32000D0671

2000/671/EG: Kommissionens beslut av den 31 oktober 2000 om vissa skyddsåtgärder mot bluetongue i Korsika, Frankrike [delgivet med nr K(2000) 3272] (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 279 , 01/11/2000 s. 0062 - 0062


Kommissionens beslut

av den 31 oktober 2000

om vissa skyddsåtgärder mot bluetongue i Korsika, Frankrike

[delgivet med nr K(2000) 3272]

(Text av betydelse för EES)

(2000/671/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära och avelstekniska kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom gemenskapen med sikte på att förverkliga den inre marknaden(1), senast ändrat genom direktiv 92/118/EEG(2), särskilt artikel 10.3 i detta, och

av följande skäl:

(1) De franska myndigheterna informerade kommissionen den 27 oktober 2000 om ett antal fall av bluetongue i Korsika.

(2) För att förhindra att sjukdomen sprider sig har de franska myndigheterna förbjudit all avsändning från regionen Korsika av djur som tillhör arter som är mottagliga för bluetongue, samt av sperma, ägg och embryon från dessa arter.

(3) Bluetongue finns upptaget på OIE:s A-lista, och spridning av denna sjukdom utgör en allvarlig fara för gemenskapen och skulle också kunna få konsekvenser för den internationella handeln.

(4) För att öka tydligheten och insynen är det lämpligt att på gemenskapsnivå fastställa bekämpningsåtgärder mot sjukdomen när det gäller avsändande från regionen Korsika av bluetongue-mottagliga arter, samt avsändande av sperma, ägg eller embryon från sådana djur. Dessa åtgärder motsvarar de beslut som redan fattats av de franska myndigheterna.

(5) I avvaktan på Ständiga veterinärkommitténs möte och i samarbete med den berörda medlemsstaten bör kommissionen vidta skyddsåtgärder när det gäller avsändande av levande djur av bluetongue-mottagliga arter från regionen Korsika.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Frankrike skall förbjuda all avsändning från regionen Korsika av djur av sådana arter som är mottagliga för bluetongue samt sperma, ägg och embryon från dessa djur.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall ändra de bestämmelser som de tillämpar på handeln så att de blir förenliga med detta beslut. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 3

Detta beslut ses över mot bakgrund av hur situationen utvecklar sig och med beaktande av resultaten från de undersökningar och studier som utförs av de franska myndigheterna.

Detta beslut kommer att åter granskas vid det möte i Ständiga veterinärkommittén som är planerat till den 7 november 2000.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 31 oktober 2000.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.

(2) EGT L 62, 15.3.1993, s. 49.