31999L0094

Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/94/EG av den 13 december 1999 om tillgång till konsumentinformation om bränsleekonomi och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av nya personbilar

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 012 , 18/01/2000 s. 0016 - 0023


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 1999/94/EG

av den 13 december 1999

om tillgång till konsumentinformation om bränsleekonomi och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av nya personbilar

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 175.1 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget(3), och

av följande skäl:

1. Enligt artikel 174 i fördraget skall naturresurserna utnyttjas varsamt och rationellt. Ett rationellt energiutnyttjande är ett av de viktigaste sätten för att detta mål skall kunna uppnås och miljöföroreningarna minskas.

2. Det yttersta syftet med Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar är att uppnå en stabilisering av koncentrationerna av växthusgaser i atmosfären på en nivå som kan förhindra farlig antropogen inverkan på klimatsystemet.

3. Gemenskapen har enligt Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar, vilket beslutades vid konferensen i Kyoto i december 1997, godtagit målet att minska sina utsläpp av ett antal växthusgaser under perioden 2008-2012 med 8 % i förhållande till 1990 års nivå.

4. Kommissionen har, som ett erkännande av personbilarnas betydelse för koldioxidutsläppen, föreslagit en gemenskapsstrategi för att minska koldioxidutsläppen från personbilar och förbättra bränsleekonomin. Den av kommissionen föreslagna metoden välkomnades av rådet i dess slutsatser av den 25 juni 1996.

5. Information har en avgörande betydelse för hur marknadskrafterna fungerar. Tillhandahållandet av exakt, relevant och jämförbar information om personbilars specifika bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp kan bidra till att konsumenterna i större utsträckning väljer bränslesnåla bilar som släpper ut mindre koldioxid, vilket kan uppmuntra tillverkarna att vidta åtgärder för att minska bränsleförbrukningen för de bilar, som de tillverkar.

6. Märkning av begagnade bilar på försäljningsstället skulle kunna påverka köpare av nya bilar, att välja sådana som har låg bränsleförbrukning, eftersom detta kommer att beaktas när bilen säljs på nytt. Det är därför lämpligt att i samband med den första granskningen av detta direktiv överväga att utsträcka dess räckvidd till att även omfatta begagnade bilar enligt kommissionens direktiv 93/116/EG av den 17 december 1993 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 80/1268/EEG om motorfordons bränsleförbrukning(4).

7. Det är således nödvändigt att utarbeta en bränsleekonomimärkning för alla nya personbilar som visas på försäljningsstället.

8. Bränsleekonomimärkningen bör innehålla information om bränsleförbrukning och specifika koldioxidutsläpp som har fastställts i enlighet med de harmoniserade standarder och metoder som anges i rådets direktiv 80/1268/EEG av den 16 december 1980 om motorfordons koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning(5).

9. Det är nödvändigt att ytterligare standardiserad information om bränsleförbrukning och specifika koldioxidutsläpp för alla versioner på nybilsmarknaden finns tillgänglig i lämplig form både på försäljningsstället och vid ett utsett organ i varje medlemsstat. Sådan information kan vara användbar för konsumenter som gör sitt inköpsval innan de kommer till visningslokalen eller som väljer att inte utnyttja en bilförsäljares tjänster eller besöka en visningslokal när de skall köpa en personbil.

10. Det är viktigt att potentiella kunder vid försäljningsstället får information om de bränslesnålaste personbilsmodeller som finns tillgängliga genom det försäljningsstället.

11. Allt tryckt reklammaterial och, i förekommande fall, allt annat reklammaterial som används vid marknadsföring av nya personbilar bör innehålla uppgifter om relevant bränsleförbrukning och relevanta koldioxidutsläpp i fråga om de personbilsmodeller som materialet avser.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Detta direktiv har till syfte att se till att information om bränsleekonomi och koldioxidutsläpp när det gäller nya personbilar som utbjuds till försäljning eller uthyrning inom gemenskapen görs tillgänglig för konsumenterna så att dessa kan göra väl underbyggda val.

