32000L0055

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/55/EG av den 18 september 2000 om energieffektivitetskrav för förkopplingsdon till lysrör

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 279 , 01/11/2000 s. 0033 - 0039


Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/55/EG

av den 18 september 2000

om energieffektivitetskrav för förkopplingsdon till lysrör

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(3), och

av följande skäl:

(1) Det är viktigt att främja åtgärder som är avsedda att se till att den inre marknaden fungerar väl och som samtidigt främjar energibesparing, miljöskydd och konsumentskydd.

(2) Lysrörsbelysning står för en ansenlig del av gemenskapens elförbrukning och därmed av dess totala energiförbrukning. De olika modeller av förkopplingsdon för lysrör som finns tillgängliga på gemenskapsmarknaden uppvisar mycket olika elförbrukning för en och samma lysrörstyp; deras energieffektivitet varierar med andra ord kraftigt.

(3) Syftet med detta direktiv är att minska energiförbrukningen för förkopplingsdon för lysrör genom en gradvis övergång från mindre effektiva förkopplingsdon till mer effektiva förkopplingsdon, som också kan ha betydande energisparande egenskaper.

(4) Några medlemsstater står i begrepp att anta bestämmelser om energieffektiviteten hos förkopplingsdon för lysrör, vilka kan medföra handelshinder för sådana produkter inom gemenskapen.

(5) Det är lämpligt att utgå från en hög skyddsnivå i förslag om tillnärmning av bestämmelser i medlemsstaternas lagar och andra författningar som rör hälsa, säkerhet, miljöskydd och konsumentskydd. Detta direktiv säkerställer en hög grad av både miljöskydd och konsumentskydd då det syftar till att avsevärt förbättra energieffektiviteten hos förkopplingsdon.

(6) I överensstämmelse med subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna i artikel 5 i fördraget kan målen för denna åtgärd bättre uppnås på gemenskapsnivå, eftersom de inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna på grund av omfattningen och följderna av den föreslagna åtgärden. Detta direktiv går inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå de nämnda målen.

(7) Det är nödvändigt att inrätta ett effektivt system som säkerställer efterlevnaden för att se till att detta direktiv genomförs korrekt, att tillverkarna garanteras rättvisa konkurrensvillkor och att konsumenternas rättigheter skyddas.

(8) Rådets beslut 93/465/EEG av den 22 juli 1993 om moduler för olika stadier i förfaranden vid bedömning av överensstämmelse samt regler inför anbringande och användning av CE-märkning om överensstämmelse, avsedda att användas i tekniska harmoniseringsdirektiv(4) är tillämpligt, utom i fråga om märkning och återtagande från marknaden, där en viss avvikelse från beslutet kan vara motiverad på grund av produkttypen och den speciella marknadssituationen.

(9) Med tanke på den internationella handeln bör internationella standarder användas närhelst detta är lämpligt. Ett förkopplingsdons elförbrukning definieras i Europeiska organisationens för standardisering inom el-området standard EN 50294 från december 1998, som grundas på internationella standarder.

(10) Förkopplingsdon till lysrör som överensstämmer med de energieffektivitetskrav som fastställs i detta direktiv måste förses med CE-märkning och tillhörande upplysningar för att möjliggöra deras fria rörlighet.

(11) Detta direktiv omfattar endast nätanslutna förkopplingsdon till lysrör.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Detta direktiv skall tillämpas på elektriska nätanslutna förkopplingsdon till lysrörsbelysning enligt definitionen i Europastandard EN 50294 från december 1998, punkt 3.4, vilka nedan benämns "förkopplingsdon".

2. Följande typer av förkopplingsdon skall inte omfattas av detta direktiv:

- Förkopplingsdon som är inbyggda i lampor.

- Förkopplingsdon som är särskilt konstruerade för armatur avsedd att monteras in i möbler och som utgör en icke utbytbar del av armaturen och inte kan provas åtskilt från armaturen (enligt Europastandard EN 60920, klausul 2.1.3).

- Förkopplingsdon som skall exporteras från gemenskapen, antingen som separata komponenter eller inbyggda i armatur.

3. Förkopplingsdon skall klassificeras enligt bilaga I.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att förkopplingsdon, under en första fas, endast får släppas ut på marknaden, antingen som separata komponenter eller inbyggda i armatur, om deras elförbrukning är mindre än eller lika med maximal tillförd effekt för kretsar förkopplingsdon-lampor enligt bilagorna I, II och III för varje kategori av förkopplingsdon.

2. Tillverkaren av ett förkopplingsdon, dennes i gemenskapen etablerade ombud eller den person som ansvarar för att förkopplingsdonet släpps ut på marknaden, antingen som en separat komponent eller inbyggt i armatur, skall åläggas ansvaret att se till att varje förkopplingsdon som släppts ut på marknaden, antingen som en separat komponent eller inbyggt i armatur, uppfyller de krav som avses i punkt 1.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna får inte inom sitt respektive territorium förbjuda, begränsa eller hindra att förkopplingsdon, antingen som separata komponenter eller inbyggda i armatur, vilka är försedda med den CE-märkning som intygar att de överensstämmer med bestämmelserna i detta direktiv, släpps ut på marknaden.

