31999D0493

1999/493/EG, EKSG, Euratom: Rådets beslut av den 9 juli 1999 om kommissionens sammansättning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 192 , 24/07/1999 s. 0053 - 0054


RÅDETS BESLUT

av den 9 juli 1999

om kommissionens sammansättning

(1999/493/EG, EKSG, Euratom)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (EG), särskilt artikel 215 i detta,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG), särskilt artikel 12 i detta,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom), särskilt artikel 128 i detta, och

av följande skäl:

1. Jacques Santer, ordförande för Europeiska gemenskapernas kommission, informerade i ett brev av den 16 mars 1999 Gerhard Schröder, ordförande för Konferensen mellan företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater, om kommissionsledamöternas beslut att kollektivt begära sitt entledigande och överlämna sitt mandat för beslut av medlemsstaternas regeringar.

2. I det brev varigenom de begärde sitt entledigande förklarade kommissionens ordförande och ledamöter att de i enlighet med artikel 215 fjärde stycket i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och motsvarande artiklar i Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG) och Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) kommer att kvarstå i ämbetet till dess att ersättare har utsetts i enlighet med förfarandena i fördragen.

3. Rådet angav i ett uttalande av den 22 mars 1999 att en ny kommission måste utnämnas så snart som möjligt, i enlighet med de förfaranden som anges i Amsterdamfördraget, men önskade samtidigt att kommissionen kvarstår i ämbetet fram till dess, i enlighet med fördragen.

4. Martin Bangemann, ledamot av kommissionen, informerade i ett brev av den 29 juni 1999 Gerhard Schröder, ordförande för Konferensen mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar, att han inte ämnar kvarstå i ämbetet i kommissionen, och att han avser att utöva yrkesverksamhet vid ett företag.

5. Jacques Santer, kommissionens ordförande, och Emma Bonino, kommissionsledamot, informerade i brev av den 6 juli 1999 Paavo Lipponen, ordförande för Konferensen mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar, om att de valts till ledamöter av Europaparlamentet. Med hänsyn till att uppdraget som parlamentsledamot inte kan förenas med uppdraget som kommissionsledamot avser Jacques Santer och Emma Bonino att välja uppdraget som parlamentsledamot, och de vill därför att det förfarande som anges i artikel 215 i EG-fördraget skall avslutas senast den 19 juli 1999, dagen innan Europaparlamentet håller sitt konstituerande sammanträde.

6. Enligt artikel 215 tredje stycket i EG-fördraget och motsvarande artiklar i EKSG-fördraget och Euratomfördraget skall det om kommissionens ordförande begär sitt entledigande utses en ersättare för återstoden av hans mandattid. När en ersättare skall utses skall förfarandet enligt artikel 214.2 i EG-fördraget tillämpas. Enligt artikel 215 fjärde stycket skall en ledamot av kommissionen kvarstå i ämbetet till dess att en ersättare har utsetts, utom vid fall av avsättning. Enligt artikel 215 andra stycket får rådet enhälligt besluta att det inte behöver utses någon ersättare för den avgående ledamoten.

7. Efter ovan nämnda begäran om entledigande av den 16 mars 1999 inleddes omedelbart förfarandet enligt artikel 214.2 i EG-fördraget för utnämning av ordförande och ledamöter av den nya kommissionen. Medlemsstaternas stats- och regeringschefer, som sammanträdde i Berlin den 24-25 mars 1999, nominerade i samförstånd Romano Prodi som den person de vill utse till kommissionens ordförande. Förfarandet för att utse den ordförande och de ledamöter av kommissionen som skall ersätta den avgående ordföranden och de avgående ledamöterna pågår och bör vara avslutat i september 1999.

8. Under dessa omständigheter och med beaktande av ovanstående bör Jacques Santers, Martin Bangemanns och Emma Boninos begäran om att inte längre kvarstå i ämbetet noteras, och det bör beslutas att dessa personer inte behöver ersättas i avvaktan på att en ny kommission utses.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Jacques Santers, Martin Bangemanns och Emma Boninos begäran om att befrias från sina ämbeten i Europeiska gemenskapernas kommission noteras. Några ersättare för dem behöver inte utses.

Artikel 2

Detta beslut blir gällande samma dag som det antas i fråga om Martin Bangemann och den 19 juli 1999 i fråga om Jacques Santer och Emma Bonino.

Det skall meddelas Jacques Santer, Martin Bangemann och Emma Bonino samt regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater.

Artikel 3

Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 9 juli 1999.

På rådets vägnar

S. NIINISTÖ

Ordförande