32000D0574

2000/574/EG: Kommissionens beslut av den 14 september 2000 om vissa skyddsåtgärder mot infektiös laxanemi hos laxfisk i Färöarna [delgivet med nr K(2000) 2688] (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 240 , 23/09/2000 s. 0026 - 0026


Kommissionens beslut

av den 14 september 2000

om vissa skyddsåtgärder mot infektiös laxanemi hos laxfisk i Färöarna

[delgivet med nr K(2000) 2688]

(Text av betydelse för EES)

(2000/574/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/496/EEG av den 15 juli 1991 om fastställande av regler för hur veterinärkontroller skall organiseras för djur som importeras till gemenskapen från tredje land och om ändring av direktiven 89/662/EEG, 90/425/EEG och 90/675/EEG(1), senast ändrat genom direktiv 96/43/EG(2), särskilt artikel 18.7 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter som förs in i gemenskapen(3), särskilt artikel 22 i detta, och

av följande skäl:

(1) Den 2 april 2000 konstaterades diagnosen infektiös laxanemi hos en grupp laxfisk (Salmo salar) i en fiskodling i Fuglafjordur i Färöarna. Detta är det första noterade utbrottet av infektiös laxanemi i Färöarna.

(2) Enligt den första informationen har Färöarnas myndigheter vidtagit preliminära åtgärder för att undvika att sjukdomen sprids, bland annat destruering av all fisk som är infekterad med infektiös laxanemi och slakt av all resterande fisk på den smittade fiskodlingen.

(3) Epidemiologisk undersökning av möjliga smittvägar pågår. Inledningsvis misstänktes inga andra fiskodlingar vara infekterade med infektiös laxanemi.

(4) Med hänsyn till situationen, för att förhindra att sjukdomen förs in i gemenskapen, måste vissa skyddsåtgärder vidtas. Dessa åtgärder innebär bland annat ett förbud mot import till gemenskapen av levande lax samt ägg och könsceller därav och särskilda villkor för import av slaktad lax.

(5) Dessa åtgärder skall gälla till och med den 1 april 2001.

(6) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Medlemsstaterna skall endast tillåta införsel av slaktad lax (Salmo salar), öring och regnbåge med ursprung i Färöarna om den är orensad.

2. Medlemsstaterna skall förbjuda import av levande fisk av familjen Salmonidae, samt ägg och mjölke av sådan fisk.

Artikel 2

Genom undantag från artikel 1 får medlemsstaterna tillåta införsel av prover för vetenskapliga ändamål.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall anpassa sina handelsbestämmelser så att de överensstämmer med detta beslut. De skall omedelbart underrätta kommissionen om detta.

Artikel 4

Detta beslut skall tillämpas till och med den 1 april 2001.

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 14 september 2000.

På kommissionens vägnar

David Byrne

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 268, 24.9.1991, s. 56.

(2) EGT L 162, 1.7.1996, s. 1.

(3) EGT L 24, 30.1.1998, s. 9.