32000D0007(01)

Europeiska centralbankens beslut av den 12 oktober 1999 om arbetsordningen för Europeiska centralbankens direktionen (ECB/1999/7)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 314 , 08/12/1999 s. 0034 - 0035


EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT

av den 12 oktober 1999

om arbetsordningen för Europeiska centralbankens direktionen

(ECB/1999/7)

(1999/811/EG)

EUROPEISKA CENTRALBANKENS DIREKTIONEN HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av arbetsordningen för Europeiska centralbanken och särskilt artiklarna 8 och 24 i denna arbetsordning, och

av följande skäl:

I syfte att säkerställa att ECB:s beslut vid varje tillfälle kan antas av direktionen är det nödvändigt att upprätta ett förfarande för hur beslut skall kunna antas genom telekonferens samt ett system för delegering av befogenheter där båda dessa arrangemang vidmakthåller principen om kollektivt ansvar för direktionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Detta besluts tilläggskaraktär

Detta beslut utgör ett tillägg till arbetsordningen för Europeiska centralbanken. De termer som används i detta beslut skall ha den betydelse de har i arbetsordningen för Europeiska centralbanken.

Artikel 2

Närvaro vid direktions sammanträden

1. Ordföranden skall utse en medlem av Europeiska centralbankens personal (ECB) till sekreterare. Sekreteraren skall ansvara för att förbereda och skriva ett sammanfattande protokoll vid alla direktionens sammanträden.

2. Om både ordföranden och viceordföranden är frånvarande skall direktionen i första hand ledas av den ledamot i direktionen som innehaft sin tjänst längst och i andra hand den ledamot som är äldst om två eller flera ledamöter har tjänat under lika lång tidsperiod.

3. Direktionen kan inbjuda medlemmar av ECB:s personal att delta i sammanträdena.

Artikel 3

Dagordning och överläggningar

1. Dagordningen för varje sammanträde skall antas av direktionen. En preliminär dagordning skall utarbetas av ordföranden och denna dagordning skall i princip, tillsammans med tillhörande handlingar, skickas till ledamöterna i direktionen minst två arbetsdagar före sammanträdet. Undantag härifrån medges i brådskande fall, då ordföranden i stället skall handla på lämpligt sätt mot bakgrund av de rådande omständigheterna.

2. De sammanfattande protokollen från direktionens sammanträden skall godkännas av ledamöterna vid nästa sammanträde (eller, vid behov, tidigare och genom skriftligt förfarande) och skall undertecknas av sammanträdets ordförande.

Artikel 4

Telekonferens

1. På begäran av ordföranden kan beslut fattas av direktionen genom telekonferens, såvida inte minst två ledamöter av direktionen motsätter sig detta. Särskilda omständigheter krävs för att ett beslut skall kunna fattas genom telekonferens. Ordföranden skall avgöra dessa omständigheters karaktär och ledamöterna i direktionen kan kräva förhandsmeddelande avseende såväl telekonferensen som det ärende i vilket ett beslut skall fattas.

2. Det beslut som fattats av ordföranden avseende de särskilda omständigheterna samt det beslut som fattats av direktionen genom telekonferens skall upptecknas i direktionens sammanfattande protokoll.

Artikel 5

Delegering av befogenheter

1. Direktionen kan bemyndiga en eller flera av sina ledamöter att för direktionens räkning och under dess ansvar vidta klart definierade förvaltningsmässiga eller administrativa åtgärder, inklusive utnyttjandet av förberedande dokument för ett beslut som senare gemensamt skall fattas av ledamöterna i direktionen samt utnyttjandet av dessa dokument för att verkställa direktionens slutliga beslut.

2. Direktionen kan även anmoda en eller flera av ledamöterna att med ordförandens samtycke anta i) den slutliga texten till en sådan rättsakt som avses i artikel 5.1, på villkor att innehållet har slagits fast vid direktionens överläggningar, och/eller ii) slutliga avgöranden, där sådan delegering omfattar begränsad och klart definierad verkställighetsbefogenhet, vars utövande är underkastat noggrann granskning mot bakgrund av objektiva kriterier antagna av direktionen.

3. Delegeringar och avgöranden som träffas i enlighet med artikel 5.1 och 5.2 skall skrivas ned i det sammanfattande protokollet.

4. De befogenheter som på så sätt delegerats kan inte delegeras vidare, om inte detta uttryckligen medges i beslutet om bemyndigande.

Artikel 6

Offentliggörande

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Frankfurt am Main den 12 oktober 1999.

Willem F. DUISENBERG

ECB:s ordförande