31.5.2000   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 130/1


RÅDETS FÖRORDNING (EG, EURATOM) nr 1150/2000

av den 22 maj 2000

om genomförande av beslut 94/728/EG, Euratom om systemet för gemenskapernas egna medel

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 279 i detta,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 183 i detta,

med beaktande av rådets beslut 94/728/EG, Euratom av den 31 oktober 1994 om systemet för gemenskapernas egna medel (1), särskilt artikel 8.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),

med beaktande av revisionsrättens yttrande (3), och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1552/89 av den 29 maj 1989 om genomförande av beslut 88/376/EEG, Euratom om systemet för gemenskapernas egna medel (4) har ändrats vid ett flertal tillfällen och på ett omfattande sätt (5). Av klarhetsskäl och av rationella skäl bör den förordningen kodifieras.

(2)

Gemenskapen bör få möjlighet att på bästa möjliga villkor disponera över de egna medel som avses i artikel 2 i beslut 94/728/EG, Euratom. Följaktligen bör det föreskrivas bestämmelser om hur medlemsstaterna skall ställa till kommissionens förfogande de egna medel som tilldelas gemenskaperna.

(3)

Traditionella egna medel uppbärs av medlemsstaterna i enlighet med nationella lagar och andra författningar som vid behov anpassas efter gemenskapsföreskrifternas krav. Kommissionen bör kontrollera denna anpassning och vid behov utarbeta förslag.

(4)

Rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, antog den 13 november 1991 resolutionen om skyddet av gemenskapernas finansiella intressen (6).

(5)

Begreppet ”fastställande” bör definieras och det är nödvändigt att fastställa närmare villkor för när skyldigheten att fastställa egna medel uppfylls, avseende de egna medel som avses i artikel 2.1 a och b i beslut 94/728/EG, Euratom.

(6)

När det gäller egna medel från sådana avgifter inom sockersektorn för vilka det bör säkerställas att uppbörden av dessa inkomster och budgetåret sammanfaller med utgifterna för samma regleringsår, bör det föreskrivas att medlemsstaterna skall ställa medlen från avgifter inom sockersektorn till kommissionens förfogande under det budgetår för vilket de fastställts.

(7)

Det är viktigt att såväl överskådligheten av systemet för egna medel som budgetmyndighetens information förbättras.

(8)

Medlemsstaterna måste hålla till kommissionens förfogande och vid behov sända till kommissionen de dokument och upplysningar som behövs för att kommissionen skall kunna utöva sina befogenheter avseende gemenskapernas egna medel.

(9)

De nationella myndigheter som avsvarar för uppbörden av egna medel bör se till att kommissionen ständigt har tillgång till underlaget till uppbörden.

(10)

Systemet för information till kommissionen från medlemsstaterna avser att göra det möjligt att övervaka medlemsstaternas åtgärder för att uppbära egna medel, särskilt sådana egna medel som äventyras genom bedrägeri och oegentligheter.

(11)

Särskilda räkenskaper bör föras för tillgodohavanden som inte har uppburits. Dessa räkenskaper samt en kvartalsrapport för dessa räkenskaper bör möjliggöra för kommissionen att mer noggrant övervaka medlemsstaternas åtgärder för att uppbära egna medel, särskilt sådana egna medel som äventyras genom bedrägeri eller andra oegentligheter.

(12)

Det är viktigt att en preskriptionstid fastställs mellan medlemsstaterna och kommissionen, med beaktande av att nya fastställande som medlemsstaterna gör i fråga om betalningsskyldighet för tidigare budgetår bör betraktas som fastställanden för pågående budgetår.

(13)

Vad gäller egna medel från mervärdesskatt, nedan kallade momsmedel, som avses i artikel 2.1 c i beslut 94/728/EG, Euratom, bör det föreskrivas att medlemsstaterna varje månad skall ställa till gemenskapens förfogande en tolftedel av de egna medel som redovisas i budgeten, och sedan justera de överförda beloppen enligt det faktiska beräkningsunderlaget för momsmedel så snart som beräkningsunderlaget är känt.

(14)

Detta förfarande bör även tillämpas på de ytterligare medel som avses i artikel 2.1 d i nämnda beslut, nedan kallade ytterligare medel, och som införts enligt rådets direktiv 89/130/EEG, Euratom av den 13 februari 1989 om harmonisering av beräkningen av bruttonationalinkomst till marknadspriser (7).

(15)

De egna medlen bör tillhandahållas genom att de fastställda beloppen krediteras ett konto som i kommissionens namn öppnats för detta syfte hos respektive medlemsstats finansförvaltning eller hos ett organ utsett av medlemsstaten. För att begränsa transaktioner med medlen till det som krävs för att genomföra budgeten bör kommissionen inskränka sig till att från ovannämnda konto endast ta ut de medel som behövs för att täcka kommissionens likviditetsbehov.

(16)

Utbetalningen av stöd vid tillämpningen av rådets förordning (EEG) nr 1765/92 av den 30 juni 1992 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor (8) är huvudsakligen koncentrerad till årets första månader. Kommissionen måste ha tillräcklig likviditet för att kunna göra dessa betalningar.

(17)

I rådets beslut 94/729/EG av den 31 oktober 1994 om budgetdisciplin (9) föreskrivs att det i Europeiska unionens allmänna budget skall tas upp en reserv avseende gemenskapens lån och lånegarantier till icke-medlemsländer, samt en reserv i dessa länder för katastrofbistånd. Regler som även omfattar kreditering av de egna medel som motsvarar dessa reserver bör därför antas.

(18)

För att säkerställa att gemenskapens budget under alla omständigheter finansieras bör det förfarande fastställas som avser överföringar av de bidrag som baseras på bruttonationalinkomst, nedan kallade finansiella bidrag från BNI, och som avses i artikel 2.7 i beslut 88/376/EEG, Euratom.

