32000D0659

2000/659/EG: Kommissionens beslut av den 13 oktober 2000 om ändring av beslut 93/495/EEG om särskilda villkor för import av fiskeriprodukter med ursprung i Kanada [delgivet med nr K(2000) 2998] (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 276 , 28/10/2000 s. 0081 - 0084


Kommissionens beslut

av den 13 oktober 2000

om ändring av beslut 93/495/EEG om särskilda villkor för import av fiskeriprodukter med ursprung i Kanada

[delgivet med nr K(2000) 2998]

(Text av betydelse för EES)

(2000/659/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/493/EEG av den 22 juli 1991 om fastställande av hygienkrav för produktionen och marknadsföringen av fiskeriprodukter(1), senast ändrat genom direktiv 97/79/EG(2), särskilt artikel 11 i detta, och

av följande skäl:

(1) Enligt artikel 1 i kommissionens beslut 93/495/EEG av den 26 juli 1993 om särskilda villkor för import av fiskeriprodukter med ursprung i Kanada(3), senast ändrat genom beslut 96/31/EG(4) skall "Inspection Directorate of the Department of Fisheries and Oceans" vara den behöriga myndighet i Kanada som ansvarar för kontrollen av att fiskeri- och vattenbruksprodukter uppfyller kraven enligt direktiv 91/493/EEG.

(2) Till följd av en omstrukturering av förvaltningen i Kanada har ansvaret för hälsointyg för fiskeriprodukter övergått från Inspection Directorate of the Department of Fisheries and Oceans till Canadian Food Inspection Agency (CFIA). Den nya myndigheten har möjlighet att effektivt kontrollera tillämpningen av gällande lagar. Namnet på den behöriga myndighet som anges i beslut 93/495/EEG samt förlagan till hälsointyg i bilaga A till det beslutet bör därför ändras.

(3) Ordalydelsen i kommissionens beslut 93/495/EEG bör harmoniseras med ordalydelsen i kommissionsbeslut av senare datum om särskilda villkor för import av fiskeri- och vattenbruksprodukter med ursprung i vissa tredje länder.

(4) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 93/495/EEG ändras på följande sätt:

1. Artikel 1 skall ersättas med följande:

"Artikel 1

Canadian Food Inspection Agency (CFIA) skall vara den behöriga myndighet i Kanada som ansvarar för kontrollen av att fiskeri- och vattenbruksprodukterna uppfyller kraven enligt direktiv 91/493/EEG."

2. Artikel 2 skall ersättas med följande:

"Artikel 2

Fiskeri- och vattenbruksprodukter med ursprung i Kanada skall uppfylla följande krav:

1. Varje försändelse skall åtföljas av ett numrerat hälsointyg i original, ifyllt i vederbörlig ordning, undertecknat, daterat och bestående av ett enda ark i enlighet med förlagan i bilaga A.

2. Produkterna skall komma från godkända anläggningar, fabriksfartyg, kyl- eller fryshus eller registrerade frysfartyg enligt förteckningen i bilaga B.

3. Med undantag av frysta fiskeriprodukter i lös vikt avsedda för framställning av konserver skall alla förpackningar vara försedda med ordet KANADA och godkännande- eller registreringsnumret för den anläggning, det fabriksfartyg, kyl- eller fryshus eller frysfartyg som produkterna kommer ifrån, i outplånlig skrift."

3. Punkt 2 i artikel 3 skall ersättas med följande:

"2. Intygen skall innehålla namn, befattning och underskrift av representanten för CFIA, CFIA:s officiella stämpel i en annan färg än den som använts för övriga noteringar."

4. Bilaga A skall ersättas med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 oktober 2000.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 268, 24.9.1991, s. 15.

(2) EGT L 24, 30.1.1998, s. 31.

(3) EGT L 232, 15.9.1993, s. 43.

(4) EGT L 9, 12.1.1996, s. 6.

BILAGA

"BILAGA A

>PIC FILE= "L_2000276SV.008303.EPS">

>PIC FILE= "L_2000276SV.008401.EPS">"