31999R1252

Rådets förordning (EG) nr 1252/1999 av den 17 maj 1999 om att ändra förordning (EG) nr 1868/94 om upprättandet av ett kvotsystem avseende produktionen av potatisstärkelse

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 160 , 26/06/1999 s. 0015 - 0017


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1252/1999

av den 17 maj 1999

om att ändra förordning (EG) nr 1868/94 om upprättandet av ett kvotsystem avseende produktionen av potatisstärkelse

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 36 och 37 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1), och

av följande skäl:

1. I artikel 2 i förordning (EG) nr 1868/94(2), fastställs producentmedlemsstaternas kvoter för potatisstärkelse för regleringsåren 1998/1999, 1999/2000 och 2000/2001.

2. I artikel 8.2 i rådets förordning (EEG) nr 1766/92(3), fastställs beloppet för kompensationsbetalningen för producenter av potatis avsedd för framställning av potatisstärkelse. Rådet har beslutat att öka detta belopp för regleringsåret 2000/2001 och efterföljande regleringsår på villkor att de kvoter som fastställs genom förordning (EG) nr 1868/94 minskas med 2,81 % för medlemsstater vilkas kvot överstiger 100000 ton under regleringsåret 2000/2001 och med 5,74 % under regleringsåret 2001/2002, och med 1,41 % för medlemsstater vilkas kvot understiger 100000 ton under regleringsåret 2000/2001 och med 2,87 % under regleringsåret 2001/2002.

3. De kvoter som har fastställts för regleringsåret 2000/2001 bör ändras och kvoterna för regleringsåret 2001/2002 bör fastställas. Producentmedlemsstaterna bör fördela sina kvoter för regleringsåret 2000/2001 och 2001/2002 mellan alla de företag som producerar potatisstärkelse på grundval av de kvoter som fastställts för regleringsåret 1999/2000. Det bör framhållas att kvantiteter som överstiger underkvoterna under regleringsåret 1999/2000 kommer att minskas under regleringsåret 2000/2001 i enlighet med artikel 6.2 i förordning (EG) nr 1868/94.

4. Kommissionen bör i slutet av perioden lägga fram en rapport till rådet om kvotfördelning, vid behov tillsammans med lämpliga förslag i vilka hänsyn tas till eventuella ändringar av kompensationsbetalningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 1868/94 ändras på följande sätt:

1) I artikel 2

a) punkterna 1 och 2 skall hänvisningarna till regleringsåret 2000/2001 utgå.

b) skall följande punkter läggas till:

"3.

>Plats för tabell>

4. Varje producentmedlemsstat skall fördela den kvot som avses i punkt 3 mellan företag som producerar potatisstärkelse som skall användas under regleringsåren 2000/2001 och 2001/2002 med hänsyn till de underkvoter som fanns tillgängliga för varje företag som producerar potatisstärkelse under regleringsåret 1999/2000 innan en eventuell korrigering enligt artikel 6.2 tillämpades.

Underkvoterna för varje företag som producerar potatisstärkelse under regleringsåret 2000/2001 skall justeras för att ta hänsyn till eventuella kvantiteter som överstiger kvoterna under regleringsåret 1999/2000 i enlighet med artikel 6.2."

2) Artikel 3 skall ersättas med följande:

"Artikel 3

1. Kommissionen skall senast den 31 oktober 2001 och därefter vart tredje år lägga fram en rapport till rådet om kvotfördelningen i gemenskapen, vid behov tillsammans med lämpliga förslag. Denna rapport skall beakta eventuella förändringar av kompensationsbetalningen liksom utvecklingen på marknaden för potatis- och spannmålsstärkelse.

2. Senast den 31 december 2001 och därefter med treårsintervaller skall rådet, på grundval av artikel 37 i fördraget, fördela kvoter mellan medlemsstater på grundval av den rapport som avses i punkt 1, för användning under de påföljande tre regleringsåren.

3. Senast den 31 januari 2002 och därefter vart tredje år skall medlemsstaterna meddela berörda personer uppgifter om kvotfördelningen för de påföljande tre regleringsåren."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 juli år 2000.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 maj 1999.

På rådets vägnar

K.-H. FUNKE

Ordförande

(1) Yttrandet avgivet den 7 maj 1999 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(2) EGT L 197, 30.7.1994, s. 4. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1284/98 (EGT L 178, 23.6.1998, s. 3).

(3) EGT L 181, 1.7.1992, s. 21. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1253/1999 (se sidan 18 i detta nummer av EGT).