Artikel 2

I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

1. personbil: motorfordon i kategori M1 (enligt definitionen i bilaga 2 till direktiv 70/156/EEG(6)) som omfattas av tilllämpningsområdet för direktiv 80/1268/EEG. Detta inbegriper inte fordon som omfattas av tillämpningsområdet för direktiv 92/61/EEG(7) eller fordon för särskilda ändamål enligt definitionen i artikel 4.1 a andra strecksatsen i direktiv 70/156/EEG.

2. ny personobil: en personbil som inte tidigare har sålts till en person som köpt den i annat syfte än att sälja eller leverera den.

3. intyg om överensstämmelse: ett sådant intyg som avses i artikel 6 i direktiv 70/156/EEG.

4. försäljningsställe: en plats, till exempel en visningslokal eller en plats utomhus, där nya personbilar visas eller utbjuds till försäljning eller uthyrning till potentiella kunder. Mässor där nya personbilar presenteras för allmänheten skall omfattas av denna definition.

5. officiell bränsleförbrukning: den bränsleförbrukning som godkännandemyndigheten har typgodkänt i enlighet med bestämmelserna i direktiv 80/1268/EEG och som anges i bilaga VIII till direktiv 70/156/EEG, och framgår av EG-typgodkännandeintyget för fordon, eller i intyget om överensstämmelse. När flera varianter och/eller versioner är grupperade under en modell, skall det värde för bränsleförbrukning som skall ges den modellen grundas på den variant och/eller version som har den högsta officiella bränsleförbrukningen inom den gruppen.

6. officiella specifika koldioxidutsläpp: de specifika koldioxidutsläpp för en viss personbil som mäts i enlighet med bestämmelserna i direktiv 80/1268/EEG och som anges i bilaga VIII till direktiv 70/156/EEG, och framgår av EG-typgodkännandeintyget för fordon, eller i intyget om överensstämmelse. När flera varianter och/eller versioner är grupperade under en modell, skall de koldioxidvärden som skall ges den modellen grundas på den variant och/eller version som har de högsta officiella koldioxidutsläppen inom den gruppen.

7. bänsleekonomimärkning: märkning som innehåller konsumentupplysning rörande den officiella bränsleförbrukningen och de officiella specifika koldioxidutsläppen hos den bil på vilken märkningen anbringats.

8. översikt över bilars bränsleekonomi: en sammanställning av uppgifter om den officiella bränsleförbrukningen och de officiella specifika koldioxidutsläppen för alla modeller som finns tillgängliga på nybilsmarknaden.

9. reklammaterial: alla trycksaker som används i marknadsföring, annonsering och reklam för fordon bland allmänheten. Detta omfattar åtminstone tekniska manualer, broschyrer, annonser i tidningar, tidskrifter och fackpress samt affischer.

10. fabrikat: tillverkarens handelsbeteckning som återfinns i intyget om överensstämmelse och i typgodkännandedokumentationen.

11. modell: handelsbeteckning för fabrikat, typ och, om sådan uppgift finns och är lämplig att ange, variant och version av en personbil.

12. typ, variant och version: de olika fordon av ett visst fabrikat som uppges av tillverkaren enligt beskrivningen i bilaga 2 B till direktiv 70/156/EEG och som är entydigt identifierade med alfanumeriska tecken som anger typ, variant och version.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall se till att en bränsleekonomi - och koldioxidutsläppsmärkning som uppfyller de villkor som anges i bilaga I på ett väl synligt sätt finns anbringad på eller anslås i närheten av alla nya personbilsmodeller på försäljningsstället.

Artikel 4

Utan att det påverkar kommissionens utarbetande av en Internetöversikt på gemenskapsnivå skall medlemsstaterna se till att en översikt över bilars bränsleekonomi och koldioxidutsläpp utarbetas i samråd med tillverkare minst en gång per år i enlighet med kraven i bilaga II. Denna översikt skall vara kompakt och bärbar och konsumenterna skall på begäran få den gratis både på försäljningsstället och vid ett utsett organ i varje medlemsstat.

Den eller de myndigheter som avses i artikel 8 kan samarbeta om att utarbeta översikten.