(19)

Det saldo som skall överföras till följande budgetår bör definieras.

(20)

Medlemsstaterna bör genomföra de kontroller och undersökningar som avser fastställande och tillhandahållande av egna medel. Kommissionen bör utöva sina befogenheter enligt denna förordning. Kommissionens befogenheter vad gäller kontrollåtgärderna avseende ytterligare medel bör fastställas.

(21)

Ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen är ägnat att underlätta en korrekt tillämpning av de finansiella föreskrifterna om egna medel.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I

Allmänna bestämmelser

Artikel 1

Gemenskapens egna medel enligt beslut 94/728/EG, Euratom, nedan kallade egna medel, skall tillhandahållas kommissionen och kontrolleras i enlighet med denna förordning, utan att det påverkar tillämpningen av förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 (10) och direktiv 89/130/EEG, Euratom.

Artikel 2

1.   Vid tillämpningen av denna förordning skall gemenskapens anspråk på egna medel enligt artikel 2.1 a och b i beslut 94/728/EG, Euratom anses fastställda så snart som villkoren i tullföreskrifterna uppfyllts i fråga om bokföring av anspråksbeloppet och underrättelse till den betalningsskyldige om beloppet.

2.   Fastställandet enligt punkt 1 skall anses ha skett dagen för bokföring enligt tullföreskrifterna.

När det gäller avgifter och andra anspråk inom ramen för den gemensamma organisationen av marknaden inom sockersektorn skall fastställandet enligt punkt 1 anses ha skett dagen för anmälan enligt föreskrifterna om sockersektorn.

Om denna anmälan inte uttryckligen föreskrivits, skall den berörda dagen anses vara när medlemsstaterna fastställer anspråken på de betalningsskyldiga, i förekommande fall i förskott eller som restlikvid.

3.   Om tvister uppstår, får de behöriga administrativa myndigheterna, i syfte att fastställa anspråk enligt punkt 1, räkna ut anspråksbeloppet senast i samband med det första administrativa beslut som underrättar den betalningsskyldige om skulden, eller när ärendet anhängiggörs vid den rättsliga myndigheten, om detta anhängiggörande sker först.

Fastställandet enligt punkt 1 skall anses ha skett dagen för beslutet, eller dagen för den beräkning som skall göras efter anhängiggörandet enligt första stycket.

4.   Punkt 1 skall tillämpas när en underrättelse måste rättas.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dokumenten avseende fastställandet och tillhandahållandet av egna medel bevaras för en period på minst tre kalenderår, från utgången av det år som dessa dokument avser.

Dokumenten avseende de statistiska förfaranden och beräkningsunderlag som avses i artiklarna 4 och 5 i direktiv 89/130/EEG, Euratom skall bevaras av medlemsstaterna till och med den 30 september det fjärde året efter budgetåret i fråga. Dokumenten avseende beräkningsunderlaget för momsmedel skall bevaras under en lika lång tidsperiod.

Om en granskning av de dokument som avses i första och andra stycket, genomförd enligt artiklarna 18 och 19 i denna förordning eller artikel 11 i förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89, visar att ett fastställande kan behöva rättas, skall dokumenten bevaras för en tillräckligt lång tid utöver fristen i första stycket för att möjliggöra att rättelsen genomförs och övervakas.

Artikel 4

1.   Varje medlemsstat skall informera kommissionen om följande:

a)

Namnen på de myndigheter och organ som ansvarar för att fastställa, uppbära, tillhandahålla och kontrollera de egna medlen samt nödvändiga bestämmelser om dessa myndigheters och organs uppgifter och funktion.

b)

De allmänna bestämmelser i lagar och andra författningar samt de allmänna bokföringsföreskrifter som rör fastställande, uppbörd, tillhandahållande och kontroll av egna medel.

c)

Den exakta benämningen på de administrativa förteckningar och de sammanställningar i bokföringen där anspråken enligt artikel 2 förts upp, särskilt de som används för upprättande av räkenskaper enligt artikel 6.

Varje ändring av dessa beteckningar eller bestämmelser skall omedelbart meddelas kommissionen.

2.   På pegäran av övriga medlemsstater skall kommissionen meddela dem de uppgifter som avses i punkt 1.

Artikel 5

Den procentsats som avses i artikel 2.1 d i beslut 94/728/EG, Euratom och som skall fastställas i budgetförfarandet, skall beräknas som en procentandel av summan av medlemsstaternas prognostiserade bruttonationalinkomst (nedan kallad BNI) på ett sådant sätt att den helt täcker den del av budgeten som inte finansieras av tullavgifter, jordbruksavgifter, avgifter och andra anspråk inom ramen för den gemensamma organisationen inom sockersektorn, momsmedel, finansiella bidrag till kompletterande program inom forskning och teknisk utveckling och övriga inkomster samt, vid behov, finansiella bidrag från BNI.

Denna procentsats skall anges i budgeten genom ett tal som skall anges med så många decimaler som behövs för att fullständigt fördela de medel som grundas på BNI mellan medlemsstaterna.

AVDELNING II

Bokföring av egna medel

Artikel 6

1.   Räkenskaper över egna medel skall föras av respektive medlemsstats finansförvaltning eller av det organ som utsetts av respektive medlemsstat och skall delas upp på typ av medel.

2.   För räkenskaperna över egna medel gäller att månadens bokföring får avslutas tidigast klockan 13 sista arbetsdagen i månaden för fastställandet.

