylten som reserveras för gemenskapen skall uppfylla följande kriterier:

- Den skall uppta minst 25 % av skyltens totala yta.

- Den skall bära det europeiska emblemet och följande text, presenterade enligt bilden nedan:

>PIC FILE= "L_2000130SV.003501.EPS">

- Emblemet skall framställas enligt gällande bestämmelser.

- De bokstäver som används för att ange Europeiska unionens ekonomiska deltagande skall vara av minst samma storlek som de bokstäver som används för att ange nationellt deltagande, men får ha ett annat typsnitt.

- Den fond som berörs kan anges.

Om de behöriga nationella eller regionala myndigheterna inte reser en skylt som kungör deras eget deltagande i finansieringen av ett projekt måste Europeiska unionens bidrag kungöras på en särskild skylt. I sådana fall skall ovannämnda bestämmelser gälla i tillämpliga delar.

Skyltar skall tas bort senast sex månader efter det att arbetet har slutförts och om möjligt ersättas med en minnestavla i enlighet med punkt 6.2.

6.2 Minnestavlor

Permanenta minnestavlor skall placeras på platser som är tillgängliga för allmänheten (konferenscentra, flygplatser, järnvägsstationer osv.) och delfinansieras av strukturfonderna. Utöver det europeiska emblemet måste sådana tavlor ange unionens delfinansiering och eventuellt den berörda fonden.

När det gäller projekt som rör fysiska investeringar i företag skall tavlorna sättas upp för en period på ett år.

Om en behörig myndighet eller en slutlig stödmottagare beslutar att sätta upp skyltar eller minnestavlor, ge ut publikationer eller genomföra andra informationsåtgärder för projekt med en totalkostnad på mindre än 500000 euro för stödåtgärder som delfinansieras av FFU, respektive tre miljoner enro för övriga stödåtgärder, skall gemenskapens deltagande också anges.

6.3 Affischer

För att informera stödmottagarna och allmänheten om den roll som Europeiska unionen har i utvecklingen av mänskliga resurser, yrkesutbildning och sysselsättning, investeringar i företag och landsbygdens utveckling skall förvaltningsmyndigheterna anslå affischer om Europeiska unionen och eventuellt berörda fonder, särskilt på arbetsförmedlingar, yrkesutbildningscentra, handelskammare, jordbrukskammare, regionala utvecklingsorgan osv. som genomför eller blir föremål för åtgärder med stöd från strukturfonderna.

6.4 Meddelande om stöd

I alla meddelanden om stöd som behöriga myndigheter skickar till mottagarna skall det anges att Europeiska unionen delfinaniserar detta. Nämnas får det belopp eller den procentsats av stödet som finansieras av det berörda gemenskapsorganet.

6.5 Informationsmaterial

6.5.1 Publikationer (broschyrer, foldrar och informationsbrev) om insatser som delfinansieras av strukturfonderna bör på titelsidan ha en tydlig angivelse av Europeiska unionens och eventuellt berörd fonds deltagande, liksom det europeiska emblemet i de fall där ett nationellt eller regionalt emblem används.

Sådana publikationer skall ange de organ som ansvarar för information till berörda parter samt den förvaltningsmyndighet som utsetts till att genomföra den berörda stödåtgärden.

6.5.2 Ovannämnda principer gäller även material som kungörs på elektronisk väg (webbplatser, databaser för de potentiella stödmottagarna) eller audiovisuellt material. Vid utarbetandet av handlingsplanen för informationsfrågor är det viktigt att använda de nya tekniker som gör det möjligt att snabbt och effektivt sprida information, men också att få till stånd en bred dialog med allmänheten.

På webbplatser om strukturfonderna bör

- Europeiska unionens och eventuellt berörd strukturfonds deltagande nämnas, åtminstone på startsidan (hemsidan),

- länkar skapas till kommissionens övriga webbplatser för olika strukturfonder.

6.6 Informationsevenemang

Organisatörerna av informationsevenemang (konferenser, seminarier, mässor, utställningar och tävlingar) i samband med genomförandet av åtgärder som delfinansieras av strukturfonderna skall tydligt åskådliggöra gemenskapens deltagande i dessa åtgärder genom att t.ex. visa EU-flaggan i sammanträdesrum och det europeiska emblemet på dokument.

Kommissionens representationskontor i medlemsstaterna skall vid behov medverka i förberedelsen och genomförandet av sådana evenemang.