32000R1081

Rådets förordning (EG) nr 1081/2000 av den 22 maj 2000 om förbud mot försäljning, leverans och export till Burma/Myanmar av utrustning som kan användas i det inre förtrycket eller för terrorhandlingar och om frysande av tillgångar som innehas av vissa personer med anknytning till viktiga offentliga tjänster i Burma/Myanmar

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 122 , 24/05/2000 s. 0029 - 0038


Rådets förordning (EG) nr 1081/2000

av den 22 maj 2000

om förbud mot försäljning, leverans och export till Burma/Myanmar av utrustning som kan användas i det inre förtrycket eller för terrorhandlingar och om frysande av tillgångar som innehas av vissa personer med anknytning till viktiga offentliga tjänster i Burma/Myanmar

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 60 och 301 i detta,

med beaktande av gemensam ståndpunkt 2000/346/GUSP av den 26 april 2000 om förlängning och ändring av gemensam ståndpunkt 96/635/GUSP om Burma/Myanmar(1),

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Med hänsyn till de burmesiska myndigheternas fortsatta allvarliga och systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter, särskilt fortsatt och intensifierat förtryck av medborgerliga och politiska rättigheter, samt till att de myndigheterna inte har vidtagit några åtgärder i riktning mot demokrati och försoning fastställs det i gemensam ståndpunkt 2000/346/GUSP att de restriktioner som skall tillämpas på Burma/Myanmar i enlighet med de gemensamma ståndpunkterna 96/635/GUSP(2) och 98/612/GUSP(3) bör utökas genom bland annat frysande av tillgångar för högt uppsatta medlemmar i Statens råd för fred och utveckling, burmesiska myndigheter med ansvar för turism, högt uppsatta medlemmar av militären, regeringen eller säkerhetsstyrkor som utformar, genomför eller drar nytta av den politik som hindrar Burmas/Myanmars övergång till demokrati, samt deras familjemedlemmar, och genom förbud mot försäljning, leverans och export av utrustning som kan användas i det inre förtrycket eller för terrorhandlingar.

(2) Dessa åtgärder faller inom räckvidden för fördraget.

(3) I syfte att undvika snedvridning av konkurrensen är det därför nödvändigt med gemenskapslagstiftning för att genomföra dessa åtgärder vad gäller gemenskapens territorium. I denna förordning avses med detta territorium samtliga de av medlemsstaternas territorier på vilka fördraget är tillämpligt i enlighet med de villkor som anges i fördraget.

(4) De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna bör ha befogenhet att vid behov se till att denna förordning efterlevs.

(5) Kommissionen och medlemsstaterna behöver underrätta varandra om de åtgärder som de vidtar i enlighet med denna förordning och om de andra relevanta uppgifter med anknytning till denna förordning som de förfogar över, utan att det påverkar de gällande skyldigheterna när det gäller viss berörd utrustning.

(6) Det är önskvärt att det skall vara möjligt att tillämpa påföljder för överträdelse av denna förordning efter det att förordningen har trätt i kraft.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det är förbjudet att medvetet och avsiktligen, direkt eller indirekt, sälja, leverera, exportera eller sända sådan utrustning som anges i förteckningen i bilaga I, oavsett om den har sitt ursprung i gemenskapen eller inte, till personer eller organ i Burma/Myanmar eller några andra personer eller organ för någon affärsverksamhet som drivs i eller från Burmas/Myanmars territorium.

Artikel 2

1. Alla tillgångar utanför Burmas/Myanmars territorium tillhörande antingen högt uppsatta medlemmar i Statens råd för fred och utveckling, burmesiska myndigheter med ansvar för turism, högt uppsatta medlemmar av militären, regeringen eller säkerhetsstyrkor som utformar, genomför eller drar nytta av den politik som hindrar Burmas/Myanmars övergång till demokrati, samt deras familjemedlemmar, vars namn återges i bilaga II, skall frysas.

2. Inga tillgångar skall direkt eller indirekt göras tillgängliga för eller göras till förmån för de personer som avses i punkt 1.