3.

a)

De anspråk som fastställs enligt artikel 2 skall, om inte annat följer av b, bokföras senast den första arbetsdagen efter den nittonde dagen i den andra månad som följer efter den månad under vilken anspråket fastställs.

b)

Fastställda anspråk som inte är bokförda enligt a på grund av att de inte har uppburits och ingen säkerhet har ställts, skall anges i särskilda räkenskaper inom den tid som fastställs i a. Medlemsstaterna får använda detta förfarande när det har rests invändningar mot fastställda anspråk för vilka säkerhet har ställts och dessa anspråk kan komma att förändras när tvisten har lösts.

c)

Momsmedel och ytterligare medel skall dock bokföras enligt a i enlighet med följande:

Den tolftedel som avses i artikel 10.3 skall bokföras den första arbetsdagen i varje månad.

De saldon som avses i artikel 10.4 och 10.7 och de anpassningar som avses i artikel 10.6 och 10.8 skall bokföras årligen, förutom de särskilda anpassningar som avses i artikel 10.6 första strecksatsen, vilka skall bokföras den första arbetsdagen i den månad som följer efter överenskommelsen mellan den beröra medlemsstaten och kommissionen.

d)

De anspråk i förhållande till avgifter och andra anspråk inom ramen för den gemensamma organisationen av marknaden inom sockersektorn, skall anges i räkenskaperna som avses i a. Om dessa anspråk senare inte uppbärs inom angivna tidsfrister, får medlemsstaterna rätta införandet och undantagsvis föra in anspråken i de särskilda räkenskaperna.

4.   Varje medlemsstat skall inom den tid som avses i punkt 3

a)

tillställa kommissionen en månatlig rapport över räkenskaperna över de anspråk som avses i punkt 3 a.

Som stöd för den månatliga rapporten skall de berörda medlemsstaterna överlämna uppgifter och redogörelser om de avdrag som gjorts från de egna medlen på grundval av bestämmelser om områden med särskild status.

b)

tillställa kommissionen en kvartalsrapport över de särskilda räkenskaper som avses i punkt 3 b.

Närmare regler om de månads- och kvartalsrapporter som avses i första stycket och vederbörligen motiverade ändringar av dessa skall fastställas av kommissionen efter samråd med den kommitté som avses i artikel 20. Reglerna skall vid behov ange lämpliga tidsfrister för genomförandet.

5.   Varje medlemsstat skall inom två månader efter utgången av varje kvartal till kommissionen överlämna en beskrivning av de bedrägerier och oegentligheter som uppdagats och som gäller anspråk på över 10 000 euro.

I detta syfte skall varje medlemsstat i mån av möjlighet precisera

slag av bedrägeri och/eller oegentligheter (beteckning, tullförfarandet i fråga),

det exakta beloppet eller en uppskattning av de egna medel som undanhållits,

vilka varor som berörs (tulltaxenummer, ursprung, varifrån de kommer),

en kortfattad beskrivning av det bedrägliga förfarandet.

vilket slag av kontroll som lett fram till att bedrägeriet eller oegentligheterna uppdagades,

vilken nationell myndighet eller vilket nationellt organ som konstaterat bedrägeriet eller oegentligheterna,

i vilket skede förfarandet befinner sig, inbegripet uppbördsförfarandet, med uppgift om fastställandet om det redan gjorts,

den underrättelse om fallet som eventuellt har gjorts enligt förordning (EG) nr 515/97 (11),

i förekommande fall, de berörda medlemsstaterna,

vilka åtgärder som vidtagits eller planeras för att det skall bli möjligt att undvika en upprepning av redan konstaterade fall av bedrägeri eller oegentligheter.

Som stöd för den kvartalsvisa beskrivningen enligt första stycket skall varje medlemsstat rapportera sådana fall av bedrägeri och oegentligher som redan meddelats kommissionen, men vars uppbörd, annullering eller uteblivna uppbörd inte nämnts tidigare.

I detta syfte skall varje medlemsstat för varje fall som avses i första stycket

göra en hänvisning till det ursprungliga meddelandet,

ange vilket belopp som återstod att uppbära föregående kvartal,

ange datum för fastställande,

ange datum för införande i de särskilda räkenskaper som avses i punkt 3 b,

specificera vilka belopp som uppburits under kvartalet i fråga,

meddela rättelser av beräkningsunderlaget (rättelser/annulleringar) under kvartalet i fråga,

ange vilka belopp som avskrivits,

beskriva i vilket skede det administrativa eller rättsliga förfarandet befinner sig,

ange vilket belopp som återstod att uppbära vid utgången av kvartalet i fråga.

Närmare regler om de beskrivningar som avses ovan och vederbörligen motiverade ändringar av dessa skall fastställas av kommissionen efter samråd med den kommitté som avses i artikel 20. Dessa skall vid behov ange lämpliga tidsfrister för genomförandet.

Artikel 7

1.   Varje medlemsstat skall årligen utarbeta en sammanfattande redovisning av de fastställda anspråk som bokförs enligt artikel 6.3 a och sända rapporten till kommissionen före den 1 april det år som följer på budgetåret i fråga. Eventuella skillnader mellan totalbeloppet i den sammanfattande redovisningen och beloppet i den månatliga rapport som medlemsstaten skickar in, under perioden januari–december, skall motiveras. Kommissionen skall kontrollera att den sammanfattande redovisningen stämmer överens med det anspråksbelopp som den tillhandahållits under året, och den skall inom två månader efter att den har mottagit den sammanfattande redovisningen tillställa den berörda medlemsstaten sina eventuella anmärkningar.

2.   Efter den 31 december det tredje året efter ett visst budgetår får inga rättelser införas i den årliga sammanfattande redovisningen enligt punkt 1, utom på de punkter som antingen av kommissionen eller av den berörda medlemsstaten anmälts före utgången av denna tidsfrist.

Artikel 8

De rättelser som genomförs enligt artikel 2.4 skall läggas till eller dras av från den totala summan av fastställda anspråk. De skall redovisas enligt artikel 6.3 a och b och i de rapporter som avses i artikel 6.4 för den period som omfattar den dag då dessa rättelser görs.