2. Om inte motsatsen kan bevisas skall medlemsstaterna presumera att förkopplingsdon, antingen som separata komponenter eller inbyggda i armatur, vilka är försedda med CE-märkning enligt artikel 5, överensstämmer med bestämmelserna i detta direktiv.

Artikel 4

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 5 och 6 skall förfarandena för överensstämmelsebedömning av förkopplingsdon, antingen som separata komponenter eller inbyggda i armatur, samt reglerna för anbringande och användning av CE-märkning om överensstämmelse följa det som anges i modul A i rådets beslut 93/465/EEG samt de kriterier som anges i det beslutet och i de allmänna riktlinjerna i dess bilaga.

2. Den period som avses i punkt 2 i modul A i rådets beslut 93/465/EEG skall vara tre år med avseende på detta direktiv.

3. a) Innehållet i den tekniska dokumentation som avses i punkt 3 i modul A i rådets beslut 93/465/EEG skall omfatta följande:

i) Tillverkarens namn och adress.

ii) En allmän beskrivning av modellen, som är tillräckligt utförlig för att förkopplingsdonet tydligt skall kunna identifieras.

iii) Uppgifter, inklusive ritningar om detta är relevant, om modellens viktigaste egenskaper och särskilt om sådana faktorer som påverkar dess elförbrukning.

iv) En bruksanvisning.

v) Resultaten från mätningar av elförbrukning utförda i enlighet med punkt c.

vi) Uppgifter som visar dessa mätningars överensstämmelse med energiförbrukningskraven enligt bilaga I.

b) Teknisk dokumentation som utarbetats genom tillämpning av annan gemenskapslagstiftning får användas om den uppfyller dessa krav.

c) Tillverkare av förkopplingsdon skall ansvara för att elförbrukningen för varje don fastställs i överensstämmelse med de förfaranden som gäller enligt Europeisk standard EN 50294 från december 1998, samt även ansvara för donets överensstämmelse med kraven i artiklarna 2 och 9.

Artikel 5

Förkopplingsdonen skall, då de släpps ut på marknaden, antingen som separata komponenter eller inbyggda i armatur, vara försedda med CE-märkning som skall bestå av bokstäverna "CE". CE-märkningen skall vara väl synlig, läsbar och outplånligt anbringad på förkopplingsdonen och på deras förpackningar. Om förkopplingsdon släpps ut på marknaden som inbyggda komponenter i armatur skall CE-märkningen anbringas på armaturen samt på deras förpackningar.

Artikel 6

1. Om en medlemsstat konstaterar att CE-märkningen har använts på ett felaktigt sätt är tillverkaren eller dennes i gemenskapen etablerade ombud skyldig att bringa förkopplingsdonen i överensstämmelse med detta direktiv och upphöra med överträdelsen enligt de villkor som medlemsstaten föreskriver. Om varken tillverkaren eller dennes ombud är etablerade i gemenskapen åligger denna skyldighet den person som ansvarar för att förkopplingsdonen, antingen som separata komponenter eller inbyggda i armatur, släpps ut på marknaden.

2. Om förkopplingsdonen inte är i överensstämmelse med detta direktiv skall medlemsstaten i enlighet med artikel 7 vidta alla nödvändiga åtgärder för att förbjuda att förkopplingsdonen i fråga släpps ut på marknaden eller utbjuds till försäljning.

Artikel 7

1. Medlemsstaten skall för varje åtgärd som den vidtar enligt detta direktiv och som innebär ett förbud mot utsläppande på marknaden eller försäljning av förkopplingsdon, antingen som separata komponenter eller inbyggda i armatur, noga ange på vilka grunder beslutet är fattat. Tillverkaren, dennes i gemenskapen etablerade ombud eller den person som ansvarar för att förkopplingsdonen släpps ut på marknaden skall omedelbart underrättas om åtgärden och samtidigt få information om vilka möjligheter att väcka talan som gäller i den berörda medlemsstaten och inom vilken tid detta skall göras.

2. Den berörda medlemsstaten skall utan dröjsmål underrätta kommissionen om en sådan åtgärd och ange skälen för sitt beslut. Kommissionen skall underrätta de övriga medlemsstaterna om detta.

Artikel 8

1. Medlemsstaterna skall inom ett år efter det att detta direktiv har trätt i kraft sätta i kraft och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa det. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Medlemsstaterna skall tillämpa dessa bestämmelser vid utgången av en period på 18 månader efter det att detta direktiv har trätt i kraft.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

3. Under en period av 18 månader efter ikraftträdandet av detta direktiv skall medlemsstaterna tillåta att sådana förkopplingsdon släpps ut på marknaden, antingen som separata komponenter eller inbyggda i armatur, som uppfyller samma villkor som de som var tillämpliga på medlemsstaternas territorium vid den tidpunkt då detta direktiv träder i kraft.

Artikel 9

1. Fem år efter det att detta direktiv har trätt i kraft, dvs. under en andra fas skall den maximala tillförda effekten för kretsar förkopplingsdon-lampor i den andra fasen överensstämma med bilaga IV, särskilt med tanke på artikel 2.