3. I denna förordning avses med

- tillgångar: finansiella tillgångar och ekonomiska förmåner av alla slag, inbegripet men inte nödvändigtvis begränsat till kontanter, checkar, penningfordringar, växlar, postanvisningar och andra betalningsinstrument; inlåning hos finansinstitut eller andra enheter, kontotillgodohavanden, skuldebrev och skuldförbindelser; börsnoterade och onoterade värdepapper och skuldinstrument, inbegripet aktier och andelar, certifikat för värdepapper, obligationer, växlar, optioner, förlagsbevis, derivatkontrakt; räntor, utdelningar eller annan inkomst från eller värde som härrör från eller skapas genom tillgångar; krediter, kvittningsrätter, garantiförbindelser, fullgörandegarantier eller andra finansiella åtaganden; remburser, fraktsedlar, pantförskrivningar samt sådana dokument som utgör bevis på andelar i penningmedel eller finansiella medel och varje annat exportfinansieringsinstrument.

- frysande av tillgångar: förhindrande av varje flyttning, överföring, förändring, användning eller hantering av tillgångar på ett sätt som skulle leda till en förändring av volym, belopp, belägenhet, ägandeförhållanden, innehav, art, bestämmelse eller varje annan förändring som skulle göra det möjligt att utnyttja tillgångarna, inbegripet aktieförvaltning, bortsett från att räntor eller inkomster som uppkommer eller som automatiskt skall betalas ut då medel förfaller till betalning skall betalas till ett spärrat konto och förvaltas där.

Artikel 3

Utan att det påverkar tillämpningen av gemenskapens sekretessregler och bestämmelserna i artikel 284 i fördraget skall de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ha befogenhet att kräva att banker, andra finansinstitut, försäkringsbolag samt andra organ och personer lämnar alla relevanta uppgifter som erfordras för att säkerställa att denna förordning efterlevs.

Artikel 4

Kommissionen skall bemyndigas att

- ändra bilaga II med beaktande av beslut om uppdatering av bilagan till gemensam ståndpunkt 2000/346/GUSP,

- på grundval av uppgifter som lämnats av medlemsstaterna ändra uppgifter om de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som anges i förteckningen i bilaga III.

Artikel 5

Det skall vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i sådan verksamhet vars syfte eller verkan är att direkt eller indirekt främja sådana transaktioner eller sådan verksamhet som avses i artikel 1 eller till att kringgå bestämmelserna i denna förordning.

Artikel 6

Kommissionen och medlemsstaterna skall underrätta varandra om de åtgärder som vidtas i enlighet med denna förordning och förse varandra med de relevanta uppgifter med anknytning till denna förordning som de förfogar över, särskilt uppgifter som de har mottagit i enlighet med artikel 3, upplysningar om överträdelser och tillämpningsproblem och domar som avgivits av nationella domstolar.

Artikel 7

Varje medlemsstat skall avgöra vilka påföljder som skall tillämpas vid överträdelse av bestämmelserna i denna förordning. Dessa påföljder skall vara effektiva, proportionella och avskräckande.

Artikel 8

Denna förordning är tillämplig

- på gemenskapens territorium, inbegripet dess luftrum,

- ombord på alla flygplan och fartyg som omfattas av en medlemsstats jurisdiktion,

- på alla personer som är medborgare i en medlemsstat, oavsett var de befinner sig,

- på alla organ som inrättats eller bildats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning.

Artikel 9

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning skall ses över senast den 29 oktober 2000.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 maj 2000.

På rådets vägnar

J. Gama

Ordförande

(1) Se sidan 1 i detta nummer av EGT.

(2) EGT L 287, 8.11.1996, s. 1.

(3) EGT L 291, 30.10.1998, s. 1.

BILAGA I

Utrustning som kan användas i det inre förtrycket eller för terrorhandlingar och som det hänvisas till i artikel 1

Denna förteckning omfattar inte utrustning som särskilt utformats eller ändrats för militär användning och som omfattas av det vapenembargo vars införande bekräftats genom gemensam ståndpunkt 96/635/GUSP.

Skottsäkra hjälmar, kravallpolishjälmar, kravallpolissköldar och skottsäkra sköldar samt för dessa särskilt utformade komponenter till dessa.

Särskilt utformad fingeravtrycksutrustning.

Reglerbara sökljus.

Skottsäkert militärt byggnadsmaterial.

Jaktknivar.

Särskilt utformad utrustning för tillverkning av hagelgevär.

Utrustning för manuell laddning av ammunition.

Apparater för avlyssning av kommunikationer.

Optiska halvledardetektorer.

Bildförstärkarrör.

Teleskopsikten för vapen.