Rättelser avseende fall av bedrägeri och oegentligheter som redan anmälts till kommissionen skall redovisas särskilt.

AVDELNING III

Tillhandahållande av egna medel

Artikel 9

1.   I enlighet med förfarandet i artikel 10 skall varje medlemsstat kreditera egna medel på det konto som för detta syfte i kommissionens namn öppnats i medlemsstatens finansförvaltning eller hos ett organ utsett av medlemsstaten.

Detta konto skall vara avgiftsfritt.

2.   De krediterade beloppen skall av kommissionen räknas om till euro och bokföras enligt förordning (Euratom, EKSG, EG) nr 3418/93 (12).

Artikel 10

1.   Efter avdrag på 10 % som kostnader för uppbörd enligt artikel 2.3 i beslut 94/728/EG, Euratom skall de egna medel som avses i artikel 2.1 a och b i det beslutet krediteras senast den första arbetsdagen efter den nittonde dagen i den andra månad som följer efter den månad under vilken anspråket fastställades enligt artilkel 2 i denna förordning.

För de anspråk som redovisas särskilt enligt artikel 6.3 b skall krediteringen dock göras senast den första arbetsdagen efter den nittonde dagen i den andra månad som följer efter den månad under vilken de belopp uppbars som motsvarar anspråken.

2.   Vid behov får medlemsstaterna uppmanas av kommissionen att med en månad tidigarelägga en kreditering av andra medel än momsmedel eller ytterligare medel på grundval av informtion som medlemsstaterna har tillgång till den femtonde dagen i den månaden.

Varje tidigarelagd kreditering skall justeras nästa månad när den kreditering sker som avses i punkt 1. Denna justering skall omfatta en negativ kreditering som motsvarar beloppet av den tidigarelagda krediteringen.

3.   Momsmedel, ytterligare medel – med undantag för ett belopp som motsvarar den monetära reserven vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ), reserven för lån och lånegarantier och reserven för katastrofbistånd – samt, vid behov, finansiella bidrag från BNI skall krediteras den första arbetsdagen i varje månad med en tolftedel av de belopp som redovisas i budgeten, omräknade till nationell valuta enligt den växelkurs som rådde den sista noteringsdagen i det kalenderår som föregår budgetåret och som offentliggjorts i C-serien i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

För det särskilda syftet att enligt förordning (EEG) nr 1765/92 betala utgifter för Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket, garantisektionen, får kommissionen, med hänsyn till gemenskapens likviditet, uppmana medlemsstaterna att med en eller två månader under det första kvartalet i budgetåret tidigarelägga krediteringen av en tolftedel eller en del av en tolftedel av de belopp i budgeten som är uppförda som momsmedel eller ytterligare medel, med undantag för egna medel för att täcka den monetära EUGFJ-reserven, reserven för garanti för lån eller reserven för katastrofhjälp.

Efter det första kvartalet får den begärda månatliga krediteringen inte överstiga en tolftedel av momsmedlen eller finansiella bidrag från BNI och krediteringen får ej heller överstiga de belopp som för detta syfte är redovisade i budgeten.

Kommissionen skall anmäla den kreditering som begärs till medlemsstaterna senast två veckor i förväg.

Det elfte stycket rörande det belopp som skall krediteras i januari varje år och det tolfte stycket som skall tillämpas om budgeten inte är slutgiltigt antagen före början av budgetåret, skall tillämpas på dessa tidigarelagda krediteringar.

Krediteringen avseende den monetära EUGFJ-reserv som avses i artikel 6 i beslut 94/728/EG, Euratom, den reserv avseende lån och lånegarantier och den reserv för katastrofbistånd som införs genom beslut 94/729/EG, skall göras den första arbetsdagen i den månad som följer efter det att den berörda utgiften belastats budgeten och skall begränsas till högst den utgiften om den belastar budgeten före den sextonde dagen i den månaden. I övriga fall skall krediteringen göras den första arbetsdagen i den andra månaden efter det att utgiften belastats budgeten.

Med avvikelse från artikel 6 i budgetförordningen av den 21 december 1977 som reglerar Europeiska gemenskapernas allmänna budget (13), nedan kallad budgetförordningen, skall denna kreditering tas upp i räkenskaperna för det budgetår som den avser.

Men om situationen vad gäller genomförandet av budgeten för budgetåret är sådan att krediteringen avseende den monetära EUGFJ-reserven och reserven för katastrofbistånd inte behövs för att uppnå balans mellan inkomster och utgifter för budgetåret, skall kommissionen besluta om att avstå från dessa krediteringar eller en del av dem.

Varje förändring av den enhetliga procentsatsen för momsmedel, av den korrigering som beviljas Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och av dess finansiering enligt artikel 5 i beslut 94/728/EG, Euratom, och av procentsatsen för ytterligare medel samt, vid behov, för finansiella bidrag från BNI, kräver att en tilläggsbudget eller en ändringsbudget slutgiltig antas och skall medföra en anpassning av de tolftedelar som krediterats under budgetåret.

Dessa anpassningar skall göras i samband med den första krediteringen efter det slutgiltiga antagandet av ändrings- eller tilläggsbudgeten om denna antas före den sextonde dagen i månaden. I övriga fall skall anpassningarna göras i samband med den andra krediteringen efter det slutgiltiga antagandet. Med avvikelse från artikel 6 i budgetförordningen skall dessa anpassningar redovisas det budgetår som omfattas av tilläggs- eller ändringsbudgeten i fråga.

Beräkningen av tolfedelarna för januari varje budgetår skall – med undantag för beloppen för att finansiera den monetära EUGFJ-reserven – baseras på de belopp som föreskrivs i det budgetförslag som avses i artikel 78.3 i Parisfördraget, artikel 272.3 i EG-fördraget och artikel 177.3 i Euratomfördraget, och skall räknas om till nationell valuta enligt de växelkurser som rådde den första noteringsdagen efter den 15 december det kalenderår som föregick budgetåret. Anpassningen skall göras i samband med krediteringen för följande månad.