Artikel 5

Medlemsstaterna skall se till att det för varje bilfabrikat sätts upp en affisch (alternativt en bildskärm) med en förteckning över de officiella uppgifterna om bränsleförbrukningen och det officiella specifika koldioxidutsläppet för alla nya personbilsmodeller som visas eller utbjuds till försäljning eller uthyrning på eller genom det försäljningsstället. Dessa uppgifter skall anslås på en framträdande plats och i enlighet med vad som anges i bilaga III.

Artikel 6

Medlemsstaterna skall se till att allt reklammaterial innehåller uppgifter om den officiella bränsleförbrukningen och det officiella specifika koldioxidutsläppet för de personbilsmodeller som materialet avser, i enlighet med de krav som anges i bilaga IV.

Medlemsstaterna skall, i lämpliga fall, se till att i annat reklammaterial än det som anges ovan det officiella koldioxidutsläppet och den officiella bränsleförbrukningen för den personbilsmodell som materialet avser anges.

Artikel 7

Medlemsstaterna skall se till att andra märken, symboler eller påskrifter som avser bränsleförbrukning eller koldioxidutsläpp, men som inte uppfyller kraven i detta direktiv, på märkningar eller i översikter, affischer eller reklammaterial enligt artiklarna 3, 4, 5 och 6 förbjuds om potentiella kunder till nya personbilar kan vilseledas av dem.

Artikel 8

Medlemsstaterna skall till kommissionen anmäla den eller de behöriga myndigheter som ansvarar för genomförandet av och funkionen hos det system för konsumentinformation som beskrivs i detta direktiv.

Artikel 9

Nödvändiga ändringar för att anpassa bilagorna till detta direktiv skall efter samråd med konsumentorganisationer och andra berörda parter antas av kommissionen i enlighet med det förfarande som anges i artikel 10.

För att bidra till denna anpassning skall varje medlemsstat till kommissionen senast den 31 december 2003 överlämna en rapport om hur effektiva bestämmelserna i direktivet har varit, omfattande perioden från och med den 18 januari 2001 till och med den 31 december 2002. Utformningen av denna rapport skall bestämmas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 10 senast den 18 januari 2001.

Dessutom skall kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 10 vidta åtgärder som syftar till att

a) genom ändringar i bilaga I ytterligare specificera utformningen av den märkning som avses i artikel 3,

b) ytterligare specificera de krav som gäller för den översikt som avses i artikel 4, i syfte att klassificera nya bilmodeller och därmed göra det möjligt att utarbeta en förteckning över modellerna efter koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning i specificerade klasser, inklusive en klass för att förteckna de mest bränsleekonomiska nya bilmodellerna,

c) utarbeta rekommendationer som gör det möjligt att tillämpa principerna i bestämmelserna på sådant reklammaterial som avses i artikel 6 första stycket i fråga om andra medier och annat material.

Artikel 10

Kommitté

Kommissionen skall biträdas av en kommitté. Den skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha kommissionens företrädare som ordförande.

Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordförandeskapet bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta beslut med den majoritet som enligt artikel 205.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag från kommissionen. Medlemsstaternas röster skall vägas enligt bestämmelserna i samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

Kommissionen skall fatta beslut om de föreslagna åtgärderna om dessa är förenliga med kommitténs yttrande.

Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande, eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut vid utgången av en tid av tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

Artikel 11

Medlemsstaterna skall bestämma vilka sanktioner som skall tillämpas i fall av överträdelse av de nationella bestämmelser som antas enligt detta direktiv. Sanktionerna skall vara effektiva, proportionerliga och avskräckande.

Artikel 12

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 18 januari 2001. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 13

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 14

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 december 1999.

På Europaparlamentets vägnar

N. FONTAINE

Ordförande

På rådets vägnar

S. HASSI

Ordförande

(1) EGT C 305, 3.10.1998, s. 2 och EGT C 83, 25.3.1999, s. 1.

(2) EGT C 40, 15.2.1999, s. 45.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 17 december 1998 (EGT C 98, 9.4.1999, s. 252), rådets gemensamma ståndpunkt av den 23 februari 1999 (EGT C 123, 4.5.1999, s. 1) och Europaparlamentets beslut av den 4 november 1999 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(4) EGT L 329, 30.12.1993, s. 39.

(5) EGT L 375, 31.12.1980, s. 36. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 93/116/EG.

