32000D0244

2000/244/EG: Rådets beslut av den 20 mars 2000 om ändring av beslut 97/787/EG om exceptionellt finansiellt stöd till Armenien och Georgien så att det även omfattar Tadzjikistan

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 077 , 28/03/2000 s. 0011 - 0012


Rådets beslut

av den 20 mars 2000

om ändring av beslut 97/787/EG om exceptionellt finansiellt stöd till Armenien och Georgien så att det även omfattar Tadzjikistan

(2000/244/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 308 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1), och

av följande skäl:

(1) Genom rådets beslut 97/787/EG ges exceptionellt finansiellt stöd till Armenien och Georgien(2).

(2) Parallellt med sitt beslut om exceptionellt finansiellt stöd till Armenien och Georgien samtyckte rådet till att också ta i beaktande en liknande transaktion för Tadzjikistan så snart omständigheterna medgav detta.

(3) Tadzjikistan håller på att genomföra grundläggande politiska och ekonomiska reformer och gör betydande ansträngningar för att införa marknadsekonomi.

(4) Med tanke på de första resultaten, särskilt när det gäller tillväxt och inflationskontroll, bör dessa reformer fortsätta med det primära syftet att förbättra människors levnadsvillkor och skapa arbetstillfällen.

(5) Handeln samt de kommersiella och ekonomiska förbindelserna förväntas komma att utvecklas mellan gemenskapen och Tadzjikistan. Tadzjikistan uppfyller kraven för att ingå ett avtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och har formellt begärt att få ingå ett sådant avtal snarast möjligt.

(6) Tadzjikistan avtalade i juni 1998 om en treårig utvidgad strukturanpassningsfacilitet (ESAF) med Internationella valutafonden (IMF).

(7) Tadzjikistans myndigheter har formellt förbundit sig att helt och hållet fullgöra sina utestående ekonomiska åtaganden gentemot gemenskapen. Tadzjikistan säkerställer att dess betalningar på utestående skulder till gemenskapen når upp till en miniminivå.

(8) Tadzjikistans myndigheter har formellt ansökt om exceptionellt finansiellt stöd från gemenskapen.

(9) Tadzjikistan är ett låginkomstland som befinner sig i en särskilt allvarlig ekonomisk, social och politisk situation. Landet är berättigat till mycket förmånliga lån från Världsbanken och IMF.

(10) Stöd på förmånliga villkor från gemenskapen i form av en kombination av ett långfristigt lån och direkta bidrag är en lämpligt åtgärd för att bistå mottagarlandet i denna kritiska situation.

(11) Detta stöd, både låne- och bidragsdelen, är ytterst exceptionellt och utgör inte på något sätt ett prejudikat.

(12) Budgetmyndighetens befogenheter påverkas inte av att en bidragsdel införts i stödet.

(13) Detta stöd bör förvaltas av kommissionen.

(14) Kommissionen skall säkerställa att det finansiella stödet används i enlighet med bestämmelserna om budgetkontroll.

(15) Vid genomförandet av detta beslut kommer kommissionen att ta vederbörlig hänsyn till att framsteg görs i fredsprocessen i Tadzjikistan och särskilt till att val hålls under godtagbara förhållanden.

(16) Kommissionen har samrått med Ekonomiska och finansiella kommittén innan den har lagt fram sitt förslag.

(17) Fördraget innehåller inte någon annan bestämmelse än artikel 308 till stöd för att anta detta beslut.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

Rådets beslut 97/787/EG ändras på följande sätt:

1. I artikel 1 skall punkterna 1-3 ersättas med följande:

"1. Gemenskapen skall tillhandahålla exceptionellt finansiellt stöd till Armenien, Georgien och Tadzjikistan i form av långfristiga lån och direkta bidrag.

2. Den totala lånedelen av stödet skall vara maximalt 245 miljoner euro, med en maximal löptid på 15 år och ett anstånd på 10 år. Kommissionen skall i detta syfte vara bemyndigad att på gemenskapens vägnar låna upp de nödvändiga medlen, vilka skall ställas till mottagarländernas förfogande i form av lån.

3. Bidragsdelen i detta stöd skall bestå av ett belopp på högst 130 miljoner euro under tiden 1997-2004 med ett årlig högsta belopp på 24 miljoner euro. Bidragen kommer att göras tillgängliga i den mån som mottagarländernas nettoskuld till gemenskapen har minskat med, som regel, åtmistone ungefär samma belopp."

2. Artikel 3.1 skall ersättas med följande:

"1. Det totala lånebelopp som erbjuds varje land skall göras tillgängligt av kommissionen tillsammans med de första utbetalningarna av bidraget, förutsatt att villkoren i artikel 1.4 och artikel 2 är uppfyllda. Resten av stödets bidragsdel skall göras tillgänglig av kommissionen genom successiva utbetalningar, förutsatt att samma villkor är uppfyllda."

3. Artikel 5.2 skall ersättas med följande:

"2. Före den 31 december 2004 skall rådet granska tillämpningen av detta beslut fram till den dagen på grundval av en sammanfattande rapport från kommission, vilken även skall föreläggas Europaparlamentet."

Utfärdat i Bryssel den 20 mars 2000.

På rådets vägnar

J. Gama

Ordförande

(1) Yttrandet avgivet den 17 december 1999 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(2) EGT L 322, 25.11.1997, s. 37.