Om budgeten inte har slutgiltigt antagits innan budgetåret börjar, skall medlemsstaterna den första arbetsdagen i varje månad, inklusive januari, kreditera en tolftedel av momsmedel, av ytterligare medel, med undantag för beloppen för att finansiera den monetära EUGFJ-reserven, och vid behov, av de finansiella bidragen från BNI som redovisats i den senaste slutgiltigt antagna budgeten. Anpassningen skall göras den första dagen för kreditering efter det att budgeten slutgiltigt antagits, om den antagits före den sextonden dagen i månaden. I övriga fall skall anpassningen göras den andra dagen för kreditering efter det att budgeten slutgiltigt antagits.

4.   Varje medlemsstat skall på grundval av den årliga översikt över beräkningsunderlag för momsmedel som föreskrivs i artikel 7.1 i förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 debiteras ett belopp som beräknats från de uppgifter som anges i översikten och som baseras på den enhetliga procentsats som beslutats för föregående budgetår, och sedan krediteras de tolv inbetalningar som gjorts under detta budgetår. Dock får en medlemsstats beräkningsunderlag för momsmedel på vilket ovannämnda procentsats tillämpas inte överskrida de procentsatser som fastställs i artikel 2.1 c i beslut 94/728/EG, Euratom enligt första meningen i punkt 7. Kommissionen skall beräkna saldot och informera medlemsstaterna i så god tid att de kan redovisa saldot på det konto som avses i artikel 9.1 i denna förordning den första arbetsdagen i december samma år.

5.   Kommissionen skall sedan beräkna anpassningar av de finansiella bidragen för att i ljuset av det faktiska utbytet från momsmedel återupprätta den ursprungliga fördelningen i budgeten mellan momsmedel och finansiella bidrag från BNI. Vid beräkning av dessa anpassningar skall de saldon som avses i punkt 4 omräknas till euro enligt de växelkurser som gällde den första arbetsdagen efter den 15 november som föregick de krediteringar som föreskrivs i punkt 4. För varje berörd medlemsstat skall summan av saldona från momsmedlen anpassas med hänsyn till förhållandet mellan de finansiella bidrag som redovisas i budgeten och momsmedlen. Kommissionen skall meddela resultaten av denna beräkning till de medlemsstater som under det föregående budgetåret betalade finansiella bidrag från BNI, så att de, beroende på vad som är tillämpligt, kan kreditera eller debitera det konto som avses i artikel 9.1 den första arbetsdagen i december samma år.

6.   Eventuella rättelser av beräkningsunderlaget för momsmedel enligt artikel 9.1 i förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 skall för varje berörd medlemsstat vars beräkningsunderlag, rättelserna medräknade, inte överskrider de procentsatser som fastställs i artikel 2.1 c i beslut 94/728/EG, Euratom medföra följande anpassningar av det saldo som avses i punkt 4:

De rättelser enligt artikel 9.1 första stycket i förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 som gjorts senast den 31 juli skall medföra en allmän anpassning som redovisas på det konto som avses i artikel 9.1 i den här förordningen den första arbetsdagen i december samma år. En särskild anpassning får dock redovisas före den dagen, om den berörda medlemsstaten och kommissionen kommer överens om det.

Om de åtgärder som kommissionen vidtar enligt artikel 9.1 andra stycket i förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 för att rätta beräkningsunderlaget medför en anpassning av krediteringarna på det konto som avses i artikel 9.1 i den här förordningen, skall den anpassningen göras den dag som anges av kommissionen enligt nämnda åtgärder.

De förändringar av bruttonationalinkomsten som avses i punkt 8 skall också medföra en anpassning av saldot för varje medlemsstat vars beräkningsunderlag, rättelserna medräknade, begränsas till de procentsatser som fastställs i artikel 2.1 c i beslut 94/728/EG, Euratom. De anpassningar som skall göras av saldona för mervärdesskatt senast den första arbetsdagen i december varje år enligt första stycket i den här punkten skall också medföra att kommissionen gör ytterligare anpassningar av finansiella bidrag från BNI. De växelkurser som skall användas vid beräkning av dessa ytterligare anpassningar skall vara de som används för den första beräkningen enligt punkt 5.

Kommissionen skall informera medlemsstaterna om dessa anpassningar i så god tid att medlemsstaterna kan redovisa dem på det konto som avses i artikel 9.1 den första arbetsdagen i december samma år.

En särskild anpassning får redovisas när som helst, om medlemsstaten och kommissionen kommer överens om det.

7.   På grundval av tal för total bruttonationalinkomst till marknadspris och dess komponenter från föregående budgetår, lämnade av medlemsstaterna enligt artikel 3.2 i direktiv 89/130/EEG, Euratom, skall varje medlemsstat debiteras ett belopp som beräknas genom att den procentsats som antagits för föregående budgetår tillämpas på bruttonationalinkomsten, vid behov ändrad mot bakgrund av en eventuell användning av den monetära (EUGFJ-reserven, reserven avseende lån och lånegarantier eller reserven för katastrofstöd, och krediteras med de betalningar som gjorts det föregående budgetåret. Kommissionen skall beräkna saldot och informera medlemsstaterna i så god tid att de kan redovisa saldot på det konto som avses i artikel 9.1 i denna förordning den första arbetsdagen i december samma år.