(6) Rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT L 42, 23.2.1970, s. 1). Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/91/EG (EGT L 11, 16.1.1999, s. 25).

(7) Rådets direktiv 92/61/EEG av den 30 juni 1992 om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon (EGT L 225, 10.8.1992, s. 72). Direktivet senast ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

BILAGA I

BESKRIVNING AV BRÄNSLEEKONOMIMÄRKNING OCH KOLDIOXIDUTSLÄPPSMÄRKNING

Medlemsstaterna skall, som minimikrav, se till att all bränsleekonomimärkning inom deras respektive områden

1) har en standardiserad utformning så att konsumenterna lättare kan känna igen den,

2) mäter 297 mm × 210 mm (A4-format),

3) innehåller uppgifter om modell och bränsletyp när det gäller den personbil på vilken den anbringats,

4) innehåller ett siffervärde för den officiella bränsleförbrukningen och de officiella specifika koldioxidutsläppen. Den officiella bränsleförbrukningen skall uttryckas i antingen liter per 100 kilometer (l/100 km), kilometer per liter (km/l) eller med en lämplig kombination av dessa måttangivelser och anges med en decimal. De officiella specifika koldioxidutsläppen skall anges i närmast heltal gram per kilometer (g/km).

Sådana värden får uttryckas i olika enheter (gallon och mile) i den omfattning som är förenlig med direktiv 80/181/EEG(1),

5) innehåller följande text angående tillgången till en översikt över bilars bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp: "En översikt över bilars bränsleekonomi och koldioxidutsläpp med uppgift om alla nya personbilsmodeller kan erhållas gratis på varje försäljningsställe,"

6) innehåller följande text: "Förutom bränsleeffektiviteten har körsättet och andra icke-tekniska faktorer betydelse för att en bils bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp skall kunna fastställas. Koldioxid är den växthusgas som bidrar mest till växthuseffekten."

(1) Rådets direktiv 80/181/EEG av den 20 december 1979 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning för måttenheter och om upphävande av direktiv 71/354/EEG (EGT L 39, 15.2.1980, s. 40). Direktivet senast ändrat genom direktiv 89/617/EEG (EGT L 357, 7.12.1989, s.28).

BILAGA II

BESKRIVNING AV ÖVERSIKTEN ÖVER BRÄNSLEEKONOMI OCH KOLDIOXIDUTSLÄPP

Medlemsstaterna skall se till att översikten över bilars bränsleekonomi och koldioxidutsläpp åtminstone innehåller följande uppgifter:

1) En fullständig årlig förteckning över alla nya personbilsmodeller som kan köpas inom medlemsstaterna, uppdelade på fabrikat i alfabetisk ordning. Om en medlemsstat uppdaterar översikten mer än en gång per år, skall den innehålla en förteckning över alla nya personbilsmodeller som finns tillgängliga när uppdateringen offentliggörs.

2) Bränsletypen samt siffervärdena för den officiella bränsleförbrukningen och de officiella specifika koldioxidutsläppen för varje modell som tas upp i förteckningen. Den officiella bränsleförbrukningen skall uttryckas antingen i liter per 100 kilometer (l/100 km) eller med en lämplig kombination av dessa måttangivelser och anges med en decimal. De officiella specifika koldioxidutsläppen skall anges i närmaste heltal gram per kilometer (g/km).

Sådana värden får uttryckas i olika enheter (gallon och mile) i den omfattning som är förenlig med direktiv 80/181/EEG.

3) En på ett framträdande sätt placerad förteckning över de tio mest bränsleeffektiva nya personbilsmodellerna rangordnade efter ökande specifika koldioxidutsläpp för varje bränsletyp. I förteckningen skall anges modell samt siffervärden för den officiella bränsleförbrukningen och de officiella specifika koldioxidutsläppen.

4) Råd till bilförare om att riktig användning och regelbundet underhåll av fordonet samt körsätt (såsom exempelvis att undvika ett aggressivt körsätt, att köra med lägre hastighet, att göra förutseende inbromsningar, att ha rätt lufttryck i däcken, att inskränka tomgångskörning och att undvika överlastning) kan minska personbilens bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp.