Skjutvapen med slätt lopp och tillhörande ammunition, andra än sådana som särskilt utformats för militärt bruk och särskilt utformade komponenter till dessa, med undantag för följande:

1. Signalpistoler.

2. Luft- eller patrongevär för användning i industrin eller för human bedövning av djur.

Simulatorer för utbildning i vapenbruk och särskilt utformade eller anpassade komponenter eller tillbehör till dessa.

Bomber och granater, andra än sådana som är särskilt utformade för militärt bruk och särskilt utformade komponenter till dessa.

Skyddsvästar och särskilt utformade komponenter till dessa, andra än sådana som tillverkats enligt militära standarder och specifikationer.

Allhjulsdrivna nyttofordon som kan användas för terrängkörning och som har tillverkats eller utrustats med skottsäkert material och profilpansar för dessa.

Vattenkanon och därtill hörande särskilt konstruerade eller modifierade komponenter.

Fordon försedda med vattenkanoner.

Fordon som särskilt konstruerats eller modifierats för att elektrifieras för att stöta bort personer som klättrar upp på fordonet och därtill hörande för detta ändamål särskilt konstruerade eller modifierade komponenter.

Akustisk utrustning som av tillverkaren eller leverantören betecknas som lämplig för upploppskontroll, och därtill hörande särskilt konstruerade komponenter.

Benfängsel, kedjor för att binda flera personer, fotbojor och elektriska bälten, särskilt konstruerade för att hålla fast människor, utom:

- Handfängsel för vilka det maximala totala måttet inbegripet kedjan inte överskrider 240 mm i låst tillstånd.

Bärbar utrustning konstruerad eller ändrad för upploppskontroll eller självförsvar genom användning av en oskadliggörande substans (såsom tårgas eller pepparsprej), och därtill hörande särskilt konstruerade komponenter.

Bärbar utrustning konstruerad eller modifierad för upploppskontroll eller självförsvar genom användning av en elstöt (inbegripet elektriska batonger, elektriska sköldar, elstötspistoler, elpilsgevär [tasers]) och därtill hörande för detta ändamål särskilt konstruerade eller modifierade komponenter.

Elektronisk utrustning som kan spåra dolda sprängämnen och därtill hörande särskilt konstruerade komponenter; utom:

- Inspektionsutrustning för TV eller röntgen.

Elektronisk störningsutrustning särskilt konstruerad för att förhindra detonering av provisoriska spränganordningar genom radiofjärrkontroll samt för detta ändamål särskilt konstruerade komponenter.

Utrustning och anordningar som är särskilt konstruerade för att utlösa explosioner på elektrisk eller annan väg, däribland tändsatser, detonatorer, tändanordningar, tillsatser och snabbstubin samt för detta ändamål särskilt konstruerade komponenter; utom:

- Utrustning och anordningar som är särskilt konstruerade för en specifik kommersiell användning som innebär igångsättning eller manövrering med hjälp av sprängämnen av annan utrustning eller andra anordningar vars funktion inte är att utlösa explosioner (t.ex. pumpar för luftkuddar i bilar, elektriska stoppanordningar för sprinklerutlösare).

Utrustning och anordningar som är konstruerade för bortskaffande av spränganordningar; utom:

1. Tryckfiltar.

2. Behållare konstruerade för föremål som är eller misstänks vara provisoriska spränganordningar.

Utrustning för nattseende och termisk avbildning samt bildförstärkarrör eller halvledarsensorer till denna.

Särskilt konstruerad programvara och teknik som krävs för all utrustning i förteckningen.

Rätlinjiga sprängladdningar.

Sprängämnen och liknande ämnen enligt följande:

- Amatol.

- Nitrocellulosa (som innehåller mer än 12,5 % nitrogen).

- Nitroglykol.

- Pentyl (PETN).

- Picrinklorid.

- Tetryl.

- 2-, 4-, 6-trotyl (TNT).

Särskilt konstruerad programvara och teknik som krävs för all utrustning i förteckningen.

BILAGA II

Förteckning över personer som avses i artikel 2.1

>Plats för tabell>

BILAGA III

Förteckning över behöriga myndigheter

BELGIEN

För ansökningar på grundval av artikel 4 beträffande artikel 2 och bilaga II:

Ministère des finances Trésorerie avenue des Arts 30 B - 1040 Bruxelles Fax (32-2) 233 75 18

Ministerie van Financiën Thesaurie Kunstlaan 30 B - 1040 Brussel Fax (32-2) 233 75 18

DANMARK

Erhvervsfremmestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 DK - 2100 København Ø Tfn (45) 35 46 60 00 Fax (45) 35 46 60 01

