31999R1510

Kommissionens förordning (EG) nr 1510/1999 av den 9 juli 1999 om ändring av förordning (EG) nr 2198/98 och om höjning till 1600325 ton av den stående anbudsinfordran för export av korn som innehas av det tyska interventionsorganet

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 175 , 10/07/1999 s. 0029 - 0030


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1510/1999

av den 9 juli 1999

om ändring av förordning (EG) nr 2198/98 och om höjning till 1600325 ton av den stående anbudsinfordran för export av korn som innehas av det tyska interventionsorganet

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1766/92 av den 30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1253/1999(2), särskilt artikel 5 i denna, och

av följande skäl:

1. I kommissionens förordning (EEG) nr 2131/93(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 39/1999(4), fastställs förfarandet vid och villkoren för försäljning av spannmål som innehas av interventionsorgan.

2. Genom kommissionens förordning (EG) nr 2198/98(5), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1386/1999(6), inleddes en stående anbudsinfordran för export av 1350203 ton korn som innehas av det tyska interventionsorganet. Tyskland underrättade kommissionen om dess interventionsorgans avsikt att öka den mängd som omfattas av en stående anbudsinfordran för export med 250122 ton. Den totala mängden korn som innehas av det tyska interventionsorganet för vilken en stående anbudsinfordran för export har inletts bör därför ökas till 1600325 ton.

3. Denna ökning av anbudsinfordran nödvändiggör en ändring av förteckningen över områden och mängder på lager. Bilaga I till förordning (EG) nr 2198/98 måste därför ändras.

4. De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 2198/98 ändras på följande sätt:

1. Artikel 2 skall ersättas med följande: "Artikel 2

1. Anbudsinfordran skall omfatta en kvantitet på högst 1600325 ton korn som skall exporteras till tredje land, med undantag av Amerikas förenta stater, Kanada och Mexiko.

2. Lagringsorterna för 1600325 ton korn anges i bilaga I till denna förordning."

2. Bilaga I skall ersättas med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 juli 1999.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 181, 1.7.1992, s. 21.

(2) EGT L 160, 26.6.1999, s. 18.

(3) EGT L 191, 31.7.1993, s. 76.

(4) EGT L 5, 9.1.1999, s. 64.

(5) EGT L 277, 14.10.1998, s. 9.

(6) EGT L 163, 29.6.1999, s. 9.

BILAGA

"BILAGA I

>Plats för tabell>"