5) En förklaring avseende vilka effekter utsläppen av växthusgaser får, potentiella klimatförändringar och motorfordonens betydelse i detta sammanhang samt en uppgift om de olika bränslealternativ som konsumenten kan välja bland och alternativens konsekvenser för miljön enligt senaste vetenskapliga rön och rättsliga bestämmelser.

6) En hänvisning till gemenskapens mål för genomsnittliga koldioxidutsläpp från nya personbilar samt datum då detta skall ha uppnåtts.

7) Eller en hänvisning till kommissionens Internetöversikt över bilars bränsleekonomi och koldioxidutsläpp, när en sådan finns att tillgå.

BILAGA III

BESKRIVNING AV DEN AFFISCH SOM SKALL ANSLÅS PÅ FÖRSÄLJNINGSSTÄLLET

Medlemsstaterna skall se till att affischen uppfyller följande minimikrav:

1) Storleken skall vara minst 70 cm × 50 cm.

2) Uppgifterna på affischen skall vara lättlästa.

3) Personbilsmodeller skall grupperas och förtecknas separat enligt bränsletyp (t.ex. bensin eller diesel). För varje bränsletyp skall modellerna rangordnas efter ökande koldioxidutsläpp, varvid modellen med den lägsta officiella bränsleförbrukningen skall stå överst.

4) För varje personbilsmodell i förteckningen skall fabrikat, siffervärde för officiell bränsleförbrukning och officiella specifika koldioxidutsläpp anges. Värdet för officiell bränsleförbrukning skall uttryckas antingen i liter per 100 kilometer (l/100 km) eller i kilometer per liter (km/l) eller med en lämplig kombination av dessa och anges med en decimal. De officiella specifika koldioxidutsläppen skall anges i närmaste heltal gram per kilometer (g/km).

Sådana värden får uttryckas i olika enheter (gallon och mile) i den omfattning som är förenlig med direktiv 80/181/EEG.

Redovisningen kan utformas enligt följande:

>PIC FILE= "L_2000012SV.002202.EPS">

5) På affischen skall följande text finnas angående tillgången till en översikt över bilars bränsleekonomi och koldioxidutsläpp: "En översikt över bränsleekonomi och koldioxidutsläpp med uppgift om alla nya personbilsmodeller kan erhållas gratis på varje försäljningsställe."

6) På affischen skall följande text finnas: "Förutom bränsleeffektiviteten har körsättet och andra icke-tekniska faktorer betydelse för att en bils bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp skall kunna fastställas. Koldioxid är den växthusgas som bidrar mest till växthuseffekten."

7) Affischen skall uppdateras fullständigt åtminstone var sjätte månad. Mellan två uppdateringar skall nya bilar läggas till i slutet av förteckningen.

BILAGA IV

UPPGIFTER I REKLAMMATERIAL OM BRÄNSLEFÖRBRUKNING OCH KOLDIOXIDUTSLÄPP

Medlemsstaterna skall se till att det i allt reklammaterial finns uppgifter om den officiella bränsleförbrukningen och de officiella specifika koldioxidutsläppen för de fordon som materialet gäller. Denna information skall uppfylla följande minimikrav:

1. Den skall vara lättläst och inte mindre framträdande än huvuddelen av den information som tillhandahålls i reklammaterialet.

2. Den skall vara lätt att förstå även vid en ytlig genomgång.

3. Uppgifter om officiell bränsleförbrukning skall lämnas för alla olika bilmodeller som reklammaterialet avser. Om fler modeller än en anges kan antingen den officiella bränsleförbrukningen för samtliga angivna modeller anges eller skillnaden mellan den största och den minsta bränsleförbrukningen. Bränsleförbrukningen skall uttryckas antingen i liter per 100 kilometer (l/100 km), kilometer per liter (km/l) eller med en lämplig kombination av dessa måttangivelser. Alla sifferuppgifter skall anges med en decimal.

Sådana värden får uttryckas i olika enheter (gallon och mile) i den omfattning som är förenlig med bestämmelserna i direktiv 80/181/EEG.

Om det i reklammaterialet endast hänvisas till fabrikatet och inte till någon särskild modell, behöver uppgifter om bränsleförbrukning inte lämnas.