8.   Eventuella förändringar av bruttonationalinkomsten för tidigare budgetår enligt artikel 3.2 i direktiv 89/130/EEG, Euratom, med förebehåll för artikel 6 i det direktivet, skall medföra att varje berörd medlemsstat anpassar det saldo som fastställs enligt punkt 7. Denna anpassning skall göras i enlighet med villkoren i punkt 6 första stycket. Kommissionen skall informera medlemsstaterna om dessa anpassningar så de kan redovisa dem på det konto som avses i artikel 9.1 i denna förordning den första arbetsdagen i december samma år. Efter den 30 september det fjärde året efter ett givet budgetår skall förändringar av bruttonationalinkomsten inte längre beaktas, såvida inte rättelserna avser punkter som har anmälts inom denna tid av kommissionen eller den berörda medlemsstaten.

9.   De förfaranden som avses i punkt 4–8 medför ändringar av inkomsterna för det budgetår under vilket förfarandena ägde rum.

Artikel 11

En försening av en kreditering på det konto som avses i artikel 9.1 meför att den berörda medlemsstatens skall betala ränta till den räntesats som på förfallodagen är tillämplig på medlemsstatens penningmarknad för kortfristig finansiering, ökad med två procentenheter. Denna räntesats skall ökas med 0,25 procentenheter för varje månad som krediteringen försenas. Den ökade räntesatsen skall tillämpas på hela förseningsperioden.

AVDELNING IV

Likviditetsförvaltning

Artikel 12

1.   Kommissionen får disponera över de belopp som krediterats på de konton som avses i artikel 9.1 i den utsräckning som är nödvändig för att täcka dess likviditetsbehov i samband med genomförande av budgeten.

2.   Om likviditetsbehoven är större än tillgångarna på dessa konton får kommissionen överskrida kontona under förutsättning att anslag finns i budgeten och inom ramen för de egna medel som redovisas i budgeten. I detta fall skall kommissionen i förväg informera medlemsstaterna om eventuella kontoöverskridningar.

3.   Endast i de fall när ett lån som upptagits eller som det ställts garanti för i enlighet med rådets förordningar eller beslut inte kan återbetalas, och när kommissionen inte kan vidta andra åtgärder enligt de finansiella villkoren för dessa lån i så god tid att gemenskapen kan uppfylla sina juridiska skyldigheter mot långivarna, får bestämmelserna i punkterna 2 och 4, oavsett villkoren i punkt 2, provisoriskt tillämpas för att säkerställa betalning av räntor och amorteringar på gemenskapens lån.

4.   Skillnaden mellan totala tillgångar och likviditetsbehoven skall så vitt det är möjligt fördelas mellan medlemsstaterna i proportion till deras prognostiserade bidrag till budgetens inkomster.

5.   Medlemsstaterna, eller det organ som utsetts av dem enligt artikel 9.1, skall verkställa kommissionens betalningsorder så snabbt som möjligt och inom högst sju arbetsdagar efter orderns mottagande, och skall till kommissionen sända ett kontoutdrag inom högst sju arbetsdagar efter varje enskild transaktion.

Vad gäller transaktioner i likvida medel skall dock medlemsstaterna verkställa en order inom den tid som kommissionen begär.

AVDELNING V

Genomförandebestämmelser till artikel 2.7 i beslut 88/376/EEG, Euratom

Artikel 13

1.   Denna artikel skall tillämpas när det blir nödvändigt att genomföra den tillfälliga avvikelse som föreskrivs i artikel 2.7 i beslut 88/376/EEG, Euratom.

2.   Bruttonationalinkomst till marknadspris skall beräknas av Europeiska gemenskapernas statistikkontor, på grundval av den statistik som utarbetas enligt Europasystemet för integrerad ekonomisk redovisning (ESA), och skall för varje medlemsstat motsvara det aritmetiska medelvärdet av de tre första åren av den femårsperiod som föregår det budgetår för vilket bestämmelserna i artikel 2.7 i beslut 88/376/EEG, Euratom har tillämpats. Ingen hänsyn skall tas till ändringar av statistiska data som görs efter det att budgeten slutgiltigt antagits.

3.   Bruttonationalinkomsten för varje referensår skall beräknas i euro enligt den genomsnittliga euro-kursen för året i fråga.

4.   Så länge som avvikelsen enligt artikel 2.7 i beslut 88/376/EEG, Euratom tillämpas i en eller flera medlemsstater, skall kommissionen i sitt preliminära budgetförslag fastställa procentsatsen för dessa medlemsstaters finansiella bidrag på grundval av deras bruttonationalinkomsters andel av summan av medlemsstaternas bruttonationalinkomster, samt fastställa beloppet av den andel av budgeten som skall finansieras av momsmedel enligt den enhetliga procentsatsen och av finansiella bidrag från BNI.

Dessa uppgifter skall godkännas i enlighet med budgetförfarandet.

Artikel 14

1.   Bruttonationalinkomst till marknadspris skall definieras enligt artiklarna 1 och 2 i direktiv 89/130/EEG, Euratom.

2.   De tal som skall användas vid beräkning av procentsatsen för finansiella bidrag från BNI skall vara de som framkommer enligt artikel 3.2 i direktiv 89/130/EEG, Euratom, med förbehåll för artikel 6 i det direktivet. Om sådana tal inte finns skall Europeiska gemenskapernas statistikkontor använda tillgängliga data.

AVDELNING VI

Genomförandebestämmelser till artikel 7 i beslut 94/728/EG, Euratom

Artikel 15

Vid tillämplig av artikel 7 i beslut 94/728/EG, Euratom skall saldot från ett givet budgetår utgöras av skillnaden mellan

alla inkomster som uppburits för det budgetåret,

och

alla betalningar för anslag för det budgetåret, ökade med de anslag för samma budgetår som överförts enligt artikel 7.1 och 7.2 b i budgetförordningen.

Denna skillnad skall ökas eller minskas med nettobeloppet av de anslag som överförts från tidigare budgetår och som inte har utnyttjats, samt, med avvikelse från artikel 5.1 i budgetförordningen, med

överskridanden – i form av betalningar – av sådana icke uppdelade anslag som överförts från det föregående budgetåret enligt artikel 7.1 i budgetförordningen, om dessa överskridanden beror på ändringar i euro-kurserna,

och

saldot från kursvinster och kursförluster under budgetåret.