TYSKLAND

Bundesausfuhramt Referat 214 , Frankfurterstraße 29-35 D - 65760 Eschborn Tfn (49-6196) 90 86 89 Fax (49-6196) 90 84 12

Deutsche Bundesbank Postfach 10 06 02 , D - 60006 Frankfurt a. M. Tfn (49-69) 956 61

GREKLAND

För ansökningar på grundval av artikel 4 beträffande artikel 2 och bilaga II:

Ministry of Foreign Affairs , Sanctions Bureau 1, Vasilissis Sofias, 3rd floor GR - 106 71 Athens Tfn (30-1) 368 13 37 Fax (30-1) 368 12 32

SPANIEN

För ansökningar på grundval av artikel 4 beträffande artikel 2 och bilaga II:

Dirección General de Comercio e Inversiones Subdirección General de Gestión de las Transacciones con el Exterior

(Ministerio de Economía)

Paseo de la Castellana, 162 - Planta 9a E - 28046 Madrid Tfn (34-91) 583 74 00 Fax (34-91) 583 55 09

Dirección General del Tesoro y Política Financiera Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

(Ministerio de Economía)

Pl. de Jacinto Benavente, 3 E - 28071 Madrid Tfn (34-91) 360 45 88 Fax (34-91) 583 52 14

FRANKRIKE

För ansökningar på grundval av artikel 4 beträffande artikel 2 och bilaga II:

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Direction du Trésor

Bureau E1

139, rue du Bercy F - 75572 Paris Cedex 12 S.P.

IRLAND

För ansökningar på grundval av artikel 4 beträffande artikel 2 och bilaga II:

Department of Foreign Affairs Bilateral Economic Relations Section 76-78 Harcourt Street Dublin 2 Tfn (353-1) 408 24 92

ITALIEN

Ministero del Commercio con l'Estero Direzione Generale per la Politica Commerciale e per la Gestione del Regime degli Scambi

Divisione IV (UOPAT)

Viale America, 341 25 I - 00144 Roma Tfn (39-06) 59 93 24 39 Fax (39-06) 59 64 75 06

LUXEMBURG

För ansökningar på grundval av artikel 4 beträffande artikel 2 och bilaga II:

Ministère des affaires étrangères Direction des relations économiques internationales et de la coopération BP 1602 L - 1016 Luxembourg

NEDERLÄNDERNA

För ansökningar på grundval av artikel 4 beträffande artikel 2 och bilaga II:

Ministerie van Financiën Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken Postbus 20201 NL - 2500 EE Den Haag Tfn (31-70) 342 82 27 Fax (31-70) 342 79 05

ÖSTERRIKE

För ansökningar på grundval av artikel 4 beträffande artikel 2 och bilaga II:

Österreichische Nationalbank Otto Wagnerplatz 3 A - 1090 Wien Tfn (43-1) 404 20

PORTUGAL

För ansökningar på grundval av artikel 4 beträffande artikel 2 och bilaga II:

Ministério das Finanças Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o P - 1100 Lisboa Tfn (351-1) 882 32 40/47 Fax (351-1) 882 32 49

FINLAND

Ulkoasiainministeriö PL 176 FIN - 00161 Helsinki Tfn (358-9) 13 41 55 55 Fax (358-9) 62 98 40

Utrikesministeriet PB 176 FIN - 00161 Helsingfors Tfn (358-9) 13 41 55 55 Fax (358-9) 62 98 40

SVERIGE

Regeringskansliet Utrikesdepartementet

Rättssekretariatet för EU-frågor

Fredsgatan 6 S - 103 39 Stockholm Tfn (46-8) 405 10 00 Fax (46-8) 723 11 76

FÖRENADE KUNGARIKET

För ansökningar på grundval av artikel 4 beträffande artikel 2 och bilaga II:

HM Treasury International Financial Services

Allington Towers

19 Allington Street London SW1E 5EB Tfn +44 0207 270 55 50 Fax +44 0207 270 43 65 E-post: pete.maydon@hm-treasury.gov.uk

Bank of England Sanctions Emergency Unit London EC2R 8AH Tfn +44 0207 601 46 07 Fax +44 0207 601 43 09

EUROPEISKA GEMENSKAPEN

Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för yttre förbindelser

Direktorat A, GUSP

Enhet A/2, Samordning -ekonomiska sanktioner

Tfn (32-2) 295 68 80 Fax (32-2) 296 75 63 E-post: anthonius.de-vries@cec.eu.int