31999R1037

Rådets förordning (EG) nr 1037/1999 av den 17 maj 1999 om särskilda åtgärder för import av druvsaft och druvmust med ursprung i Cypern

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 127 , 21/05/1999 s. 0005 - 0005


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1037/1999

av den 17 maj 1999

om särskilda åtgärder för import av druvsaft och druvmust med ursprung i Cypern

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 133 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) I avtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Cypern(1) föreskrivs öppnandet av en årlig gemenskapstullkvot för viss koncentrerad druvsaft och druvmust med ursprung i Cypern. Tullsatsen för kvoten är 0 %.

(2) Från och med den 1 september 1995 ersattes det gamla referensprissystemet för import till gemenskapen av druvsaft och druvmust med ett nytt importsystem som var resultatet av de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan. Associeringsavtalet med Cypern bör tillämpas med hänsyn till detta nya importsystem.

(3) Det är därför nödvändigt att bibehålla de förmånstullar som redan beviljats och tillåta Cypern att fortsätta att exportera sina produkter till gemenskapen inom ramen för tullkvoten. Särskilda åtgärder måste därtill vidtas i väntan på att ett nytt associeringsavtal mellan Europeiska gemenskapen och Cypern undertecknas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den särskilda tullsats som anges i bilaga I tredje avsnittet avdelning I bilaga 2 till Europeiska gemenskapernas tulltaxa för import av koncentrerad druvsaft och druvmust som omfattas av KN-nummer 2009 60 51, 2009 60 71, 2009 60 90 och 2204 30 92 skall inte tas ut på de berörda produkter med ursprung i Cypern som har importerats inom den tullkvot med löpnummer 09.1421 som anges i bilaga V till förordning (EG) nr 1981/94(2).

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning skall tillämpas från och med den 1 juli 1999.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 maj 1999.

På rådets vägnar

J. FISCHER

Ordförande

(1) EGT L 133, 21.5.1973, s. 2.

(2) EGT L 199, 2.8.1994, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 650/98 (EGT L 88, 24.3.1998, s. 8).