Artikel 16

Kommissionen skall före utgången av oktober varje budgetår utarbeta en prognos över egna medel som uppbärs för hela året, på grundval av de uppgifter som den då har till sitt förfogande.

Om avsevärda skillnader mot den ursprungliga prognosen framkommer, kan det utarbetas en ändringsskrivelse till det preliminära budgetförslaget för det följande budgetåret, eller en ändrings- och tilläggsbudget för det pågående budgetåret.

I samband med transaktioner som avses i artikel 10.4–10.8 kan beloppet av inkomsterna i budgeten för det pågående budgetåret genom en ändringsbudget ökas eller minskas med belopp som resulterar från dessa transaktioner.

AVDELNING VII

Kontrollbestämmelser

Artikel 17

1.   Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att det belopp som motsvarar de enligt artikel 2 fastställda anspråken tillhandahålls kommissionen enligt denna förordning.

2.   Medlemsstaterna fritas från skyldigheten att ställa belopp motsvarande fastställda anspråk till kommissionens förfogande endast om dessa belopp inte har uppburits på grund av force majeure. Medlemsstaterna fritas även från denna skyldighet i vissa särskilda fall när det efter en noggrann undersökning av alla relevanta omständigheter i det enskilda fallet visar sig att beloppen på lång sikt är omöjliga att uppbära på grund av skäl som inte kan tillskrivas medlemsstaterna. Dessa fall skall anges i den rapport som föreskrivs i punkt 3, om beloppen överstiger 10 000 euro omräknade till nationell valuta enligt den växelkurs som var tillämplig den första arbetsdagen i oktober i det föregående budgetåret; i denna rapport skall skälen anges till att medlemsstaten inte kunde tillhandhålla beloppen. Kommissionen får inom sex månader vid behov sända sina kommentarer till den berörda medlemsstaten.

3.   Medlemsstaterna skall i form av årsrapporter till kommissionen anmäla verksamheten och resultaten av sina kontroller samt allmän information och principfrågor rörande de viktigaste problem som särskilt genom tvister har uppkommit vid tillämpningen av denna förordning. Rapporten skall tillställas kommissionen före den 30 april året efter berörda budgetår.

Förlagan till denna rapport och vederbörligen motiverade ändringar skall fastställas av kommissionen efter samråd med den kommitté som avses i artikel 20. Vid behov skall lämpliga tidsfrister för genomförandet anges.

Kommissionen skall före den 30 juni det år som följer det budgetår som avses i första stycket andra meningen tillställa Europaparlamentet och rådet en sammanfattande rapport med medlemsstaternas meddelanden enligt denna artikel och enligt artikel 6.5.

Artikel 18

1.   Medlemsstaterna skall genomföra kontrollerna och undersökningarna avseende fastställande och tillhandahållande av egna medel enligt artikel 2.1 a och b i beslut 94/728/EG, Euratom. Kommissionen skall utöva sina befogenheter enligt denna artikel.

2.   I enlighet med punkt 1 har medlemsstaterna följande uppgifter:

a)

Genomförande av ytterligare kontroller på kommissionens begäran. I sin begäran skall kommissionen ange skälen för en sådan kontroll.

b)

Att på kommissionens begäran låta kommissionen medverka vid de kontroller som medlemsstaterna utför.

Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att underlätta dessa kontroller. När kommissionen medverkar skall medlemsstaterna ställa till kommissionens förfogande de dokument som avses i artikel 3.

I syfte att begränsa ytterligare kontroller till ett minimum

a)

får kommissionen i särskilda fall begära att vissa dokument skickas till den,

b)

skall de bokförda belopp vilka berörs av sådana oegentligheter eller förseningar vid fastställandet, bokföringen eller tillhandahållandet som upptäckts vid ovannmämnda kontroller, identifieras i de månatliga rapporter som avses i artikel 6.4 med hjälp av lämpliga kommentarer.

3.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 1 och 2 får kommissionen själv genomföra kontroller på platsen. De tjänstemän som bemyndigats av kommissionen för sådana kontroller skall i den utsträckning som det krävs för en korrekt tillämpning av denna förordning ha tillgång till de dokument som avses i artikel 3 samt andra relevanta dokument som har samband med dessa. I ett motiverat meddelande skall kommissionen i god tid anmäla denna kontroll till den medlemsstat där kontrollen skall äga rum. Tjänstemän från den berörda medlemsstaten skall delta i dessa kontroller.

4.   De kontroller som avses i punkterna 1, 2 och 3 skall inte beröra tillämpningen av

a)

de kontroller som medlemsstaterna genomför i enlighet med sina egna lagar och andra författningar,

b)

de åtgärder som föreskrivs i artiklarna 246, 247, 248 och 276 i EG-fördraget och i artiklarna 160a, 160b, 160c och 180b i Euratomfördraget,

c)

de kontroller som görs enligt artikel 279 c i EG-fördraget och artikel 183 c i Euratomfördraget.

5.   Kommissionen skall till Europaparlamentet och rådet vart tredje år lämna en rapport om tillämpningen av kontrollåtgärderna.

Artikel 19

Kommissionen skall tillsammans med berörd medlemsstat varje år granska de totalbelopp som meddelats kommissionen för att se om de är felaktigt beräknade, särskilt i de fall som anmälts av Förvaltningskommittén för bruttonationalinkomster. I samband med detta får kommissionen i särskilda fall även granska beräkningar och grundläggande statistiska uppgifter, med undantag för uppgifter om enskilda juridiska eller fysiska personer, i de fall där en korrekt granskning annars skulle vara omöjlig. Kommissionen skall följa nationella föreskrifter om insynsskydd för statistiska uppgifter.

