32000D0658

2000/658/EG: Rådets beslut av den 28 september 2000 om ingående av ett avtal om ekonomiskt partnerskap, politisk samordning och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mexikos förenta stater, å andra sidan

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 276 , 28/10/2000 s. 0044 - 0044


Rådets beslut

av den 28 september 2000

om ingående av ett avtal om ekonomiskt partnerskap, politisk samordning och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mexikos förenta stater, å andra sidan

(2000/658/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 44.2, artiklarna 47 och 55, artikel 57.2, artikel 71, artikel 80.2 samt artiklarna 133 och 181, jämförda med artikel 300.2 andra meningen och 300.3 andra stycket i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets samtycke(2), och

av följande skäl:

Avtalet om ekonomiskt partnerskap, politisk samordning och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mexikos förenta stater, å andra sidan, som undertecknades i Bryssel den 8 december 1997, bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet om ekonomiskt partnerskap, politisk samordning och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mexikos förenta stater, å andra sidan, tillsammans med de förklaringar som gemenskapen har gjort ensidigt eller gemensamt med andra parter, godkänns härmed på Europeiska gemenskapens vägnar.

Texterna till de rättsakter som avses i första stycket bifogas detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande skall på gemenskapens vägnar göra den anmälan som avses i artikel 60 i avtalet.

Artikel 3

1. Den ståndpunkt som gemenskapen skall inta inom det gemensamma råd och den gemensamma kommitté som inrättas genom avtalet skall fastställas av rådet på förslag av kommissionen, i enlighet med motsvarande bestämmelser i fördraget.

2. Rådets ordförande skall i enlighet med artikel 46 i avtalet utöva ordförandeskapet i gemensamma rådet och framlägga gemenskapens ståndpunkt. I enlighet med artikel 48 i avtalet skall en företrädare för kommissionen utöva ordförandeskapet i den gemensamma kommittén och där framlägga gemenskapens ståndpunkt.

Utfärdat i Bryssel den 28 september 2000.

På rådets vägnar

D. Vaillant

Ordförande

(1) EGT C 350, 19.11.1997, s. 6.

(2) EGT C 279, 6.5.1999, s. 404.