2. Senast den 31 december 2005 skall kommissionen till Europaparlamentet och rådet överlämna en utvärdering av de resultat som uppnåtts i förhållande till de förväntade resultaten. För att övergå till en tredje fas i förbättringen av energieffektiviteten skall kommissionen, i samråd med de berörda parterna, lägga fram förslag där så är lämpligt, om ytterligare förbättring av energieffektiviteten hos förkopplingsdon. Den maximala tillförda effekten för kretsar förkopplingsdon-lampor och tidpunkten för dess ikraftträdande skall grundas på nivåer som kan motiveras ekonomiskt och tekniskt med hänsyn till de förhållanden som råder vid det tillfället. Varje annan åtgärd som är motiverad för att förbättra den inneboende energieffektiviteten hos förkopplingsdon och för att främja användning av energibesparande system för belysningskontroll bör också övervägas.

Artikel 10

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 11

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 september 2000.

På Europaparlamentets vägnar

N. Fontaine

Ordförande

På rådets vägnar

H. Védrine

Ordförande

(1) EGT C 274 E, 28.9.1999, s. 10.

(2) EGT C 368, 20.12.1999, s. 11.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 20 januari 2000 (ännu ej offentliggjort i EGT), rådets gemensamma ståndpunkt av den 30 maj 2000 (EGT C 208, 20.7.2000, s. 9) och Europaparlamentets beslut av den 5 juli 2000 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(4) EGT L 220, 30.8.1993, s. 23.

BILAGA I

KATEGORIER AV FÖRKOPPLINGSDON

För att beräkna den maximala tillförda effekten för kretsar förkopplingsdom-lampor för en viss typ av förkopplingsdon måste donet först inordnas i någon av följande kategorier:

>Plats för tabell>

BILAGA II

METODER FÖR BERÄKNING AV MAXIMAL TILLFÖRD EFFEKT FÖR KRETSAR FÖRKOPPLINGSDON-LAMPOR FÖR EN VISS TYP AV FÖRKOPPLINGSDON

Energieffektiviteten hos kretsen förkopplingsdon-lampa bestäms av kretsens maximala tillförda effekt. Denna är en funktion av lampans effekt och den typ av förkopplingsdon som används; av denna anledning definieras den maximala tillförda effekten för en viss typ av förkopplingsdon som den maximala effekten för kretsen förkopplingsdon-lampa, med olika nivåer för varje lampeffekt och typ av förkopplingsdon.

Termerna i denna bilaga motsvarar definitionerna i Europastandard EN 50294 från december 1998 som fastställts av Europeiska organisationen för standardisering inom el-området.

BILAGA III

FÖRSTA FASEN

Maximal tillförd effekt för kretsar förkopplingsdon-lampor uttryckt i watt definieras i följande tabell:

>Plats för tabell>

När ett förkopplingsdon är konstruerat för en lampa som hamnar mellan två värden i ovanstående tabell, skall den maximala tillförda effekten för kretsen förkopplingsdon-lampa beräknas genom linjär interpolering mellan de båda värdena för maximal effekt för de två närmaste värdena för lampornas effekt i tabellen.

Om till exempel ett förkopplingsdon i lampkategori 1 är beräknat för en 48 W lampa med 50 Hz, beräknas den maximala tillförda effekten för kretsen förkopplingsdon-lampa enligt följande:

>Hänvisning till >

BILAGA IV

ANDRA FASEN

Maximal tillförd effekt för kretsar förkopplingsdon-lampa uttryckt i watt definieras i följande tabell:

>Plats för tabell>

När ett förkopplingsdon är konstruerat för en lampa som hamnar mellan två värden i ovanstående tabell, skall den maximala tillförda effekten för kretsen förkopplingsdon-lampa beräknas genom linjär interpolering mellan de båda värdena för maximal effekt för de två närmaste värdena för lampornas effekt i tabellen.

Om till exempel ett förkopplingsdon i lampkategori 1 är beräknat för en 48 W lampa med 50 Hz, beräknas den maximala tillförda effekten för kretsen förkopplingsdon-lampa enligt följande:

>Hänvisning till >

Gemensamma uttalanden från Europaparlamentet, rådet och kommissionen

Kommissionen skall även bedöma hur stor andel av gemenskapens tillverkning av förkopplingsdon som exporteras utanför gemenskapsmarknaden, antingen som seperata komponenter eller inbyggda i armatur. Kommissionen skall vidare bedöma möjligheten att tillämpa de flexibilitetsmekanismer som anges i Kyotoprotokollet. Kommissionen skall inom lämpliga forum främja de internationella standarder som grundar sig på principerna i detta direktiv.

Det kan bli nödvändigt med förslag till en tredje fas enligt artikel 9.2 om de resultat som uppnåtts innan utvärderingen avslutas den 31 december 2005 inte är de förväntade; enligt förväntningarna bör den genomsnittliga marknadsandelen på EU-nivå av förkopplingsdon som uppfyller energieffektivitetsnormerna enligt CELMA typ A överstiga 55 %.