AVDELNING VIII

Bestämmelser om Rådgivande kommittén för gemenskapernas egna medel

Artikel 20

1.   En rådgivande kommité för gemenskapernas egna medel, nedan kallad kommittén, inrättas härmed.

2.   Kommittén skall bestå av företrädare för medlemssataterna och kommissionen. Varje medlemsstat skall företrädas i kommittén av högst fem tjänstemän.

En företrädare för kommissionen skall vara ordförande i kommittén. Kommissionen skall tillhandahålla sekretariatstjänster åt kommittén.

3.   Kommittén skall själv fastställa sin arbetsordning.

Artikel 21

1.   Kommittén skall undersöka de frågor, som tas upp på initiativ av ordföranden eller på begäran av en företrädare för en medlemsstat och som avser tillämpningen av den här förordningen, särskilt vad gäller

a)

de uppgifter och rapporter som avses i artikel 4.1 b, artiklarna 6, 7 och artikel 17.3,

b)

de fall av force majeure som avses i artikel 17.2,

c)

de kontroller som fastställs i artikel 18.2.

Kommittén skall också granska prognoserna över egna medel.

2.   På begäran av ordföranden skall kommittén yttra sig inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är, om nödvändigt genom omröstning. Yttrandet skall protokollföras. Dessutom har varje medlemsstat rätt att begära att få sin uppfattning tagen till protokollet. Kommissionen skall ta största hänsyn till det yttrande som kommittén avgett. Den skall underrätta kommittén om det sätt på vilket dess yttrande har beaktats.

AVDELNING IX

Slutbestämmelser

Artikel 22

Förordning (EEG, Euratom) nr 1552/89 skall upphöra att gälla.

Hänvisningar till den förordningen skall tolkas som hänvisningar till den här förordningen och skall läsas enligt den jämförelsetabell som återfinns i bilagan, del A.

Artikel 23

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 maj 2000.

På rådets vägnar

J. GAMA

Ordförande


(1)  EGT L 293, 12.11.1994, s. 9. Beslutet har ersatt beslut 88/376/EEG, Euratom (EGT L 185, 15.7.1988, s. 24).

(2)  Yttrandet avgivet den 18 januari 2000 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(3)  EGT C 145, 9.5.1998, s. 1.

(4)  EGT L 155, 7.6.1989, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (Euratom, EG) nr 1355/96 (EGT L 175, 13.7.1996, s. 3).

(5)  Se bilagan, del B.

(6)  EGT C 328, 17.12.1991, s. 1.

(7)  EGT L 49, 21.2.1989, s. 26.

(8)  EGT L 181, 1.7.1992, s. 12. Förordningen ersatt genom förordning (EG) nr 1251/1999 (EGT L 160, 26.6.1999, s. 1).

(9)  EGT L 293, 12.11.1994, s. 14.

(10)  Rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 av den 29 maj 1989 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt (EGT L 155, 7.6.1989, s. 9). Förordningen ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1026/1999 (EGT L 126, 20.5.1999, s. 1).

(11)  Rådets förordning (EG) nr 515/97 av den 13 mars 1997 om ömsesidig hjälp mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter samt om samarbete mellan de förra och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen (EGT L 82, 22.3.1997, s. 1).

(12)  Kommissionens förordning (Euratom, EKSG, EG) nr 3418/93 av den 9 december 1993 om närmare bestämmelser för genomförande av vissa bestämmelser i budgetförordningen av den 21 december 1977 (EGT L 315, 16.12.1993, s. 1). Förordningen senast ändrad genom beslut 1999/537/EG, EKSG, Euratom (EGT L 206, 5.8.1999, s. 24).

(13)  EGT L 356, 31.12.1977, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG, EKSG, Euratom) nr 2673/1999 (EGT L 326, 18.12.1999, s. 1).


BILAGA

DEL A

Jämförelsetabell

Förordning (EEG, Euratom) nr 1552/89

Denna förordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2.1

Artikel 2.1

Artikel 2.1a

Artikel 2.2

Artikel 2.1b

Artikel 2.3

Artikel 2.2

Artikel 2.4

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6.1

Artikel 6.1

Artikel 6.1a

Artikel 6.2

Artikel 6.2 a

Artikel 6.3 a

Artikel 6.2 b

Artikel 6.3 b

Artikel 6.2 c

Artikel 6.3 c

Artikel 6.2 d

Artikel 6.3 d

Artikel 6.3 a

Artikel 6.4 första stycket a

Artikel 6.3 b första stycket

Artikel 6.4 första stycket b

Artikel 6.3 b andra stycket

Artikel 6.4 andra stycket

Artikel 6.4

Artikel 6.5

Artikel 7

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 17

Artikel 18.1

Artikel 18.1

Artikel 18.2 första stycket första strecksatsen

Artikel 18.2 första stycket a

Artikel 18.2 första stycket andra strecksatsen

Artikel 18.2 första stycket b

Artikel 18.2 andra stycket

Artikel 18.2 andra stycket

Artikel 18.2 tredje stycket

Artikel 18.2 tredje stycket

Artikel 18.3

Artikel 18.3

Artikel 18.4

Artikel 18.4

Artikel 18.5

Artikel 18.5

Artikel 19

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 22

Artikel 23

Bilaga

DEL B

Förordningar som ändrat förordning (EEG, Euratom) nr 1552/89

Rådets förordning (Euratom, EG) nr 3464/93 av den 10 december 1993 (EGT L 317, 18.12.1993, s. 1).

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2729/94 av den 31 oktober 1994 (EGT L 293, 12.11.1994, s. 5).

Rådets förordning (Euratom, EG) nr 1355/96 av den 8 juli 1996 (EGT L 175, 13.7.1996, s. 3).