32000D0060

2000/60/EG: Kommissionens beslut av den 21 december 1999 om godkännande av det program för övervakning och kontroll av salmonella hos fjäderfän som lagts fram av Österrike [delgivet med nr K(1999) 4691] (Endast den tyska texten är giltig)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 022 , 27/01/2000 s. 0061 - 0061


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 21 december 1999

om godkännande av det program för övervakning och kontroll av salmonella hos fjäderfän som lagts fram av Österrike

[delgivet med nr K(1999) 4691]

(Endast den tyska texten är giltig)

(2000/60/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 92/117/EEG av den 17 december 1992 om skyddsåtgärder mot specifika zoonoser och specifika zoonotiska agenser hos djur och animaliska produkter för att förhindra utbrott av livsmedelsburna infektioner och förgiftningar(1), senast ändrat genom direktiv 1999/72/EG(2), särskilt artikel 8.3 i detta, och

av följande skäl:

1. I enlighet med artikel 8.2 i direktiv 92/117/EEG lämnade Österrike, genom skrivelser av den 17 maj 1999 och den 29 oktober 1999, in sitt program för övervakning och kontroll av salmonella hos fjäderfän i Österrike.

2. Programmet uppfyller de villkor som gemenskapen har fastställt på området, särskilt villkoren i artikel 8.2 i direktiv 92/117/EEG och måste därför godkännas.

3. De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommitttén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det program för övervakning och kontroll av salmonella som lämnats in av Österrike skall godkännas.

Artikel 2

Österrike skall senast den 31 mars 2000 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att genomföra det program som avses i artikel 1.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till Republiken Österrike.

Utfärdat i Bryssel den 21 december 1999.

På kommissionens vägnar

David BYRNE

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 62, 15.3.1993, s. 38.

(2) EGT L 210, 10.8.1999, s. 12.